Тема 7. Складання процесуальних документів щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Складання процесуальних документів щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осібПоняття рішення, дії, бездіяльності органів державної влади, місцевого

самоврядування, посадових та службових осіб. Принципи судового контролю.

Справи по скаргах рішення, дії, бездіяльності органів державної влади, місцевого

самоврядування, посадових та службових осіб. Порядок оскарження рішення, дії,

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та

службових осіб і складання процесуальних документів.

Лекція План лекції

1. Поняття рішення, дії, бездіяльності органів державної

влади, місцевого самоврядування, посадових та службових

осіб

2. Справи по скаргах рішення, дії, бездіяльності органів

державної влади, місцевого самоврядування, посадових та

службових осіб

3. Порядок оскарження рішення, дії, бездіяльності органів

державної влади, місцевого самоврядування, посадових та

службових осіб і складання процесуальних документів.

7.2. Самостійна робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Принципи судового контролю.

7.3. Індивідуальна

робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Вирішенння ситуаційних завдань.

2. Складання процесуальніх документів.

Тема 8. Конституційне провадження та провадження у Європейському суді

З прав людини

Історія формування Європейського Суду. Діяльність Європейского Суду.

Типи органів, що входять до складу Європейського суду з прав людини.

Застосування норм іноземного права у процесуальних актах. Методика підготовки звернення (заяви) до Європейського Суду з прав людини. Документи, які складаються Європейським Судом з прав людини (на прикладі справи). Порядок звернення до Європейського суду з прав людини. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини. Подання заяви до Європейського суду з прав

людини. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні.

8.1. Лекція План лекції

1. Історія формування Європейського Суду

2. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини

3. Подання заяви до Європейського суду з прав людини.

8.2. Самостійна

робота:

Питання до самостійного вивчення

1. Які типи органів входять до складу Європейського суду з

прав людини?

2. Які заяви розглядає Європейський суд з прав людини?

3. Як подати заяву до Європейського суду з прав людини?

8.3. Індивідуальна

робота

Питання для індивідуальної роботи

1. Документи, які складаються Європейським Судом з прав

людини (на прикладі справи).

2. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в

Україні

3. Строки виконання рішень Європейського суду та контроль

за їх виконанням.

РОЗДІЛ ІV.

ПЛАНИ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Методичні поради до самостійної роботи студентів

Навчальним планом Національного університету біоресурсів і

природокористування України передбачено читання лекцій, а також години для

самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, що є необхідними

складовими навчального процесу.

Основною метою самостійної роботи студентів є поглиблене всебічне

самостійне оволодіння матеріалом навчальних тем, розвиток у них навичок

роботи з друкованими матеріалами, зокрема з основною та додатковою

літературою, нормативно–правовими актами, а також комп’ютерними базами

правових знань. Це формує вміння узагальнювати практичні результати, готувати

доповіді, реферати, виступи на науково–практичних конференціях тощо.

При цьому самостійна робота є одним із головних елементів навчального

процесу, бо більшу частину матеріалу робочої програми дисципліни слухач

вивчає самостійно.

Тема 1. Складання процесуальних документів

Література:

1. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і

кримінальних справах вiд 22.01.1993 року, ратифіковано від 10.11.1994 року.

2. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року №2887-ХІІ.

3. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 року №1789-ХІІ.

4. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV

Тема 2. Загальна методика складання процесуальних документів, які

складаються особами, що звертаються до суду.

Питання для самостійного вивчення

1. Дотримання при складанні процесуального документу його форми і змісту,

обґрунтованості та правильності застосування вимог чинного законодавства.

2. Наслідки які тягне за собою не дотримання вимог матеріального та

процесуального права.

Теми рефератів

1.Судові витрати.

2. Державне мито (судовий збір).

3. Розподіл судових витрат між сторонами.

4. Повернення судових витрат.

Література:

1. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і

кримінальних справах вiд 22.01.1993 року, ратифіковано від 10.11.1994 року.

2. Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 року №2887-ХІІ.

3. Про прокуратуру: Закон України від 05 листопада 1991 року №1789-ХІІ.

4. Цивільний процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV

Тема 3. Складання процесуальних актів особами, які беруть участь у справі,

та іншими учасниками процесу.

Питання для самостійного вивчення

1. Компетенція органів щодо вирішення питання про розірвання шлюбу.

