Обґрунтування проекту організації перукарського салонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обґрунтування проекту організації перукарського салонуНа першому етапі визначаються потреби у початкових витратах на реалізацію проекту. Ці розрахунки включають оцінку вартості придбання устаткування, витрати на його транспортування і монтаж, витрат на оренду приміщення.

Розрахунок початкових витрат на реалізацію проекту наведені в таблиці 5.

Таблиця 5. Розрахунок початкових витрат на реалізацію проекту

Показники Одиниця вимірювання Значення показника Обґрунтування
1. Витрати на придбання основних виробничих фондів в т.ч.: - ціна устаткування - транспортування і монтаж устаткування;   грн.   грн.       табл. 2   табл. 2
2. Оренда приміщення грн. табл. 2
Усього грн.  

Початкові витрати можна фінансувати:

1) за рахунок власних коштів підприємця;

2) за рахунок зовнішнього залучення коштів;

3) за рахунок комбінації зазначених джерел

В умовах недостатності власних коштів підприємця розглядається три можливих варіанта комбінування джерел фінансування:

- оптимістичний – припускає, що за рахунок кредиту можна профінансувати 70% початкових витрат;

- реалістичний – припускає, що за рахунок кредиту можна профінансувати 50% початкових витрат;

- песимістичний (консервативний) – припускає, що за рахунок кредиту можна профінансувати 30% початкових витрат.

Для першого варіанту з достатньо великою часткою кредиту обирається трирічний термін повернення коштів, а для двох останніх – дворічний. В табл. 6 наведені варіанти залучення коштів для реалізації проекту.

Таблиця 6. Варіанти залучення коштів для реалізації проекту

Варіанти Одиниця вимірювання Значення показника Пояснення
1. Оптимістичний варіант - власні кошти; - кредит   грн. грн.   30% початкових потреб 70% початкових потреб
2. Реалістичний варіант - власні кошти; - кредит   грн. грн.   50% початкових потреб 50% початкових потреб
3. Песимістичний варіант - власні кошти; - кредит   грн. грн.   70% початкових потреб 30% початкових потреб

 

Згідно варіантів залучення кредитних коштів фірма матиме відповідні кредитні зобов’язання і грошові потоки їх обслуговування, які наведені в табл. 7.

 

Таблиця 7. Грошові потоки обслуговування кредиту за варіантами

його залучення для реалізації проекту

Показник Значення показника Роки Усього
1 рік 2 рік 3 рік
Варіант 1 Сума кредиту, грн.       Х
Повернення основної суми, грн.          
Сума боргу на кінець року, грн.         Х
Відсотки за кредит (25%), грн.*          
Разом по обслуговуванню кредиту, грн.          
Варіант 2 Сума кредиту, грн.       Х
Повернення основної суми, грн.          
Сума боргу на кінець року, грн.         Х
Відсотки за кредит (25%), грн.*          
Разом по обслуговуванню кредиту, грн.          
Варіант 3 Сума кредиту, грн.       Х
Повернення основної суми, грн.          
Сума боргу на кінець року, грн.         Х
Відсотки за кредит (25%), грн.*          
Разом по обслуговуванню кредиту, грн.          

 

Для визначення експлуатаційних витрат за проектом організації перукарського салону розрахуємо спочатку фонд оплати праці персоналу перукарні (див. табл. 8)

 

 

Таблиця 8. Розрахунок фонду оплати праці персоналу перукарні

Показник Од. вимірювання Значення показника Обґрунтування
1. Фонд оплати праці: - Адміністратора - Перукаря - Допоміжного персоналу   грн./рік. грн./рік. грн./рік.   табл. 3 з урахуванням доплат -- „ – -- „ --
2. Фонд оплати праці персоналу перукарні   грн./рік.     -- „ --
3. Відрахування на соц. Страхування   грн./рік.     -- „ --

 

Розрахунок

ФОП адміністратора ………………………………… = ………… грн/рік.

ФОП перукаря ………………………………... = …………. грн/рік.

ФОП доп. персон ……………………………….. .= ……… … грн/рік.

ФОП персоналу перукарні …………………………. = …………. грн./рік.

