Кафедра Конституційного, міжнародногоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кафедра Конституційного, міжнародногоРОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Конституційне право України

 

для студентів спеціальності правознавство

 

Юридичний інститут

Кафедра Конституційного, міжнародного

Та адміністративного права

Форма навчання Курс Семестри Загальне навантаження Кількість годин Курсова робота Змістовні модулі Форма підсумкового контролю
Аудиторних годин Самостійна робота
Кредити ECTS Годин Всього Лекції Практичні (семінар.) заняття Годин Теоретичні Практичні Екзамен Залік
Денна 3,4 6,5   4c. 3,4с.  
Заочна 3,4 6,5   4c. 3,4с.  
                                 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми «Конституційне право України», затвердженої на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Робоча навчальна програма складена доц. Мазуром Д. В.

Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права (протокол № 1 від __. __ .2010 р.)

 

Завідувач кафедрою ______________________ доц. Ославський М.І.

підпис прізвище, ініціали

Затверджено методичною радою (комісією) інституту, факультету (протокол №_ від . .2010р.)

Голова методичної ради (комісії) ______________________ доц. Кобецька Н.Р.

підпис прізвище, ініціали

 

Директор / Декан ______________________ проф. Васильєва В.А.

підпис прізвище, ініціали

 

Івано-Франківськ, 2010


СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ КРЕДИТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(денна форма навчання)

Назва теми Кількість годин, відведених на
лекції практичні (семінарські) заняття самостійну роботу
Змістовий модуль 1 «Основні положення»
Тема 1 Конституційне право України – провідна галузь національного права
Тема 2 Конституційне право як наука і навчальна дисципліна
Тема 3 Джерела конституційного права України
Тема 4 Конституційно-правові відносини
Тема 5 Конституція – Основний Закон держави
Всього:
Змістовий модуль 2 «Загальні засади конституційного та суспільного ладу України»
Тема 6 Загальні засади конституційного ладу України
Тема 7 Загальні засади конституційного статусу людини і громадянина
Тема 8 Громадянство України, правовий статус іноземців, біженців, осіб без громадянства
Тема 9 Основні права, свободи і обов’язки людини і громадян
Тема 10 Конституційно-правове регулювання безпосередньої демократії в Україні.
Всього:
Всього у ІІІ семестрі: 26 24 56
Змістовий модуль 3 «Організація державної влади в Україні»
Тема 11 Теоретичні основи організації та здійснення державної влади   Теоретичні основи  
Тема 12 Конституційно-правовий статус Верховної Ради України
Тема 13 Правовий статус народного депутата України
Тема 14 Конституційно-правовий статус Президента України
Тема 15 Система виконавчої влади в Україні
Тема 16 Конституційно-правові основи судової влади в Україні
Всього:
Змістовий модуль 4 «Конституційно-правові основи територіального устрою України, організації місцевого самоврядування та національної безпеки України»
Тема 17 Адміністративно-територіальний устрій України
Тема 18 Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні
Тема 19 Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим
Тема 20 Основи національної безпеки України  
Всього:
Всього у ІV семестрі: 30 24 54
Всього за навчальний рік
             

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Теоретичний змістовий модуль 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції         зміст год.    
 
1. Поняття, предмет Конституційного права України. 2. Метод правового регулювання в Конституційному праві України 3. Система Конституційного права України. 4. Місце Конституційного права України в системі національного права.   Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Характеристика основних інститутів КПУ Опитування на семінарському занятті
1. Поняття і предмет науки Конституційного права України. 2. Функції та методологія Конституційного права України. 3. Система науки Конституційного права України. 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Місце Конституційного права України в системі юридичних наук Опитування на семінарському занятті
1. Поняття та ознаки джерел Конституційного права України. 2. Критерії класифікації джерел Конституційного права України. 3. Загальна характеристика джерел Конституційного права України Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Сучасні підходи до класифікації джерел Конституційного права України Опитування на семінарському занятті
1. Поняття і види конституційно-правових відносин. 2. Структура конституційно-правових відносин. 3. Юридичні факти в конституційному праві. 4. Особливості конституційно-правової відповідальності. Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Види конституційно-правової відповідальності. Опитування на семінарському занятті
5.1. 1. Поняття і сутність конституції. 2. Види конституцій. 3. Конституційний процес в Україні.   Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Розробка та прийняття Конституції України Тестове опитування на семінарському занятті
5.2. 1. Загальна характеристика Конституції України. 2. Юридичні властивості Конституції як Основного закону держави 3. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції України. 4. Поняття, мета і суб’єкти правової охорони конституції. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Суб’єкти правової охорони конституції Опитування на семінарському занятті

