ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИТехнологічну практику студентів педагогічного факультету організовують деканат та кафедра трудового навчання на підставі наказу ректора інституту, відповідно до навчальних планів підготовки майбутніх учителів трудового навчання.

Технологічна практика як складова підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проводиться на підприємствах різних форм власності м. Кременця на основі договорів або за місцем проживання студента, якщо для цього є вагомі підстави (стан здоров'я, тимчасове працевлаштування).

Місця проходження технологічних практик визначають керівники від кафедри, узгоджуючи з підприємствами чисельність студентів-практикантів. У випадку індивідуального проходження практики, студент повинен не пізніше як за місяць до її початку подати на кафедру (відповідальному за проведення технологічних практик):

заяву на ім'я декана факультету;

документ, який підтверджує зазначені підстави для індивідуального проходження практики;

відношення з місця проходження практики.

До початку проходження практики, студенти одержують направлення у відділі практик інституту.

Практика студентів проводиться в VI семестрі, тривалість проходження її чотири тижні. Конкретні календарні терміни проходження технологічної практики за напрямами навчання студентів (технічна чи обслуговуюча праця) встановлює кафедра трудового навчання з урахуванням адміністративно-територіальних умов, узгоджуючи з підприємствами та деканатом факультету.

Відповідно до Кодексу законів про працю України тривалість робочого часу під час проходження практики студентів віком від 16 до 18 років не повинна перевищувати 36 годин на тиждень, а віком старших 18 років - 40 годин на тиждень.

Розподіл студентів за підприємствами, терміни проходження практики, призначення керівників здійснюються наказом ректора на підставі службової записки декана факультету. Матеріали для службової записки готує викладач кафедри, відповідальний за проведення технологічної практики.

Керівниками технологічних практик призначаються викладачі фахових дисциплін, добре обізнані з виробництвом, змістом і завданнями практик.

Згідно з угодою між інститутом та підприємством і положень „Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", „Про технологічну практику студентів педагогічного факультету Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка" за створення умов для проходження технологічної практики відповідають керівники підприємств та їх виробничих підрозділів.

Перед початком проходження технологічної практики деканат факультету разом з кафедрою проводять настановчу конференцію, на якій студенти ознайомлюються з програмою і графіком проходження практики, обов'язками, змістом звітної документації, отримують направлення на практику та індивідуальні навчально-виробничі завдання (підрозділи 5.2-5.5).

У перший день груповий керівник організовує зустріч з адміністрацією підприємства, на якій відбувається ознайомлення студентів із підприємством, здійснюється розподіл студентів по підрозділах, цехах та робочих місцях, організовується проведення інструктажів з безпеки праці та їх документальне оформлення у відповідних журналах.

За наявності вакантних місць на підприємствах студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо зміст роботи відповідає вимогам програми практики.

Під час проходження практики кожен студент веде щоденник, в якому відображає зміст і результати проведеної ним організаційної, виробничої та навчальної роботи.

За результатами практики студент складає письмовий звіт, у якому подає:

характеристику підприємства, його загальну структуру, перелік продукції;

структуру цеху чи підрозділу, в якому проходив практику; характеристику продукції даного цеху (підрозділу); опис обладнання: верстатів, машин, пристроїв і пристосувань та ін. (техніко-експлуатаційні параметри, електричні та кінематичні схеми тощо);

технології виготовлення виробів, відновлення деталей, до яких додається необхідна технічна документація.

Окрім цього, у звіті відображаються виконані студентом-практикантом виробничі завдання та суспільно-корисні доручення (участь в організації та проведенні культурно-масових заходів, бесід із робітниками та працівниками адміністрації тощо).

Схеми звітів за напрямами підготовки студентів (технічна чи обслуговуюча праця) і видами підприємств, на яких проводиться практика, подані в підрозділі 6.1.

До звіту студент-практикант додає щоденник і матеріали виконання індивідуальних навчально-виробничих завдань (технологічні картки на виготовлення виробів; інструкційні картки ремонту вузлів та агрегатів, відновлення деталей; діагностичні картки визначення технічного стану обладнання, верстатів, механізмів та ін.).

Документацію з технологічної практики студент подає керівнику практики від кафедри не пізніше наступного робочого дня після її завершення, попередньо затвердивши у керівника від підприємства.

Після закінчення технологічної практики на кафедрі здійснюється її захист (дата захисту визначається кафедрою за погодженням із деканатом факультету) і проводиться підсумкова конференція. За підсумками технологічної практики керівник виставляє диференційовану оцінку за 100 бальною шкалою відповідно до вимог кредитно-трансферної системи навчання (підрозділ 6.2) та оцінку за прийнятою 4-бальною національною шкалою („відмінно", „добре", „задовільно", „незадовільно").

 

ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ

Студент організовує свою діяльність відповідно до вимог Закону України „Про вищу освіту", Статуту університету, положень „Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України", „Про технологічну практику студентів педагогічного факультету Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса Шевченка".

 

Права студентів

Студент має право:

• звертатися до керівників практики університету, адміністрації підприємства, його працівників з питань, що виникають у процесі роботи;

• вносити пропозиції з удосконалення технологічної практики;

• брати участь у культурно-масових заходах підприємства;

• користуватися бібліотекою, навчально-методичними посібниками університету та підприємства.

• консультуватися з керівниками практики та працівниками підприємства щодо виконання завдань та оформлення необхідної документації.

 

Обов'язки студентів-практикантів

До проходження технологічної практики студенти повинні:

• одержати направлення на практику;

• взяти участь у роботі настановчої конференції.

Під час проходження технологічної практики студенти зобов'язані:

• своєчасно прибути на базу практики;

• пройти вступний інструктаж (з документальним оформленням у журналі підприємства);

• знати і суворо дотримуватися правил безпеки праці, пожежної безпеки, внутрішнього розпорядку і виробничої санітарії;

• скласти календарний план, відповідно до методичних вказівок, вибрати індивідуальні навчально-виробничі завдання, погодивши їх з керівниками практики;

• виконувати вказівки керівників практики від кафедри і підприємства;

• добросовісно та якісно виконувати виробничі завдання технологічної практики;

• бережливо ставитись до обладнання, економно використовувати матеріали;

• бути ввічливими із працівниками підприємства;

• нести відповідальність за виконану роботу та її результати;

• своєчасно виконувати індивідуальні навчально-виробничі завдання;

• систематично вести записи у щоденнику;

• своєчасно оформити звітну документацію;

• отримати завірений печаткою у щоденнику відгук керівника практики від підприємства щодо виконання виробничих завдань;

• своєчасно подати керівнику від кафедри звітну документацію;

• захистити технологічну практику;

• взяти участь у роботі підсумкової конференції.

За порушення правил внутрішнього розпорядку, безпеки праці та виробничої санітарії, зумисне пошкодження обладнання та інструментів студент може бути відсторонений адміністрацією підприємства від проходження практики.

Студент, що не пройшов практику або не виконав частини завдань з поважних причин, має право на її продовження протягом канікул або у вільний від навчання час.

Студент, що не пройшов технологічну практику без поважних причин або отримав незадовільну оцінку, відраховується з університету.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)