Рішення з інженерного обладнанняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рішення з інженерного обладнання1 Принципові рішення із внутрішнього та зовнішнього інженерного обладнання - опалення,

венти­ляції, кондиціонування повітря, газопостачання, водопостачання і каналізації,

електрообладнання, електроосвітлення, захисту від блискавок, зв'язку, пожежної та

охоронної сигналізації, сигналізації, радіофікації, телебачення, автоматизації санітарно-

технічних пристроїв, диспетчеризації, облад­нання замково-переговорними пристроями (для

житлових будинків), вимоги щодо енергозбере­ження.

2 Заходи щодо захисту від блукаючих струмів та антикорозійного захисту.

3 Інженерні рішення щодо протипожежних заходів.

4 Рішення щодо реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Загальна рекомендація: пояснювальна записка повинна бути викладена якомога стисліше

 

Основні креслення

- ситуаційний план у масштабі 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000;

- генеральний план на топографічній основі в масштабі 1:500, 1:1 000;

- принципові рішення з вертикального планування, благоустрою та озеленення;

- схема транспортно-пішохідних зв'язків (за необхідності);

- план трас зовнішніх інженерних мереж та комунікацій;

- плани трас внутрішньомайданчикових мереж і споруд до них;

- плани поверхів, фасади, розрізи будинків та споруд із схематичним зображенням основних

несучих та огороджувальних конструкцій у масштабі 1:50, 1:100, 1:200; деталі

огороджувальних конст­рукцій у масштабі 1:25;


ДБН А.2.2-3-200_ С. 17

- інтер'єри основних приміщень (розробляються додатково згідно із завданням на проектування);

- каталожні аркуші при використанні проектів масового застосування;

- плани поверхів, фасади і розрізи при використанні проектів повторного застосування;

- принципові схеми улаштування інженерного обладнання (опалення, вентиляції, холодного та

гарячого водопостачання, каналізації, водостоків, електрообладнання, газо- та

холодопостачання, кондиціонування повітря, зв'язку та сигналізації, автоматизації

інженерного обладнання, пило- та димовидалення, сміттєвидалення), принципові рішення

щодо впровадження заходів з енерго­збереження;

- технологічні компонування з планами розміщення (розташування) основного устаткування;

- вихідні дані на розроблення конструкторської документації з обладнання індивідуального ви­-

готовлення.

 

Організація будівництва

 

Склад, обсяг та зміст проектної документації розділу встановлюються відповідно до вимог та реко­мендацій ДБН А. 3.1-5.

 

Кошторисна документація

 

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д. 1.1-1, які вста­новлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залу­ченням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єк­тах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять реко­мендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.


ДБН А.2.2-3-200_ C.18

Додаток И

(рекомендований)

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)

НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пояснювальна записка

1 Вихідні дані для проектування.

2 Коротка характеристика об'єкта (будови) та його склад:

- дані про проектну потужність, номенклатуру, якість та технічний рівень продукції,

сировинну базу;

- результати розрахунків чисельного та професійно-кваліфікаційного складу працівників;

- кількість та оснащеність робочих місць;

- відомості про організацію, спеціалізацію та кооперування основного та допоміжного

виробництв.

3 Дані інженерних вишукувань.

4 Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній енергії, заходи щодо

енергозбереження та ін., окремо на власні потреби та технологію.

5 Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

6 Дані про ефективність капітальних вкладень (за необхідності).

7 Основні рішення та показники по генеральному плану, інженерних мережах і

комунікаціях.

8 Відомості про інженерний захист територій і об'єктів.

9 Охорона праці.

