ЛЕКЦІЯ 6. Трансформація територіального устрою та системи місцевого самоврядування.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЕКЦІЯ 6. Трансформація територіального устрою та системи місцевого самоврядування.1. Політико-правові передумови перетворень організації управління на місцевому рівні.

2. Основні етапи трансформації територіального устрою та системи місцевого самоврядування.

3. Компетенція органів місцевого самоврядування, проблеми її розвитку.

4. Становлення інституту служби в органах місцевого самоврядування.

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”.: станом на 15 лютого.2008 р. - К.: Парлам. вид-во, 2008. – 72 с.

3. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”.: станом на 10 червн.2008 р. - К.: Парлам. вид-во, 2007. - 208 с.

4. Закон України “Про асоціації органів місцевого самоврядування”.: станом на 21 вересня 2009 р. – К.: Парлам. вид-во, 2009. – 28 с.

 

Спеціальна література:

1. Алексєєв В.М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку: Монографія / Інститут законодавства Верховної Ради України. - Чернів.: “Технодрук”, 2007. - 336 с.

2. Баймуратов М.А. Обьектный состав публичной самоуправленческой (муниципальной) власти: Телеологические установки, идентификация, конституционно-правовая регламентация/ М.А.Баймуратов, Т.М.Буряк. - Суми: ВТД “Университетська книга”, 2007. - 232 с.

3. Борденюк В.І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії: Монографія. - К.: Парламентське видавництво, 2007. - 576 с.

4. Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія. - Л.: ПАІС, 2005. - 208 с.

5. Ворона П.В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні: Монографія. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. - 184 с.

6. Гошко А.О. Сучасна управлінська культура в системі місцевого самоврядування: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2006. - 312 с.

7. Державна та муніципальна влада: проблеми розмежування повноважень: Матеріали засідання “круглого столу” “Влада в Києві: від конфліктності до балансу повноважень”/ Нац. ін-т стратегічних досліджень. - К.: НІСД, 2008. - 38 с.

8. Лациба М. Як територіальна громада може впливати на вирішення питань місцевого значення / М.Лациба, В.Бондаренко; За ред. М.В. Лациби, В.В. Бондаренко. - К.: Український незалежний центр політичних досліджень, 2007. - 108 с.

9. Лялюк О.Ю. Основи організації і діяльності місцевих рад в Україні: Монографія. - Х.: “Право”, 2008. - 288 с.

10. Мельник А.Ф. Управління розвитком муніципальних перетворень: теорія, методологія, практика: Монографія / А.Ф.Мельник, Г.Л.Монастирський. - Т.: “Економічна думка”, 2007. - 476 с.

11. Поживанов М. Українські вектори місцевого самоврядування: Національна державність, місцеве самоврядування. - К.: Альтепрес, 2004. - 368 с.

12. Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі: Матеріали міжнар. науково-практичної конференції м. Харків, 21 травня 2009 р./ Редкол. Ю.П. Битяк, І.В. Яковюк, Г.В. Чапала. - Х.: ФО-П Вапнярчук Н.М., 2009. - 251 с.

13. Путівник по законодавству з питань місцевого самоврядування в Україні. - К.: Парлам. вид-во, 2009. - 248 с.

14. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія. - К.: Вид-во КНТ, 2008. - 324 с.

15. Серант А. Зв’язки з громадськістю у системі місцевих органів влади: Монографія. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2008. - 200 с.

16. Скрипничук В.М. Обласна рада в системі місцевого самоврядування в Україні: організація та діяльність: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. - 208 с.

17. Соскін О.І. ЄС та місцеве самоврядування: досвід вишеградських міст та українська перспектива: Науково-методичний посібник/ О.І.Соскін, А.М.Матвійчук, Н.О.Матвійчук. - К.: Вид-во “Ін-т суспільної трансформації”, 2008. - 56 с.

18. Сушинський О.І. Місцеві державні адміністрації: статус та організація діяльності: Навчальний посібник. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 112 с.

