Види видань за призначенням, аналітично-синтетичним переробленням інформації, інформаційними знаками тощо.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Види видань за призначенням, аналітично-синтетичним переробленням інформації, інформаційними знаками тощо.ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

1. Офіційне видання

Видання матеріалів інформаційного, нормативного чи директивного характеру, що публікується від імені державних органів, відомств, установ чи громадських організацій

2. Наукове видання

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів

3. Науково-популярне видання

Видання відомостей теоретичних та (чи) експериментальних досліджень в галузі науки, культури і техніки, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям.

4. Науково-виробниче видання

Видання відомостей результатів теоретичних та (чи) експериментальних досліджень, а також конкретних рекомендацій щодо їх впровадження у практику

5. Виробничо-практичне видання

Видання відомостей з технології, техніки й організації виробництва, а також інших галузей суспільної практики, призначене фахівцям певного профілю та відповідної кваліфікації

6. Нормативне виробничо-практичне видання

Видання норм, правил і вимог з конкретних сфер виробничо-практичної діяльності

7. Виробничо-практичне видання для аматорів

Видання відомостей з технології, техніки та організації виробництва, окремих його галузей, а також інших сфер суспільної практики, викладених у формі, зрозумілій читачам-нефахівцям

8. Навчальне видання

Видання систематизованих відомостей наукового або прикладного характеру, викладених у зручній для вивчення і викладання формі

9. Громадсько-політичне видання

Видання твору громадсько-політичної тематики

10. Довідкове видання

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читання

11. Видання для організації дозвілля

Видання популярно викладених загальнодоступних відомостей щодо організації побуту, дозвілля, різноманітних форм самодіяльної творчості, різних видів захоплень

12. Рекламне видання

Видання відомостей щодо виробів, послуг, заходів, культурно–історичних об’єктів, творчих колективів тощо, у формі, яка привертає увагу, сприяє реалізації товарів і послуг, запрошує до ознайомлення чи відвідування

13. Літературно-художнє видання

Видання твору художньої літератури.

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИМ

ПЕРЕРОБЛЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ

1. Інформаційне видання

Видання систематизованих чи узагальнених відомостей відносно опублікованих чи неопублікованих даних з першоджерел, випущене друком організаціями, що здійснююсь науково-інформаційну діяльність.

Примітка. Інформаційні видання можуть бути неперіодичними, періодичними і продовжуваними

2. Бібліографічне видання

Інформаційне видання упорядкованої сукупності бібліографічних записів

3. Реферативне видання

Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами.

Примітка. Реферат — це короткий виклад змісту документа чи його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом

4. Оглядове видання

Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел

5. Дайджест

Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи добірки найцікавіших матеріалів, передрукованих з інших видань

Примітка. Дайджести можуть бути неперіодичними, періодичними та продовжуваними

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

1. Текстове видання

Видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текст

Примітка. Текстові видання, в яких використано декілька мов, називаються багатомовними

2. Нотне видання

Видання запису музичного твору за допомогою нотних знаків

3. Картографічне видання

Видання картографічного твору

Примітка. Під картографічним твором слід розуміти картографічне зображення, що відтворює у картографічній проекції зменшене узагальнене зображення поверхні Землі або іншого об’єкта у певній системі умовних позначень з розташованими на ній об’єктами реальної дійсності

4. Образотворче видання

Видання живописних, графічних, скульптурних творів мистецтва, спеціальних чи художніх фотографій та інших графічних робіт, креслень, діаграм, схем тощо.

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА МАТЕРІАЛЬНОЮ КОНСТРУКЦІЄЮ

1. Книжкове видання

Видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці чи оправі

Примітка. Під аркушем друкованого матеріалу розуміють аркуш паперу чи синтетичного замінника, картону, тканини, поверхня якого містить відбиток

2. Журнальне видання

Видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничої пристосоване до спе­цифіки даного періодичного видання

Примітка. Встановлені формати — це прийняті для певного виду видання (газети, журналу) розміри, регламентовані нормативними документами

3. Аркушеве видання

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення

4. Газетне видання

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання

Примітка. У випадках скріплення аркушів друкованого матеріалу використовується термін «газетно-журнальне видання»

5. Буклет

Видання у вигляді одного аркуша друкованого матеріалу, сфальцьованого будь-яким способом у два чи більше згинів

6. Карткове видання

Видання у вигляді картки встановленого формату, надруковане на матеріалі міцної щільності

7. Плакат

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, надруковане з одного чи з обох боків аркуша, призначене для експонування

8. Поштова картка

Карткове видання, надруковане з одного чи з обох боків

9. Комплектне видання

Сукупність видань, зібраних до папки, футляра, бандеролі чи укладених в обкладинку

10. Книжка-іграшка

Видання особливих конструктивних форм, призначене для розумового та естетичного розвитку дітей

Примітка. Розрізняють такі різновиди книжок-іграшок: книжка-ширмочка, книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витівка, книжка-фігура.

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ОБСЯГОМ

1. Книга

Книжкове видання обсягом понад 48 сторінок

2. Брошура

Книжкове видання обсягом від 4 до 48 сторінок

3. Листівка

Аркушеве видання обсягом від 1 до 4 сторінок

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА СКЛАДОМ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ

1. Моновидання

Видання, що містить один твір

2. Збірник

Видання, що містить ряд творів

Примітка. Залежно під періодичності розрізняють неперіодичний, періодичний та продовжуваний збірник.

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА ПЕРІОДИЧНІСТЮ

1. Неперіодичне видання

Видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачене

2. Серіальне видання

Видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою

3. Періодичне видання

Видання, що виходить через певні проміжки часу, має заздалегідь визначену постійну щорічну кількість і назву нумерованих чи датованих, однотипово оформлених випусків, які не повторюються за змістом

Примітка. За місцем випуску і сферою розповсюдження розрізняють місцеві (у межах однієї області, міста, одного чи декількох районів, підприємства, установи, господарства або навчального закладу), регіональні, автономної Республіки Крим, загальнодержавні періодичні видання, а також такі, що розповсюджуються за кордоном

4. Продовжуване видання (видання, що продовжується)

Видання, що виходить через заздалегідь не визначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, неповторюва­ними за змістом, однотипово оформленими, із спільною назвою.

 

ВИДИ ВИДАНЬ ЗА СТРУКТУРОЮ

1. Серія

Видання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об’єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням

Примітка 1. Серія може бути неперіодичною, періодичною та продовжуваною

Примітна 2. Періодична або продовжувана серія складоється з нумерованих чи датованих випусків

Примітка 3. Неперіодичні виднання утворюють відкриту серію, якщо тривалість її виходу і кількість випусків заздалегідь не встановлені, та закриту серію чи «бібліотеку», якщо її вихід обмежено певним часом і кількістю видань

Примітка 4. Частина серії, що має більш вузьке читацьке та цільове призначення або певну тематику, а також власну, відмінну від серійної, назву, називається підсерією

2. Однотомне видання; однотомник

Неперіодичне видання, випущене в одному томі

3. Багатотомне видання; багатотомник

Неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням

4. Зібрання творів

Однотомне чи багатотомне видання творів одного або декількох авторів, що дає уявлення про його (їхню) творчість у цілому

5. Вибрані твори

Однотомне чи багатотомне видання, що містить частину найзначніших, відібраних за певними засадами творів одного чи декількох авторівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.016 с.)