2. Що є фактичними обставинами справи про розірвання шлюбу, яка

розглядається у поряду позовного провадження, та доказами на їх підтвердження?

3. Підстави на яких формується юридичний склад справи про розірвання шлюбу.

Теми рефератів:

1. Зустрічний позов. Форма і зміст зустрічної позовної заяви.

2. Складання заяви про повернення судового збору.

3. Складання заяви про відстрочення та розстрочення сплати судових витрат,

зменшення розміру судових витрат або звільнення від них.

Література:

Тема 4. Процесуальні акти суду на всіх стадіях судового процесу

Питання для самостійного вивчення:

1. Способи усунення (виправлення) недоліків судового рішення.

Теми рефератів:

1. Ухвала,як вид постанови суду першої інстанції.

2.Судове рішення, його зміст.

3. Процесуальні рішення, як акти застосування карно-процесуального права.

4. Вирок суду, як вид процесуального рішення.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28

червня 1996 року // Відомості ВРУ.-1996.-№30.-Ст.141

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2001.

3. Кримінальний кодекс України.-К.: Юрінком Інтер, 2001.

4. Кримінально-процесаульний кодекс України. Науково-практичний коментар.

За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. - К.: „ФОРУМ”, 2003 - 938 с.

5. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник.

- К.: Істина, 2005. - 456 с.

6. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України:

Підручник. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. - 536 с.

7. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року N 1618-IV //

Офіційний вісник України вiд 07.05.2004 - 2004 р., № 16, стор. 11, стаття 1088, код

акту 28609/2004

Тема 5. Методика складання процесуальних актів у цивільних справах

Питання для самостійного вивчення

1. Класифікація процесуальних документів за ознаками видової класифікації.

2. Класифікація процесуальних документів за функціональним призначенням

процесуального акта-документа.

Теми рефератів

1. Заяви з окремих питань, що виникають в ході розгляду цивільної справи.

2. Процесуальні акти-документи в апеляційному провадженні. Процесуальні

акти-документи в касаційному провадженні.

3. Процесуальні акти-документи в процесі виконання судових рішень.

Література:

1. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року N 1618-IV

2. М.Й. Штефан, «Виконання судових рішень», Навчальний посібник, Київ,

Юрінком Інтер 2001

3. Зразки цивільно-правових документів, В.О. Кузнєцова. – К.:Істина, 2006.-206с.

4. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах:

Навч. посіб. - 2-е вид., допов. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 256 с.

5. Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з

застосуванням вїдеозапису під час проведення слідчих дій). Навчальний

посібннк.- Київ: Атіка, 2000. - 80с.

Тема 6. Методика складання процесуальних актів у кримінальних справах

Питання для самостійного вивчення:

1. Поняття кримінально-процесуальної форми.

2. Законність та об'єктивність складання документів.

3. Мова і стиль процесуальних документів.

4. Класифікація кримінально-процесуальних актів.

5. Вимоги, яким повинні відповідати кримінально-процесуальні акти.

Теми рефератів

1. Технічне документування слідчих і судових дій.

1. Логіка процесуальних документів.

2. Протоколи слідчих, судових та інших процесуальних дій.

3. Протоколи розпорядчого та судового засідань.

4. Постанови слідчого та прокурора.

Література:

1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28

червня 1996 року // Відомості ВРУ.-1996.-№30.-Ст.141

2. Кримінально-процесуальний кодекс України. - К., 2001.

3. Кримінальний кодекс України.-К.: Юрінком Інтер, 2001.

5. Кримінально-процесаульний кодекс України. Науково-практичний коментар.

За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. - К.: „ФОРУМ”, 2003 - 938 с.

6. Наказ МВС України від 25.11.1992 № 745 "Про невідкладні заходи по вдосконаленню

структури і організації діяльності органів досудового розслідування в системі МВС України".

7. Інструкція з діловодства // Наказ Міністра юстиції України № 22/5 від 13.03.97.

8. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. — К., 1998.

9. Ефимичев С. П. Оформление уголовного дела.— Волгоград, 1990.

10. Коваль А. П. Культура ділового мовлення.— К.: Вища школа, 1982.

11. Молдован В. В. Судова риторика. — К., 1998.

12. Статкує В. Ф., Весельш В. 3. Обвинительное заключение.— М., 1970.

