Критерії оцінювання дипломної роботи (проекту)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання дипломної роботи (проекту)Результати захисту дипломної роботи оцінюються за чотирибальною системою.

Оцінка“Відмінно”- реальна робота виконана на актуальну тему, із застосуванням комп'ютерної техніки для розрахунків, в ній наведено аналіз проблеми, яка досліджується.

Дипломник під час захисту повинен продемонструвати вміння застосовувати глибокі теоретичні знання для практичного вирішення актуальних питань, відстоювати запропоновані науково-теоретичні і практичні положення. Захист супроводжується наочними матеріалами, які розкривають сутність роботи.

Відповідь дипломника під час захисту повинна показувати глибокі знання, формулюватися правильно (за змістом, логікою та стилем).

Оцінка“Добре” - дипломна робота та її захист відповідає ознакам оцінки "відмінно". Виявлено широкий професійний світогляд, уміння логічно мислити. Проте у відповідях допускаються неточності, які не змінюють суть питання.

Оцінка“Задовільно” - дипломна робота та її захист відповідає головним чином тим вимогам, які пред'являються до знань основного фактичного матеріалу. Однак у відповідях недостатньо точно формулюються причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, оперування фактами відбувається на рівні запам'ятовування. Дипломна робота не має підтвердження щодо реальності. Візуальне супроводження роботи недостатнє.

Оцінка “Незадовільно”- дипломна робота та її захист не відповідають вимогам, що пред'являються і дипломник не знає більшої частини фактичного матеріалу, не вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, завчив матеріал без його усвідомлення.

За кредитно-модульною системою організації навчального процесу оцінювання виконання та захисту дипломної роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ECTS. За 100-бальною шкалою 60 балів відводиться для оцінки змісту, 10 балів за оформлення та 30 балів за захист дипломної роботи (проекту). Критерії оцінювання наведені у додатках П, Р.

 

Додаток А

Примірна тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050108 "Маркетинг" (ОКР "Магістр")

1. Маркетингове управління діяльністю підприємства.

2. Маркетингове управління бенчмаркінгом.

3. Франчайзингова діяльність підприємства.

4. Організація маркетингових досліджень.

5. Управління поведінкою споживачів на підприємстві.

6. Маркетингова політика розподілу підприємства.

7. Управління комплексом просування на підприємстві.

8. Формування системи маркетингових комунікацій на підприємстві.

9. Рекламна діяльність підприємства.

10. Маркетингова стратегія брендингу підприємства.

11. Логістичне управління закупівлями ресурсів на підприємстві.

12. Логістика складування підприємства.

13. Транспортна логістика підприємства.

14. Управління запасами на підприємстві.

15. Маркетингова логістика підприємства.

16. Маркетингове управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.

17. Управління персональними продажами на підприємстві.

18. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

19. Формування маркетингової програми підприємства.

20. Товарна інноваційна політика підприємства.

21. Прямий маркетинг підприємства.

22. Управління синтетичними інструментами маркетингових комунікацій на підприємстві.

23. Організація маркетингових досліджень.

24. Маркетингова політика ціноутворення на підприємстві.

25. Формування маркетингової стратегії підприємства.

26. Маркетингове управління створенням нового товару на підприємстві.

27. Маркетингова комунікаційна діяльність на підприємстві.

28. Маркетинг інтернет-послуг.

29. Маркетинговий аудит на підприємстві.

30. Маркетингові стратегії позиціювання товарів.

31. Логістичне управління товарорухом на підприємстві.

32. Маркетингова стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки.

33. Маркетинг некомерційної організації.

34. Стратегія сегментації ринку товарів.

35. Маркетингова товарна політика підприємства.

36. Виставкова діяльність підприємства.

37. Організація мерчандайзингу на підприємстві.

38. Удосконалення іміджу підприємства.

39. Розробка товарного знаку продукції підприємства.

40. Маркетингове управління РR-стратегіями підприємства.

41. Формування бюджету маркетингу підприємства.

42. Екологічний маркетинг на підприємстві.

43. Формування марочного капіталу підприємства.

44. Управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами на підприємстві.

45. Організація маркетингу на підприємстві.

46. Контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

47. Маркетингова діяльність ВНЗ на ринку освітніх послуг.

48. Маркетингове дослідження ринку праці.

49. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю ВНЗ.

50. Розробка та проведення рекламної кампанії ВНЗ.

51. Формування іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг.

