Полтавський університет споживчої кооперації України, 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Полтавський університет споживчої кооперації України,Р.

 

Зміст

Вступ  
1. Мета виконання дипломної роботи  
2. Відповідальність  
3. Загальні положення  
4. Вибір теми та закріплення її за студентом  
5. Обов'язки наукового керівника та студента  
6. Вимоги до структури та змісту дипломної роботи  
7. Вимоги до оформлення дипломної роботи  
8. Критерії оцінювання дипломної роботи  
Додатки  

Вступ

 

Маркетинг як філософія сучасного бізнесу означає орієнтацію підприємств на проектування, виробництво і збут товарів, що задовольняють попит споживачів і відповідають їх певним запитам.

В умовах ринку значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих спеціалістів, здатних за умов мінливої кон'юнктури здійснювати керівництво підприємствами на принципах маркетингу. Ситуація на ринку потребує від фахівців глибоких знань законів ринку, вміння враховувати їх при розробці конкретних цілей і завдань свого підприємства, вирішенні поточних питань, спрямованих на досягнення цих цілей. Тому тільки при наявності висококваліфікованих спеціалістів-маркетологів можливо досягти високого розвитку вітчизняного виробництва.

Процес навчання у вищому навчальному закладі спрямований на підготовку спеціалістів з високим рівнем економічних знань, які зможуть самостійно обґрунтовувати і приймати маркетингові рішення. Згідно з “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України” теоретичне та практичне навчання студентів спеціальності "Маркетинг" завершується виконанням дипломних робіт та захистом їх на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Дипломна робота є підсумковою роботою навчально-дослідницького характеру студента університету і спрямована на систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань за фахом, а також розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння методикою маркетингових досліджень при вирішенні практичних питань діяльності підприємств.

При підготовці зазначеної методичної розробки були використані «Положення про дипломну роботу (проект)» (ДПСЯ М – 9-7.5.1-19-54-09) та «Основні вимоги до оформлення дисертацій».

 

 

Мета виконання дипломної роботи

Виконання дипломної роботи є заключним етапом підготовки спеціалістів та магістрів і має на меті: І випускаючими кафедрами за відповідними напрямами і спеціальностями.

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних знань та практичних навичок за спеціальністю «Маркетинг» напряму підготовки «Економіка та підприємництво» та формування вмінь їх застосування для вирішення конкретних виробничих завдань; ^ яка виконується за тематикою випускових кафедр фінансів І кредиту

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методикою наукових досліджень, що використані під час виконання роботи; | бухгалтерського обліку і аудиту, економіки підприємства, менеджменту

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формування власних висновків та їх публічного захисту;

- виявлення підготовленості випускника до самостійної роботи в умовах сучасного виробництва.

Відповідальність

Безпосередня відповідальністьза якість виконання дипломної роботи покладається на завідувача кафедри маркетингу, науковогокерівника та студента.

Завідувач кафедри маркетингу відповідає за:

- дотримання вимог зазначених методичних рекомендацій;

- організацію виконання та захисту дипломних робіт;

- дотримання термінів виконання та захисту дипломних робіт;

- якісний рівень дипломних робіт.

Науковий керівник несе відповідальність за:

- якісне наукове супроводження дипломних робіт студентами-дипломниками;

- дотримання термінів виконання та захисту дипломних робіт студентами-дипломниками;

- якісний рівень дипломних робіт, виконаних конкретними студентами-дипломниками.

Студент (автор) несе відповідальність за:

- достовірність та порядок використання фактичного і статистичного матеріалу, викладеного в дипломній роботі; | 2.3. В дипломній робоїі студент демонструє рівень кваліфікації, вміння

- обґрунтованість висновків та положень;

- дотримання вимог зазначених методичних рекомендацій;

- якісний рівень дипломної роботи;

- дотримання термінів виконання та захисту дипломних робіт.