12. Якуба М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном судопроизводстве. -

М., 1981. - С. 9.

Тема 7. Складання процесуальних документів щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб

Питання для самостійного вивчення:

1. Принципи судового контролю.

2. Порядок оскарження рішення, дії, бездіяльності органів державної влади,

місцевого самоврядування, посадових та службових осіб і складання

процесуальних документів.

Література:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року

3. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року

4. Цивільно-процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року

5. Закон України «Про звернення громадян » від 2 жовтня 1996 року

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами

справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади,

органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у

сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян» від 13 грудня 1997 року

7. Юридичний журнал №9 2005 року

8. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С.

Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — К.: Юрінком Інтер.

9. Цивільне процесуальне право України. Навчальний посібник. О.О.Штефан

Тема 8. Конституційне провадження та провадження у Європейському суді з

прав людини

Питання для самостійного вивчення:

1. Які типи органів входять до складу Європейського суду з прав людини?

2. Які заяви розглядає Європейський суд з прав людини?

3. Як подати заяву до Європейського суду з прав людини?

Теми рефератів:

 

1. Документи, які складаються Європейським Судом з прав людини (на прикладі

справи).

2. Виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні

3. Строки виконання рішень Європейського суду та контроль за їх виконанням.

Література:

1. Конституція України

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

3. Регламент Європейського суду з прав людини. Страсбург, листопад 2003 року

4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав

людини: Закон України

5. Про виконавче провадження: Закон України


 

РОЗДІЛ V.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ САМОСТІЙНОЇ ТА

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Судові процесуальні документи і процесуальні документи звернення

поєднуються між собою і складають одне ціле, яке називається - . . . . . . .

2. Згідно Цивільного процесуального кодексу України, судові рішення

викладаються у наступних процесуальних формах:

а) ухвали;

б) постанови;

в) рішення;

г) накази;

3. Визначте склад осіб, учасників цивільного процесу, які беруть участь :

1. у справах наказного провадження;

2. у справах позовного провадження

3. у справах окремого

провадження

а) сторони, треті особи, представники

сторін та третіх осіб;

б) органи та особи, яким законом

надано право захищати права, свободи

та інтереси інших осіб;

в) заявники, інші заінтересовані особи,

їхні представники;

4. Процесуальна . . . . . це участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів.

(Вставте пропущене.)

5. Закон України «Про адвокатуру» прийнятий:

а) 19 грудня 1992 року;

б) 25 червня 2002 року;

в) 16 лютого 1996 року;

г) 05 листопада 1991 року;

6. Вкажіть з яких частини складаються процесуальні документи, а саме

звернення до суду, що складаються особами які беруть участь у справі:

а) . . . . . . . .;

б) . . . . . . . .;

в) . . . . . . . .;

г) прохальна.

7. Законним представником щодо захисту права, свободи та інтересів особи,

яка визнана безвісно відсутньою, є - . . . . . . .

(Продовжить речення).

8. . . . . . . – це коло встановлених законом вимог, виконання яких дає підставу

вважати законними процесуальні дії суду, сторін, третіх осіб щодо оформлення

позовних заяв, заяв, ухвалення судових рішень та ухвал. (Вставте пропущене

словосполучення.)

9. Закон України «Про прокуратуру» прийнятий:

а) 05 листопада 1991 року;

б) 19 грудня 1992 року;

в) 16 лютого 1996 року;

г) 25 червня 2002 року;

10. Система цивільного процесуального права визначається:

а) Структурою цивільного процесуального кодексу;

б) Конституцією України;

в) Відповідним законом;

г) Науковою класифікацією.

11. Види провадження в цивільному процесі:

а) Підготовка справи до судового розгляду;

б) Судовий розгляд;

в) Наказне;

д) Відкриття провадження у справі.

12. До принципів, закріплених Конституцією України, належать:

а) Диспозитивність;

б) Безпосередність;

в) Здійснення правосуддя виключно судами;

г) Процесуальна рівноправність сторін.

13. Головним принципом цивільного процесуального права є принцип:

а) Гласність судового розгляду;

б) Національна мова судочинства;

в) Демократизм;

г) Законність;

д) Диспозитивності.

14. Способи захисту цивільних прав:

а) громадський;

б) міжнародний;

в) нотаріальний;

г) судовий.