 

Відрахування на соціальне страхування ……………………………. = ………….. грн/рік.

 

Визначена величина фонду оплати праці дозволяє розрахувати орієнтовну величину матеріальних витрат ( див. табл.1, де представлено орієнтовну структуру витрат на виробництво за проектом)

ФОП = ……………. грн./рік. – 53%

матер.витр.= х грн./рік. – 12%

матеріальні витрати = ………………… = ……………….. грн./рік.

 

Тепер можна визначити експлуатаційні (у розрахунку на рік) витрати на реалізацію проекту організації перукарського салону (див. табл. 9).

Таблиця 9. Розрахунок експлуатаційних витрат

Показник Значення показника Обґрунтування
1. Фонд оплати праці персоналу перукарні, грн./рік.     табл. 8
2. Відрахування на соціальне страхування, грн./рік     табл.8
3. Матеріальні витрати, грн./рік.   Розрахунок
4. Амортизація, грн./рік.   норм. строк служби устаткув. – 3 роки
5. Оренда приміщення, грн./рік.   табл.2
Усього за рік    

 

Доходи перукарні визначаємо виходячи з вартості послуги і прогнозованого обсягу надання послуг. Розрахунок доходів представлено в табл. 10.

Таблиця 10. Розрахунок доходів перукарні за рік

Показник Значення показника Обґрунтування
1. Вартість послуги, грн. у т.ч. ПДВ   Табл.4
2. Середня кількість відвідувань, осіб/день   Табл.4
3. Доход за добу, грн. у т.ч. ПДВ    
4. Доход за рік, грн. у т.ч. ПДВ   у розрахунку прийнято 300 роб. днів на рік
5. ПДВ   20%

 

Розрахунки фінансових результатів роботи перукарського салону за оптимістичним (реалістичним та песимістичним) варіантами представлені в табл. 11.

 

Таблиця 11. Розрахунки фінансових результатів за оптимістичним (або реалістичним, або песимістичним) варіантом проекту організації перукарського салону

Показник Роки
1 рік 2 рік 3 рік
1. Доходи, грн. без ПДВ      
2. Витрати, грн.      
3. Фінансовий результат, грн.      
4. Податок на прибуток (23%), грн..      
5. Чистий прибуток      

 

Грошові потоки перукарні в цілому формують три види її діяльності:

1) виробнича діяльність;

2) інвестиційна діяльність (придбання устаткування і залучення фінансових коштів);

3) фінансова діяльність (обслуговування боргу і виплати відсотків за кредит).

Оскільки грошові потоки отримання коштів і їх повернення не співпадають у часі, вони мають бути приведені до єдиного часового виміру шляхом їх дисконтування.

В таблиці 12 наведені розрахунки номінальних і дисконтованих грошових потоків відповідно за оптимістичним, реалістичним та песимістичним варіантами проекту організації перукарського салону. При дисконтуванні застосовано ставку 25%.

 

 

Таблиця 12. Розрахунки номінальних і дисконтованих грошових потоків за оптимістичним (реалістичним, песимістичним) варіантом залучення коштів для реалізації проекту

Показник Роки Усього
1 рік 2 рік 3 рік
Виробнича діяльність
Доходи, грн.        
Витрати, грн.        
Фінансові результати, грн.        
Амортизація, грн.        
Інвестиційна діяльність
Початкові витрати, грн.        
Кредит, грн.        
Власні кошти, грн.        
Фінансова діяльність
Відтік коштів за кредитом, грн.        
Податки, грн.        
Чистий прибуток, грн.        
Номінальні грошові потоки, грн.        
Коефіцієнти дисконтування (табл.PVIF)
25% 0,8000 0,6400  
Дисконтова ні грошові потоки
25%        

 

Форма представлення звіту: про виконання завдання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону» студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

“Звіт про виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону»” студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи, номер залікової книжки).

Критерії оцінювання: завдання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону» оцінюється за шкалою 0, 10, 20, балів залежно від:

а) повноти виконаних розрахунків;

б) точності виконаних розрахунків;

в) наявності коментарів та висновків до 6 – 9 підпунктів змісту завдання.

