Перелік запитань для підсумкового контролю знань.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік запитань для підсумкового контролю знань.1. „Безпека життєдіяльності" - основні завдання, сфери та категорії забезпечення безпеки людини.

2. Розвиток та становлення безпеки життєдіяльності як науки.

3. Роль фундаментальних та прикладних наук у розвитку безпеки життєдіяльності.

4. Основні положення теорії безпеки життєдіяльності та найважливіші висновки.

5. Визначення небезпеки. Наслідки прояву небезпек класифікація небезпек.

6. Ризик. Види ризиків, методи їх визначення,

7. Класифікація ризиків за ступенем припустимості.

8. Сутність і необхідність концепції прийнятного (допустимого) ризику. Рівень допустимого ризику.

9. Вибірка (група ризику) її сутність та прядок визначення.

10. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек (ПАН, АДП). Загальні принципи забезпечення безпеки людини.

11. Вібрація, її сутність, види вібрації.

12. Вплив вібрації на організм людини.

13. Форми і стадії вібраційної хвороби.

14. Аналізаторна система людини та її роль у сприйнятті інформації

зовнішнього світу.

15. Питома вага сприйняття інформації аналізаторами, межі чутливості аналізаторів людини.

16. Фізіологічний вплив кольорів на організм людини.

17. 0сновні властивості організму. Гомеостаз. Адаптація. Види адаптації.

18. Психологічні особливості людини. Пам'ять, мислення, емоції, воля.

19. Психологія людини та її безпека. Мотивація дії. Шляхи профілактики шкідливих звичок людини.

20. Стародавні та сучасні наукові погляди на людину як цілісну біоенергетичну систему.

21. Роль психологічного стану у формуванні здоров'я людини.

22. 0снови першої медичної допомоги. Медична аптечка.

23. Перша медична допомога при забитті та вивихах.

24. Перша медична допомога при переломах.

25. Перша медична допомога при пораненнях (рани рвані, рубані, колоті, вогнепальні).

26. Порядок проведення реанімаційних заходів у випадку клінічної смерті.

27. Перша допомога при харчових отруєннях.

28. Перша допомога при отруєннях газами.

29. Перша допомога при кровотечах.

30. Перша допомога при термічних та хімічних опіках.

31. Перша медична допомога при травмуванні грудної клітки та живота.

32. Перша медична допомога при травмуванні голови та хребта.

33. Перша допомога при обмороженнях.

34. Навколишнє середовище. Класифікація та характеристика середовищ життєдіяльності людини.

35. Вчення В.І. Вернадського про ноосферу.

36. Середовище проживання та його вплив на життєдіяльності людини.

37. Атмосфера, її коротка характеристика та роль у природі.

38. Гідросфера, визначення, коротка характеристика та значення для життя на планеті.

39. Грунт як середовище проживання та його вплив на життєдіяльності людини.

40. Ознаки негативних факторів. Шкідливі та небезпечні фактори.

41. Класифікація негативних факторів за характером дії на людину.

42. Нормування шкідливих факторів. ГДР. ГДК.

43. 3вук, шум, їх граничні межі. Нормування, способи захисту від надмірних значень.

44. Класифікація негативних хімічних факторів за ступенем небезпечності.

45. Розрахунок допустимого вмісту хімічних речовин у повітрі робочої зони.

46. Хімічні отруйні речовини, які використовуються в сільському господарстві.

47. 3алежність шкідливого впливу отруйних речовин на органом людини від хімічного складу, терміну дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів.

48. Надходження, депонування, знешкодження та виведення отруйних речовин з організму.

49. Дія інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання на організм людини.

50. Магнітне, електричне поле, низькочастотне електромагнітне випромінювання (радіохвилі) та інші види полів і випромінювань; характер їх дії на людину.

51. Фактори, що виливають на ступінь ураження людини електричним струмом.

52. Наслідки дії електричного струму на людину. Особливості надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

53. Види випромінювань, що супроводжуються радіоактивним розпадом речовини. Одиниці вимірювання радіоактивності.

54. Принципи захисту від радіоактивного опромінювання. Допустимі норми опромінення людини.

55. Харчування в умовах радіоактивного забруднення.

56. Міжнародне гуманітарне право.

57. 3аконодавчі та нормативні акти, що регламентують безпеку та здоров'я людини в Україні.

58. Законотворчі органи України з питань безпеки життєдіяльності людини. Відповідальність за порушення нормативних актів.

59. Екологічне право. Основні законодавчі документи.

60. 3агальний огляд Закону України "Про охорону праці".

61. Державна система управління безпекою життєдіяльності.

62. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності.

63. Регіональна система управління безпекою життєдіяльності.

64. 0рганізація протипожежного захисту на виробництві та в побуті.

65. Правила поведінки у разі виникнення пожежі.

66. Первинні засоби пожежегасіння. Вогнегасні засоби.

67. Пожежна сигналізація. Автоматичні пожежні системи.

68. Надзвичайні ситуації, їх основні ознаки, класифікація та причини виникнення.

69. Класифікація джерел небезпеки. Класифікація надзвичайних ситуацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 15.07.98р.№ 1099. Вражаючі, небезпечні та шкідливі фактори.

70. Класифікація, види, вражаючих факторів та причини виникнення природних стихійних лих.

71. Небезпечні природні явища. Можливі наслідки їх прояву.

72. Соціальні надзвичайні ситуації.

