Відображення в обліку створення ТзОВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відображення в обліку створення ТзОВ№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Відображено заборгованість учасників товариства по внесках до статутного капіталу
Відображено погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу. Здійснюється по кожному учаснику до повного погашення заборгованості 10, 11, 12,20, 21, 22, 30, 31, 33

Після того, як підприємство зареєстроване і засновники внесли (кожен) по 30 % своїх внесків, ТзОВ може розпочинати здійснення господарської діяльності, практично не звертаючи увагу на статутний капітал протягом року з дня державної реєстрації. Але при цьому керівники підприємства (засновники) зобов'язані пам'ятати про те, що протягом року з дня реєстрації статутний капітал повинен бути сформований повністю. Якщо дана вимога не буде виконана, то до учасників може бути застосована санкція, згідно якої вони сплачують за час прострочки 10 % річних від недовнесеної суми, якщо інше не передбачено засновницькими документами. Подальше формування статутного капіталу товариства в бухгалтерському обліку повинно відображатись наступними записами.

 

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Збільшення статутного капіталу ТзОВ за рахунок додаткових внесків учасників або при збільшенні кількості учасників: а) відображення заборгованості засновників (чи нових учасників) по внесках до статутного капіталу;        
б) погашення заборгованості засновників по внесках до статутного капіталу 10, 20, 30, 31
Збільшення статутного капіталу ТзОВ за рахунок прибутку 40, 441, 46

 

Операції, пов’язані з оплатою учаснику належної йому частки, на рахунках бухгалтерського обліку на ТОВ відображаються наступним чином.


 

№ оп. Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Відображено суму грошових коштів, вартість матеріальних цінностей, що внесені учасником до статутного капіталу, які повертаються йому при виході з ТзОВ 40, 672 672, 10, 20, 30, 31
Нараховано частину прибутку, що належить учаснику
Здійснено виплату учаснику певної частини прибутку (дивіденди) 30, 31
Списання збитків товариства за рахунок внесків учасників

 

Облік акціонерного капіталу ВАТ.

Згідно законодавства, до дня скликання установчих зборів особи, які підписалися на акції, повинні внести не менше 30 % їх номінальної вартості, а якщо всі акції розподіляються між засновниками, то - 50 %. Акції засвідчують право власності на активи підприємства. Акціонери не можуть вимагати від AT внесеного ними капіталу, за виключенням випадків реорганізації і ліквідації товариства. В період функціонування AT вони мають можливість повернути споживчу вартість всього капіталу тільки шляхом продажу належних їм акцій на фондовому ринку. Акціонерне товариство не припиняє свого існування у зв'язку зі зміною власників. Право власності на акціонерний капітал в його майновому і грошовому виразі належить AT як юридичній особі.

Збільшення статутного капіталу AT може відбуватись в зв'язку з залученням додаткових інвестицій, індексацією основних засобів та з інших причин за умови повної оплати (за вартістю не нижче номінальної) всіх випущених акцій. При додатковій емісії акцій AT затверджує проспект емісії або інформацію про випуск цінних паперів.

Акціонерний капітал служить забезпеченням зобов'язань AT. Після повної оплати вартості всіх випущених акцій акціонерні товариства можуть випускати облігації на суму більшу 25 % розміру статутного капіталу. Акціонерні товариства можуть проводити конвертацію цінних паперів, тобто обмін одних їх видів на інші. При обміні акцій на облігації відбувається зменшення акціонерного капіталу та збільшення зобов'язань. При обміні облігацій на акції відбувається збільшення статутного капіталу (рахунок 40) за зменшення зобов'язань (рахунок 521). Позитивна різниця при обміні цінних паперів відноситься на доходи від реалізації фінансових інвестицій (рахунок 741), негативна - на фінансові витрати (рахунок 952).

Облік і узагальнення інформації про стан і рух статутного капіталу AT відображається на рахунку 40 "Статутний капітал". На цьому рахунку ведеться облік внесків і акцій за первинною (номінальною) їх вартістю, визначеною в установчих документах.

Облік статутного капіталу в усіх товариствах, крім акціонерних, тісно пов’язаний з обліком внесків кожного учасника, а в акціонерних – з обліком акцій власної емісії.

№ оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Дебет Кредит
Зареєстровано статутний капітал і здійснено випуск акцій
Учасниками оплачено акції:    
- грошовими коштами 30,31
- основними засобами
- нематеріальними активами
- матеріальними активами 20,22
- цінними паперами
Різницю між емісійною і номінальною вартістю оплачених акцій віднесено на додатковий капітал 30,31
Викуплено акції у акціонерів 30,31
Здійснено перепродаж акцій, що викуплені:    
- на суму номінальної вартості 30,31
- на суму курсової надбавки 30,31

 

Акціонерне товариство за рішенням загальних зборів може підвищувати або знижувати номінальну вартість акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу відображається в бухгалтерському обліку після внесення змін про це в державний реєстр.

