І виконання домашньої розрахунково - графічної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

І виконання домашньої розрахунково - графічної роботиМанойло О.Г., Швець В.Г.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Посібник та збірник завдань

до індивідуальної роботи студентів

І виконання домашньої розрахунково - графічної роботи

 

ОДЕСА - 2012

 


 

Манойло О.Г., Швець В.Г.,Безпека життєдіяльності: Посібник та збірник завдань до індивідуальної роботи студентів і виконання домашньої розрахунково - графічної роботи. Одеська державна академія холоду, 2012, 40 с.

Дисципліна “Безпека життєдіяльності” має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і у невиробничій сферах, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Посібник надасть студентам певну допомогу у з’ясуванні складних питань навчальної дисципліни, у самостійному вивченні навчального матеріалу, який винесений для самостійного опрацювання, а також у підготовці до підсумкового контролю.

Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки призначений для студентів всіх спеціальностей академії.

 

Голова секції БЖД та цивільного захисту О.Г.Манойло

 

Посібник обговорений та затверджений на засіданні кафедри інженерної теплофізики

«__» грудня 2011 р. Протокол № ___

 

Завідувач кафедри д. т. н., проф. В. П. Желєзний

 

ПОГОДЖЕНО

 

Директор інституту енергетики і екології

Канд. техн. наук, доцент М.М. Зацерклянний

«__» грудня 2011 р

 

 

© О.Г. Манойло

© В.Г. Швець

© ОДАХ


 

 

ЗМІСТ

1. Вплив забруднення повітря на органом людини. 8

2. Визначення величини ризику скорочення тривалості життя. 16

Приклад рішення завдання. 26

3. Варіанти завдань для самостійного виконання. 29

Додаток 1. 30

Додаток 2. 31

Додаток 3. 32

4. Перелік запитань для підсумкового контролю знань. 33

5. Список літератури. 37

 


ВСТУП

Безпека життєдіяльності (БЖД)- це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Нормативна навчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування.

Гуманітарні, природничі, інженерні науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків „РОКМ-OSЕ', науки про безпеку мають світоглядно-професійний характер. За даними ВООЗ, понад 100000 хімічних речовин, близько 50 фізичних та біологічних факторів, близько 20 несприятливих ергономічних умов і такої ж кількості видів фізичних навантажень, поряд з чисельними психологічними та соціальними проблемами, підвищують ризик нещасних випадків на виробництві та в побуті, професійних захворювань або стрес реакцій, викликають незадоволеність працею та життям, руйнують соціальне благополуччя людей.

Об'єктом вивчення дисципліни є людина та її діяльність, яка проявляється у фізичному , психологічному, духовному та суспільному житті.

Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців, що дозволить набути навичок створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і в невиробничій сферах, осягнення принципів гармонічного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Опрацювання навчального матеріалу курсу „Безпека життєдіяльності, що рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу України та розвитку духовної культури особистості.

Речовини, що при контакті з організмом людини можуть викликати захворювання різної ваги або відхилення здоров'я, як у процесі контакту, так й у віддалений термін життя дійсного й наступного поколінь, вважаються шкідливими.

Розглянуті забруднюючі повітря речовини є природними й штучними хімічними сполуками. Вони входять у загальну класифікацію хімічних сполук, що є присутніми у системі "людина - середовище": це лікарські засоби, побутові хімікати, сільськогосподарські ядохімікати, біологічні рослинні й тварини отрути, бойові отруйні речовини й промислові отрути (шкідливі речовини). Ці речовини використовуються в промисловому виробництві або з'являються в результаті технологічних процесів виробництва.

Зараз відомо кілька мільйонів хімічних речовин і тисячі їх синтезуються або природно продукують щорічно.

 

Методичні вказівки для виконання домашньої

Розрахунково графічної роботи

«Вплив токсичності забруднювачів повітря на організм людини й визначення величини ймовірного скорочення тривалості життя»

 

Методичні вказівки для виконання домашньої роботи розроблені відповідно до програми навчання дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей Одеської державної академії холоду.