 

Завдання 2. “Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства”

Тип завдання: дослідження основних виробничих й інноваційних параметрів діяльності підприємства та його позиції на ринку.

Мета завдання:формування практичних навичок аналізу виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності малого підприємства.

Зміст завдання:

1. Дати загальну характеристику продукції підприємства (товарів, робіт, послуг) та порівняти її з продукцією безпосередніх фірм-конкурентів за такими параметрами:

- які потреби задовольняють товари (послуги, роботи) підприємства;

- основні технічні характеристики продукту;

- економічні характеристики продукту;

- наявність у підприємства сертифікатів якості на продукцію та патентів;

- конкурентні переваги та недоліки продукту порівняно з продукцією конкурентів. Результати проведеного аналізу звести у таблицю такої форми.

 

Таблиця _ Техніко-економічна характеристика продукції підприємства

Техніко-економічні параметри продукції Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3 Продукт 4
Технічні …        
Економічні …        
Правовий захист …        
Конкурентні переваги та недоліки …        

2. Дати загальну характеристику сегмента ринку, на якому працює підприємство, за такими основними параметрами:

- основні споживачі (до якої групи належать, їх орієнтовна кількість, обсяги замовлень, стабільність попиту на продукцію, які фактори впливають на споживачів у процесі прийняття рішення про покупку). Результати проведеного аналізу звести у таблицю такої форми

 

 

Таблиця _ Характеристика сегмента ринку підприємства

Група споживачів Обсяг замовлень Стабільність зв’язків Які чинники вплинули на вибір товару досліджуваного підприємства
     
     
3 …      

 

- обсяги та динаміка розвитку ринку (кількість підприємств, що діють на даному ринку, обсяг ринку, частка вітчизняних та зарубіжних виробників, структура ринку, тенденції зміни обсягу та структури ринку в останні роки).

3. Охарактеризувати основних безпосередніх конкурентів підприємства (територіальне розташування, загальні обсяги діяльності, тенденції розвитку, форми та засоби конкурентної боротьби). За результатами аналізу побудувати матрицю конкурентного профілю та визначити конкурентний статус підприємства.

3. Виконання завдання «Оцінка рівня інноваційної активності малого підприємства». Структурно це завдання містить чотири складові:

1) заповнення анкети (форма анкети Додаток А):

2) на основі даних заповненої анкети зробити короткі висновки (обсягом до 0,5 стор.) стосовно основних напрямків інноваційної діяльності організації;

3) на основі даних заповненої анкети зробити короткі висновки (обсягом до 0,5 стор.) стосовно витрат підприємства на інноваційну діяльність;

4) на основі даних заповненої анкети зробити короткі висновки (обсягом до 0,5 стор.) стосовно системи управління інноваційними процесами на підприємстві.

Форма представлення звіту: про виконання завдання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства» студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

“Звіт про виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства»” студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи, номер залікової книжки).

Критерії оцінювання: завдання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства» оцінюється за шкалою 0, 10, 20,30 балів залежно від:

а) повноти виконання завдання;

б) обсягів залученої для виконання завдання інформації;

в) наявності висновків і коментарів за результатами аналізу.

3.Виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

Зміст вибіркових завдань для самостійного опрацювання наведений нижче.

 

Завдання 1.“Оцінка фінансового стану підприємства”

Тип завдання: дослідження фінансових параметрів діяльності підприємства.

Мета завдання:формування практичних навичок аналізу фінансових параметрів діяльності малого підприємства.

Зміст завдання:

Провести аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансової звітності форма 1 “Баланс” та форма 2 “Звіт про фінансові результати” останнього звітного періоду. Результати розрахунків представити у формі таблиці

 

 

Таблиця 1. Показники фінансового стану підприємства

 