В розділі наводяться відомості: перелік основних нормативних документів; обгрунтовані та погод­жені з органами Держнаглядохоронпраці відхилення від норм, правил; заходи щодо забезпечення без­пеки процесів та виробів; токсикологічна, пожежовибухонебезпечна характеристика матеріалів, про­дуктів, напівфабрикатів, відходів виробництва; контроль вимог безпеки; характеристика виробничих при­міщень, розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки, класів ПБЕ; визначення енергетичного потенціалу вибухонебезпечних блоків, радіуси зон можливих зруйнувань; заходи щодо захисту персоналу від травмування, безпечної евакуації працюючих при можливих аваріях і пожежах; дані з освітлення робочих місць, шуму, вібрації, способів вилучення і нейтралізації відходів з небезпечними властивостями; засобів запобігання пожежам, вибухам, зберіганню і транспортуванню матеріалів, напів­фабрикатів з небезпечними та шкідливими властивостями, веденню робіт з навантаження і розвантаження; заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх факторів; наявність санітарно-побутових приміщень, медобслуговування; дані про пільги, припустимість праці жінок і підлітків.

10 Обгрунтовання інженерно-технічних рішень щодо заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

11 Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (закон № 2245-ІІІ).

12 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС). Надається резюме заяви про екологічні наслідки (згідно з ДБН А.2.2-1), якщо вони не виконувались у ТЕО або сталися зміни у технологічному процесі.

13 Оцінка ефективності прийнятих рішень і порівняння техніко-економічних показників проекту з по­казниками, які затверджені або схвалені в ТЕО.

14 Оцінка економії, отриманої за результатами впровадження енергозберігаючих заходів.

Генеральний план і транспорт

Коротка характеристика району та будівельного майданчика.

Рішення та показники по генеральному плану, внутрішньомайданчиковому і зовнішньому тран­спорту.

Основні планувальні рішення, заходи щодо благоустрою та обслуговування територій.

Рішення щодо розташування інженерних мереж та комунікацій.

Організація охорони підприємства (будинку, споруди).

Основні креслення

Ситуаційний план розташування підприємства, будинку або споруди з зазначенням на ньому зов­нішніх комунікацій, мереж (існуючих та проектованих) і території, призначеної під забудову. Для лінійних споруд наводиться план траси (за необхідності - поздовжній профіль траси).

Генеральний план, на який наносяться будинки та споруди (існуючі та проектовані, ті, що рекон­струюються і підлягають знесенню), об'єкти охорони навколишнього природного середовища і бла­гоустрою, озеленення та спеціальні рішення про розміщення внутрішньомайданчикових інженерних


ДБН А.2.2-3-200_ С.19

 

мереж і транспортних комунікацій, планувальні відмітки території та мережі, які входять до пускових комплексів.

Картограма земляних робіт.

Технологічна частина

 

Дані про виробничі та розрахункові програми:

- коротка характеристика і обгрунтування рішень щодо прийнятої технології виробництва та

виділення технологічних вузлів;

- рішення із застосування маловідходних та безвідходних процесів і виробництв;

- дані про трудомісткість (верстатомісткість) виготовлення продукції, механізацію та

автоматиза­цію технологічних процесів;

- склад та обгрунтування обладнання, яке застосовується (в тому числі придбаного по імпорту);

- кількість робочих місць та їх оснащеність;

- загальна чисельність працівників, у тому числі за категоріями і кваліфікацією;

- рішення з організації ремонтного господарства;

- дані про кількість та склад шкідливих викидів в атмосферу та водні джерела (наводяться по

окремих цехах виробництва, спорудах);

- характеристика цехових і міжцехових комунікацій;

- рішення з теплопостачання, електропостачання та електрообладнання;

- пропозиції з експлуатації електроустановок;

- паливно-енергетичний та матеріальний баланси технологічних процесів;

- інженерні рішення щодо протипожежних заходів;

- рішення щодо енергозбереження та застосування енергозберігаючих технологій.

 

Основні креслення

Принципові схеми технологічних процесів.

Технологічні компонування або планування по корпусах (цехах) із вказівками розміщення великого, унікального устаткування та транспортних засобів.

Схеми вантажопотоків (для великих підприємств).

Принципові схеми електропостачання підприємства (будинку, споруди).

Схеми трас магістральних і розподільних теплових мереж.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)