15. Вкажіть ознаки принципу цивільного процесуального права є:

1) Принцип включає в себе певну ідею, яка складає його зміст;

2) Принципами можуть бути положення, які дублюють інші принципи;

3) Не має стійкості і стабільності;

4) Повинен бути безпосередньо пов'язаний з цивільним процесом.

16. До суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин належить:

а) Особи, які беруть участь у справі;

б) Суд;

в) Адвокат;

г) Прокурор.

17. Особа, яка надає правову допомогу – це:

а) Фахівець в галузі права, що за законом має право на надання правової

допомоги;

б) Консультант сторін;

в) Представник сторін в судовому процесі;

г) Адвокат;

18. Елементи цивільних процесуальних правовідносин:

1) Інші учасники цивільного процесу;

2) Особи, які беруть участь у справі;

3) Суд;

4) Суб'єкти.

19. Вкажіть види підсудності:

1) Функціональна і територіальна;

2) Територіальна;

3) Функціональна;

4) Виключна;

5) Адміністративна.

20. Види державного мита за способом обчислення:

1) Просте;

2) Пропорційне;

3) Змішане.

21. Зазначте елементи позову:

а) Предмет;

б) Зміст;

в) Додатки;

г) Підстава.

22. Право касаційного оскарження може бути реалізовано:

а) 2 місяців з дня набрання законної сили рішення апеляційного суду;

б) 4 місяців з дня набрання рішення суду першої інстанції законної сили;

в) 1 року з дня проголошення рішення судом першої інстанції;

г) 1 місяця з дня винесення рішення судом апеляційної інстанції.

23. Після прийняття заяви про видачу судового наказу може винести рішення про:

а) Повернути заяву про видачу судового наказу;

б) Видати судовий наказ;

в) Залишити заяву без руху;

24. Апеляційна скарга на рішення суду надається протягом:

1) 1 місяця з дня проголошення рішення;

2) 10 днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

3) 20 днів після подання заяви про апеляційне оскарження;

4) 5 днів з дня проголошення рішення.

25. Питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду має бути вирішене

протягом:

1) 5 днів після її надходження;

2) 10 днів після її надходження;

3) 20 днів після її надходження;

4) 3 днів після її надходження.

Завдання для самостійної роботи:

Студент повинен підготувати письмову робота, в якій потрібно розкрити такі питання:

1. Надайте визначення поняття «виконавчий лист», «судовий наказ»,

охарактеризуйте їх зміст, порядок видачі та виконання.

2. Назвіть підстави та процедуру укладення мирової угоди у процесі виконання

рiшення суду.

З. Які обставини можуть ускладнити виконання рiшення суду та які дії повинен

вчинити суд.

4.У яких випадках може мати місце заміна сторони виконавчого провадження.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання.

14 вересня 2005 року рішенням Голосіївського районного суду м. Києва за позовом Петренко В. С. до Яковенка С. П. про відшкодування шкоди внаслідок неналежного виконання договору будівельного підряду присуджено стягнути з вiдповiдача 12000 грн. Рiшення набрало законної сили i 15 жовтня 2005 року Петренко К. С. було видано виконавчий лист, який у встановлений законом строк для виконання нею не був пред’явлений державному виконавцеві.

Петренко В.С. звернулась із заявою про поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання, оскільки 1 травня 2006 р. вона народила мертву дитину та протягом тривалого часу знаходилась у тяжкому психічному стані, що призвело до тривалого знаходження на стаціонарному лiкуваннi у 4 мiськiй лiкарнi у м. Дніпропетровська, що й не дало можливості пред’явити вiдповiднi документи. дані факти підтверджуються медичними довідками та виписками із iсторiї хвороби.

2. Визначте дії суду та складіть відповідний процесуальний акт у вигляді текстового файлу.

3. Створений текстовий файл перешліть викладачу, як результат виконання завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання.

Громадянин Іванчук П. Ф. звернувся із позовом до Хроніка про стягнення з останнього грошової суми у розмiрi 4 000 грн. за невиконання договору підряду. Рішення було ухвалено на користь позивача та набрало законної сили i 1 червня 2003 р. було видано виконавчий лист. Проте строк пред’явлення виконавчого листа сплинув, а позивач його не пред’явив, пояснюючи це тим, що чітко не зрозумів порядок та строк пред’явлення вiдповiдного виконавчого документа.

