Правила ведення журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правила ведення журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ)(Друкується на звороті титульного аркуша журналу)

1. Форма журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, є єдиною для всіх органів внутрішніх справ України.

2. Персональна відповідальність за правильність ведення журналу покладається на оперативного чергового органу внутрішніх справ. Журнал є документом суворої звітності, аркуші в ньому повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Записи проводяться повністю, охайно і тільки чорним, фіолетовим або синім чорнилом (пастою). Виправлення і підчистки не допускаються. Про помилкові записи вчиняється застереження, яке підписується черговим.

3. Згідно з Інструкцією про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, в ЖРЗПЗ реєструються заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, що є приводом для порушення кримінальної справи.

До заяв і повідомлень, які є приводом для порушення кримінальної справи, належать:

а) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Інформацію черговий реєструє самостійно без погодження з керівництвом органу внутрішніх справ.

4. При реєстрації матеріалу про раніше невідомий органу внутрішніх справ злочин, виявлений в процесі дізнання або попереднього слідства, проставляється відмітка "Додатково виявлено в ході розслідування кримінальної справи" і вказується її номер.

5. У разі реєстрації злочину, виявленого при звірці повноти обліку заяв і повідомлень про злочини, робиться відмітка "Виявлено при звірці" і вказується дата.

6. При заповненні граф 2, 5 і 8 журналу необхідно керуватися такими вимогами:

6.1. У графі 2 проставляються дата і час надходження заяви чи повідомлення про злочин безпосередньо до чергової частини. У разі реєстрації заяв і повідомлень, що надійшли поштою або отримані працівником органу внутрішніх справ при зверненні до нього громадянина, під першим записом про це робляться додаткові відмітки.

Наприклад:

надійшло поштою: вхідний N К-154 від 07.05.2003;

прийнято дільничним інспектором Петренком М. І. 29.04.2003.

У цих випадках термін розгляду заяв і повідомлень про злочин відраховується з часу початкового надходження інформації до працівника або до режимно-секретного підрозділу органу внутрішніх справ.

6.2. У графі 5 послідовно зазначаються заходи, вжиті за заявою або повідомленням про злочин:

перелічуються посадові особи, яким доповідалась інформація;

вказується, хто конкретно виїжджав на місце пригоди; якщо направлялась слідчо-оперативна група, то в якому персональному складі, час її виїзду;

відмічаються дані про об'єкт злочинного посягання, наявність на ньому охорони, сигналізації, хімічної пастки та інші суттєві відомості;

подається перелік викрадених номерних речей.

6.3. Графу 8 заповнюють:

6.3.1. Працівник з обліково-реєстраційної роботи:

а) ставить відбиток спеціального штампа з відміткою про рішення, прийняте за заявами і повідомленнями про злочини, що вчинені або готуються, і заповнює його реквізити, які є вихідними даними для складання державного статистичного звіту за формою N 2-Е "Про розгляд заяв і повідомлень про злочини".

У пункті 5 відбитка штампа проставляється номер розділу КК України, до якого належить злочин, що вчинений або готується, а потім відображається номер рядка з розділу 2 бланка звіту форми N 2-Е, що характеризує вид злочину. У цьому самому рядку через кому наводяться номери граф, що відображають відомості про рішення, прийняте за заявою або повідомленням, про злочин, що вчинений або готується, термін його прийняття і висновок прокурорського нагляду за обґрунтованістю відмови в порушенні кримінальної справи. Ці самі номери граф дублюються в реквізиті штампа "у т. ч. у рядку 41 графи" для обліку роботи слідчих.

Наприклад, розділ КК 6, рядок 15, графи 3, 4, 7, 9, у т. ч. у рядку 41 графи 3, 4, 7, 9.

Це означає:

6 - ознаки злочину належать до посягань на особисту власність;

15 - заява про крадіжку;

3 - відмовлено в порушенні кримінальної справи;

4 - за відсутністю події або складу злочину;

7 - рішення прийняте в строк понад 10 діб;

9 - постанову прокурором скасовано і порушено кримінальну справу.

