Тема 19. Політична ідеологія.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 19. Політична ідеологія.1. Класичні буржуазні ідейно-політичні доктрини.

2. Основні ліві ідейно-політичні доктрини.

3. Ідеологічна палітра сучасної України.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

1. Визначте місце і роль ідеології в суспільному житті.

2. Як слід розуміти поняття ”ідеологічний плюралізм”?

3. Чому в Україні відсутня державна ідеологія?

4. Проаналізуйте соціально-політичні передумови виникнення основних ідейно-політичних доктрин.

5. Які ідейно-політичні доктрини є найвпливовішими в сучасній Україні?

6. Проведіть порівняльний аналіз ідеологічних типів політичних партій.

б) тексти для читання:

1. Бернштейн Э. Возможен ли научный социализм? – М., 1991. – С. 17-40.

2. Валлерстайн И. После либерализма. //

http://readall.ru/lib_page_readall_109169.html

3. Манхейм К. Идеология и утопия / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. Обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1997. – С. 346-383.

4. Мизес Л. фон Либерализм в классической традиции. – М., 1995. – С. 25-45.

5. Тольятти П. Лекции о фашизме. – М., 1974. – С. 6-191.

Список літератури:

• Аваков А.В. Судьбы либерализма. – М.,2000.

• Азаркин Н.М. Этатистский либерализм эпохи великих реформ // Право и политика. – 200. – № 9.

• Айхлер. В. Етичний реалізм: Вибрані праці з питань соціал-демократичної теорії. – К.: Основні цінності, – 2001. – 192 с.

· Арон Р. Опій інтелектуалів: З фр. пер. Г.Філіпчук. – К.: Юніверс., 2006. – 272 с.

• Бакунин М.А. Анархия и порядок // Сочинения. – М., 2000.

• Берк Э. Размышления о революции во Франции. – М., 1993.

• Валлерстайн И. После либерализма. – Перевод с анг., 2003. – 256 с.

• Возможности либерализма в осмыслении современного мира (обзор коллоквиума) // Полис. – 1994. – № 3.

• Волков О.М. Політична ідеологія: ретроспективний аналіз та принципи функціонування в сучасній Україні. – К.: Стилос, 1999. – 168 с.

• Галкин А.А. О фашизме – его сущности, корнях, признаках и формах // Полис. – 1995. – № 2.

• Галкин А.А., Рахшмит П.Ю. Консерватизм: понятие и типология (историографический обзор) // Полис. – 1995. – № 4.

• Галкин А. Консерватизм как система ценностей: Взлеты и падения // МЭМО. – 2001. – № 2.

• Голобуцький О., Кулик В. Консерватизм – ідеологія порядку, стабільності і добробуту. – К., 1995.

• Григоров С.Г. Преодоление заданости (размышления о консерватизме) // Полит. Исследования. – 2000. – № 3.

• Громыко А.А. Победы и поражения современной социал-демократии // Политические исследования. – 2000. – № 3.

• Дегтярева М.И. Традиция: модель или перспектива? (Жозеф де Местр и Эдмунд Берк) // Полис. – 2003. – № 5. – С. 89-97.

• Європейська соціал-демократія. Трансформація у прогресі / Рене Куперус (ред.). – К.: Основні цінності, 2001. – 508 с.

• Капустин Б.Г. Три рассуждения о либерализме и либерализмах // Полис. – 1994. – № 3.

· Кені, П. Карнавал революції. Центральна Европа 1989 року / П. Кені. – К.: Критика, 2006. – 470 с.

• Кирилюк Ф. М. Філософія політичної ідеології. Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 520 с.

• Консерватизм: Антологія / Упорядники О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1998.

• Консерватизм как течение общественной мысли и фактор общественного развития (материалы «круглого стола») // Полит. Исследования. 1995. – № 4.

• Кравченко И.И. Либерализм: политика и идеология // Вопросы философии. – 2006. – № 1 – С. 3-14.

• Кропоткин П. А. Записки революционера. – М., 1990.

• Кропоткин П.А. Хлеб и воля: Современная наука и анархия. – М., 1990.

• Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Прощенко, В.Лісовий. Людина і культура в умовах глобалізації // Збірник наукових статей. – К., 2003.

• Липсет С.М. Третьего пути не существует (перспективы левых движений) // Полис. – 1991. – № 5-6.