 

 


Практичний змістовий модуль 4 «Конституційно-правові основи територіального устрою України, організації місцевого самоврядування та національної безпеки України»

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ теми         зміст год.    
17. 1. Поняття та принципи адміністративно-територіального устрою України. 2. Система адміністративно-територіального устрою України. 3. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Складіть схему «Система адміністративно-територіального устрою України». Усне опитування на семінарському занятті
18. 1. Поняття та принципи місцевого самоврядування в Україні. 2. Система місцевого самоврядування в Україні. 3. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 4. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Законспектувати основні засади розмежування компетенції органів місцевої влади. Усне опитування на семінарському занятті
19. 1. Основи правового статусу Автономної Республіки Крим. 2. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 3. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів АРК. 4. Представник Президента України в Автономної Республіки Крим. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Законспектувати основи правового статусу депутата Верховної Ради АРК. Усне опитування на семінарському занятті

 

 


 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

(заочна форма навчання)

САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

(денна форма навчання)

Семестр Номер тижня Зміст самостійної роботи Обсяг (год.) Форма контролю Тиждень, на якому здійснюється контроль
ІІІ   Тема 1. 1. Характеристика основних інститутів КПУ 2. Виписати з Конституції України статті, що містять імперативну і диспозитивну норми, а також норми, що містять один, два і три структурні елементи. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 2 1. Місце Конституційного права України в системі юридичних наук. 2. Скласти схему: «Місце Конституційного права України в системі юридичних наук» Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 3 1. Сучасні підходи до класифікації джерел Конституційного права України. 2. Законспектувати Декларацію про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України (основні положення). Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 4 1. Види конституційно-правової відповідальності. 2. Скласти схему: «Види конституційно-правових відносин». Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 5 1. Розробка та прийняття Конституції України. 2. Суб’єкти правової охорони конституції. 3. Скласти схему: «Види Конституцій». 4. Законспектуйте роль: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів судової влади, правоохоронних органів, збройних сил, громадян України, Конституційного Суду як суб’єктів правової охорони конституції Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 6 1. 1.Україна – суверенна та незалежна держава. 2.Україна – демократична держава 3. Формування правової держави в Україні 4. Законспектуйте історію і теорії походження сучасної символіки української держави . 5. Складіть схему принципи соціальної держави. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 7 1. Види правового статусу людини і громадянина. 2. Законспектуйте положення основних міжнародно-правових актів, які визначають стандарти прав людини. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 8 1. Повноваження державних органів з питань громадянства в Україні. 2. Обов’язки біженців в Україні. 3. Скласти схему: «Підстави набуття громадянства України».   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 9. 1.Розвиток правової думки про права свободи та обов’язки людини та громадянина. 2. Вкажіть права і свободи, які згідно Конституції України, не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 10 1. Законспектуйте основні види виборчих систем. 2. Законспектуйте стадії виборчого процесу при виборах народних депутатів України, Президента України та депутатів місцевих рад. Вкажіть на їх особливості. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
IV   Тема 11 1. Підстави класифікації державних органів в Україні. 2. Законспектуйте норми Конституції України, які закріплюють принцип поділу влади в Україні.   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
IV   Тема 12 1. Поняття та структура Регламенту Верховної Ради України. 2. . Організація роботи комітетів Верховної Ради України. 3. Формування депутатських фракцій у Верховній Раді України. 4. . Скласти схему: «Функції Верховної Ради України». 5. Законспектувати порядок оприлюднення законів, які приймаються Верховною Радою України.   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 13 1. Дострокове припинення повноважень народного депутата України. 2. Законспектувати вимоги несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 14 1. Зміна правового статусу Президента України при переході до президентсько-парламентської форми правління. 2.Вирішить задачу: Президент України відмовив у праві на проведення Всеукраїнського референдуму ініціативній групі, що зібрала 6 млн. підписів у 20 областях України, не менш як по 100 тис. підписів у кожній області. Референдумом планувалося вирішити долю нового податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою України. Ким призначається (оголошується) відповідно до Конституції України Всеукраїнський референдум? - Чи відповідають Конституції України дії Президента України? Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 15 1. Порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України 2. Особливості призначення голів місцевих державних адміністрацій. 3. Законспектуйте порядок офіційного оприлюднення актів Кабінету Міністрів України. 4. Відповідно до постанови КМУ «Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» законспектуйте примірні переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 16 1. Місце Конституційного Суду України в системі державних органів. 2. Основні напрямки реформування судової системи України. 3. Законспектувати основні положення правового статусу судді Конституційного Суду України. 4. Законспектувати порядок заняття посади судді суду загальної юрисдикції. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 17 1. Співвідношення понять територіальний устрій та адміністративно-територіальний устрій. 2. Складіть схему «Система адміністративно-територіального устрою України». Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 18 1. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення. 2. Законспектувати основні засади розмежування компетенції органів місцевої влади. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 19 Особливості формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Законспектувати основи правового статусу депутата Верховної Ради АРК. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 20 1. Повноваження державних органів по забезпеченню національної безпеки України. 2. Воєнний стан. Мобілізація. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  

