Індивідуальні навчально-дослідні завданняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальні навчально-дослідні завдання5.1. Теми курсових робіт*

1. Оперативно-розшукова характеристика злочинів.

2. Забезпечення інтересів кримінального судочинства силами та засобами ОРД.

3. Взаємодія оперативних підрозділів поліції зі слідчими у процесі розслідування злочинів.

4. Взаємодія підрозділів карного розшуку з дільничними інспекторами поліції.

5. Розвідувальна діяльність органів поліції України.

6. Конспіративні заходи та способи конспірації в ОРД поліції України.

7. Профілактико-попереджувальна діяльність оперативних підрозділів поліції України.

8. Тактика організації оперативно-розшукової діяльності на певних об’єктах оперативного обслуговування.

9. Тактика оперативного (ініціативного) пошуку.

10. Тактика проведення оперативної установки.

11. Тактика роботи з громадянами, які конфіденційно співробітничають з оперативним підрозділом поліції України.

12. Тактика впровадження в злочинну групу.

13. Тактика розшуку безвісно відсутніх осіб.

14. Тактика розшуку осіб, які переховуються від органів досудового слідства або суду.

15. Тактика проведення оперативної та контрольованої закупки.

16. Тактика обстеження публічно недоступних місць, житла та іншого володіння особи.

17. Тактика здійснення перевірки первинної оперативної інформації.

18. Міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності.

19. Взаємодія оперативних підрозділів поліції України з міжнародними правоохоронними органами.

20. Організаційно-тактичні засади виявлення злочинів.

21. Особливості організації виявлення злочинів минулих років.

22. Методика виявлення та попередження вбивств, які замовляються.

23. Методика виявлення та попередження злочинів в харчовій промисловості.

24. Методика виявлення та попередження корупційних злочинів.

25. Особливості виявлення та попередження шахрайств.

26. Методика виявлення та попередження тілесних ушкоджень.

27. Методика виявлення та попередження торгівлі людьми.

28. Методика виявлення та попередження легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

29. Особливості виявлення та попередження злочинів проти довкілля.

30. Методика виявлення та попередження злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.

*Виконання курсових робіт не передбачено навчальним планом. Зазначена тематика курсових робіт може використовуватися в індивідуальній роботі курсантів, або замість виконання самостійної роботи за відповідною темою навчальної дисципліни.

5.2. Теми наукових робіт**

1. Поняття, зміст та сутність оперативно-розшукового процесу.

2. Оперативно-розшукова характеристика використання системи електронних платежів та банківських послуг в злочинній діяльності.

3. Характеристика сучасних способів маскування злочинної діяльності.

4. Тактика забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства.

5. Оперативно-розшукова тактика: сучасні концепції та перспективи розвитку.

6. Постзлочинна обстановка, як самостійний елемент у методиці виявлення злочинів.

7. Використання в ОРД нетрадиційних методів щодо виявлення злочинів та встановлення осіб, які їх вчинили.

8. Попередження злочинів силами та засобами ОРД: проблеми та шляхи удосконалення.

9. Концептуальні засади моніторингової діяльності оперативних підрозділів поліції України.

10. Візуальна психодіагностика в оперативно-розшуковій діяльності.

11. Методологія виявлення каналів витоку секретної інформації.

12. Колізії законодавства у сфері здійснення ОРД органами поліції України.

**Тематика наукових робіт може використовуватися у науково-дослідницькій роботі курсантів, у роботі наукового гуртка кафедри ОРД.

Методи навчання

Під час вивчення навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» слід використовувати усі методи дидактики, зокрема поєднувати методи навчання з методами виховання. Під час викладання лекцій та при проведенні аудиторних занять слід застосовувати інтерактивні методи навчання. Також доречним буде наводити позитивні приклади з правоохоронної практики стосовно вдало проведених операцій по затриманню злочинців, виявленню злочинної діяльності, повернення вкраденого майна потерпілим, попередження злочинів тощо.

