Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освітиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освітиЗ навчальної дисципліни

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання:

- рівня знань під час семінарських, практичних, лабораторних занять;

- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських, практичних та лабораторних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок курсантом (студентом, слухачем) з навчальної дисципліни.

У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Оцінки за самостійну та індивідуальну роботи виставляються в журнали обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»). Результати цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.

При розрахунку успішності здобувачів вищої освіти в Університеті враховуються такі види робіт: навчальні заняття (семінарські, практичні, лабораторні тощо); самостійна та індивідуальна роботи (виконання домашніх завдань, ведення конспектів першоджерел та робочих зошитів, виконання розрахункових завдань, підготовка рефератів, наукових робіт, публікацій, виступи на наукових конференціях, семінарах та інше); контрольні роботи (виконання тестів, контрольних робіт у вигляді, передбаченому в робочій програмі навчальної дисципліни). Вони оцінюються за національною системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Результат навчальних занять за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок під час навчальних занять протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Результат самостійної роботи за семестр розраховується як середньоарифметичне значення з усіх виставлених оцінок з самостійної роботи, отриманих протягом семестру та виставляється викладачем в журналі обліку роботи академічної групи окремою графою.

Курсант (студент, слухач), який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття, самостійну чи контрольну роботу зобов’язаний перескласти її.

Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, а для переводу до 100-бальної системи помножується на коефіцієнт 10.

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)   = Результат аудиторної роботи за семестр   + Результат самостійної роботи за семестр   :   х

 

Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених етапах.

Для обліку результатів підсумкового контролю використовується поточно-накопичувальна інформація, яка реєструються в журналах обліку роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін відображуються у відомостях обліку успішності, навчальних картках курсантів (студентів, слухачів), залікових книжках. Присутність курсантів (студентів, слухачів) на проведенні підсумкового контролю (заліку, екзамену) обов’язкова. Якщо курсант (студент, слухач) не з’явився на підсумковий контроль (залік, екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».

Підсумковий контроль (екзамен, залік) оцінюється за національною шкалою. Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку), з національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10, таким чином максимальна кількість балів на підсумковому контролі (екзамені, заліку), які використовуються при розрахунку успішності курсантів (студентів, слухачів), становить – 50.

Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на підсумковому контролі (екзамені, заліку).

 

Загальна кількість балів (перед підсумковим контролем)   + Кількість балів за підсумковим контролем   = Підсумкові бали навчальної дисципліни

 

Курсант (студент, слухач), який під час складання підсумкового контролю отримав оцінку «незадовільно», складає підсумковий контроль (екзамен, залік) повторно. Повторне складання підсумкового контролю (екзамену, заліку) допускається не більше двох разів з кожної навчальної дисципліни, у тому числі один раз – викладачеві, а другий – комісії, що створюється навчально-науковими інститутами (факультетами). Незадовільні оцінки виставляються тільки в відомостях обліку успішності. Курсантам (студентам, слухачам), які отримали не більше як дві незадовільні оцінки (нижче ніж 60 балів) з навчальної дисципліни, можуть бути встановлені різні строки ліквідації академічної заборгованості, але не пізніше як за день до фактичного початку навчальних занять у наступному семестрі. Курсанти (студенти, слухачі), які не ліквідували академічну заборгованість у встановлений термін, відраховуються з Університету. Особи, які одержали більше двох незадовільних оцінок (нижче ніж 60 балів) за підсумковими результатами вивчення навчальних дисциплін з урахуванням підсумкового контролю, відраховуються з Університету.

Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів з семестровим контролем у формі підсумкового контролю (екзамену чи заліку), то результат вивчення дисципліни в поточному семестрі визначається як середньоарифметичне значення балів, набраних у поточному та попередньому семестрах.

 

Підсумкові бали за поточний семестр   + Підсумкові бали за попередній семестр   :     = Підсумкові бали навчальної дисципліни

 

Критерії оцінювання під час вивчення навчальної дисципліни

При вивченні навчальної дисципліни «Оперативно-розшукова діяльність» у кожному семестрі курсант повинен отримати не менш трьох позитивних оцінок за аудиторну роботу, виконати усі види письмових самостійних робіт, не мати незадовільних оцінок і більше трьох невідпрацьованих пропусків аудиторних занять. У такому разі курсант допускається до складання підсумкового контролю (заліку/іспиту).

Підсумковий контроль у формі заліку проводиться під час семінарських або практичних занять за допомогою тестування або шляхом надання письмової відповіді на контрольні питання, які виконуються у вигляді контрольної роботи.

Якщо у процесі складання підсумкового контролю курсант показав незадовільні знання, йому виставляється незадовільна оцінка з обов’язковою можливістю наступного перескладання. Здати підсумковий контроль курсант зобов’язаний до початку наступного семестру.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни у мінімально прийнятному обсязі вважається у разі:

 

Номер семестру та кількість тем Умови оцінювання знань та вмінь з навчальної дисципліни
Аудиторна робота Самостійна та індивідуальна робота Підсумковий контроль
    Семестр 3 - 4     Теми № 1 – 24 Отримання за семестр 3 і більше позитивних оцінок (не менш аніж «задовільно») на семінарських або практичних заняттях, не мати незадовільних оцінок та не більше трьох невідпрацьованих пропусків занять за семестр. Отримання позитивних оцінок (не менш аніж «задовільно») за виконання всіх письмових самостійних робіт, з вирішенням теоретичних та прикладних завдань щодо кожної письмової роботи або відпрацювання індивідуальних навчально-дослідних завдань, що здійснюється за узгодженням з викладачем або за індивідуальним планом навчання курсанта. Отримання за підсумковий контроль залік/іспит оцінки не менше аніж «задовільно».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)