ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ДАНИХ ТА ВИМОГ 

Назва та місцезнаходження об'єкта.

Підстава для проектування.

Вид будівництва.

Дані про інвестора.

Дані про замовника.

Джерело фінансування.

Необхідність розрахунків ефективності інвестицій.

Дані про генерального проектувальника.

Дані про генерального підрядника.

Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії.

Інженерні вишукування.

Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва на просадних грунтах, підроблювані і підтоплювані території тощо).

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об'єкта.

Черговість проектування та будівництва, необхідність виділення пускових комплексів.

Вказівки про необхідність:

- розроблення індивідуальних технічних вимог;

- визначення категорії складності, класу відповідальності та установленого строку експлуатації;

- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах;

- попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами;

- виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер'єрів, їх склад та форма;

- виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт у процесі проектування і будів­ництва;

- технічного захисту інформації.

Дані про вид палива та попередні погодження щодо його використання, якщо передбачається власне теплопостачання.

Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма.

Вимоги до благоустрою майданчика.

Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів.

Основні вимоги щодо інвестиційних намірів.

Вимоги щодо розроблення розділу "Оцінка впливів на навколишнє середовище".

Вимоги з енергозбереження та енергоефективності.

Дані про імпортні технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник.

Вимоги до режиму безпеки та охорони праці.

Вимоги щодо здійснення інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

Вимоги до систем протипожежного захисту об’єкту.

Вимоги до розроблення спеціальних заходів.

Призначення нежитлових поверхів.

Перелік будинків та споруд, що проектуються у складі комплексу.

Необхідність підготовки ТУ на стадіях ЕП, ТЕО (ТЕР), якщо такі стадії передбачені.

Примітка 1. Завдання на проектування затверджує інвестор або за його дорученням замовник, погоджує проектувальник.

Примітка 2. Склад завдання на проектування може змінюватися відповідно до особливостей об'єк­тів, що проектуються, і умов будівництва.

Примітка 3. Орієнтовні склад та характеристики приміщень, їх функціональні особливості роз­робляються у складі планово-технологічного завдання, як додаток до завдання на проектування.


ДБН А.2.2-3-200_ С. 15

 

Додаток Е

(рекомендований)

 

СКЛАД ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО ОБГРУНТУВАННЯ (ТЕО),

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗРАХУНКУ (ТЕР)

 

ТЕО, ТЕР складається, як правило, з таких розділів:

1 Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції об'єктів виробничого призначення.

2 Обгрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, запланованої до випуску, а також міркування щодо її збуту.

3 Обгрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу.

4 Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурса­ми, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обгрунтуванням можливості їх використання або одержання.

5 Обгрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва.

6 Дані інженерних вишукувань.

7 Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС).

8 Схеми генплану та транспорту.

9 Основні рішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів.

10 Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення.

11 Основні рішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів, з охорони праці.

12 Можливі терміни будівництва.

13 Основні положення з організації будівництва.

14 Заходи щодо технічного захисту інформації.

15 Основні рішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих.

16 Основні рішення з вибухопожежної безпеки виробництва.

17 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).

18 Ідентифікація та декларація безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (закон № 2245-ІІІ).

19 Техніко-економічні показники.

20 Завдання на проектування.

21 Обгрунтування ефективності інвестицій.

22 Висновки та пропозиції.

 

Кошторисна документація

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об'єктними та локальними кошторисними розрахунками виконується відповідно до вимог державних будівельних норм ДБН Д.1.1-1, які вста­новлюють основні правила визначення вартості нового будівництва, реконструкції підприємств, будівель і споруд і носять обов'язковий характер при визначенні вартості об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств, установ і організацій державної власності. По об'єктах, будівництво яких здійснюється за рахунок інших джерел фінансування, ці правила носять рекомендаційний характер, і їх застосування обумовлюється договором.

Склад ТЕО (ТЕР) може бути доповнений чи скорочений (за винятком матеріалів ОВНС) за рішенням замовника або за погодженням з ним.

Матеріали ОВНС можуть бути скорочені у разі окремого проектування об'єкта, який сам є об'єктом охорони навколишнього середовища за умови попереднього погодження з органами нагляду за еколо­гічною безпекою.

Якщо ТЕО (ТЕР) розробляється у декількох варіантах, то розділ ОВНС виконується після погод­ження замовником варіанта з коригуванням остаточного розрахунку кошторису.


ДБН А.2.2-3-200_ С.16

Додаток Ж

(рекомендований)

 

СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТУ (ЗАТВЕРДЖУВАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ РП)

НА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Пояснювальна записка

1 Вихідні дані для проектування.

2 Коротка характеристика об'єкта, дані про проектну потужність об'єкта (місткість,

пропускна спро­можність).

3 Дані інженерних вишукувань.

4 Відомості про потреби в паливі, воді, електричній та тепловій енергії, заходи щодо

енергозбереження тощо.

5* Розділ «Енергоефективність»

6 Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси.

7 Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на довкілля (земельні,

водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація.

8 Рішення з інженерного захисту територій і об'єктів.

9. Доступність території об’єкту для маломобільних груп населення.

10 Обґрунтування інженерно-технічних рішень щодо заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

11 Основні техніко-економічні показники.

12 Економічний розрахунок ефективності інвестицій (за вимогою інвестора).

 

Архітектурно-будівельні рішення

1 Рішення та основні показники по генеральному плану, благоустрою та озелененню. Короткий опис і обгрунтування архітектурних рішень та їх відповідність функціональному призначенню з ураху­ванням містобудівних вимог, монтажні схеми, категорії відповідальності конструкцій та їх елементів. Розрахунки основних несучих елементів будинків і споруд (за вимогою експерта). Рішення щодо оздоблення будинків і споруд.

2 Основні рішення із прийнятої конструктивної схеми об'єктів (матеріали стін, перекриттів,покрівлі), обгрунтування застосованих типів фундаментів та інших конструкцій, теплоефективність огороджувальних конструкцій та теплофізичні характеристики.

3 Рішення щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).

 

Технологічна частина

1 Рішення вбудовано-прибудованих приміщень та об'єктів громадського призначення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)