Тема 11. Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Політичні партії та громадсько-політичні об'єднання.1. Сутність, генеза, функції та типологія політичних партій.

2. Партійні системи: сутність та типологія.

3. Політичні партії та партійна система в сучасній Україні.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняттю ”партія”.

2. За якими критеріями можна типологізувати політичні партії та рухи?

3. Які є типи партійних систем, визначте їхню роль у політичному житті суспільства?

4. Визначте та охарактеризуйте партійну систему сучасної України.

5. Що являють собою нетрадиційні форми політичної активності громадян?

6. Які партії в сучасній Україні підпадають під класифікацію французького політолога М. Дюварже?

б) тексти для читання:

1. Дюверже М. Политические партии // http://polbu.ru/dyverzhe_parties

Закон України “Про об’єднання громадян” // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2460-12

2. Закон України “Про політичні партії в Україні // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2365-14

3. Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии / Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т.ІІ. Зарубежная политическая мысль в ХХ в. Нац. обществ.-науч. фонд. Акад. полит. науки; Рук. проекта Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1997.– С. 186-197.

4. Острогорський М. Демократія і організація політичних партій / Політологія. Хрестоматія. Навч.посібник. – К.: Альпрест, 2004. – С. 330-344.

Список літератури:

• Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст. – К.,1992.

• Быкова В., Чадаев А. Технология создания партий. – Изд-во "Европа", 2007. – 144 с.

• Вебер М. Покликання до політики // Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Пер. з нім. Олександр Погорілий. – К.: Основи, 1998. – С. 173-191.

• Головатий М.Ф. Класи і партії: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К.: Видавничий дім "Персонал", 2008. – 144 с.

• Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. В кн: Современная сравнительная политология. Хрестоматия. – М.,1997.

• Дюверже М. Политические партии. – М., Из-во “ Академический проэкт”, 2000. 558 c.

• Закон України “Про об’єднання громадян” // Голос України. – 1992, 18 липня.

• Закон України “Про політичні партії в Україні” // Урядовий кур’єр. – 2001, 28 квітня.

• Зеленицький А., Удовенко П. Політичні партії і вибори. Довідник партійного керівництва. – К., 2003.

• Історія суспільних рухів і політичних партій України (ХІХ –ХХст.). – Львів, 1998.

• Исаев Б. А. Теория партий и партийных систем. – Аспект-Пресс, 2008. – 367 с.

• Кирилюк Ф.М., Обушний М.І., Хилько М.І., Корж М.О., Федірко І.П. Політологія: Підруч. для вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / Федір Михайлович Кирилюк (ред.). – 2.вид., перероб. і доп. – К.: Здоров'я, 2005. – 704 с.

• Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Просвіта, 1996. – 80 с.

• Конституція України. Зі змінами внесеними рішенням Верховної ради „Про внесення змін та допопвнень до Конституції” України від 8.12.2004. № ІУ-2222. –К., 2004.

• Лук'янов Д.В. Політичні партії в системі взаємодії громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання): монографія / Академія правових наук України; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х.: Право, 2007. – 320 с.

• Михельс Р. Социология политических партий в условиях демократии // Диалог. – 1990. – №3,5,7,9,11,16,18;1991 – №3.

• Новакова О. Формування партійної системи як складова політичної модернізації в сучасній Україні // Наукові записки. – К., 2002. – Вип. 20.

• Обушний М.І., Примуш М.В., Шведа Ю.Р. Партологія: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Донецький національний ун-т. – К.: Арістей, 2006. – 432 с.

• Примуш М.В. Політико-правове регулювання діяльності політичних партій. – Донецьк, 2001. – 338 с.

• Рагозин Н.П. Украина: партии и партийная система / Донецкий национальный технический ун-т. Инновационный центр социально-политических и гуманитарных наук. – Донецк: Норд-Пресс, 2006. – 202с.

• Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка ; Центр політичних досліджень. – Л.: ЦПД "Астролябія", 2005. – 366с.

• Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія. Дослідження структур, мотивів і результатів. – К.: АртЕк, 2001 – 211 с.

• Фиров П.Т. Украинские политические партии и организации первой половины ХХ в. / Севастопольский национальный технический ун-т. – Севастополь: СевНТУ, 2008. – 169с.

• Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Л.: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

• Яблонський В. Сучасні політичні партії України. Довідник. – К.: Лексикон, 1996. – 149 с.

 

Тема 12. Політична культура та свідомість.

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Політична свідомість як складова політичної культури.

3. Проблеми формування політичної культури та політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

Завдання для самостійної роботи:

а) питання для самоконтролю:

1. Які існують основні сутнісні характеристики політичної свідомості?

2. Перерахуйте умови та основні чинники формування політичної свідомості в сучасному українському суспільстві.

3. Дайте означення політичної культури за Г. Алмондом і С.Вербою, проаналізуйте її типологізацію.

4. У чому полягає сутність і зміст концепції громадянської культури?

5. Розкажіть про структурні елементи та основні чинники формування політичної культури.

6. З'ясуйте тенденції та суперечності формування політичної культури сучасного українського суспільства.

 

б) тексти для читання:

1. Алмонд Г.А., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Политические исследования. – 1992. – №4. – С. 122 - 134.

2. Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/81534

3. Нагорний В. Сутнісні проблеми політичної культури України // http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=63&c=1405

4. Толерантність як новоєвропейська універсалія // Демони миру і боги війни под. Кер-ик авт. колективу С. Макєєв. – К.: Політична думка, 1997. – С. 99-115.

 

Список літератури:

• Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций / Мухтаев Р.Г. Политология. Хрестоматия. – М., 2000.

• Антропология власти: хрестоматия по политической антропологии / Санкт- Петербургский гос. ун-т / В.В. Бочаров (сост.и отв.ред.). – СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та, 2007. Т. 2 : Политическая культура и политические процессы. – СПб. : Издательство С.-Петерб. ун-та, 2007 – 517 с.

• Бебик В.Ф., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. – К., 1996.

• Грей Д. Поминки по Просвещению. Политика и культура на закате современности. – Праксис, 2003. – 368 с.

• Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка ; Інститут соціології НАН України ; Інститут вищої освіти АПН України. – К.: Знання України, 2002. – 577 с.

• Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упорядник Б.І.Білик та ін. – К., 2000.

• Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. Учеб. пособие. – К. : Оріяни, 2003. – 497 с.

• Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси. Етнополітичний аналіз. – К.: Вища школа 1998. – 391 с.

• Лібералізм: Антологія / Упоряд. О.Прощенко, В.Лісовий. Людина і культура в умовах глобалізації // Збірник наукових статей. – К., 2003.

• Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К. : Фонд "Українська перспектива", 1997. – 52 с.

• Нагорна І.П. Політична культура українського народу. Історична ретроспектива і сучасність. – К., 1998.

• Націоналізм: Антологія / Упоряд. О.Проценко, В.Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – 872 с.

• Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б.Кухти. Політична свідомість і культура / Б.Кухта та ін. – Львів, 1998.

• Остапенко М.А. Політична культура сучасної студентської молоді в Україні (на прикладі вузів м. Києва): Дис... канд. політ. наук: 23.00.03 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова – К., 2000. – 207 арк.

• Павленко Ю. Історія світової цивілізації. Соціокультурний розвиток людства. – К., 2000.

• Патрушев С.В. Гражданская активность: институциональный подход. Перспективы исследования // Полис. – 2009. – №6. – С. 24-32.

• Проскуріна О.О. Політична культура інформаційного суспільства: монографія / Державний заклад "Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 352с.

• Шевченко А.В. Человек политический против человека информационного // Полис. – 2009. – №5. – С.68-84.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.011 с.)