 

Додаток Б

Примірна тематика дипломних робіт для студентів

спеціальності 7.050108 "Маркетинг" (ОКР "Спеціаліст")

 

1. Організація маркетингових досліджень.

2. Маркетингова політика ціноутворення на підприємстві.

3. Формування маркетингової стратегії підприємства.

4. Маркетингове управління створенням нового товару на підприємстві.

5. Маркетингова комунікаційна діяльність на підприємстві.

6. Маркетинг інтернет-послуг.

7. Маркетинговий аудит на підприємстві.

8. Маркетингові стратегії позиціювання товарів.

9. Логістичне управління товарорухом на підприємстві.

10. Маркетингова стратегія виходу підприємства на зовнішні ринки.

11. Маркетинг некомерційної організації.

12. Стратегія сегментації ринку товарів.

13. Маркетингова товарна політика підприємства.

14. Виставкова діяльність підприємства.

15. Організація мерчандайзингу на підприємстві.

16. Удосконалення іміджу підприємства.

17. Розробка товарного знаку продукції підприємства.

18. Маркетингове управління РR-стратегіями підприємства.

19. Формування бюджету маркетингу підприємства.

20. Екологічний маркетинг на підприємстві.

21. Формування марочного капіталу підприємства.

22. Управління партнерськими мережами та маркетинговими каналами на підприємстві.

23. Організація маркетингу на підприємстві.

24. Контроль маркетингової діяльності на підприємстві.

25. Маркетингове управління діяльністю підприємства.

26. Маркетингове управління бенчмаркінгом.

27. Франчайзингова діяльність підприємства.

28. Організація маркетингових досліджень.

29. Управління поведінкою споживачів на підприємстві.

30. Маркетингова політика розподілу підприємства.

31. Управління комплексом просування на підприємстві.

32. Формування системи маркетингових комунікацій на підприємстві.

33. Рекламна діяльність підприємства.

34. Маркетингова стратегія брендингу підприємства.

35. Логістичне управління закупівлями ресурсів на підприємстві.

36. Логістика складування підприємства.

37. Транспортна логістика підприємства.

38. Управління запасами на підприємстві.

39. Маркетингова логістика підприємства.

40. Маркетингове управління конкурентоспроможністю продукції підприємства.

41. Управління персональними продажами на підприємстві.

42. Посередницька діяльність у каналах розподілу.

43. Формування маркетингової програми підприємства.

44. Товарна інноваційна політика підприємства.

45. Прямий маркетинг підприємства.

46. Управління синтетичними інструментами маркетингових комунікацій на підприємстві.

47. Маркетингова діяльність ВНЗ на ринку освітніх послуг.

48. Маркетингове дослідження ринку праці.

49. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю ВНЗ.

50. Розробка та проведення рекламної кампанії ВНЗ.

51. Формування іміджу ВНЗ на ринку освітніх послуг.

 

 

 

Додаток В

Завідувачу кафедри маркетингу

____________________________

(науковий ступінь, вчене звання,)

____________________________________________

(прізвище та ініціали)

студента(ки) групи ________

____________________________

(прізвище та ініціали)

Заява

 

Прошу Вас дозволити виконувати дипломну роботу на тему:

«____________________________________________________________

____________________________________________________________»

(на матеріалах________________________________________________)

 

_________ _______________________

(дата) (підпис)

 

 

Погоджено:

науковий керівник _______________________________

(посада, підпис, прізвище та ініціали)

 

Додаток В

“Затверджую” “Затверджую”
Зав. кафедри ______________ (підпис) ____________________________ (науковий ступінь, вчене звання,) ____________________________________________ (прізвище та ініціали) Науковий керівник___________ (підпис) ____________________________ (науковий ступінь, вчене звання,) ____________________________________________ (прізвище та ініціали)
“____”_____________201_ р. “____”_____________201_ р.

План

дипломної роботи студента спеціальності 8.050108 “Маркетинг” освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему «_______________________________________________________________________________________________»

(на матеріалах _____________________________________)

Вступ

Розділ 1.

1.1.

1.2.

1.3.

Розділ 2.

2.1.

2.2.

2.3.

Розділ 3.

3.1.

3.2.

3.3.

Розділ 4.

Висновки та пропозиції

 

_________ Студент _______________________

(дата) (підпис)

 

Додаток Гмаг

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Завідувач кафедри_______________

____________________________

(науковий ступінь, вчене звання,)

____________________________________________

(прізвище та ініціали)

“____” ____________________201...р.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.008 с.)