• Литвиненко О. Інформаційні впливи та пострадянське суспільство // Політична думка. – 2001 – № 1-2.

• Макаренко В.П. Главные идеологии современности: Для студ. Гуманит. Вузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 476 с.

• Малатеста Э. Краткая система анархизма: В 10 беседах. – М.: Равенство, 1906. – 96 с.

• Манан П. Інтелектуальна історія лібералізму / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 2005. – 216 с.

• Маркс К., Енгельс Ф. Маніфест Комуністичної партії // Твори. Т. 4.

• Маркс К. Критика Готської програми // Там само. Т. 19.

• Масленников Н. Международная социал-демократия: Политика и ценности // Свободная мысль. – 1992. – № 1-2.

• Матц У. Идеология как детерминанта политики в эпоху модернизма // Полис. – 1992. – № 1-2.

• Медведчук В. Соціал-демократичні моделі суспільного розвитку: Передумови становлення в Україні // Політична думка. – 1999. – № 4.

• Местр Ж. де. Рассуждения о Франции. – М., 1997.

• Милза П. Что такое фашизм? // Полис. – 1995. – № 2.

• Мировая социал-демократия: теория, история и современность. – Изд-во "Собрание", 2006. – 584 с.

• Мищенко М. Особенности восприятия идеологии приверженцами различных политических течений // Социология: Теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 3.

• Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с. – С. 29.

• Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Б. Пинскер (пер.с англ.). – М. : ИРИСЭН, 2008. – 423с. – (Серия "Политическая наука").

• Павличко С.Д. Фемінізм \ В. Агеєва (упоряд. та передмов.). – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2002. – 322 с.

• Пантин И.К. К логике теоретического становления современного социализма // Полит. Исследования. – 1996. – № 4.

• Пахарев А. Політичні ідеології та багатопартійність в Україні: Знайомі незнайомці // Віче. – 2002. – № 10.

• Програма принципів Соціал-демократичної партії Німеччини. Стокгольмська декларація Соціалістичного Інтернаціоналізму. – К., 1997.

• Пронякин Д. И. Анархизм: исторические претензии и уроки истории. – Л., 1990.

• Рахшмир П.Ю. Консерватизм и либерализм: метаморфозы консенсуса // Полис. – 2005. – № 5 – С. 60-79.

• Ролз Дж. Політичний лібералізм / О. Мокровольський (пер.). – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2000. – 382 с.

• Рябіка В. Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми // Політичний менеджмент. – 2005. – № 5.

• Соболь О.Н., Ермоленко А.Н. «Неоконсервативная революция»: лозунги и реальность. – К., 1990.

• Современная социал-демократия: Словарь-справочник / Под общ. ред. А.А. Галкина. – М., 1990.

• Современное общественное развитие: консервативное видение. – М., 1995.

• Современный либерализм: Джон Ролз, Рональд Дворкин, Исайя Берлин, Уил Кимлика, Майкл Дж. Сендел, Джереми Уолдрон, Чарльз Тейлор / Л.Б. Макеева (пер.с англ.). – М.: Прогресс-Традиция, 1998. – 248 с.

• Слюсаревський М. Ідеологія: Взаємини з освітою і психологічною наукою // Віче. – 1999. – № 2.

• Смирнов В. Н. Идеология и практика нацизма в годы Второй мировой войны: монография. – Х.: Майдан, 2009. – 240с.

• Троцкий Л.Д. К истории русской революции. – М., 1990.

• Френкин А.Л. Правовое политическое сознание // Вопросы философии. – 2000. – № 5.

• Черныш А.М. Политические теории мира: история и современность: Курс лекций для вузов. – Одесса: Астропринт, 2005. – 300 с.

• Чигирин Ю.Ю. Політична ідеологія: минуле, сучасне, майбутнє / Фонд політичних стратегій ім. Джона Кеннеді. – К.: ДП "Видавництво "Зовнішня торгівля", 2004. – 45с.

• Шапиро И. Введение в типологию либерализма // Полис. – 1994. – № 3.

• Шумпетер Й.А. Капіталізм, соціалізм і демократія / Пер. з англ. В. Ружицький, П. Таращук. – К: Основи, 1995. – 528 с.

• Якушик В.М. Социал-реформизм в современном мире: идеология и политика. – К., 1990.

• Ястржембовский С.В. Социал-демократия в современном мире. – М., 1991.


 

V. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

1. Предмет, методи та функції політології.

