Для груп ФК-54, ФК-55, ФК-56 (ФЕФ)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для груп ФК-54, ФК-55, ФК-56 (ФЕФ)Розробник: асистент Петрук О.Ф.

Назва модуля, змістового модуля, тем та їх змісту Всього (годин) Розподіл навчальної роботи (години) Оцінка видів навчальної діяльності за змістовими модулями (бали) Підсумкова оцінка видів навчальної діяльності за модулями (бали)
Лекції Семінарські заняття (годин) Самостійна робота (годин) Скорочення
МОДУЛЬ І. Поточний контроль
Змістовий модуль 1. Організація функціонування ринку фінансових послуг
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці  
Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг  
Тема3. Поняття і класифікація фінансового посередництва  
Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг  
Тема5.Сегментарна структура ринку фінансових послуг  
Тема 6. Інфраструктура ринку фінансових послуг
Змістовий модуль 2. Характеристика сегментів ринку фінансових послуг
Тема 7. Фінансові послуги на грошовому ринку  
Тема 8. Фінансові послуги на валютному ринку  
Тема 9. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу  
Тема 10. Фінансові послуги на фондовому ринку  
Тема 11. Фінансові послуги з перейняття ризиків  
Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг  
Модульна контрольна робота
Разом за модуль І  
МОДУЛЬ ІІ. Індивідуальна та самостійна робота
ІНДЗ          
Екзамен
Загальна кількість годин, балів
                         

 


Список рекомендованої літератури

Основна

 

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115 с.

2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-III.

4. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР.

5. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15 березня 2001 року № 2299-III.

6. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 року № 898-IV.

7. Про кредитні спілки: Закон України від 20 грудня 2001 року № 2908-III.

8. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року № 679-XIV.

9. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 року № 710/97-ВР.

10. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року № 1057-IV.

11. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2374-III.

12. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР.

13. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.

14. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 липня 2001 року № 2664-III.

15. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV.

16. Про затвердження Порядку утворення державної холдингової компанії: від 22.08.2012 № 773 / Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок

17. Про довірчі товариства: від 17 березня 1993 року № 23-93 / Кабінет Міністрів України, Декрет.

18. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: від 19 лютого 1993 року № 15-93 / Кабінет Міністрів України, Декрет.

19. Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми деривативів: від 19 квітня 1999 року № 632 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

20. Про затвердження Положення про надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла: від 29 травня 2001 року № 584 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

21. Про затвердження Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти: від 16 червня 2003 року № 916 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

22. Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі: від 5 жовтня 1998 року № 1597 / Кабінет Міністрів України, Постанова.

23. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: від 16 грудня 2002 року № 508 / Національний банк України, Постанова.

24. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: від 3 грудня 2003 року № 516 / Національний банк України, Постанова.

25. Про затвердження Положення про процентну політику Національного банку України: від 18 серпня 2004 року № 389 / Національний банк України, Постанова.

26. Про затвердження основних засад грошово-кредитної політики на 2013 рік: від 05 вересня 2012 року № 21 / Національний банк України, Рішення.

27. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: від 17 жовтня 2006 року № 999 / Президент України; Указ, Положення

28. Буднік М. М. Фінансовий ринок: навч. посіб. / М. М. Буднік, Л. С. Мартюшева, Н. В. Сабліна. – К. : ЦУЛ, 2009. – 334 с.

29. Горбач Л. М. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / Л. М. Горбач. – К. : Кондор, 2006. – 436 с.

30. Діденко М.М. Фондовий ринок: навч.посіб. / В.М. Діденко, М.М. Свердан. – Чернівці.: Наші книги, 2010. – 619 с.

31. Еш С.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. 2-ге вид-во / С.М. Еш. – К. : ЦУЛ, 2011. – 528 с.

32. Курс лекцій, що виносяться на самостійне вивчення з предмету "Ринок фінансових послуг" / уклад. О.М. Парацій ; МФУ, БДФЕІ. – Чернівці, 2003. – 70 с.

33. Коваленко М. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / М. Коваленко. – Херсон, 2005. – 572с.