Вказівки призначені для поглиблення знань студентів щодо характеру впливу забруднювачів повітря на людину та проведення кількісної оцінки впливу під час виконання практичних занять і розрахункових самостійних робіт.

 


Мета роботи

- Розглянути механізм впливу шкідливих речовин на організм людини;

- набути практичних навичок у визначенні імовірного скорочення тривалості життя людини від впливу шкідливих речовин.

Порядок виконання роботи:

1. Ознайомитися з загальними положеннями щодо характеру впливу забруднення повітря на органом людини.

2. Дати повну характеристику речовини-забруднювача, визначити відповідно до існуючих класифікацій характер впливу шкідливих речовин (з варіанту завдання) на організм людини й надати повні визначення параметрам токсикометрії.

3. Побудувати схему затримки й відкладення часток шкідливих речовин у дихальному тракті, графік токсичності окису вуглецю й схему надходження, біотрансформації й виведення цих речовин з організму. Дати короткий опис цих схем.

4. Розглянути методику визначення величини ризику скорочення тривалості життя в результаті біологічного впливу шкідливих речовин й іонізуючих випромінювань.

5. Вирішити варіант завдання.

6. Указати значення для побудови ізолінії прийнятного ризику скорочення тривалості життя та ізолінії відповідно до отриманої величини ризику скорочення тривалості життя за умовами завдання і схематично зобразити на місцевості ці лінії.

7. Зробити висновок, указавши:

- Клас небезпеки речовини-забруднювача за ступенем токсичності.

- Категорію умов професійної діяльності.

8. Завдання виконати обсягом 6-10 аркушів формату А-4. (Зразок першої сторінки домашньої роботи додається).

Варіант завдання визначається викладачем відповідно до номера прізвища студента в журналі навчальної групи (без поділу на підгрупи).


Зразок титульної сторінки

Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ

СЕКЦІЯ БЖД ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

 

Виконав Студент -

Факультет -

Курс -

Група -

 

Контрольна робота на тему:

«Вплив токсичності забруднювачів повітря на організм людини й визначення величини ймовірного скорочення тривалості життя»

 

 

за курсом:

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Варіант №___

 

 

Дата -

Перевірив -

Оцінка -

 

 

Одеса 201__р.


Таблица2.

Приклад рішення завдання.

Введення в лад хімічного заводу й створення автотранспортної системи до нього викликало періодичне підвищення загазованості на околицях. Визначити СТЖзабр й RСТЖ.забр - при фактичній концентрації аміаку й азоту двоокису в атмосферному повітрі відповідно:

- аміаку - 4000мг/м3 й

- азоту двоокису - 0,85 мг/м3

для жителів місцевості, пов'язаною із заводом, у віці 20 років, що піддасться впливу зазначеної загазованості 2 години на добу.


Рішення:

1. Визначається (з використанням додатку 1) питома концентрація кожного із забруднювачів:

 

 

 

2. Визначається ступінь імовірності тривалості перебування жителя в забрудненій повітряній зоні:

 

(При рішенні - див. табл.3)

3. Визначається скорочення тривалості життя від впливу кожного із забруднювачів:

 

 

 


4. З врахуванням адитивності дії забруднювачів, загальне скорочення тривалості життя складе:

СТЖ∑забр=СТЖзабрNH3+СТЖзабрNО2=97,2+0,083=97,283 доби

5. Визначається величина ризику скорочення тривалості життя

6. Визначається клас небезпеки речовини-забруднювача

З таблиці додатку1 знаходимо величину ГДКсд для зазначеної шкідливої величини

Аміак – ГДКсд = 0,2 мг/м3 за даним параметром входимо в таблицю 1. с.13, й визначаємо клас небезпеки шкідливої речовини. У нашому випадку ГДКсд=0,2 знаходиться в інтервалі 1,1 – 10,0 і відповідає 3-му класу безпеки(помірно небезпечна речовина).