Під час викладання навчального матеріалу слід застосовувати дедуктивний метод(від загальних теоретичних положень до певних прикладних питань) та індуктивний метод (від окремого питання або завдання до загальних теоретико-правових питань) подання навчальної інформації. Під час проведення лекцій, семінарських та практичних занять треба відводити певний проміжок часу для повторення раніше пройденого матеріалу. Обов’язково слід поєднувати репродуктивний метод передачі знань (розповідь, пояснення, відтворення, повторення) з проблемно-пошуковим методом (ставлення проблемного питання або питання, яке раніше не вивчалось).

Поруч зі словесними способами передачі навчальної інформації (розповідь, пояснення, бесіда) доцільно використовуватинаочні методи навчання. Наприклад, демонструвати зразки процесуальних документів, навчальні зразки оперативно-розшукових справ; ілюструвати навчальний матеріал у певних схемах та таблицях, плакатах. Можливо демонструвати навчальні фільми, використовуючи засоби відео-зображення.

Проводячи індивідуальні консультації, буде доцільним використовувати не лише метод роз’яснення, а й метод бесіди, з метою з’ясування наявності прогалин знань або певних неточностей у розумінні сутності, мети або значення ключових науково-теоретичних категорій ОРД.

Для засвоєння академічного матеріалу варто використовувати методи стимулювання навчальної роботи. Стимулювання пізнавального інтересу курсантів можливо організувати шляхом роботи наукового гуртка, проведення конференцій та семінарів, диспутів з проблемних та цікавих питань. Викладач повинен застосовувати методи емоційного заохочення курсантів: похвала, ставлення в приклад іншим особам, клопотання про дисциплінарне заохочення, надання додаткових індивідуальних завдань за умовою підвищення оцінки тощо. Також слід стимулювати почуття обов’язку та відповідальності курсантів, використовуючи методи контролю знань та оцінки ступеня індивідуальної підготовки.

Під час проведення семінарських занять можливо організовувати диспути або доклади; за навчальними фабулами влаштовувати ділові або рольові ігри. Проведення практичних занять доцільно підпорядковувати вирішенню певних ситуативних завдань, обумовлених тематикою навчального курсу.

Методи контролю

Поточний контроль знань курсантів здійснюється під час проведення аудиторних занять, при перевірці якості виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань.

Для підсумкового контролю знань та вмінь організовується тестування або проведення письмової контрольної роботи. Для підсумкового контролю знань у формі заліку на тестування або контрольну роботу виноситься перелік питань, які за своїм обсягом відповідають змісту запланованого та вивченого матеріалу за кожною темою відповідного семестру, зокрема перелік питань (завдань), які надавались для самостійного вивчення та засвоєння. Підсумковий контроль у формі іспиту складається з сукупності питань за всіма темами навчальної дисципліни, включаючи питання щодо самостійної роботи. Такими питаннями є:

Семестр

 

1. Поняття, сутність та зміст оперативно-розшукової діяльності.

2. Історія становлення та розвитку ОРД її соціальна обумовленість та необхідність.

3. Поняття пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів.

4. Об’єкт, предмет та структура ОРД.

5. Завдання ОРД.

6. Принципи ОРД: поняття, сутність та прикладна мета.

7. Правова основа ОРД.

8. Підстави для проведення ОРД.

9. Гарантії законності під час здійснення ОРД.

10. Контроль за режимом законності під час здійснення ОРД.

11. Роль керівників поліції України в організації ОРД.

12. Нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю поліції України.

13. Повноваження прокурорів, які здійснюють нагляд за ОРД.

14. Форми судового контролю за окремими видами ОРД ОВС України.

15. Види суб’єктів ОРД в поліції України та їх компетенція.

16. Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до виконання завдань ОРД.

17. Правила допуску до ОРД в органах поліції України.

18. Суб’єкти ОРД в Україні.

19. Сили ОРД.

20. Об’єкти ОРД поліції України.

21. Загальні обов’язки оперативних підрозділів України.

22. Загальні права оперативних підрозділів України.

23. Напрямки та правила використання матеріалів ОРД.

24. Сприяння здійсненню ОРД: правові вимоги та умови.

25. Поняття та види напрямків ОРД поліції України.

26. Поняття, сутність та види форм ОРД.

