Вимоги на «мінімальну оцінку» з курсу «Мережні операційні системи» для груп спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги на «мінімальну оцінку» з курсу «Мережні операційні системи» для груп спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку»Вимоги на «мінімальну оцінку» з курсу «Мережні операційні системи» для груп спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку»

 

Для того, щоб отримати оцінку «задовільно», необхідно добре ознайомитися, хоча б, з наступними базовими питаннями

Структура мережної операційної системи

Мережна операційна система становить основу будь-якої обчислювальної мережі. Кожний комп'ютер у мережі в значній мірі автономний, тому під мережною операційною системою в широкому змісті розуміється сукупність операційних систем окремих комп'ютерів, взаємодіючих з метою обміну повідомленнями й поділу ресурсів за єдиними правилами - протоколам. У вузькому змісті мережна ОС - це операційна система окремого комп'ютера, що забезпечує йому можливість працювати в мережі.

Рис. 1.1. Структура мережної ОС

У мережній операційній системі окремої машини можна виділити кілька частин (малюнок 1.1):

· Засоби керування локальними ресурсами комп'ютера: функції розподілу оперативної пам'яті між процесами, планування й диспетчеризації процесів, керування процесорами в мультипроцесорних машинах, керування периферійними пристроями й інші функції керування ресурсами локальних ОС.

· Засоби надання власних ресурсів і послуг у загальне користування - серверна частина ОС (сервер). Ці засоби забезпечують, наприклад, блокування файлів і записів, що необхідно для їхнього спільного використання; ведення довідників імен мережних ресурсів; обробку запитів вилученого доступу до власної файлової системи й бази даних; керування чергами запитів вилучених користувачів до своїх периферійних пристроїв.

· Засоби запиту доступу до вилучених ресурсів і послуг і їхнього використання - клієнтська частина ОС (редиректор). Ця частина виконує розпізнавання й перенапрямок у мережу запитів до вилучених ресурсів від додатків і користувачів, при цьому запит надходить від додатка в локальній формі, а передається в мережу в іншій формі, що відповідає вимогам сервера. Клієнтська частина також здійснює прийом відповідей від серверів і перетворення їх у локальний формат, так що для додатка виконання локальних і вилучених запитів нерозрізнено.

· Комунікаційні засоби ОС, за допомогою яких відбувається обмін повідомленнями в мережі. Ця частина забезпечує адресацію й буферизацию повідомлень, вибір маршруту передачі повідомлення по мережі, надійність передачі й т.п., тобто є засобом транспортування повідомлень.

 

 

Особливості алгоритмів управління ресурсами

Від ефективності алгоритмів управління локальними ресурсами комп'ютера багато в чому залежить ефективність всієї мережевої|мережної| ОС в цілому|загалом|. Наприклад, залежно від особливостей використаного алгоритму управління процесором, операційні системи ділять на багатозадачні і однозадачні, багатокористувацькі| і однокористувацькі|, на системи, що підтримують багатонитяну обробку і що не підтримують її, на багатопроцесорні і однопроцесорні системи.

Підтримка багатозадачності. По кількості одночасно виконуваних завдань операційні системи можуть бути розділені на два класи: однозадачні і багатозадачні.

Підтримка багатокористувацького режиму. По числу одночасно працюючих користувачів ОС діляться на: однокористувацькі і багатокористувацькі.

Витісняюча і невитісняюча багатозадачність. Найважливішим ресурсом, що розділяється, є процесорний час. Спосіб розподілу процесорного часу між декількома процесами (або нитками), що одночасно існують в системі, багато в чому визначає специфіку ОС. Серед безлічі існуючих варіантів реалізації багатозадачності можна виділити дві групи алгоритмів: невитісняюча багатозадачність|багатозадачний|; витісняюча багатозадачність|багатозадачний|.

Підтримка багатонитковість. Важливою властивістю операційних систем є можливість розпаралелювання обчислень в рамках одного завдання. Багатонитяна ОС розділяє процесорний час не між завданнями, а між їх окремими гілками (нитками).

Багатопроцесорна обробка. Іншою важливою властивістю ОС є відсутність або наявність в ній засобів підтримки багатопроцесорної обробки - мультипроцесування. Мультипроцесування приводить до ускладнення всіх алгоритмів управління ресурсами.

Операційна система як розподілювач ресурсів

Операційна система має ефективно розподіляти ресурси. Під ресурсами розуміють процесорний час, дисковий простір, пам'ять, засоби доступу до зовнішніх пристроїв. Операційна система виступає в ролі менеджера цих ресурсів і надає їх прикладним програмам на вимогу.

Розрізняють два основні види розподілу ресурсів. У разі просторового розподілу ресурс доступний декільком споживачам одночасно, при цьому кожен із них може використовувати частину ресурсу (так розподіляється пам'ять). У разі часового розподілу система ставить споживачів у чергу і згідно з нею надає їм змогу користуватися всім ресурсом необмежений час (так розподіляється процесор в однопроцесорних системах).

При розподілі ресурсів ОС розв’язує можливі конфлікти, запобігає несанкціонованому доступу програм до тих ресурсів, на які вони не мають прав, забезпечує ефективну роботу комп’ютерної системи.

 

Основні команди Linux

Перелiк основних команд ОС LINUX: logout або exit - завершити сеанс роботи з LINUX; ls - вивести перелiк файлiв в бiжучiй директорiї; rm файли - знищити один або декiлька файлiв; mv старе _iм 'я нове _iм 'я - переiменувати (перемiстити) файл з старе_iм'я в нове_iм'я; ср файл1 файл2 - копiювати файл 1в новий файл з іменем файл2; less файл - вивести текстовий файл на екран ; pwd - показати бiжучу директорiю; cd директорiя - змiнити бiжучу директорiю; touch назва файлу - створити порожній файл; mkdir директорiя - cтворити нову пусту директорiю; rmdir директорiя - знищити директорiю, ця директорiя повинна бути пустою; man команда - вивести на екран довiдку ОС LINUX по вибранiй командi

Вимоги на «мінімальну оцінку» з курсу «Мережні операційні системи» для груп спеціальності «Інформаційні мережі зв’язку»

 

Для того, щоб отримати оцінку «задовільно», необхідно добре ознайомитися, хоча б, з наступними базовими питаннямиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.016 с.)