73. Техногенні надзвичайні ситуації. Види аварій і катастроф та причини їх виникнення.

74. Радіаційні аварії Критерії оцінки радіаційної ситуації.

75. Біологічні небезпеки. В йди вражаючих мікроорганізмів та токсинів, приклади захворювань людини.

76. Найголовніші глобальні проблеми людства соціальні, екологічні, економічні.

77. Стратегія еволюції людства та безпека людини.

78. Головні екологічні проблеми та причини їх виникнення.

79. Види та джерела забруднення навколишнього середовища. Шляхи подолання екологічної кризи.

80. 3абруднення атмосфери, його наслідки та вплив на здоров'я людей.

81. 3абруднення гідросфери, його наслідки та вплив на здоров'я людей.

82. Причини і наслідки забруднення та руйнування літосфери.

83. Економіка безпеки життєдіяльності людини. Економічні важелі поліпшення екологічного стану в Україні.

84. Речовини-забруднювачі харчових продуктів, шляхи їх міграції до продуктів харчування.

85. Харчові добавки - необхідність та небезпека їх застосування.

86. Причини забруднення харчових продуктів нітратами, нітритами та нітрозоамінами.

87. 3абруднення харчових продуктів пестицидами.

88. Забруднення харчових продуктів важкими металами та радіонуклідами.

89. Духовно-інтелектуальний розвиток людини та її відношення до суспільства і природи як визначальний фактор індивідуальної та глобальної безпеки.

90. Небезпека, яку несе науково-технічний прогрес.

91. Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої та глобальної безпеки.

92. Біоетика. Основні проблеми біоетики.

93. Цінність життя людини. Евтаназія.

94. Досягнення генетики та проблеми безпеки людства: клонування, генетично змінені сільськогосподарські рослини та тварини.

95. Особиста безпека. Основні властивості натовпу. Поведінка на мітингах, демонстраціях, масових зборищах. Спілкування в конфліктних ситуаціях.


Список літератури

Основний

1. Бегун В.В., Науменко І.М.. Безпека життєдіяльності.-К., 2004. -327с.

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Зацарний В В.. Безпека життєдіяльності.-К.: «Каравела», 2003. -328с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б.. Макаренко Д.І.. Безпека життєдіяльності. - Київ: Кондор, 2003. -420 с.

4. Чирва Ю.О.Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник - К.: Атіка, 2001,-304 с.Цапко В. Г. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 397 с.

5. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 304 с.

6. Безпека життєдіяльності /За ред. М. Назарука. -Л.: За вільну Україну, 1997.- 275 с.

7. Безпека життєдіяльності. Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. ОГАХ. 2008.-96 с.

8. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування об'єктів підвищеної небезпеки.-К.: Основа, 2003.-191 с.

9. Злобін Ю.А. Основи екології. - К .Лібра, 1998.- 248 с.

10. Брахман І.І. Валеологія - наука про здоров’я -М.: Фізкультура і спорт, 1990.-208 с.

11. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. -Урожай, 1993.-192 с.

12. 3аплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій.- К.: Київ. держ. торг.- екон. ун-т, 1999.-200 с.

13. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. - Л.: Львівський банк. коледж, 1998.-192 с.

14. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності -Суми: "Університетська книга", 1999.-301с.

15. Радиоактивные загрязнения их измерения. М.Т.Максимов, Г.О. Оджагов: -2-е изд., перераб. и доп. - М.:Знергоатомиздат, 1989г. - 304с.

16. Швидка медична допомога Л.П. Чегасій, О.Ф. Возіанов, О.Й. Грицюкта ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П.Чепкого. -К.:Вища школа., 1998.-311с.

17. .Гищак Т.В., Долинна О.Б. Основи медичних знань та медицини катастроф. -К., 2003. - 140 с.

18. Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні.-К., 1999.-178 с.

19. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. /За. ред. В.В. Дурдинця.-К.: Стилос, 2001. - 497с.

20. Жидецький В.Ц. Пожежна безпека. -К.: Основа, 2003. -151 с.

Додатковий

1. Конституція України. 28 червня 1996 р. -К., 1996.

2. Про охорону праці Закон У країни.-К., 1992.

3. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р.-К.,

4. Про охорону здоров'я: Закон України. -К., 1992.

5. Про адміністративні порушення: Закон України. -К., 1993.

6. Про пожежну безпеку: Закон Україні .- К., 1993.

7. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України/Відомості Верховної Ради України. -1994.-№27.

8. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. -К., 1998.

9. Ю.Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека.- С-Пб.: МГП Петрополис, 1952. -123 с.

10. ГОСТ І7.2.303-78. Охрана природа. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

11. Журавлев В. Ф. Токсикология радиоактивных веществ. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

12. Измеров Н. Ф., Саноцкий И. В., Сидоров К. К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. - М.: Медицина, 1977.

13. Иванов В. И. Курс дозиметрии. - М.: Атомиздат, 1978.

14. Каспаров А. А. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1988.

15. Оксенгендлер Г. И. Яды и противоядия. - Л.: Наука, 1982.

16. Сахаев В. Г., Щербицький Б. В. Довідник з охорони навколишнього середовища. - К..: Будівельник, 1986.

17. Хепли 3., Кумасото X. Надежность технических систем и оценка риска. - М. Машиностроение, 1984.


 

Манойло О.Г., Швець В.Г.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Посібник та збірник завдань

до індивідуальної роботи студентівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.015 с.)