ТЕМА № 6. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльністьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 6. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльністьКіровоградська льотна академія України НАУ

 

Кафедра менеджменту та економіки

факультету менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

А.В. Залевський

_______________________ 20 р.

 

Лекція № 6

з дисципліни „Адміністративного право”

 

Тема: “Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльність”

 

 

Розробив:

Доцент кафедри менеджменту та економіки Максименко Н.В.

Кіровоград – 2012


ТЕМА № 6. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльність

Лекційне заняття № 6.

Навчальна мета:

- формування у курсантів знань про поняття й основні риси адміністративної відповідальності;

- ознайомитися зі складом адміністративного правопорушення: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною;

- ознайомитися з системою та видами адміністративних стягнень;

- ознайомитися зі специфікою адміністративної відповідальності юридичних осіб;

- виділити специфіку актів дисциплінарної відповідальності;

- визначити особливість адміністративного процесу, його зміст і загальні риси;

- ознайомитися зі структурою адміністративного процесу і його характеристикою;

- визначити сутність та особливості проваджень в адміністративних справах;

- виділити зміст адміністративної юрисдикції, її загальні риси, принципи;

- ознайомитися з поняттям та видами адміністративної юстиції.

Виховна мета:

Розвивати у курсантів і слухачів почуття патріотизму, виховати повагу до законодавства України, сприяти вихованню почуття не порушення норм права, у тому числі й адміністративного, та чіткого їх дотримання.

Час проведення: 2 години.

План:

Поняття й основні риси адміністративної відповідальності

Адміністративне правопорушення, його склад

Система та види адміністративних стягнень

Адміністративна відповідальність юридичних осіб

Дисциплінарна відповідальність

Адміністративно-процесуальна діяльність

Література:

Основна

1. Конституція України від 28 червня 1996 року : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст.141.

Додаткова:

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 : станом на 05.02.2012 // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984 р. - № 51. – Ст. 1122.

Закону України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 // Відомості Верховної Ради України від 01.02.1994. - 1994. - № 5. – Ст. 21

Поняття й основні риси адміністративної відповідальності

Під адміністративною відповідальністюслід розуміти накладення на правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру. Адміністративна відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності, якому притаманні всі ознаки останньої. Разом із тим, адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного примусу й наділена всіма його ознаками.

Основні риси адміністративної відповідальності полягають у тому, що її підставою є адміністративне правопорушення (проступок). Притягнення до адміністративної відповідальності — обов’язок державних органів, які є суб’єктами виконавчої влади. Їх перелік наведено в розділі III КпАП. Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також районні (міські) суди(судді). До винних у вчиненні правопорушення застосовують адміністративні стягнення, передбачені в ст. 24 КпАП. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності є спрощеним, що створює умови для його оперативного й економічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом (посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні службові відносини, що є характерним для дисциплінарної відповідальності. Адміністративну відповідальність урегульовано нормами адміністративного права, в яких наводиться повний перелік адміністративних проступків,адміністративних стягнень і органів, уповноважених їх застосовувати. До цього виду юридичної відповідальності притягають порушників загальнообов’язкових правил (норм), установлених повноважними суб’єктами. Суб’єктами правопорушень,передбачених КпАП, можуть бути фізичні особи — громадяний посадові особи.

Законодавчу основу для прийняття актів, що регулюють питання встановлення адміністративної відповідальності, становить Конституція України, яка має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймають на основі Конституції України й повинні відповідати їй (ст. 8 Конституції України).Адміністративна відповідальність регулюється багатьма нормативними актами, які в сукупності складають законодавство про адміністративні правопорушення. До його системи входять законодавчі акти, норми, включені до КпАП, і ті, щодо нього не внесені.

У регулюванні адміністративної відповідальності особлива роль належить КпАП, який прийнято 7 грудня 1984 р. (введений у дію з 1 червня 1985 р.).

Адміністративна відповідальність відрізняється від дисциплінарної тим, що суб’єкт адміністративного проступку не перебуває в службовій залежності від органу чи посадової особи,які притягають його до адміністративної відповідальності. Дисциплінарний проступок, що є підставою для притягнення винної особи до дисциплінарної відповідальності,— це протиправне діяння (дія або бездіяльність) працівника, який порушує встановлений на підприємстві, в організації чи установі внутрішній трудовий розпорядок. Цей проступок може виявитися в порушенні службової, у тому числі трудової, дисципліни й тягне за собою передбачену законодавством дисциплінарну відповідальність, виражену в накладенні керівником на винних дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарні правопорушення здебільшого пов’язані зі службовими, трудовими обов’язками винної особи. Проте не завжди ця умова є необхідною для віднесення проступку до дисциплінарних. Наприклад, окремі дії працівників транспорту, вчинені під час виконання ними службових обов’язків, розглядають як адміністративні правопорушення (випуск на лінію транспортних засобів, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам).

Завдання для самостійної підготовки з теми

1. У чому полягає сутність адміністративного правопорушення?

2. У чому полягає відмінність адміністративного правопорушення від злочину?

3. Поняття складу адміністративного правопорушення та його види.

4. Поняття та підстави адміністративної відповідальності.

5. Чим відрізняється адміністративна відповідальність від інших видів юридичної відповідальності?

6. Чи є адміністративне правопорушення суспільно-небезпечним діянням?

7. У чому полягає склад адміністративного проступку?

8. Назвіть основні і факультативні ознаки об’єктивної сторони адміністративних правопорушень.

9. Визначте основні та додаткові ознаки суб’єктивної сторони.

10. Що таке інстанційність у адміністративному процесі?

 

Кіровоградська льотна академія України НАУ

 

Кафедра менеджменту та економіки

факультету менеджменту

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан факультету

А.В. Залевський

_______________________ 20 р.

 

Лекція № 6

з дисципліни „Адміністративного право”

 

Тема: “Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльність”

 

 

Розробив:

Доцент кафедри менеджменту та економіки Максименко Н.В.

Кіровоград – 2012


ТЕМА № 6. Адміністративна відповідальність. Адміністративно-процесуальні діяльність

Лекційне заняття № 6.

Навчальна мета:

- формування у курсантів знань про поняття й основні риси адміністративної відповідальності;

- ознайомитися зі складом адміністративного правопорушення: об’єктом, об’єктивною стороною, суб’єктом, суб’єктивною стороною;

- ознайомитися з системою та видами адміністративних стягнень;

- ознайомитися зі специфікою адміністративної відповідальності юридичних осіб;

- виділити специфіку актів дисциплінарної відповідальності;

- визначити особливість адміністративного процесу, його зміст і загальні риси;

- ознайомитися зі структурою адміністративного процесу і його характеристикою;

- визначити сутність та особливості проваджень в адміністративних справах;

- виділити зміст адміністративної юрисдикції, її загальні риси, принципи;

- ознайомитися з поняттям та видами адміністративної юстиції.

Виховна мета:

Розвивати у курсантів і слухачів почуття патріотизму, виховати повагу до законодавства України, сприяти вихованню почуття не порушення норм права, у тому числі й адміністративного, та чіткого їх дотримання.

Час проведення: 2 години.

План:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.016 с.)