Облік додаткового капіталу

Додатковий капітал включає суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість, а також суми дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу. Для обліку цих сум передбачений рахунок 42 "Додатковий капітал", по кредиту якого відображається збільшення додаткового капіталу, по дебету - зменшення. Рахунок 42 має такі субрахунки:

421 "Емісійний дохід" (відображається різниця між продажною і номінальною вартістю первісно розміщених акцій (Дт pax. 30,31 Кт pax. 421);

422"Інший вкладений капітал" (обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, тощо без рішення про зміни розміру статутного капіталу);.

423"Дооцінка активів" (відображається сума дооцінки (уцінки) активів, яку здійснюють у випадках, передбачених законодавством та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (Д-т pax. 10 К-т pax. 423);

424"Безоплатно одержані необоротні активи" (відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб (Д-т pax. 10,12 К-т pax. 423);

425"Інший додатковий капітал"(обліковують інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків).

Додатковий капітал може направлятись на збільшення статутного, пайового (pax. 41) та резервного (pax. 43) капіталу, на покриття збитків.

Нерозподілені прибутки

В період функціонування господарські одиниці одержують прибутки (збитки), суми яких, після погашення всіх заборгованостей, є власністю підприємства. Тобто, це є власний капітал, хоча не зареєстрований в засновницьких документах і неперсоніфікований.

Для узагальнення інформації про формування і використання
фінансових результатів господарської діяльності підприємства
використовується рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті
збитки)". На цьому рахунку ведеться облік нерозподілених прибутків чи
непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в
поточному році прибутку.

По кредиту рахунку відображається збільшення прибутку від усіх видів діяльності, по дебету -- збитки та використання прибутку.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441"Прибуток нерозподілений";

442"Непокриті збитки";

443"Прибуток, використаний у звітному періоді".

На субрахунку 441 відображаються наявність та рух нерозподіленого прибутку.

На субрахунку 442 відображаються непокриті збитки. їх списання здійснюють за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу тощо.

На субрахунку 443 відображаються розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів), виплати за облігаціями, відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді.

Виправлення помилок за минулий рік, що виявлені в поточному році, відповідно до П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" відображається кореспонденцією рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" з рахунками бухгалтерського обліку відповідних об'єктів класів 1-6.

В бухгалтерському обліку прибуток (збиток) формується поступово протягом фінансово-господарського року від усіх видів діяльності шляхом визначення фінансового результату від: реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто діяльності, яка є метою створення даного підприємства; інших операційних доходів; інших фінансових доходів; інших доходів; надзвичайних доходів.

Процес визначення прибутку чи збитку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) складається з двох етапів. На першому етапі визначається дохід від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг), який зменшується на суму податку на додану вартість (акцизного збору). На другому етапі чистий дохід, тобто дохід за мінусом ПДВ (акцизного збору) списується на фінансовий результат. Потім на фінансовий результат списується собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт і послуг),«адміністративні витрати, витратити збут та нараховані податки. Різниця між чистим доходом і перерахованими вище затратами буде складати нерозподілений прибуток або непокриті збитки. Отже, нерозподілений прибуток після сплати податків і є елементом власного капіталу.

Фінансовий результат визначають на рахунку 79 "Фінансові результати". Після чого прибуток списують в кредит рахунку 441 "Прибуток нерозподілений", а збиток - в дебет рахунку 442 "Непокриті збитки".

Остаточний фінансовий результат - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) визначається як різниця між нерозподіленим прибутком і прибутком, використаним у звітному періоді.

При складанні квартальних звітів порівнюються залишки по рахунках 441 і 443, і, якщо по рахунку 441 буде кредитове сальдо, то підприємство на цю суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року, який відображається в рядку 350 пасиву Балансу (форма № 1), а якщо сума прибутку, використаного у звітному році, перевищує суму нерозподіленого прибутку, то цю різницю відображають на рахунку 442 і відображають в балансі в рядку 150.

Звіт про власний капітал

Складання Звіту про власний капітал регламентується П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" (див. додаток Е). В цьому звіті відображаються всі зміни, які відбулися з власним капіталом за звітний період, в розрізі елементів (статей) власного капіталу. Зміна статей форми 4 "Звіт про власний капітал" на підставі операцій, що відбулися за рік, показана в таблиці 4.

Таблиця 4.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.214.224.207 (0.01 с.)