МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИ

НОВОКАХОВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор коледжу

 

_____________Л.Т. Лоза

«____»_______201___р.

Методичні рекомендації

По організації бізнес - практики

для студентів спеціальності

Економіка підприємства»

 

Розглянуто на засіданні предметної(циклової) комісії

соціально-економічних дисциплін

Протокол №___ від „___”______________201___р.

Голова комісії________________ Л.В.Вольська

Програму розробив

Викладач _____________ В.Л.Санін

 

 

м. Нова Каховка

 

201___

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
2 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ
З ЗМІСТ ПРАКТИКИ
3.1 Інформаційна база практики
3.2 Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
5 ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
5.1 Загальна характеристика підприємницької структури
5.2 Аналіз майнового стану та фінансової діяльності
5.3 Аналіз продукції та обсягів її випуску, ринків збуту
5.4 Собівартість продукції та її аналіз
5.5 Кадрова політика. Організація праці та заробітна плата
5.6 Аналіз фінансових результатів, економічна ефективність діяльності підприємства.    
5.7 Вимоги до оформлення звіту з бізнес-практики
6 Захист звіту з бізнес- практики
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Бізнес - практика є одним з етапів навчального процесу, спрямованим на практичне засвоєння та закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання.

Бізнес практика – складна форма навчального процесу як в організаційному, так і в методичному плані, так як для її здійснення необхідно поєднати інтереси виробництва і навчального закладу, пристосувати процес навчання до практичних задач конкретного підприємства, установи, організації. Бізнес-практика зі спеціальності дозволяє поєднати в учбовому процесі теоретичне надбання і конкретну господарську практику, забезпечує активну пізнавальну роботу студента. Бізнес-практика пов’язана з навчальними предметами. Цей зв'язок здійснюється через взаємодію системи знань і системи відповідних умінь. В процесі теоретичного навчання формується система теоретичних і практичних знань в галузі обраної спеціальності, яка дозволяє формувати професійні уміння в період виробничої практики. Усвідомлене застосування студентами теоретичних знань в виробничій діяльності є основою формування професійних умінь і навичок.

Студенти проходять бізнес - практику в одній з підприємницьких організацій, які визначені навчальним закладом або вибрані студентом самостійно.

Під час практики студенти вивчають питання згідно з наведеними нижче питаннями. У процесі проходження практики необхідно вивчити відповідну літературу з метою підвищення рівня знань і використання цих матеріалів для написання курсових та практичних робіт.

 

 

МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ

Метою проходження бізнес - практики є вивчення та опрацювання інформаційної бази економіко – виробничого напряму діяльності підприємства, практичне опрацювання питань, що розглядалися під час лекцій та самостійної роботи студентів.

Задачі практики:

- ознайомлення з підприємницькою організацією;

- вивчення внутрішньоекономічної діяльності;

- ознайомлення з організацією обліку та системою звітності на підприємстві;

- засвоєння принципів і методів економічного аналізу виробничо-господарської діяльності підприємства;

- застосування основ фінансового аналізу при визначенні фінансового стану підприємства.

 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Інформаційна база практики

Під час бізнес-практики студент повинен вивчити інформацію:

- установчі документи;

- план виробничо-господарської діяльності підприємства, його виконання, динаміку виконання за періоди;

- звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за період;

- баланс підприємства;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про роботу;

- звіт про виконання плану собівартості продукції.

Збір даних для складання техніко-економічної характеристики підприємства

Для складання техніко-економічної характеристики підприємства (підрозділу) та подальшого аналізу господарської діяльності необхідно вивчити питання:

- загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, статут підприємства);

- характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період (виробниче управління, плановий відділ);

- рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі постачальників, склад обігових фондів (управління матеріально-технічного постачання, планове управління, фінансове управління);

- ринки збуту (відділ збуту);

- характеристика основних фондів підприємства (бухгалтерія);

- структура кадрів підприємства (відділ кадрів);

- динаміка техніко-економічних показників (планово-економічне управління);

- собівартість продукції (планово-економічне управління);

- методика та практика економічного аналіза на підприємстві.