2. Етапи формування політології. Система політичних наук.

3. Політика як суспільний феномен та наукове поняття. Структура політики.

4. Роль політики у житті сучасного суспільства. Політика і економіка (право, культура).

5. Витоки та етапи розвитку світової політичної думки.

6. Політичні погляди Стародавнього Сходу.

7. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

8. Політико-релігійні доктрини Середньовіччя.

9. Політичні вчення епохи Відродження. Н. Макіавеллі – фундатор новітньої політичної теорії.

10. Політична думка Нової доби (XVII – перша половина ХІХ ст.).

11. Формування політології як самостійної науки наприкінці XIX – початку ХХ ст. М.Вебер – класик західної політології.

12. Етапи розвитку вітчизняної політичної думки. Політичні ідеї княжої доби історії України.

13. Політична думка в Україні епохи європейського Відродження та Гетьманської держави.

14. Конституція П.Орлика – втілення державницької ідеї та демократичних цінностей українського народу.

15. Українське національне відродження та розвиток політичної думки в XIX – початку ХХ ст. М. Костомаров і М. Драгоманов – фундатори політичної науки в Україні.

16. Сутність політичної влади, її наукові концепції.

17. Суб'єкти, ресурси та засоби політичної влади, типи її легітимності.

18. Закономірності структури та функціонування політичної влади.

19. Типологія політичної влади. Особливості владних відносин в Україні.

20. Політична діяльність. її мотиви, цілі, засоби.

21. Політична участь та політичне функціонування.

22. Політичні відносини як компонент політичної системи.

23. Політична система суспільства: сутність, структура, функції.

24. Політичні інститути: види, взаємодія та роль у політичній системі.

25. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.

26. Концепції походження та сутності держави.

27. Ознаки, структура та функції держави.

28. Форми державного правління: світовий і вітчизняний досвід.

29. Форми державного устрою. Особливості України як унітарної держави.

30. Типологія держав. Поняття правової та соціальної держави.

31. Поняття, структура та принципи життєдіяльності громадянського суспільства.

32. Взаємозв'язок та взаємодія громадянського суспільства і держави.

33. Політичний режим як форма держави та спосіб функціонування політичної системи.

34. Типологія політичних режимів. Особливості політичного режиму в Україні.

35. Політичні партії: ознаки, функції, типи.

36. Поняття та види партійних систем. Їх роль у функціонуванні політичної влади.

37. Етапи становлення та сучасний стан багатопартійності в Україні.

38. Громадські організації у політичній системі суспільства.

39. Суспільно-політичні рухи: структура, функції, типи.

40. Сутність демократії, її політологічні концепції.

41. Пряма та представницька демократія. Поняття парламентаризму.

42. Історичні особливості демократичної влади. Принципи ліберальної демократії.

43. Виборчі системи та їх роль у функціонуванні демократії.

44. Шляхи переходу народів від тоталітаризму й авторитаризму до демократії. Проблеми розвитку демократії в Україні.

45. Політична еліта: ознаки, структура, функції.

46. Класичні та новітні теорії еліт.

47. Типологія політичних еліт. Відкриті та закриті еліти.

48. Політичне лідерство: сутність, функції, типи.

49. Політичні еліти та політичне лідерство в Україні: історія і сучасність.

50. Політичне управління. Його суб’єкти функції, типи. Підготовка та прийняття політичних рішень.

51. Сутність сучасних політичних технологій.

52. Технології політичного менеджменту.

53. Лобізм як політична технологія.

54. Групи тиску як засоби впливу на державну політику.

55. Державне управління в Україні. Цілі та напрями адміністративної реформи.

56. Поняття політичної свідомості. Її структура, функції, типи.

57. Політична ідеологія: поняття, рівні реалізації та роль у функціонуванні політичних режимів.

58. Громадська думка та її роль у функціонуванні демократії.

59. Світові політико-ідеологічні доктрини: поняття, види, інституціоналізація.

60. Консерватизм і неоконсерватизм. Праві та правоцентристські партії України.

61. Лібералізм і неолібералізм. Стан ліберального руху в Україні.

62. Соціал-демократичний рух у світі та Україні: історія, програмні цілі, досягнення.

63. Комуністичний рух: мета, форми, перспективи.

64. Фашизм і неофашизм: ідейні джерела, соціальна база, цілі.

65. Політична культура: сутність, структура, функції.

