Проведення вступного контролю.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проведення вступного контролю.Вступний контроль проводиться у формі економічного диктанту з метою перевірки умінь і навичок, отриманих підчас вивчення дисципліни Бухгалтерський облік, та які є фундаментом при вивчення дисципліни Бухгалтерський облік . Економічний диктант проводиться викладачем на першому практичному занятті.

Проведення тестування.

Основна мета тестування - виявлення рівня засвоєння студентом теоретичних знань та уміння, отриманих під час лекційних занять і самостійної роботи. Тестування відбувається після вивчення відповідної теми. Завдання кожного тесту включають запитання теоретичного та практичного характеру.

Виконання навчальних завдань.

З кожної теми дисципліни студентом виконується кілька видів практичних завдань з проведенням бухгалтерських проводок та завдань розрахункового характеру. Ця робота організується студентом індивідуально під час проведення практичних занять та самостійної роботи.

Проведення модульних контрольних робіт.

При виконанні модульної контрольної роботи оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль проводитися у формі теоретичних питань, визначення термінів та вирішення практичних завдань. Протягом семестру студент виконує дві модульні роботи.

5. Перевірка завдань, що передбачені для самостійної роботи студентів.

На практичних заняттях викладачем може бути організована перевірка правильності виконання завдань, що передбачені для самостійної роботи студентів, а саме:

- перевірка правильності відповідей на питання, що передбачені для самостійного опрацювання (у формі відповіді або тестування);

- перевірка рішення практичних завдань з проведенням бухгалтерських проводок та завдань розрахункового характеру (у формі письмового завдання).

 

 

Тема 1.Облік власного капіталу

Усне опитування.

1. Сутність і економічний зміст власного капіталу.

2.Облік статутного капіталу.

3.Облік додаткового капіталу.

4.Облік резервного капіталу.

5.Облік вилученого капіталу.

6.Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

 

Обговорення питань, що передбачені для самостійного опрацювання.

1. Облік пайового капіталу.

 

Виконання навчальних завдань.

 

Завдання № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Завдання № 1

Отримані членські внески на суму 3000 гривень шляхом передачі необоротних активів, виробничих запасів, товарів. Відображено погашення заборгованості за внесками в Пайовий капітал на суму 20000 гривень. При вибутті з числа членів товариства необхідно провести повернення членських внесків на суму 1000 грн.

Необхідно відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання № 2

Підприємством випущено 3700 акцій, номінальною вартістю 25 гривень, при цьому 1700 акцій продано за номіналом, а 2000 за ціною 28 грн. Надалі був здійснений викуп 500 власних акцій за ціною 30 гривень, які перепродані за ціною 29 гривень.

Необхідно відобразити операції в бухгалтерському обліку.

Завдання № 3

ПАТ “Сандра” за 2011 р. отримало чистий прибуток у сумі 150000 грн. Прийнято рішення сформувати резервний капітал шляхом відрахування 5 % суми чистого прибутку і 1000 грн. – за рахунок додаткового капіталу. У 2012 р. підприємство отримало чистий збиток у сумі 4200 грн., покриття якого здійснено за рахунок резервного капіталу. Також прийнято рішення про збільшення статутного капіталу за рахунок резервного капіталу у розмір 1000 грн.

Необхідно відобразити в обліку операції із резервним капіталом.

Завдання № 4

ПАТ “Меркурій” викуповує для перепродажу 10000 простих акцій номінальною вартістю 10 грн./шт. за ринковою ціною 7 грн./шт. Вартість послуг брокера на фондовій біржі з викупу акцій склала 800 грн. Викуплені акції реалізують на фондовій біржі: 6000 шт. за ціною 11 грн./шт.; 4000 шт. за ціною 6 грн./шт. Вартість послуг брокера на фондовій біржі з повторної реалізації акцій склала 1000 грн.

Необхідно відобразити в обліку операції із вилученим капіталом.

Завдання № 5

ТОВ “Ранок” у 2011 р. отримало: чистий прибуток від операційної діяльності – 25000 грн.; чистий збиток від фінансових операцій – 4000 грн.; чистий прибуток від іншої звичайної діяльності – 7000 грн.; чистий збиток від надзвичайних подій – 2400 грн. Нерозподілений збиток було покрити за рахунок нерозподіленого прибутку. У 2011 р. підприємством прийнято рішення використати 2500 грн. прибутку на збільшення статутного капіталу з перереєстрацією статуту, 1000 грн. прибутку на формування резервного капіталу. Крім того, підприємством нараховано дивіденди за рахунок прибутку у сумі 9000 грн.

Необхідно відобразити в обліку операції із формування і використання нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Завдання № 6

ТОВ “Альфа” прийняло рішення про створення забезпечення виплат відпусток у розмірі 13000 грн., у т.ч. робітникам – 7600 грн., адміністративному персоналу – 5400 грн. Протягом року нараховано відпускні: робітникам – у сумі 3560 грн., відрахування на соціальні заходи – 1430 грн.; адміністративному персоналу – 6560 грн., відрахування на соціальні заходи – 2430 грн.

Необхідно відобразити в обліку операції із забезпечення виплат відпусток.

 

Тема 2.Облік неоплаченого капіталу

Усне опитування.

1.Сутність та характеристика неоплаченого капіталу, умови його виникнення.

2.Формування та облік неоплаченого капіталу в акціонерних товариствах, в товариствах з обмеженою відповідальністю.

3.Порядок погашення заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.012 с.)