7. Визначається клас умов професійної діяльності:

З додатку 3 таблиця 4 за величиноюRСТЖ.забр=2,66×10-3 визначаємо Умови професійної діяльності належать до третьої категорії безпеки (Небезпечні)

ВИСНОВОК

1. Ризик скорочення тривалості життя з врахуванням дії забруднювачів більше величини прийнятого ризику

RСТЖ.забр = 2,66×10-3 >Rпр = 10-6.

Хімічний завод на визначеному місці будувати неприпустимо.

2. За ступенем токсичності:

- аміак відноситься до помірно небезпечної речовини (Клас небезпечності -3);

- двоокис азоту відноситься до надзвичайно небезпечної речовини ГДКСД=0,085 мг/м3 (Клас небезпечності – 1)

3. Категорія умов безпеки для працівників заводу - ІІІ. (Небезпечні умови)

 

 


Індивідуальне завдання.

Визначити СТЖ∑забр і RСТЖ.забрдля варіантів, які представлені у табл.3, з використанням додатків. 1, 2 й 3.

Таблиця З

Додаток 1

Гранично допустимі концентрації й середні смертельні концентрації деяких речовин в атмосферному повітрі

Найменування речовини Середньодобова ГДКсд,мг/м3 Середні смертельні концентрації; ЛК50, мг/м3
Азоту двоокис 0,085 25 000
Озон 0,03
Акролеїн 0,03 1 000
Аміак 0,2 100 000
Ангідрид оцтовий 0,05 50 000
Анілін 0,03
Ацетон 0,35 1 000 000
Фенол 0,01 1 500
Бензин 1,5 500 000
Бензол 0,8 25 000
Ванадій п’яти окисел 0,002
Діхлоретан 1,0 50 000
Ксилол 0,2 250 000
Ртуть 0,0003
Свинець 0,0003
Сірководень 0,003 50 000
Динил 0,01 50 000
Сірковуглець, 0,005 5 000
Фурфурол 0,03 50 000
Спирт метиловий 0,5 25 000
Спирт етиловий 5,0 5 000 000
Толуол 0,6 250 000
Вуглецю окис 1,0 100 000
Вуглець чотирьох хлорний 2,0 100 000
Формальдегід 0,003 2 500
Хлор 0,03 5 000
Цинк 0,05 30 000
Сірчана кислота 0,1 5 000
Ацетофенол 0,003 25 000
Берилій 0,00001

Додаток 2

Перелік сполучень речовин - забруднювачів, що проявляють адитивну й продукувану дію під час спільного впливу на організм людини

Склад сполук
а) адитивної дії
Ацетон, фенол, фурфурол, формальдегід
Аерозолі V2O2; MnO2
Бензол, ацетофенол
Озон, азоту окисли, формальдегід, гексан
Сірчаний ангідрид, азоту окисли
Сірчаний ангідрид, фтористий водень
Сірчаний ангідрид, аміак, азоту окисли
Азотна, сірчана і соляна кислоти
Фурфурол, метиловий і етиловий спирти
Бутилен, етилен, пропилен
Циклогексан, бензол
Сірководень, динил
Сірководень, сірчаний ангідрит
Вуглецю окисел, азоту окисли, формальдегід, гексан
Фенол, ацетофенол
Аерозолі V2O2; трьох окисли хрому
Аерозолі V2O2; сірчаний ангідрид
Ацетон, акреолін, фталевий ангідрид
Ацетон, ацетофенол
Валеріанова, капронова, масляна кислоти
Ізопрпопинилбензол, гідро перекис ізопрпопинилбензолу
Сірчаний ангідрид, СО, фенол, пил конверторний
Гексан, СО, О2, формальдегід
б) продукуваної дії
Сірчаний ангідрид, хлор
Азоту окисли, вуглецю оксид
Етиловий спирт, анілін
Етиловий спирт, ртуть
Етиловий спирт, ціанамід кальцію

Додаток 3

 

 

Таблица4

Список літератури

Основний

1. Бегун В.В., Науменко І.М.. Безпека життєдіяльності.-К., 2004. -327с.