66. Політична культура особи, суспільної групи, народу. Особливості національних політичних культур.

67. Типологія політичної культури. Зміст та особливості громадянської культури.

68. Політична культура українського народу: традиції, сучасний стан, тенденції розвитку.

69. Суб’єкти політичних відносин.

70. Об’єкти політичного впливу.

71. Політичні права, свободи та обов'язки людини і громадянина.

72. Політична соціалізація. Політична позиція особи. Причини політичної пасивності й аполітичності громадян.

73. Національні відносини і національна політика.

74. Особливості етнонаціональної політики сучасної України.

75. Поняття нації та національної держави.

76. Зовнішня політика держави: цілі, принципи, засоби. Пріоритети зовнішньої політики української держави.

77. Світовий політичний процес: поняття та особливості на порозі третього тисячоліття.

78. Міжнародні організації та Україна.

79. Поняття геополітики. Вплив географічних чинників на життєдіяльність української держави.

80. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх розв’язання.

81. Поняття політичного процесу. Етапи, форми і типи політичних процесів.

82. Політична реформа та революція. Характер політичних процесів у пострадянській Україні.

83. Міжнародна політика: суть, цілі, функції.

84. Основні суб’єкти міжнародних відносин.

85. Україна у світовому співтоваристві.

86. Національні інтереси та національна безпека України.


VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.

 

1. Аляєв Г.Є. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Полтава: АСМІ, 2007. – 280 с.

2. Арістотель. Політика. Пер. з давньогр. та передм. О. Кислюка. К.: Основи. 2003. – 239 с.

3. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.

4. Арон Р. Мир і війна між націями. – К.: Юніверс, 2000. – 686 c.

5. Батрименко О. В. Особливості сучасних збройно-політичних конфліктів: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 185 с.

6. Батрименко О. В. Бюрократія в системі сучасної демократії [Текст] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Олег Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 36 с.

7. Бенетон Ф. Введение в политическую науку / Пер. с фр. – М.: Издательство „Весь мир”, 2002. – 368 с.

8. Бенедикт А. Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму. Друге, перероблене видання, „Критика”, Київ – 2001. – 272 с.

9. Бжезінський З. Велика шахівниця. – Львів-Ів.Франківськ, 2000. – 236 с.

10. Бжезинський З. Світова шахівниця // ПіК. – 2000. – № 3-7.

11. Бодуен Ж. Вступ до політології / (Пер. з фр. О.Марштуненко) – К.: Основи, 1995. – 174 с.

12. Вебер М. Основные понятия стратификации // Социс. – 1994. – №5.

13. Вебер М. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

14. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

15. Видрін Д. Політика: історія, технологія, екзистенція. – К.: Либідь, 2001. – 432 с.

16. Власть: Очерки современной политической философии Запада / В.В.Мшвениерадзе, И.И.Кравченко, Е.В.Осипова и др. – М.: Наука, 1989. – 328 с.

17. Власть в жизни и наука о власти. Словарь-справочник / Под общ. ред. з.д.н. РФ, проф. В.Ф.Халипова – М.: Витязь, 2004 г. – 440 с.

18. Внучко С. М. Аналітичні центри як суб'єкти процесу прийняття політичних рішень [Текст] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Внучко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2009. - 195 арк. - Бібліогр.: арк. 168-195.

19. Водолазов Г.Г. Идеалы и идолы. Мораль и политика: история, теория, личные судьбы. – М.: Культурная революция, 2006. – 863 с.

20. Гаджиев К.С. Введение в политическую философию: Учебное пособие. – М.: „Логос”, 2004. – 336 с.

21. Гаджиев К.С. Политология. Учебник для высших учебних заведений. – М.: Университетская книга, Логос, 2006. – 488 с.

22. Гегель Г.Ф. Основи філософії права, або Природне право і державознавство. – Київ, 2000. – 336 с.

23. Гоббс Т. Левіафан, або Суть, будова і повноваження держави церковної та цивільної / Т.Польська (наук.ред.), Р.Димерець (пер.з англ.). – К.: Дух і Літера, 2000. – 600 с.

24. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг.ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412 с.

25. Грушевський М.С. На порозі нової України. Гадки і мрії. – К., 1992.

26. Гусейнов В.А. Политика у порога твоего дома: избранные публицистические и аналитические статьи (2000-2008 гг.) / В.Гусейнов. – М.: Красная звезда, 2008. – 472 с.