Рядок 41 графи 3, 4, 7, 9 - заява розглядалась слідчими МВС;

б) вказується вихідний номер і дата письмового повідомлення заявнику (громадянам, адміністрації підприємств, організацій, посадовим особам) про наслідки розгляду його заяви або повідомлення про злочини, що вчинені або готуються;

в) записується номер кримінальної справи, якщо заява або повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, долучаються до справи, яка вже є у провадженні.

3.3.2. Черговий по органу внутрішніх справ проставляє відбиток штампа з відміткою про те, що заява чи повідомлення про злочин, що вчинений або готується, не підтвердилась, з наведенням номера номенклатурної справи і сторінки, де розміщені документи, зібрані працівником, який проводив перевірку інформації.

ЗМІСТ
граф журналу реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (ЖРЗПЗ)

N з/п Коли надійшла заява чи повідомлення про злочин, що вчинений або готується (дата, години, хвилини) Хто повідомив про злочин, (П. І. Б., адреса, телефон заявника, назва, адреса і телефони підприємства, установи, організації) Стислий зміст заяви та повідомлення про злочин (час, місце, обставини), стаття КК Заходи, вжиті за заявами і повідомленнями черговим. Склад слідчо-оперативної групи і час виїзду на місце пригоди. Перелік викрадених номерних речей. Вид охорони об'єкта, наявність сигналізації, хімпастки. Інші суттєві відомості Ким, кому і коли доручено розгляд заяви та повідомлення Посада, прізвище і підпис особи, яка отримала заяву, повідомлення для розгляду. Дата і час отримання Наслідки перевірки заяви, повідомлення згідно з КПК: дата порушення кримінальної справи, номер і дата її реєстрації у єдиному журналі обліку злочинів; дата винесення постанови про відмову в порушенні кримінальної справи; реєстраційний N , вихідний N і орган, куди направлено матеріал дослідчої перевірки за належністю; вихідний N і дата повідомлення заявнику; N кримінальної справи, до якої прилучено заяву чи повідомлення. Відмітка про непідтвердження інформації про злочин.


 

Перший заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції В. М. Овсієнко


 

Додаток 4 до п. 3.4 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються


ЗРАЗОК ШТАМПА
реєстрації заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються

ЗАРЕЄСТРОВАНО в журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються ________________________________________________________ (назва органу внутрішніх справ) "___" ____________ 200_ р. N ______________ Оперативний черговий ______________________________________________ (підпис, прізвище)


 

Перший заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції В. М. Овсієнко


 

Додаток 5 до п. 3.9 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються


ТАЛОН-КОРІНЕЦЬ   ТАЛОН-ПОВІДОМЛЕННЯ
N _______ Заяву прийнято від   N _______ Заяву прийнято
__________________________ __________________________ (прізвище, ініціали заявника, найменування підприємства, організації, установи, адреса, телефон)   __________________________ __________________________ (прізвище, ініціали, посада, звання особи, яка прийняла заяву)
Короткий зміст заяви __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ __________________________ реєстр N _____ за ЖРЗПЗ   __________________________ реєстр N _______ за ЖРЗПЗ (якщо заяву прийнято в черговій частині ОВС) __________________________ __________________________ (найменування органу внутрішніх справ, службовий телефон)
Посада, звання, прізвище та підпис особи, яка прийняла заяву __________________________ __________________________ __________________________ "___" ____________ 200_ р.   "___" ____________ 200_ р. Підпис оперативного чергового або працівника, зазначеного у п. 8.8 Інструкції __________________________ (прізвище, ініціали)
Підпис заявника про отримання талона-повідомлення ________ "___" год. "___" хв. "___" ____________ 200_ р.    


 

Перший заступник начальника Головного штабу МВС України полковник міліції В. М. Овсієнко


 

Додаток 6 до п. 3.14 Інструкції про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються


ЖУРНАЛ
реєстрації інформації про злочини та інші події, що надійшла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку

 

 

Почато "___" ____________ 200_ р. Закінчено "___" ____________ 200_ р.


Інвентарний N ________

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.006 с.)