 

(заочна форма навчання)

Семестр Номер тижня Зміст самостійної роботи Обсяг (год.) Форма контролю Тиждень, на якому здійснюється контроль
ІІІ   Тема 1. 1. Характеристика основних інститутів КПУ 2. Виписати з Конституції України статті, що містять імперативну і диспозитивну норми, а також норми, що містять один, два і три структурні елементи. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 2 1. Місце Конституційного права України в системі юридичних наук. 2. Скласти схему: «Місце Конституційного права України в системі юридичних наук» 3. Поняття і предмет науки 4. Конституційного права України. 5. Функції та методологія 6. Конституційного права України. 7. Система науки Конституційного права України. 8. Конституційне право України як навчальна дисципліна Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 3 1. Сучасні підходи до класифікації джерел Конституційного права України. 2. Законспектувати Декларацію про державний суверенітет України і Акт проголошення незалежності України (основні положення). Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 4 1. Поняття і види конституційно-правових відносин. 2. Структура конституційно-правових відносин. 3.Юридичні факти в конституційному праві. Особливості конституційно-правової відповідальності. 4. Скласти схему: «Види конституційно-правових відносин». Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 5 1. Розробка та прийняття Конституції України. 2. Порядок внесення змін і доповнень до Конституції України. 3. Суб’єкти правової охорони конституції. 4. Скласти схему: «Види Конституцій». 5. Законспектуйте роль: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів судової влади, правоохоронних органів, збройних сил, громадян України, Конституційного Суду як суб’єктів правової охорони конституції Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 6 1. 1.Україна – суверенна та незалежна держава. 2.Україна – демократична держава 3. Формування правової держави в Україні 4. Законспектуйте історію і теорії походження сучасної символіки української держави . 5. Складіть схему принципи соціальної держави. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 7 1. Поняття та зміст правового статусу людини і громадянина. 2. Принципи правового статусу людини і громадянина. 3. Правовий статус закордонних українців. 4. Міжнародно-правові стандарти прав людини. 5. Види правового статусу людини і громадянина. 6. Законспектуйте положення основних міжнародно-правових актів, які визначають стандарти прав людини. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 8 1. Повноваження державних органів з питань громадянства в Україні. 2. Обов’язки біженців в Україні. 3. Скласти схему: «Підстави набуття громадянства України».   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 9. 1.Розвиток правової думки про права свободи та обов’язки людини та громадянина. 2. Вкажіть права і свободи, які згідно Конституції України, не можуть бути обмежені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
ІІІ   Тема 10 1. Законспектуйте основні види виборчих систем. 2. Законспектуйте стадії виборчого процесу при виборах народних депутатів України, Президента України та депутатів місцевих рад. Вкажіть на їх особливості. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача заліку  
IV   Тема 11 1. Поняття державної влади. 2. Державна влада як інститут конституційного права. 3. Конституційні засади закріплення, організації та функціонування державної влади в Україні. 4. Поняття, система та види державних органів. 5. Підстави класифікації державних органів в Україні. 6. Законспектуйте норми Конституції України, які закріплюють принцип поділу влади в Україні.   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 12 1. Поняття та структура Регламенту Верховної Ради України. 2. . Організація роботи комітетів Верховної Ради України. 3. Формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 4. . Скласти схему: «Функції Верховної Ради України». 5. Законспектувати порядок оприлюднення законів, які приймаються Верховною Радою України.   Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 13 1. Поняття правового статусу народного депутата України. 2. Права та обов’язки народного депутата України. 3. Форми діяльності і повноваження народного депутата України. 4. Гарантії діяльності народного депутата України 5. Дострокове припинення повноважень народного депутата України. 6. Законспектувати вимоги несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 14 1. Зміна правового статусу Президента України при переході до парламентсько-президентської форми правління. 2.Вирішить задачу: Президент України відмовив у праві на проведення Всеукраїнського референдуму ініціативній групі, що зібрала 6 млн. підписів у 20 областях України, не менш як по 100 тис. підписів у кожній області. Референдумом планувалося вирішити долю нового податкового кодексу, прийнятого Верховною Радою України. Ким призначається (оголошується) відповідно до Конституції України Всеукраїнський референдум? - Чи відповідають Конституції України дії Президента України? Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 15 1. Порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України 2. Особливості призначення голів місцевих державних адміністрацій. 3. Законспектуйте порядок офіційного оприлюднення актів Кабінету Міністрів України. 4. Відповідно до постанови КМУ «Про упорядкування структури місцевих державних адміністрацій» законспектуйте примірні переліки структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 16 1. Місце Конституційного Суду України в системі державних органів. 2. Основні напрямки реформування судової системи України. 3. Законспектувати основні положення правового статусу судді Конституційного Суду України. 4. Законспектувати порядок заняття посади судді суду загальної юрисдикції. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 17 1. Співвідношення понять територіальний устрій та адміністративно-територіальний устрій. 2. Складіть схему «Система адміністративно-територіального устрою України». Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 18 1. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення. 2. Законспектувати основні засади розмежування компетенції органів місцевої влади. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 19 Особливості формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Законспектувати основи правового статусу депутата Верховної Ради АРК. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  
IV   Тема 20 1. Поняття та принципи національної безпеки України. 2. Суб’єкти та об’єкти національної безпеки України. 3. Система забезпечення національної безпеки України. 4. Рада національної безпеки і оборони в системі забезпечення національної безпеки України. 5.Поняття та основи організації оборони України. 6. Підготовка держави та населення до оборони України. 7. Військовий територіальний поділ України. 8. Повноваження державних органів по забезпеченню національної безпеки України. 9. Воєнний стан. Мобілізація. Конспект, тести на сем. занятті, усне та письмове опи-тування, здача екзамену  