27. Джагдиш Бхагвати. В защиту глобализации / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Ладомир, 2005. – 448 с.

28. Демократія: Антологія / Упорядник О.Проценко. – К.: Смо.., 2005. – ХХVІІІ–1108 с. – „(Політичні цінності – Вип.1)”.

29. Донцов Д. Націоналізм. – Вінниця: „ДПФ”, 2006. – 236 с.

30. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д.Міллера. Пер. з англ. – К., Дух і Літера. 2000. – 472 с.

31. Каращук М.Г. Інформаційна влада як чинник демократизації сучасного суспільства: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний торговельно-економічний ун- т. – К., 2006. – 171арк

32. Кирилюк Ф.М. Історія політології: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Знання України, 2001. – 535 с.

33. Кирилюк Ф.М. Новітня політологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Ф.М. Кирилюк ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 564с. – Присвячую Alma materi з нагоди 175 річчя від дня заснування.

34. Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера: Пер.з нім. – Київ: 2002.

35. Кокошин А.А. Очерк политики как феномена общественной жизни: Ее внутригосударственные и международные измерения, взаимоотношения с идеологией, наукой, разведкой. Изд.2, испр. и доп., 2008. Твердый переплет. – 208 с.

36. Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.І. та ін. Політологія: освітньо-професійний комплекс: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 680 с.

37. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

38. Конституція України. Зі змінами внесеними рішенням Верховної ради „Про внесення змін та допопвнень до Конституції” України від 8.12.2004. № ІУ-2222. К., 2004.

39. Конфуций. Суждения и беседы. Санк-Петербург. Кристалл, 2001. – С. 191-192.

40. Короткий оксфордський політичний словник / Пер. з англ.; за ред. І.Макліна, А Макмілана. – К.: Вид-во “Основи”, 2005. – 789 с.

41. Коршук Р. М. Етнополітологія [Текст] : навч. посіб. / Коршук Р. М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Алерта, 2011. - 199 с

42. Косенко Д. В. Концепція політичної влади в теорії комунікативної дії Юргена Габермаса [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Косенко Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 18 с.

43. Крисаченко В.С., Степико М.Т., Власюк О.С. та ін. Українська політична нація: генеза, стан, перспективи / За ред. В.С. Крисаченка. – К.: НІСД, 2003. – 632 с.

44. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ – Філадельфія, 1995. – 470 с.

45. Лікарчук Н.В. Формування іміджу політичного лідера в процесі виборчої кампанії: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 21с.

46. Ліпковська-Надєїна Н.А. Теорія поліархії Р.Даля: концептуальні засади та практика: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 17с.

47. Лок Дж. Два трактати про врядування / Пер. з англ. – К.: Вид-во “Основи”, 2001. – 265 с.

48. Людина в цивілізації ХХІ століття: проблема свободи / В.Г. Табачковський, М.О. Булатов, Т.В. Лютий. – К.: Наук. думка, 2005. – 272 с.

49. Мак’явеллі Н. Флорентійські записки. Державець. К.: Основи, 1998. – 492 c.

50. Мала енциклопедія етнодержавознавства / За ред. Ю.І.Римаренка. – К., 1996.

51. Лященко І. А. Ігровий аспект української політики [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лященко Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2014. - 20 с.

52. Махнач В.Л. Политика. Основные понятия (Словарь-справочник), – Олма медиа групп, 2009. – 288 с.

53. Міхновський М.І. Самостійна Україна. Київ; Львів, 1991.

54. Мир политической мысли: Хрестоматия: В 2 т. – М., 1994.

55. Меркушев В.Н. Права человека в мировой политике: современные теоретические модели // Полис. – 2006. – №4. – С. 139-146.

56. Мерриам Ч. Новые аспекты политики // Антология мировой политической мысли. – М., 1997.

57. Монтескье Ш. О духе законов. – М.: Мысль, 1999.– 672 с.

58. Наука. Влада. Політика / НАНУ; Ін-т політичних і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса; [редкол.: М.І. Михальченко, О.С. Онищенко, Ю.А. Левенець та ін.]. – Київ : Знання України, 2008. – 240с.

59. Неліпа Д.В. Особливості інституціоналізації соціального партнерства (політологічний аналіз): Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 201 с.

60. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопедичний словник-довідник” / за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів: «Новий світ – 2000», 2015. – 490 с.