- Результати збору інформації потрібно надати у вигляді таблиця1

 

Таблиця 1 Результати збору інформації на підприємстві

Показники Минулий період Поточний період +/- %
Обсяг товарної продукції        
Обсяг реалізованої продукції        
Загальна кількість працюючих: у т .ч за категоріями а) робітники - основні - допоміжні б) спеціалісти в) службовці г) керівники        
Фонд заробітної плати персоналу робітників        
Середня заробітна плата працюючого робітника        
Вартість основних фондів        
Собівартість продукції        
Продуктивність праці працюючого        
Продуктивність праці робітників        
Кредиторська заборгованість        
Дебіторська заборгованість        
Обсяг обігових коштів        
Валюта балансу        
Прибуток (збиток)        
Рівень рентабельності виробництва        
Рівень рентабельності продукції        

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ

Бізнес-практика має тривалість 20 днів. Етапи практики наведені в календарному графіку проходження бізнес-практики

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

№   Виконані роботи і проведені заходи Підрозділи підприємства Кількість днів
1. Оформлення документів на підприємстві і отримання пропуску. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці ВК, ВТБ, бюро пропусків
2. Екскурсія по підприємству, прослуховування лекцій з історії, загальної характеристики підприємства. ВГТ, ПЕВ, ВП і ЗП, Заводський музей
3. Вивчення організаційної структури управління підприємством, його підрозділами. ВП і ЗП
4. Вивчення і аналіз планового статусу підприємства, знайомство із статутом. ВК, ЮВ
5. Вивчення виробництва по основних стадіях життєвого циклу виробу. ПВВ, ВГК, ВГТ
6. Вивчення ціни, собівартості, прибутку і рентабельності. ПЕВ
7. Вивчення основних виробничих фондів і оборотних коштів. ПЕВ
8. Вивчення пропозицій попиту і реалізації продукції. ПЕВ, бухгалтерія, відділ маркетингу
9. Вивчення системи податків і платежів. ФЕВ, ПЕВ
10. Визначення економічної ефективності діяльності підприємства ПЕВ, ФЕВ, бухгалтерія
11. Збір і обробка матеріалів з програми практики для використання в курсовій роботі  
12. Підведення підсумків, оформлення і захист звіту з практики  
ВСЬОГО   20 днів 4 тижня

ВТБ – відділ техніки безпеки

ВГК – відділ головного конструктора

ВГТ – відділ головного технолога

ЮВ – юридичний відділ

ПЕВ – планово - економічний відділ

ВП і ЗП – відділ праці і заробітної плати

ВК – відділ кадрів

ФЕВ(ФВ) – фінансово-економічний (фінансовий) відділ

ПВВ – планово-виробничий відділ

Виконання календарного графіку фіксують у щоденнику практики.

ПІДСУМКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

 

Звіт про проходження навчальної практики повинен мати обсяг 30-45 сторінок формату А4. Зміст звіту:

1. Загальна характеристика підприємницької структури.

2. Характеристика майнового стану та фінансової діяльності.

3.Аналіз продукції та обсягів її випуску, ринків збуту.

4. Собівартість продукції та її аналіз.

5. Кадрова політика. Організація праці та заробітна плата

6.Аналіз фінансових результатів, економічна ефективність діяльності підприємства.

Список викорастаних джерел

Додатки

СПИСОК ВМКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про підприємства в Україні” № 887-12 від 27.03.01.

2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”, 2007 .

3. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 02.06.03 № 161.

4. Положення про проведення практики студентів вищих навчаль­них закладів України, затверджене наказом Міністерства освіти України № 93 від 08.04.03р..

5. Методичні рекомендації по складанню програм практики сту­дентів вищих навчальних закладів України. - К.: Міністерство освіти України. Головне управління вищої освіти. Інститут змісту і методів навчання, 2006.

6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 2005.

7.Берзинь И.Э. Экономика фирмы.- М.: ЧМПЭ, 2007.