27. Профілактично-попереджувальна діяльність оперативних підрозділів поліції України: поняття та сутність. Співвідношення понять профілактика, попередження, запобігання та припинення злочинів.

28. Поняття та види методів ОРД.

29. Способи перевірки первинної оперативної інформації до заведення ОРС.

30. Поняття, класифікація та види оперативно-технічних засобів ОРД.

31. Поняття, види та класифікація оперативно-розшукових заходів.

32. Оперативно-розшукові заходи, які здійснюються з дозволу суду.

33. Порядок отримання дозволу суду на проведення заходів, які тимчасово обмежують права людини.

34. Оперативно-розшукові заходи, які здійснюються за рішенням прокурора.

35. Оперативно-розшукові заходи, які здійснюються з дозволу керівника поліції або оперативного підрозділу.

36. Оперативно-розшукові заходи, які можуть проводитися без дозволу посадових осіб.

37. Оперативний (ініціативний) пошук: поняття, значення та правила проведення.

38. Види заходів оперативного пошуку та їх загальна характеристика.

39. Поняття, значення та правила проведення ВКР.

40. Поняття, значення та правила проведення оперативної комбінації.

41. Правові підстави та тактичні засади щодо виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.

42. Поняття та види спеціальних операцій оперативних підрозділів поліції України.

43. Поняття та сутність конспірації в ОРД. Відповідальність за невиконання вимог конспірації.

44. Комплексні конспіративні заходи в ОРД органів поліції України.

45. Способи за засоби конспірації в ОРД органів поліції України.

46. Умовні найменування ОТЗ та НСРД.

47. Поняття «КК» та «ЛОЖ», їх призначення, відмінності та правила використання.

48. Поняття та призначення «ЛП».

49. НІЗ: поняття, правила виготовлення, зберігання та використання.

50. Оперативна розробка: поняття, сутність та умови її проведення.

51. Оформлення матеріалів оперативної розробки та особливості використання її даних у кримінальному провадженні.

52. Види справ в ОРД поліції. Категорії оперативно-розшукових справ.

53. Підстави для заведення оперативно-розшукових справ певної категорії.

54. Строки ведення оперативно-розшукових справ.

55. Порядок та підстави для закриття оперативно-розшукових справ.

56. Порядок, підстави та мета заведення справ контрольного провадження (КНС, СКСП) в ОРД поліції України.

57. Організаційно-правові засади здійснення агентурно-оперативної роботи підрозділами поліції України.

58. Негласні штатні та позаштатні працівники поліції: поняття, види та ознаки відмінності.

59. Напрямки роботи з негласними працівниками, їх сутність та зміст.

60. Етапи залучення до АОР негласних позаштатних працівників.

61. Загальні та спеціальні вимоги до окремих категорій негласних позаштатних працівників.

62. Правила залучення до негласного співробітництва з оперативним підрозділом поліції України.

63. Документальне оформлення згоди щодо негласної співпраці.

64. Правила документального оформлення результатів роботи позаштатного негласного апарату.

65. Оперативний контакт та конфіденційне співробітництво в ОРД поліції України.

66. Правовий та соціальний захист осіб, які залучаються до співпраці з оперативними підрозділами поліції України.

67. Конфіденційне співробітництво дільничних інспекторів поліції.

68. Поняття оперативного обліку в поліції та його практичне призначення.

69. Суб’єкти інформаційно-аналітичного забезпечення ОРД в поліції України.

70. Об’єкти та види інформації оперативних обліків поліції України.

71. Види форм оперативних обліків.

72. Обліки в агентурно-оперативній роботі поліції України.

73. Правила обліку та реєстрації справ, які заводяться при здійсненні ОРД.

74. Види автоматизованих інформаційних систем, інформаційно-пошукових систем та інформація яка міститься в них.

75. Види інформаційних підсистем ІІПС.

76. Обліки банку даних Європолу та Інтерполу. Порядок отримання інформації з цих баз даних.

Семестр

77. Поняття, зміст та елементи оперативно-розшукової тактики.

78. Поняття, класифікація та види оперативно-розшукових версій.

79. Правила висунення та перевірки оперативно-розшукових версій.

