ЛЕКЦІЯ 3. Вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЛЕКЦІЯ 3. Вдосконалення правового регулювання державної служби в Україні.1. Поняття та принципи державної служби.

2. Проблеми вдосконалення правового регулювання державної служби.

3. Основні положення Закону України „Про державну службу”.

4. Права та обов’язки державних службовців.

 

Нормативно-правові акти:

1. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ // Голос України. – 05.01.1994.

2. Закон України “Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р. №356/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995 р. – №34. – Ст. 266.

3. Указ Президента України “Про Координаційну раду з питань державної служби при Президентові України” №473/2000 від 21.03.2000 р. // Офіційний Вісник України. – 2000. – 12 від 07.04.2000.

4. Указ Президента України “Питання Координаційної ради з питань державної служби при Президентові України” №1084/2005 від 11.07.2005 р. // Офіційний Вісник України. – 2005. – №28. – Ст. 1617.

5. Указ Президента України “Про Положення про Головне управління державної служби України” від 02.10.1999 р. №1272/99 // Офіційний Вісник України. – 1999. – 40 від 22.10.99.

 

Спеціальна література:

1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. – Харків: Право, 2005. – 304 с.;

2. Битяк Ю. П. Сучасний стан і проблеми законодавчого забезпечення державної служби в Україні // Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Видавничий Дім “Ін – Юре”, 1999. – С. 99 – 110 (272 с.)

3. Битяк Ю. П. Правове регулювання державної служби та питання його удосконалення // Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. Авер’янова В. Б. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 195 – 207 (432 с.)

4. Битяк Ю. П. Засади публічно-правового регулювання державної служби в Україні // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. – Сімферополь, 2005. – Спеціальний випуск: у 2 ч. – Ч. 1. – С. 57 – 62.

5. Приходченко Л. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності державного управління // Актуальні проблеми державного управління. - О.: ОРІДУ УАДУ, 2007. - Вип. 2(30). - С. 63-70

6. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика. - Изд. 2-е. - М.: РАГС, 2008. - 312 с.

7. Heady F. Public administration: A comparative perspective. - 4th ed. - N.Y.: Dekker, 1991. - Х, 472 р.

8. Грігоріу А.А. Адміністративно-правове регулювання державної служби в Республіці Молдова // Теорія та практика державного управління. - Х.: Вид-во "Магістр", 2009. - Вип. 1 (24). - С. 471-478

9. Давиденко В.П. Державна служба у світлі європейського досвіду / В.П.Давиденко, В.О.Черепанов // Теорія та практика державного управління. - Х.: Вид-во "Магістр", 2004. - Вип.8. - С. 83-85

10. Войтович Р. Особливості діяльності державних службовців в умовах глобалізації // Вісник державної служби України. - К., 2006. - № 3. - С. 20 - 23.

11. Оболонский А.В. Бюрократия для ХХІ века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия / Ин-т гос-ва и права. - М.: Дело, 2002. - 168 с.

12. Озірська С.М. Системи державної служби європейських країн: Велика Британія, Російська Федерація, Україна, Французька Республіка: Науково-аналітичне дослідження / С.М.Озірська, Ю.Д.Полянський; Українська Академія державного управління при Президентові України; Центр досліджень адміністративної реформи. - К.: УАДУ, 1999. - 168 с.

13. Прокофьев А. Госслужба в мегаполисе: проблемы и решения // Президентский контроль. - М., 2006. - № 10. - С. 7-13.

14. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики: Учеб. пособие для студентов вузов / В.В.Черепанов; В.П.Иванов. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 575 с. - (Закон и право)

15. Государственная служба в странах основных правовых систем мира: В 2-х томах. Т.2 / Под ред. А.А. Демина. - Изд. 2-е, переработ. и доп. - М.: Книгодел, 2010 [2009]. - 428 с.

 

 

ЛЕКЦІЯ 4. Проходження державної служби в державних органах та їх апараті.

1. Основні етапи державної служби в органах державної влади.

2. Прийняття на державну службу. Правова регламентація проведення конкурсів.

3. Просування по службі.

4. Припинення державної служби.

 

Нормативно-правові акти:

1. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ // Голос України. – 05.01.1994.

2. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. №280/97 // Відомості Верховної Ради України. – 1997 р. – №24. – Ст. 170.

3. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.2002 р. №93-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2002 р. – №40. – Ст.290.

4. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року №2493-ІІІ // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 26. – Ст. 1151.

5. Порядок проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої-третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 р. №272.

6. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №169 від 15.02.2002 р.

7. Положення про проведення атестації державних службовців, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. №1922.

 

Спеціальна література:

1. Битяк Ю. П. Проблеми нормативно-правового регулювання оцінки діяльності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. пр. – Харків: Право, 2005. – № 4. – С. 116 – 123.

2. Поняття та механізм атестації державних службовців //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць /Гол. редактор С.В. Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2001. Вип. 11. – С. 405-408.

3. Розвиток інституту служби в органах місцевого самоврядування в Україні //Матеріали VІ Міжнародної науково-методичної конференції “Удосконалення підготовки фахівців”. 28-30 травня 2001 р. – Одеса: Астропринт, 2001. – С. 26-27.

4. Обрання як спосіб заміщення вакантних посад на службі в органах місцевого самоврядування в Україні //Актуальні проблеми держави і права. Зб. наук. праць /Гол. редактор С.В. Ківалов. – Одеса: Юрид. літ., 2002. Вип. 16. – С. 329-331.

5. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування: питання класифікації //Митна справа. – 2003. – № 1. – С. 77-79.

6. Інституціоналізація служби в органах місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи в Україні //Юридичний вісник. – 2003. – № 1. – С. 89-92.

7. Исполнительная власть в Российской Федерации. Проблемы развития / Ред. И.Л.Бачило. - М.: Юрист, 1998. - 432 с.

8. Болотина Е. Правове регулирование приема, прохождения и прекращения муниципальной службы во Франции // Юридический мир. - М., 2006. - № 5Юридический мир. - М., 2006. - С. 52-58.

9. Буравлев Ю. Проблемы реформирования и управления системой государственной службы в России // Государство и право. - М., 2003. - № 7. - С. 10-19.

10. Мельников О.Ф. Парадигми фахової підготовки державних службовців: Монографія. - Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. - 424 с.

11. Німеччина. Закон про державних службовців: Від 1.01.1977р. - Б.в.д. - 59 с.

12. Швейцария Ф.З. О статусе государственных служащих: от 30 июня 1927 г., по состоянию на 25 июля 2000 г. // Государственная служба в странах основных правовых систем мира. - М.: Книгодел, 2005. - С. 354-364.

13. Новиков А.В. Правовые формы организации государственной службы в США. - М.: Юрид. лит., 1974. - 192 с.

 

 

ЛЕКЦІЯ 5. Правове регулювання діяльності Кабінету Міністрів України і центральних органів виконавчої влади.

1. Конституційне положення Кабінету Міністрів України в сучасних умовах.

2. Основні положення Закону України „Про Кабінет Міністрів України”.

3. Реформування системи органів виконавчої влади відповідно до Концепції проведення адміністративної реформи.

 

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996 р. – № 30. – Ст. 141.

2. Закон України “Про Кабінет Міністрів України” // Урядовий кур'єр. – 2008. – №91. – від 16.05.2008.

3. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України №950 від 18.07.2007 р.

4. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22.07.1998 року // Офіційний вісник України вiд 11.06.1999 - 1999 р., № 21, стор. 32.

 

Спеціальна література:

1. Кафарський В. Кабінет Міністрів України: проблеми формування в нових політико-правових умовах // Право України. - К., 2006. - № 8. - С. 3 - 8.

2. Сушинський О.І. Кабінет Міністрів України: статус та організація діяльності: Навчальний посібник. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2004. - 76 с.

3. Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів України: Інформація станом на 25 груд. 1997 р. / Укр. незалежний центр політичних досліджень; Укл. С.Конончук, О.Ткачук. - К.: Агентство "Україна", 1998. - 495 с.

4. Буцька І.О. Планування кар’єри державних службовців з використанням зарубіжного досвіду // Теорія та практика державного управління. - Х.: Вид-во “Магістр”, 2004. - Вип.8. - С. 85-88

5. Ломакина В. Юридическая ответственность государственных служащих: правовое регулирование дисциплинарной ответственности / В.Ломакина, Н.Хаманева // Государство и право. - М., 2008. - № 9. - С. 13-23.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.01 с.)