2. Желібо Є.П., Заверуха Н.М. Зацарний В В.. Безпека життєдіяльності.-К.: «Каравела», 2003. -328с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б.. Макаренко Д.І.. Безпека життєдіяльності. - Київ: Кондор, 2003. -420 с.

4. Чирва Ю.О.Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник - К.: Атіка, 2001,-304 с.Цапко В. Г. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 397 с.

5. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2005. – 304 с.

6. Безпека життєдіяльності /За ред. М. Назарука. -Л.: За вільну Україну, 1997.- 275 с.

7. Безпека життєдіяльності. Калмиков Ю.І., Манойло О.Г. ОГАХ. 2008.-96 с.

8. Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування об'єктів підвищеної небезпеки.-К.: Основа, 2003.-191 с.

9. Злобін Ю.А. Основи екології. - К .Лібра, 1998.- 248 с.

10. Брахман І.І. Валеологія - наука про здоров’я -М.: Фізкультура і спорт, 1990.-208 с.

11. Домарецький В.А., Златєв Т.П. Екологія харчових продуктів. -Урожай, 1993.-192 с.

12. 3аплатинський В.М. Безпека життєдіяльності: Опорний конспект лекцій.- К.: Київ. держ. торг.- екон. ун-т, 1999.-200 с.

13. Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини. - Л.: Львівський банк. коледж, 1998.-192 с.

14. Пістун І. П. Безпека життєдіяльності -Суми: "Університетська книга", 1999.-301с.

15. Радиоактивные загрязнения их измерения. М.Т.Максимов, Г.О. Оджагов: -2-е изд., перераб. и доп. - М.:Знергоатомиздат, 1989г. - 304с.

16. Швидка медична допомога Л.П. Чегасій, О.Ф. Возіанов, О.Й. Грицюкта ін.; За ред. Б.Г. Ананасенка, Л.П.Чепкого. -К.:Вища школа., 1998.-311с.

17. .Гищак Т.В., Долинна О.Б. Основи медичних знань та медицини катастроф. -К., 2003. - 140 с.

18. Класифікатор надзвичайних ситуацій в Україні.-К., 1999.-178 с.

19. Соціальні ризики та соціальна безпека в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій та катастроф. /За. ред. В.В. Дурдинця.-К.: Стилос, 2001. - 497с.

20. Жидецький В.Ц. Пожежна безпека. -К.: Основа, 2003. -151 с.

Додатковий

1. Конституція України. 28 червня 1996 р. -К., 1996.

2. Про охорону праці Закон У країни.-К., 1992.

3. Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р.-К.,

4. Про охорону здоров'я: Закон України. -К., 1992.

5. Про адміністративні порушення: Закон України. -К., 1993.

6. Про пожежну безпеку: Закон Україні .- К., 1993.

7. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України/Відомості Верховної Ради України. -1994.-№27.

8. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. -К., 1998.

9. Ю.Апанасенко Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека.- С-Пб.: МГП Петрополис, 1952. -123 с.

10. ГОСТ І7.2.303-78. Охрана природа. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

11. Журавлев В. Ф. Токсикология радиоактивных веществ. - М.: Энергоатомиздат, 1990.

12. Измеров Н. Ф., Саноцкий И. В., Сидоров К. К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии. - М.: Медицина, 1977.

13. Иванов В. И. Курс дозиметрии. - М.: Атомиздат, 1978.

14. Каспаров А. А. Гигиена труда. - М.: Медицина, 1988.

15. Оксенгендлер Г. И. Яды и противоядия. - Л.: Наука, 1982.

16. Сахаев В. Г., Щербицький Б. В. Довідник з охорони навколишнього середовища. - К..: Будівельник, 1986.

17. Хепли 3., Кумасото X. Надежность технических систем и оценка риска. - М. Машиностроение, 1984.


 

Манойло О.Г., Швець В.Г.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Посібник та збірник завдань

до індивідуальної роботи студентів

Манойло О.Г., Швець В.Г.