Показники Формула розрахунку На початок року На кінець року Відхилення
1. Показники ліквідності
1.1   Коефіцієнт покриття ф.1 ряд. 260 / ф.1 ряд. 620        
1.2   Коефіцієнт швидкої ліквідності ф.1 (ряд. 260- ряд.100 - ряд.110- ряд.120 - ряд.130 -ряд.140) / ф/1 ряд.620      
1.3   Коефіцієнт абсолютної ліквідності ф.1 (ряд.220 + ряд.230 + ряд.240) / ф.1 ряд. 620        
1.4   Чистий оборотний капітал (тис. грн.) ф.1 (ряд.260 -ряд. 620)        
2. Показники платоспроможності
2.1   Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф.1 ряд.380 / ф.1 ряд. 640        
2.2   Коефіцієнт фінансування   ф.1 (ряд.430 + ряд.480 + ряд.620 + ряд.630) /ф.1 ряд.380      
2.3   Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами ф. 1 {ряд. 260 - ряд. 620) / ф.1 ряд. 620        
2.4   Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф. 1 (ряд. 260 - ряд. 620) / ф. 1 ряд. 380        
3. Показники ділової активності
3.1   Коефіцієнт оборотності активів ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3)+ ряд. 280 (гр.4) / 2      
.1 2 3 4 5 6
3.2. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 520 / ряд. 600) гр. 3 + Σ (ряд. 520 / ряд. 600) гр. 4 ) / 2      
3.3   Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості ф. 2 ряд 035 / ф. 1 (Σ ряд. 150 / ряд. 210) гр. 3 + Σ (ряд. 150 / ряд. 210) гр.4 ) / 2      
3.4   Строк погашення дебіторської заборгованості (днів) Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості      
3.5   Строк погашення кредиторської заборгованості (днів) Тривалість періоду / коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості      
3.6   Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів ф. 2 ряд. 040 / ф.1 (Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 3 + Σ (ряд. 100 / ряд. 140) гр. 4) / 2      
3.7   Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) ф. 2 ряд. 035/ ф. 1 (ряд. 031 (гр. 3) + ряд. 031 (гр.4) / 2      
3.8   Коефіцієнт оборотності власного капіталу ф. 2 ряд. 035 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2      
4. Показники рентабельності
4.1   Коефіцієнт рентабельності активів ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3 + ряд. 280 (гр. 4)) / 2      
4.2   Коефіцієнт рентабельності власного капіталу ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 1 (ряд. 380 (гр. 3) + ряд. 380 (гр. 4)) / 2      
4.3   Коефіцієнт рентабельності діяльності ф. 2 ряд. 220 або ряд. 225 / ф. 2 ряд. 035      
             

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання “Оцінка фінансового стану підприємства” представляється у формі аналітичного звіту із заповненою таблицею, поясненнями до неї, коментарями та висновками. Копії балансу та звіту про фінансові результати діяльності підприємства додаються.

 

Завдання 2.“Аналіз системи оподаткування на підприємстві”

Тип завдання: дослідження специфіки оподаткування суб’єкта малого підприємництва.

Мета завдання:формування навичок розрахунків податкових платежів суб’єкта малого підприємництва.

Зміст завдання:

1. Здійснити розрахунки податкових платежів малого підприємства відповідно до вибраної ним системи оподаткування (за загальною системою оподаткування заповнюються колонки 3,4; за спрощеною системою оподаткування заповнюються колонки 5,6). Результати розрахунків звести у таблицю такої форми

 

Таблиця 1. Розрахунок податкових платежів малого підприємства

 

Податкові платежі Об’єкт оподаткування Загальна система оподаткування Спрощена система оподаткування
Ставка Сума Ставка Сума
1 2 3 4 5 6
Загальнодержавні податки та збори:
Податок на додану вартість Додана вартість, створена підприємством 20%      
Податок на прибуток підприємств Прибуток 21%   -  
Акцизний збір (з вироблених в Україні товарів, з ввезених на територію України товарів) В залежності від групи товару
Ввізне мито та інші митні збори В залежності від групи товару
Податок на землю Вартість земельної ділянки -
Орендна плата за землю Вартість земельної ділянки        
Інші          
Збори до державних фондів соціального страхування:
Внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування Фонд оплати праці (ФОП) 32%   32%  
Внески до фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності ФОП 2,9%   -  
Внески до фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття   ФОП 1,9%   -  
             