 

Загальні положення

Дипломна робота є науковою працею. Вона має показати вміння студента:

- використовувати набуті у процесі навчання теоретичні знання і практичні навики для вирішення певної проблеми з маркетингу;

- опрацьовувати літературні джерела;

- узагальнювати матеріали та застосовувати сучасні методики наукових досліджень при вирішенні визначеної проблеми;

- використовувати вітчизняний та світовий досвід;

- обґрунтовувати оптимальні рішення з проблем маркетингового управління, у тому числі із застосуванням комп'ютерної техніки та інформаційних технологій.

 

 

4. Вибір теми та закріплення її за студентом

Дипломна робота є випусковою кваліфікаційною роботою, яка виконується за тематикою, затвердженою на засіданні кафедри маркетингу та раді факультету.

Дипломна робота виконується відповідно до тематики наукових досліджень кафедри маркетингу і має свідчити про наявність у студента початкових навичок наукової роботи з обраної сфери діяльності.

Тематика дипломних робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному етапу наукової думки, відображати практику господарської діяльності підприємств різних галузей та форм власності в Україні та відповідати визначеним цілям (додатки А, Б). Тематика щороку може уточнюватися.

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи. Студент може запропонувати свою тему, обґрунтувавши доцільність її розробки.

Вибір теми дипломної роботи оформляється заявою на ім'я завідувача кафедри, де вказується повна назва теми та найменування підприємства, на матеріалах якого буде виконана робота (додаток В).

Згідно подання кафедри, з метою своєчасної та якісної підготовки дипломних робіт наказом ректора по університету за студентами закріплюються теми та наукові керівники (доктори та кандидати наук, найбільш досвідчені викладачі).

 

 

5. Обов'язки наукового керівника та студента

Відповідно до теми дипломної роботи науковий керівник видає студенту завдання, в якому зазначаються етапи роботи та терміни їх виконання ( додаток Г).Завдання затверджується завідувачем кафедри, яке разом з дипломною роботою подається Державній екзаменаційній комісії.

Після видачі завдання науковий керівник дипломної роботи:

- допомагає студенту скласти план роботи (додаток В);

- рекомендує студенту необхідну основну і додаткову літературу, довідкові та інші джерела за темою;

- проводить систематичні консультації по підготовці дипломної роботи;

- перевіряє дотримання графіка виконання дипломної роботи (додаток Д).

У зазначені строки студент повинен звітувати науковому керівнику та завідувачу кафедри про ступінь виконання дипломної роботи.

При перевірці дипломної роботи студента науковий керівник повинен виявити помилки та неточності; вказати, у чому вони полягають; визначити шляхи їх усунення; уточнити або виправити нечіткі формулювання; відмітити стилістичні помилки.

Відповідальність за виконання затверджених планів підготовки дипломної роботи, за достовірність даних, що наведені у роботі, покладається безпосередньо на студентів-виконавців роботи. У разі невиконання зазначеного плану або використання недостовірних даних науковий керівник повинен письмово доповісти про це завідувачу кафедри.

Завершена дипломна робота, підписана студентом, подається науковому керівнику. Після схвалення роботи науковий керівник підписує її і разом з письмовим відгуком подає завідувачу кафедри. У відгуку надається характеристика виконаної роботи і рекомендація щодо її захисту(додаток Е). Науковий керівник не дає оцінки виконаній роботі, оскільки це питання Державної екзаменаційної комісії.

Завідувач кафедри на підставі цих документів вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис у дипломній роботі Якщо завідувач кафедри не вважає можливим допустити дипломну роботу до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри у присутності наукового керівника та студента. Витяг із протоколу засідання кафедри подається декану факультету, який готує проект наказу по університету про відрахування студента.

Дипломна робота, допущена кафедрою до захисту, передається на зовнішню рецензію (додаток Ж). У рецензії відзначаються позитивні моменти роботи та її недоліки, висновки і рекомендації щодо її захисту.

Склад рецензентів затверджується деканом факультету за поданням кафедри з числа фахівців галузі, наукових установ та навчальних закладів. Коло наукових та фахових інтересів рецензентів повинно відповідати тематиці дипломної роботи.

Завідувач кафедри ознайомлює з рецензією наукового керівника і студента-дипломника та передає дипломну роботу з рецензією в ДЕК для захисту.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 123; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.011 с.)