34. Маслова С. О. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / С. О. Маслова. – К. : Кондор, 2006. – 192 с.

35. Поважний О.С. Цінні папери та фондовий ринок: навч.посіб. / О.С. Поважний. – К. : 2012. – 364 с.

36. Прямухіна Н.В. Ринок фінансових послуг: навч.посіб. / Н.В. Прямухіна. – К. : Кондор, 2013. – 304 с.

37. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури (ЦУЛ), 2005. – 384 с.

38. Сохацька О.М. Біржова справа: підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 602 с.

39. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. – К.:КНЕУ, 2003. – 554 с.

40. Унинець-Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Костюкевич, О. А. Лятамбор. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с.

41. Черкасова С. В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. / С. В. Черкасова. – Львів : Магнолія-2006, 2007. – 496 с.

42. Ходаківська В. П. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: навч. посіб. / В. П. Ходаківська, В. В. Бєляєв. – К. : ЦНЛ, 2002. – 610 с.

 

Додаткова

43. Бюлетень Національного банку України.

44. Віднійчук-Вірван Л.А. Міжнародні розрахунки і валютні операції: навч. посіб. / Л.А. Віднійчук-Вірван – Львів: “Магнолія 2006”, 2007. – 214 с.

45. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навч. посіб. / А.О.Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало– Суми: ВТД “Університетська книга”, 2007. – 523 с.

46. Журнал “Вісник Національного банку України”.

47. Журнал “Ринок цінних паперів України”.

48. Журнал “Фінанси України”.

49. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб. / За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.

50. Пересада А. А. Портфельне інвестування: навч. посіб. / А. А. Пересада, О. Г. Шевченко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.

51. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. д.е.н., проф. А.М. Поддєрьогіна. – 7-ме вид., без змін. – К.: КНЕУ, 2008. – 552 с.

52. Центральний банк та грошово-кредитна політика:підручник / Кол. авт.: А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна, М. Т. Савлук та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

53. Череп А.В. Банківські операції: навч. посіб. / А.В. Череп, О.Ф. Андросова – К.: Кондор, 2008. – 410 с.

Ресурси

 

54. Офіційний сайт Верховної Ради України [сайт http//www.zakon.rada.gov.ua].

55. Офіційний сайт Національного банку України [сайт http//www.bank.gov.ua].

56. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

57. Офіційний сайт Міністерства Економіки України[сайт http //www.me.gov.ua].

58. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua ].

59. Офіційний сайт Державного комітету статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

60. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [сайт http//www.dfp.gov.ua].

61. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [сайт http//www.ssmsc.gov.ua].

62. Офіційний сайт Першої фондової торгівельної системи [сайт http//www.pfts.com].

63. Офіційний сайт Української біржі [сайт http//www.ux.ua].

64. Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу [сайт http//www.uaib.com.ua].

65. Офіційний сайт Державної іпотечної установи [сайт http//www.ipoteka.gov.ua].

66. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

67. Офіційний сайт Наукової бібліотеки ім. Максимовича [сайт http//www.lib-gw.univ.kiev.ua].


 

7. Тематичний план лекцій

(24 год.)

Модуль І

Змістовий модуль 1. Організація функціонування ринку фінансових послуг

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці

Лекція 1 (2год.)

Мета заняття:ознайомити студентів із новою дисципліною, показавши її зміст, мету та завдання вивчення; крім того, пояснити сутність ринку фінансових послуг, визначити схожі риси та відмінності фінансових послуг і фінансових операцій. Розглянути етапи розвитку ринку фінансових послуг в Україні, його функції, принципи. Розкрити роль фінансових послуг в активізації бізнесу. Формувати у студентів економічне, логічне мислення та виховувати у студентів любов до обраної професії.

ПЛАН

1. Суть, роль, функції та передумови виникнення ринку фінансових послуг.

2. Класифікація фінансових послуг і фінансових операцій.

3. Роль фінансових послуг в активізації бізнесу

4. Стан ринку фінансових послуг в Україні

Рекомендована література: 4,14,29,32,34,36,40,41,42,47.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.044 с.)