Продовження табл. __

1 2 3 4 5 6
Внески до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ФОП Залеж-но від галузі   Залеж-но від галузі  
Місцеві податки та збори:
Транспортний збір Кількість автомобілів, що належать підприємству        
Комунальний податок   Кількість основних працівників 10% від НМДГ (17грн) на 1 особу   -  
Податок на рекламу Обсяг замовленої реклами 0,5%   0,5%  
Інші (залежно від специфіки бізнесу фірми)          

 

Провести аналіз податкових платежів та оцінити їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства. Провести розрахунки податкових платежів за умови переходу підприємства на альтернативну систему оподаткування (з традиційної – на спрощену, якщо підприємство використовує традиційну систему, або зі спрощеної - на традиційну, якщо підприємство використовує спрощену систему). Оцінити доцільність, переваги і недоліки переходу на альтернативну систему оподаткування.

Форма представлення звіту: індивідуальне завдання “Аналіз системи оподаткування на підприємстві” представляється у формі аналітичного звіту із заповненими таблицями, поясненнями до них, коментарями та висновками.

Про виконання вибіркового завдання для самостійного опрацювання студент звітує у письмовій формі. Звіт друкується на аркушах формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір кеглю – 14, поля – 2 см, нумерація сторінок – у верхньому правому куті, міжрядковий інтервал – 1,5.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни. Нижче робиться запис:

“Звіт про виконання індивідуального завдання (назва завдання)” студента (прізвище, ініціали, шифр академічної групи, номер залікової книжки).

 

Критерії оцінювання.Кожне із вибіркових завдань для самостійного опрацювання оцінюється за шкалою 0, 5, 10 балів залежно від:

а) повноти виконаних розрахунків;

б) точності виконаних розрахунків;

в) наявності висновків та коментарів щодо результатів проведених розрахунків

Підсумкове оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу» здійснюється у формі диференційованого заліку за шкалою від 0 до 100 балів включно. Залік оформлюється у термін, визначений кафедрою менеджменту.

Підсумкова оцінка записується у залікову відомість. Якщо за результатами поточного контролю студент набирає менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно».

 

4.3. Поточний контроль знань студентів заочної форми навчання.

Об'єктами поточного контролюзнань студентів заочної форми навчання є:

- виконання модульного контрольного завдання (максимальна оцінка - 5 балів);

- виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону» (максимальна оцінка – 5 балів);

- виконання обов’язкового завдання для самостійного опрацювання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства» (максимальна оцінка – 5 балів);

- виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання (максимальна оцінка – 5 балів).

1.Виконання модульного контрольного завдання.

Модульне контрольне завдання складається з 10 тестових запитань за програмою дисципліни.

Відповіді на тестові запитання оцінюються за кількістю наданих правильних відповідей:

· 5 балів – від 9 до 10 правильних відповідей;

· 4 бали – від 7 до 8 правильних відповідей;

· 3 бали – від 5 до 6 правильних відповідей;

· 0 балів – від 0 до 4 правильних відповідей.

 

2.Виконання обов’язкових завдань для самостійного опрацювання.

Зміст обов’язкового завдання для самостійного опрацювання для студентів заочної форми навчання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону» ідентичний змісту такого завдання для студентів денної форми навчання (інформація про його зміст і форму представлення звіту наведена у цих методичних матеріалах на стор. 12-23).

Критерії оцінювання:

- обов’язкове завдання «Оцінка ефективності проекту організації перукарського салону» оцінюється за шкалою: 5, 3 і 0 балів залежно від:

а) повноти виконаних розрахунків;

б) точності виконаних розрахунків;

в) наявності коментарів та висновків до 6-9 підпунктів змісту завдання.

 

Зміст обов’язкового завдання для самостійного опрацювання для студентів заочної форми навчання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства» ідентичний змісту такого завдання для студентів денної форми навчання (інформація про його зміст і форму представлення звіту наведена у цих методичних матеріалах на стор. 23-24 та Додаток А).

Критерії оцінювання:

- обов’язкове завдання «Оцінка виробничих, інноваційних та ринкових параметрів діяльності підприємства» оцінюється за шкалою: 5, 3 і 0 балів залежно від:

а) повноти виконання завдання;

б) обсягів залученої для виконання завдання інформації;

в) наявності висновків і коментарів за результатами аналізу.