80. Поняття оперативної обстановки та оперативно-розшукової ситуації, їх складові елементи та властивості.

81. Фактори ризику та правила прийняття тактичних рішень.

82. Загальні правила щодо тактики проведення оперативно-розшукових заходів.

83. Загальні засади тактики профілактики правопорушень, попередження, запобігання та припинення злочинів оперативними підрозділами поліції.

84. Нейтралізація кримінальної активності: поняття та способи виконання.

85. Завдання та організація роботи підрозділів карного розшуку.

86. Структура та функції підрозділів карного розшуку.

87. Поняття оперативного обслуговування та оперативної обстановки. Організаційні принципи роботи підрозділів ДКР.

88. Структура, функціональні завдання та методи роботи підрозділів оперативної служби поліції України.

89. Взаємодія підрозділів оперативної служби зі слідчими та оперативно-розшуковими апаратами поліції України.

90. Оформлення завдань (доручень) апаратам оперативної служби поліції України, терміни їх виконання та правила оформлення.

91. Обов’язки ініціатора завдання, яке було подано до підрозділу оперативної служби поліції України.

92. Організаційно-правові засади роботи підрозділів оперативної служби поліції України.

93. Тактика проведення візуального спостереження підрозділами оперативної служби поліції.

94. Поняття, мета та правила оформлення оперативної установки, яка здійснювалась підрозділами оперативної служби поліції.

95. Особливості проведення ініціативного пошуку підрозділами оперативної служби поліції.

96. Конспіративні заходи в підрозділах оперативної служби поліції України.

97. Взаємодія оперативних підрозділів поліції з іншими службами та правоохоронними органами.

98. Правила використання матеріалів, які були здобути оперативним шляхом у кримінальному провадженні.

99. Міжнародне співробітництво суб’єктів ОРД поліції України.

100. Поняття, зміст та прикладне значення оперативно-розшукової характеристики злочинів.

101. Протидія вбивствам та тяжким тілесним ушкодженням методами, заходами та силами ОРД.

102. Протидія крадіжкам, розбоям та грабежам методами, заходами та силами ОРД.

103. Протидія вимаганням методами, заходами та силами ОРД.

104. Протидія злочинам проти статевої свободи та статевої недоторканності методами, заходами та силами ОРД.

105. Особливості протидії злочинам, які вчиняються неповнолітніми методами, заходами та силами ОРД.

106. Протидія пропозиціям або наданню неправомірної винагороди службовій особі та прийняттю цих пропозицій або одержанню неправомірної винагороди методами, заходами та силами ОРД.

107. Протидія фальшивомонетництву методами, заходами та силами ОРД.

108. Поняття інтересів кримінального провадження, досудового слідства та судового провадження.

109. Поняття, сутність та зміст оперативного супроводження кримінального провадження.

110. Правова основа та підстави для здійснення оперативного супроводження.

111. Напрямки та мета оперативного супроводження кримінального провадження.

112. Суб’єкти, які здійснюють оперативне та оперативно-технічне супроводження кримінального провадження.

113. Компетенція суб’єктів, які здійснюють оперативне та оперативно-технічне супроводження кримінального провадження.

114. Оперативно-розшукова характеристика злочинної протидії органам досудового слідства та суду, характеристика способів незаконного втручання в діяльність органів досудового слідства та суду.

115. Загальна тактика виявлення, попередження та фіксація злочинної протидії органам досудового слідства.

116. Поняття та сутність безпеки учасників кримінального судочинства, суддів та працівників правоохоронних органів.

117. Об’єкти та суб’єкти захисту.

118. Підстави та приводи для прийняття рішення про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, суддів та працівників правоохоронних органів.

119. Права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи забезпечення безпеки.

120. Права і обов’язки органів, які забезпечують безпеку.

121. Класифікація та види заходів безпеки, яки застосовуються до працівників суду, правоохоронних органів та учасників кримінального судочинства.

122. Порядок відміни рішення про забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, працівників суду та правоохоронних органів.

123. Відповідальність за невиконання обов’язків щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, працівників суду та правоохоронних органів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.011 с.)