 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Посібник та збірник завдань

до індивідуальної роботи студентів

і виконання домашньої розрахунково - графічної роботи

 

ОДЕСА - 2012

 


 

Манойло О.Г., Швець В.Г.,Безпека життєдіяльності: Посібник та збірник завдань до індивідуальної роботи студентів і виконання домашньої розрахунково - графічної роботи. Одеська державна академія холоду, 2012, 40 с.

Дисципліна “Безпека життєдіяльності” має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і у невиробничій сферах, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Посібник надасть студентам певну допомогу у з’ясуванні складних питань навчальної дисципліни, у самостійному вивченні навчального матеріалу, який винесений для самостійного опрацювання, а також у підготовці до підсумкового контролю.

Посібник для виконання домашньої розрахунково-графічної роботи та самостійної підготовки призначений для студентів всіх спеціальностей академії.

 

Голова секції БЖД та цивільного захисту О.Г.Манойло

 

Посібник обговорений та затверджений на засіданні кафедри інженерної теплофізики

«__» грудня 2011 р. Протокол № ___

 

Завідувач кафедри д. т. н., проф. В. П. Желєзний

 

ПОГОДЖЕНО

 

Директор інституту енергетики і екології

Канд. техн. наук, доцент М.М. Зацерклянний

«__» грудня 2011 р

 

 

© О.Г. Манойло

© В.Г. Швець

© ОДАХ


 

 

ЗМІСТ

1. Вплив забруднення повітря на органом людини. 8

2. Визначення величини ризику скорочення тривалості життя. 16

Приклад рішення завдання. 26

3. Варіанти завдань для самостійного виконання. 29

Додаток 1. 30

Додаток 2. 31

Додаток 3. 32

4. Перелік запитань для підсумкового контролю знань. 33

5. Список літератури. 37

 


ВСТУП

Безпека життєдіяльності (БЖД)- це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини і середовища її проживання від небезпек, а також на розробку і реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини як у повсякденних умовах побуту та виробництва, так і в умовах надзвичайних ситуацій.

Нормативна навчальна дисципліна „Безпека життєдіяльності – це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування.

Гуманітарні, природничі, інженерні науки про людину та про суспільство є складовими галузі знань, яка зветься безпекою життєдіяльності. У всьому світі велика увага приділяється вивченню дисциплін, пов'язаних з питаннями безпеки. Згідно з Європейською програмою навчання у сфері наук з ризиків „РОКМ-OSЕ', науки про безпеку мають світоглядно-професійний характер. За даними ВООЗ, понад 100000 хімічних речовин, близько 50 фізичних та біологічних факторів, близько 20 несприятливих ергономічних умов і такої ж кількості видів фізичних навантажень, поряд з чисельними психологічними та соціальними проблемами, підвищують ризик нещасних випадків на виробництві та в побуті, професійних захворювань або стрес реакцій, викликають незадоволеність працею та життям, руйнують соціальне благополуччя людей.

Об'єктом вивчення дисципліни є людина та її діяльність, яка проявляється у фізичному , психологічному, духовному та суспільному житті.

Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців, що дозволить набути навичок створення безпечних умов діяльності і життя як у виробничій, так і в невиробничій сферах, осягнення принципів гармонічного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Опрацювання навчального матеріалу курсу „Безпека життєдіяльності, що рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу України та розвитку духовної культури особистості.

Речовини, що при контакті з організмом людини можуть викликати захворювання різної ваги або відхилення здоров'я, як у процесі контакту, так й у віддалений термін життя дійсного й наступного поколінь, вважаються шкідливими.

Розглянуті забруднюючі повітря речовини є природними й штучними хімічними сполуками. Вони входять у загальну класифікацію хімічних сполук, що є присутніми у системі "людина - середовище": це лікарські засоби, побутові хімікати, сільськогосподарські ядохімікати, біологічні рослинні й тварини отрути, бойові отруйні речовини й промислові отрути (шкідливі речовини). Ці речовини використовуються в промисловому виробництві або з'являються в результаті технологічних процесів виробництва.

Зараз відомо кілька мільйонів хімічних речовин і тисячі їх синтезуються або природно продукують щорічно.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.016 с.)