2. Проаналізуйте дану ситуацію.

3. Визначте порядок та строки пред’явлення виконавчого листа до виконання.

4. Відповідь у вигляді текстового файлу перешліть викладачу, як результат виконання завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання

Рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 12 жовтня 2005 р. за позовом про відшкодування шкоди внаслідок ДТП було вирішено стягнути на користь позивача 21 000 грн. Рішення набрало законної сили і було відкрито виконавче провадження, підчас якого сторони вирішили укласти мирову угоду.

2. Проаналізуйте дану ситуацію.

3. Чи можливе укладення мирової угоди підчас виконавчого провадження?

4. Визначте дії державного виконавця щодо подальшого виконання виконавчого

провадження в разі укладення мирової угоди між стягувачем і боржником.

5. Відповідь у вигляді текстового файлу перешліть викладачу, як результат

виконання завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання

Рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 1 листопада 2006 р. у справi за позовом гр. Н. про розподіл спільного майна подружжя було вирішено

виділити сервіз на 12 персон .Мадонна загальною вартістю 7500 грн. позивачеві.

Рiшення набрало законної сили та розпочалось виконавче провадження. Даний сервіз знаходився у квартирі вiдповiдача та пiд час проведення виконання рiшення суду його не було виявлено, про що складено вiдповiдний акт.

Відповідач з цього приводу пояснив, що пiд час проведення ремонтних робіт у

його квартирі, будівельники ненавмисно пiд час перенесення сервізу з однієї

кімнати в іншу розбили його.

2. Визначте дії позивача та складіть вiдповiдну заяву.

3. Які процедури зміни способу та порядку виконання рiшення?

4. Створений текстовий файл перешліть викладачу, як результат виконання

завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання

Рішенням Красногвардійського районного суду м. Вінниця від 2 лютого 2006 р. у справi за позовом ТОВ ТЦЛ до гр. Музики В. В. було встановлено стягнути з вiдповiдача заборгованість за технічне обслуговування домофона за останні 6 мiсяцiв у сумi 241 грн. Рiшення суду набрало законної сили та було відкрито виконавче провадження. Музика В.В. звернувся до суду із проханням розстрочити суму стягнення, оскільки його син, що мешкає з ним, вже З мiсяцi внаслідок ДТП перебуває на стаціонарному лiкуваннi та постійно потребує дорогих медикаментів, тому сплатити суму стягнення одразу він не може.

2. Складіть вiдповiдний процесуальний документ від iменi вiдповiдача.

3. Вирiшiть дану ситуацію та складіть вiдповiдний процесуальний акт суду.

4. Створені текстові файли перешліть викладачу, як результат виконання

завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання.

У справi за заявою Іванова І. І. до Петрова П. П. про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати, суд видав судовий наказ та відповідний виконавчий документ.

2. Чи правомiрнi дії суду?

3. Який вид виконавчого документа у даному виді провадження видає суд?

4. Складіть вiдповiдний процесуальний акт суду керуючись ЗУ «Про виконавче

провадження».

5. Відповідь у вигляді текстового файлу перешліть викладачу, як результат

виконання завдання.

Ситуаційне завдання:

1. Уважно прочитайте завдання.

Стягувач звернувся до суду першої iнстанцiї із заявою про виправлення описки, що була допущена при оформленні виконавчого листа. Суд почав розглядати дану заяву, але стягувач не подав цей виконавчий документ суду для дослідження та суд із власної iнiцiативи не витребував виконавчий лист з державної виконавчої служби.

2. Чи правомiрнi дії суду?

3. Проаналізуйте можливі ситуації та складіть вiдповiдний процесуальний акт.

4. Відповідь у вигляді текстового файлу перешліть викладачу, як результат

виконання завдання.

ОРІЄНТОВАНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ

з дисципліни “Процесуальні документи та діловодство”

1. Правова допомога.

2. Вплив правової допомоги на складання процесуальних документів.

3. Види процесуальних документів.

4. Процесуальна форма та її значення.

5. В чому полягає особливість документів суду на відміну від документiв-

звернень?

6. Загальні вимоги до процесуальних документів звернень i документів суду.

7. Наслідки недодержання норм матеріального та процесуального права.

8. Види державного мита за способом обчислення.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)