3.Виконання одного з вибіркових завдань для самостійного опрацювання.

Вибіркові завдання для самостійного опрацювання для студентів заочної форми навчання («Оцінка фінансового стану підприємства», «Аналіз системи оподаткування на підприємстві») ідентичні таким завданням для студентів денної форми навчання. Інформація про їх зміст і форму представлення звіту наведена у цих методичних матеріалах на стор. 23-29.

Критерії оцінювання: Кожне із вибіркових завдань для самостійного опрацювання оцінюється за шкалою: 5, 3 і 0 балів залежно від:

а) повноти виконаних розрахунків;

б) точності виконаних розрахунків;

в) наявності коментарів та висновків.

 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому вносяться до екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-балову систему.

 

 

4.4. Контроль знань студентів заочної форми навчання у формі іспиту

Екзаменаційні завдання для студентів заочної форми навчання складаються на основі затвердженої програми курсу “Управління фірмою малого бізнесу”. Структурно екзаменаційний білет складається з 10 завдань, які включають:

1) шість теоретичних запитань за програмою курсу;

2) два тестові завдання, до складу кожного з яких входить десять запитань різних типів;

3) дві розрахункові задачі.

 

Оцінювання знань студентів на іспиті здійснюється за 100-баловою шкалою. Кожне теоретичне і тестове завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за наступною шкалою: 10; 8; 6 та 0 балів.

Відповіді студентів на кожне теоретичне запитання оцінюються за такими складовими:

1) точність визначення категорій і понять, пов’язаних із розкриттям теоретичного запитання;

2) повнота викладення змісту складових об’єктів, явищ, процесів, методів, методик, інструментів, які стосуються теоретичного запитання;

3) наявність висновків щодо сфери практичного використання теоретичних положень, що містить теоретичне запитання.

Відображення зазначених складових теоретичного запитання у відповіді студента оцінюється за такими критеріями:

- 10 балів - правильне і повне висвітлення теоретичного запитання за всіма зазначеними складовими;

- 8 балів - правильне і повне висвітлення теоретичного запитання за складовими 1 - 2;

- 6 балів – правильне, але не повне висвітлення теоретичного запитання за складовими 1 - 2;

- 0 балів - не повне і з помилками висвітлення теоретичного запитання за складовими 1 - 2

Відповіді студентів на кожне тестове завдання оцінюються за такими критеріями:

· 10 балів – від 9 до 10 правильних відповідей;

· 8 балів – від 7 до 8 правильних відповідей;

· 6 балів – від 5 до 6 правильних відповідей;

· 0 балів – від 0 до 4 правильних відповідей.

Розв’язання кожної задачі оцінюється за шкалою: 10, 5 і 0 балів залежно від точності та повноти її вирішення.

У разі, якщо відповіді студента на всі завдання екзаменаційного білета оцінено менше ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами екзамену, а набрані за екзамен бали не враховуються у загальній підсумковій оцінці.

 

4.6. Загальне підсумкове оцінювання рівня знань студентів

Заочної форм навчання

Загальна підсумкова оцінка рівня знань студентів вечірньої і заочної форм навчання за дисципліною “Управління фірмою малого бізнесу” складається з суми балів за поточну успішність та за виконання екзаменаційних завдань (за умови, що на екзамені студент набрав не менше 30 балів).

До екзаменаційної відомості вносяться результати поточного контролю і контролю знань на екзамені, а також їх сумарна оцінка за 100-баловою системою(підсумкова оцінка не повинна перевищувати 100 балів). Після цього здійснюється переведення сумарної оцінки у 4-бальну та шкалуECTS за критеріями:

 

Оцінка за 100-баловою системою КНЕУ Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90 — 100 A 5 (відмінно)
80 - 89 B 4 (добре)
70 — 79 C
66 - 69 D 3 (задовільно)
60 — 65 E
21 — 59 FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
0 — 20 F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

В разі, якщо відповіді студента на завдання екзаменаційного білету оцінені менше ніж в 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни і повторно скласти іспит.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.019 с.)