61. Новые направления политической науки: Гендерная политология. Институциональная политология. Политическая экономия. Социальная политика: [сборник] / Российская ассоциация политической науки / Светлана Григорьевна Айвазова (отв.ред.), Сергей Викторович Патрушев (отв.ред.). – М.: РОССПЭН, 2007. – 343с. – (Серия "Современная российская политическая наука").

62. Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.05 / Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 393 с.

63. Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навчальний посібник / За ред. М.І.Обушного. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

64. Оукшот М. Рационализм в политике и др. статьи. Перевод с англ. – М., Идея-Пресс, 2002. – 288 с.

65. Пал Леслі А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. Іван Дзюб. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

66. Парсон В. Публічна політика. Вступ до теорії й практики аналізу політики: Пер. з англ. – К.: Вид.дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 549 с.

67. Петренко В.В. Політична мова як засіб маніпулятивного впливу: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 177 с.

68. Платон. Держава. – К.: Основи. 2005. – 355 с.

69. Погорелый Д.Е., Фесенко В.Ю., Филиппов К.В. Политология: [политологический словар-справочник]. – М.: Эксмо, 2008.

70. Политическая энциклопедия. В 2 т. (Т.1, Т.2). – М.: Мысль, 1999. Т. 1. – 750 с. Т. 2. – 701 с.

71. Политическая теория в ХХ веке. Антология. Л. Штраус, М. Оукшот и др., 2008. – 416 с.

72. Політологія: підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка; [ В.Г. Антоненко та ін. ]. – 3-тє вид., переробл., доп. – Київ: Академія, 2008. – 568c. – (Альма-матер)

73. Політологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. Цвиха В.Ф., Батрименка О.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2009 – 629 с.

74. Политология: Энциклопедический словарь: Общ. ред. і сост.: Ю.И.Аверьянов. – М.: 1993. – 431 с. (в пер.).

75. Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. Наукові доповіді та статті. К.: Вид-во Європейського ун-ту. 2000. – 252 с.

76. Політологія: історія та методологія. За заг.редакцією проф.Ф.М. Кирилюка. К. – “Здоров‘я”. – К., 2000. – 632 с.

77. Політологічний енциклопедичний словник / В.Б. Авер’янов, І.В. Алєксєєнко, С.С. Андрєєв та ін.; В.П. Горбатенко (упоряд.), Ю.С. Шемшученко та ін. – К., 2004. – 428 с.

78. Половко О.О. Особливості політичного тероризму в сучасному суспільстві: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 189 с.

79. Попович М.В. Червоне століття. – К.: Артек, 2005. – 888 с.

80. Потеряйко Г.В. Особливості політичної суб'єктивації національних меншин в Україні: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – 198 с.

81. Потульницький В.А. Історія української політології: Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці. – К., 1992. – 232 с.

82. Потульницький В.А. Нариси з української політології (1819-1991): Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

83. Почепцов Г.Г., Чукут С.А. Інформаційна політика: навч. посіб. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 663с. – (Серія "Вища освіта XXI століття")

84. Практикум з політології / За ред. проф. Кирилюка Ф.М. – К.: Видавничий дім “Комп’ютерпрес”, 2003. – 622 с.

85. Пролєєв С.В. Метафізика влади: Монографія. – К.: Наук. думка, 2005. – 324 с.

86. Прикладна політологія : підручник / за заг. ред. В. Ф. Цвиха, О. В. Батрименка. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 316 с.

87. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: Учебник для студентов вузов / В.П. Пугачев, А.И. Соловьев. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 477 с.

88. Раквиашвили А.А. Человек, государство и демократия. – М., 2009.– 160 с.

89. Рансьер Ж. На краю политического. Перевод с фр. – Праксис, 2006. – 240 с.

90. Рассел Б. Історія західної філософії / Пер. з англ. Ю. Лісняка, П. Таращука. – К.: Основи, 1995. – 759 с.

91. Рудич Ф.М. Політологія. Курс лекцій. К., – 2000. – 200 с.

92. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – 2-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

93. Руссо Ж-Ж. Про суспільну угоду або Принципи політичного права / Інститут філософії НАН України, Вінницький державний технічний університет / О. І. Хома. – К.: Port – Royal, 2001. – 348 с.

94. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.

95. Рябов С.Г. Політологія: словник понять і термінів. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Видавничий дім „КМ Академія”, 2001. – 256 с. – (Сер. „Книга НаУКМА”).

96. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. – К., 2001. – 224 с.

97. Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

98. Скиба В., Горбатенко В., Туренко В. Вступ до політології. Екскурс в історію правничо-політичної думки. – К., 1998.

99. Сковорода Г. Твори У 2 т. / Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України / Микола Сулима (відп. ред.) – 2. вид., випр. – К.: Обереги, 2005.

100. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – 192 с.

101. Современная западная политология посткоммунизма: обзоры Геворга Карапетяна. – К., 2008. – 176 с.

102. Соловьев А. И. Политология. Политическая теория. Политические технологии: учебник для студ. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 575с.

103. Сравнительная политика. Основные политическое системы современного мира / Под. общ.ред. В.С.Бакирова, Н.И.Сазонова. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2005. – 592 с.

104. Сучасна західна політологія. Короткий нарис історії й теорії: Конспект лекції /Упорядн. А.В.Місуно, В.В. Братаніч. – К., 1991.

105. Сучасна політична філософія: Антологія / пер. з англ. – Упоряд. Я. Кіш.: Основи, 1998. – 575 с.

106. Сучасна політична лексика: енциклопед. словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за наук. ред. Хоми Н. М. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – 396 с.

107. Теремко В. В. Аналіз політики як чинник демократичної трансформації сучасного суспільства [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Теремко Віктор Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2011. - 16 с.

108. Тимошенко С.О. Демократія як культурно-історичний процес: Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 153с.

109. Ткач О.І. Стратегії політичної модернізації країн Латинської Америки: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2007. – 36 с.

110. Токвіль А. Про демократію в Америці. – К., 1999.

111. Тукаленко І.А. Проблема держави в історіософській концепції В.Липинського в контексті європейської консервативної думки: Дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1998. – 194с.

112. Українська державність у ХХ столітті / Керівн.авт.кол. О. Дергачов. – К., 1996.

113. Українська політологія: витоки та еволюція: Навч.посібник / За ред. Ф.М. Кирилюк. – К., 1995.

114. Фарид Закария. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2004. – 383 с.

115. Філософія політики: Короткий енцикл. словник / Авт. – упоряд.: Андрущенко В.П. та ін. – К.: Знання України, 2002. – 670 с.

116. Халипов В.Ф. Кратология – наука о власти: Концепция / В.Ф. Халипов; Рос. Муниц. Академия. – М.: ЗАО „Издательство „Экономика”, 2002. – 367 с.

117. Халипов В.Ф., Башаратьян М.К. Мир власти. – М.: ООО „Промиздат”, 2005. – 430 с.

118. Халипов В. Ф., Халипова Е. В., Исаев И. А., Михайлов В.А. Власть. Политика. Государство и государственная служба: Аналитический словарь-справочник. — М.: Академический Проект, 2006. – 383с. – (Серия "Gaudeamus").

119. Хилько М. І. Екологічна політика: зміст, структура, реалізація (соціально-філософський аспект): Дис... д-ра філос. наук: 09.00.03 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 448 с.

120. Хилько М. І. Екологізація політики / Монографія. – К.: ВАДЕКС, 2014. – 344 с.

121. Цвих В.Ф. Деякі аспекти сучасного стану політології в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2006. – № 10-11. – С. 31-35.

122. Цвих В.Ф. Профспілки і громадянське суспільство: особливості парадигми відносин: Дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 455 с.

123. Цвих В.Ф. Профспілки у громадянському суспільстві: теорія, методологія, практика: Монографія. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002. – 376 с.

124. Цицерон Марк Тулій. Про державу. Про закони. Про природу богів. – К., 1998. – 536 с.

125. Чарльз Ф. Эндрейн. Сравнительный анализ политических систем. Эффективность осуществления политического курса и социальные преобразования. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир», 2000. – 320 с.

126. Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм. – К., 1993.

127. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

128. Шульга М.А. Проблема визначення світоглядно-методологічних основ політичного знання (соціально- філософський аспект): Дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 156 с.

129. Шульга М. А. Соціально-політичне управління: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за спец. "Політологія" / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248с

130. Шульга М.А. Сучасні російські геополітичні концепції: витоки, засади, еволюція: дис... д-ра політ. наук: 23.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 467 с.

131. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХУІ-ХУІІ ст. – Київ: Критика, 2002. – 416 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.015 с.)