 

 

ЛЕКЦІЯ 7. Вдосконалення правового регулювання адміністративної юстиції.

1. Адміністративна юстиція – специфічний механізм захисту прав громадян у державному управлінні.

2. Поняття, завдання та принципи адміністративного судочинства.

3. Види адміністративно-правових спорів, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

4. Система адміністративних судів. Підсудність адміністративних справ.

5. Особливості адміністративного судочинства.

6. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122.

3. Кодекс адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. №2747-IV // Офіційний Вісник України. – 2005.– №32. – Ст. 1918.

4. Закон України “Про судоустрій України від 07.02.2002 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 27-28, ст.180.

5. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. №1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991 р. – №53. – Ст. 793.

 

Спеціальна література:

1. Бородін І.Л. Про сутність адміністративної юстиції //Право України, – К, 2000. – № 2. – С. 15 – 17.

2. Бородін І.Л. Судовий контроль, його співвідношення з адміністративним контролем та прокурорським наглядом // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002. – № 4. – С.171-176.

3. Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу//Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002. – №2.–С.102–107.

4. Бородін І.Л. Адміністративний контроль як різновид юридичного процесу//Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002.-№2. – С.102–107.

5. Бородін І.Л. Адміністративний нагляд, його методи і форми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2002. – № 3. – С. 80 – 85.

6. Георгієвський Ю.В. До питання про судовий захист прав громадян у державному управлінні// Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов'язків: Наук. зб./ Керівник Г.І. Мостовий. – Харків: УАДУ (ХФ) – 2000. – С. 159–162.

7. Георгієвський Ю.В. До питання про виникнення та історичний розвиток адміністративної юстиції в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування: Зб. наук. праць./ За ред. проф. Ю.П. Битяка. – Харків: Ін-т. держ. будівн. та місц. самоврядування. – 2002. – № 4. – С. 136-142.

8. Георгиевский Ю.В. Административная юстиция и права человека // Права людини в умовах реформування правової системи України (До 50-ї річниці Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повідомлень конф. молодих учених та аспірантів / За ред. проф. М.І. Панова. – Харків: Нац. юрид. акад.України, 1998.– С.32–33.

9. Георгієвський Ю.В. Захист прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод): Тези доп. та наук, повідомлень Всеукр. наук. – практ. конф. молодих учених. – Харків: Нац. юрид. акад. України. – 2000. – С. 94 – 96.

10. Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. – К.: Наук. думка, 1994. – 114с.

11. Андрійко О.Ф. Контроль у державному управлінні, шляхи подальшого його реформування // Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. – К.: Оріяни, 1998. – С.212–222.

12. Андрійко О.Ф. Контроль у сфері державного управління // Державне управління: теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С.221–251.

13. Андрійко О.Ф. Контроль в умовах централізації та децентралізації державного управління // Державне управління в Україні: централізація і децентралізація. – К.: УАДУ, 1997. – С.413-430.

14. Андрійко О.Ф. Організація контролю у сфері виконавчої влади // Наукова доповідь “Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні” під загальною редакцією академіка НАН України Ю.С.Шемшученка, д.ю.наук, професора В.Б.Авер’янова. – К., 1995. – С.18-20.

 

Теми семінарських занять:

Тема 1. Адміністративна реформа та основні напрямки реформування адміністративного права. (2 год.)

1. Загальні засади реформування адміністративного права: нові погляди на його роль, зміст і систему в демократичній правовій державі.

2. Мета і завдання адміністративної реформи.

3. Оновлення суспільного призначення адміністративного права на засадах Конституції України.

4. Оновлення предмету та методу адміністративного права.

5. Форми та тенденції систематизації адміністративного права.

Література:

Див. перелік нормативно-правових актів та спеціальної літератури до Лекції 1.

 

Завдання для самостійної роботи (6 год.):

1. Аналіз позицій фахівців щодо недоліків проведення адміністративної реформи в Україні.

2. Чи можливе існування диспозитивного методу в адміністративному праві?

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)