8.Берзинь И.Э., Застрожнова Н.Н. Сборник задач по курсу «Экономика машиностроительной промышленности».- М.: Высшая школа, 2001 .

9.Горфинкель В.Я., Купряков Э.Н. Экономика предприятия.- М.,: Юнити, 2006.

10.Зайцев И.Л. Экономика промышленного производства.- М.: Инфро-М, 2006 .

11.Карлик Е.М. Экономика машиностроения.- Ленинград: Машиностроение, 2005 .

12.Покропивний С.Ф. Економіка підприємства у 2 т.- К.: Хвиля-Прес ,2005 .

13.Разумов И.М., Емельянов А.Д. Экономика машиностроительной промышленности – М.: Высшая школа, 2008 .


Додаток 1

Штамп

коледжу

Директору

 

 
 

 


Просимо Вас надати можливість студентці (ту) 2го курсу спеціальності 5.03050401

у термін з ”” 200р. по ”” 200р. виконати програму бізнес- практики зі спеціальності 5.03050401 ”Економіка підприємства”, а саме:

1) організувати робоче місце практиканта в планово-економічному відділі підприємства;

2) призначити керівника практики з числа досвідчених спеціалістів підприємства (начальник ПЕВ, заступник начальника ПЕВ, начальник бюро);

3) сприяти інформаційному, методичному, технічному забезпеченню студента-практиканта з метою повного виконання ним програми практики.

Пропонуємо укласти договір на проведення практики студентів. Просимо ознайомитись з його змістом, та у разі згоди підписати його і один примірник надіслати до НКПТ ОНПУ за адресою: 74900, м. Нова Каховка, вул. Першотравнева,30.

Директор НКПК ОНПУ (Л.Т. Лоза)

 

 

”” 20р.

М.П.

 

Додаток 2

Додаток 3

Звіт

З бізнес - практики

Зі спеціальності

Студента (ки)

Курсу групи

 

Спеціальності


Період практики: здо 200р.

Місце практики:

 

Керівник практики

від підприємства

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

Керівник практики

від навчального закладу

(посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові )

 

Звіт захищено з оцінкою

”” 200р.

Викладачі:

(підпис) прізвище,ініціали)

(підпис) прізвище,ініціали)

 

 

м. Н.Каховка

201__

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики від навчального закладу

       
   


(підпис) (прізвище, ініціали)

”” 200р.

Керівник практики від підприємства

       
   


(підпис) (прізвище, ініціали)

”” 200р.

 

М.П.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Бізнес - практики зі спеціальності.

№ з/п Назва тем Кількість днів Строки виконання
за планом фактично
       
       
       
       
       
       
         
         
  РАЗОМ      

Примітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки діяльності базового підприємства.

Додаток 5

ХАРАКТЕРИСТИКА

з ___________________________ практики

на студента Новокаховського політехнічного коледжу Одеського національного політехнічного університету за спеціальністю____________________________ ____________________________________________________________________

курсу__________________________________групи________________________

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

Який пройшов практичний курс підготовки на підприємстві_________________ ____________________________________________________________________

 

Якість дотримання питань з техніки безпеки____________________________ ____________________________________________________________________

 

Характеристика виконання практичних робіт, фахових навичок, досягнень науки, техніки і технології_____________________________________________________ _____________________________________________________________________

Якість теоретичної підготовки студента _____________________________________________________________________

Перелік основних недоліків практичної

підготовки ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________

Оцінка якості виконання практичних робіт_______________________________________ __________________________________________________________

Оцінка якості звіту за практику_____________________________________ _____________________________________________________________________

Рекомендації керівника практики на підвищення рівня фахової підготовки студента _____________________________________________________________

___________________________________________________________________

За _____________ практику студент заслуговує оцінку «_____________», _____________________________________________________________________

Керівник від підприємства_______________________________________________ _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові )

_____________________________________________________________________

(посада, місце роботи)

 

«_____»___________201__р. ____________________ (підпис) М.П.

 

Додаток 6

 

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.018 с.)