 

Викладач ___________________ ________________________________

підпис прізвище, ініціали

"_____” __________________ 200___ р.


ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Семестр Номер тижня Зміст індивідуальної роботи Обсяг (год.) Форма контролю Тиждень, на якому здійснюється контроль
ІІІ   1. Написання рефератів на тему, обрану в межах навчальної програми.   Доповідь  
ІV   2. Написання індивідуальних завдань, визначених викладачем.   Письмове виконання завдання  

 

 

Викладач ___________________ ________________________________

підпис прізвище, ініціали

....................... "_____” __________________ 200___ р.


7. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ У РОБОЧІЙ ПРОГРАМІ НА 20__-20__Н.Р.

У робочу програму вносяться такі зміни:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Зміни і доповнення до робочої програми розглянуті і схвалені на засіданні кафедри (протокол № __ від «__» ____________ 200__ р.).

Завідувач кафедрою ___________________ ________________________________

підпис прізвище, ініціали

........................................... "____” __________________ 200___ р.

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

Конституційне право України

 

для студентів спеціальності правознавство

 

Юридичний інститут

Кафедра Конституційного, міжнародного

Та адміністративного права

Форма навчання Курс Семестри Загальне навантаження Кількість годин Курсова робота Змістовні модулі Форма підсумкового контролю
Аудиторних годин Самостійна робота
Кредити ECTS Годин Всього Лекції Практичні (семінар.) заняття Годин Теоретичні Практичні Екзамен Залік
Денна 3,4 6,5   4c. 3,4с.  
Заочна 3,4 6,5   4c. 3,4с.  
                                 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми «Конституційне право України», затвердженої на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права.

Робоча навчальна програма складена доц. Мазуром Д. В.

Робоча навчальна програма схвалена на засіданні кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права (протокол № 1 від __. __ .2010 р.)

 

Завідувач кафедрою ______________________ доц. Ославський М.І.

підпис прізвище, ініціали

Затверджено методичною радою (комісією) інституту, факультету (протокол №_ від . .2010р.)

Голова методичної ради (комісії) ______________________ доц. Кобецька Н.Р.

підпис прізвище, ініціали

 

Директор / Декан ______________________ проф. Васильєва В.А.

підпис прізвище, ініціали

 

Івано-Франківськ, 2010
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.013 с.)