Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTSМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTSКількість набраних балів, разом із поточним, модульним контролем (національна шкала) Код оцінки (національна шкала) Код оцінки за залік (міжнародний стандарт)
90 – 100 Зарах A
81 – 89 Зарах B
71 – 80 Зарах C
61 – 70 Зарах D
51 – 60 Зарах E
0 - 50 Незарах FX

Рекомендована література

Законодавство

 

3. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України - 1991.- № 38.

4. Всесвітня Декларація місцевого самоврядування (23-26 вересня 1985 року, Ріо–де–Жанейро) // Місцеве самоврядування. – 1997. – №1-2.

5. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1990.- № 31. Ст. 429.

6. Європейська хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000.- № 3.- С. 43-50.

7. Закон України “Про вибори Президента України” // Відомості Верховної Ради – 2004 р. – №20-21.

Базова література

1. Чушенко В. І., Заяць І. Я. Конституційне право України: Підручник. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007.

2. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. пос.- К.: Атіка, 2004.

3. Кравченко В.В. Конституційне право України у визначеннях та схемах.-К.: Атіка, 2002.

4. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського

5. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілка.- К.: Наукова думка, 2002.

6. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник.- К.: Юрінком Інтер,2002.

Допоміжна література

7. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.238-253.

8. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. № 4. – С.10-15.

9. Авер”янов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. 2004.- № 2. – С.58-65.

10. Аверянов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003.- № 9. – С.2430.

11. Аверянов В. Український уряд у вимірі конституційно-правових вимог // Вибори і демократія. 2004.- № 2. – С.58-65.

Інформаційні ресурси

1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: www.rada.gov.ua.

2. Офіційна веб-сторінка Президента України: www.president.gov.ua.

3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: www.kmu.gov.ua.

4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду України: http://www.scourt.gov.ua/

5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Перелік питань,

Які виносяться на ЕКЗАМЕН з конституційного

Права

1. Поняття предмет і методи конституційного права України.

2. Місце та роль конституційного права у системі права України.

3. Системно-структурна характеристика конституційного права України.

4. Джерела конституційного права України права: поняття, особливості, види.

5. Конституційно-правові відносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст. Юридичні факти у конституційних правовідносинах.

6. Конституційно-правова відповідальність.

7. Поняття та соціальна сутність конституції.

8. Ознаки та юридичні властивості (особливості) конституції держави.

9. Основні функції конституції.

10. Класифікація сучасних конституцій.

11. Зміст та структура Конституції України.

12. Основні етапи розвитку української конституції. Конституція України 1996 р.

13. Поняття та основні засади конституційного ладу України.

14. Суверенітет та незалежність як засади конституційного ладу.

15. Поділ влади, визнання та гарантування місцевого самоврядування як одна із засад конституційного ладу.

16. Україна – унітарна держава з республіканською формою правління як засада конституційного ладу.

17. Україна – правова держава як засада конституційного ладу.

18. Україна – соціальна держава.

19. Україна – демократична держава.

20. Україна – світська та національна держава.

21. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

22. Загальна характеристика засад конституційного ладу України.

23. Гарантії захисту конституційного ладу України.

24. Конституційно-правова характеристика надзвичайного та воєнного стану.

25. Поняття, сутність та особливості конституційно-правового статусу особи в Україні.

26. Поняття та ознаки громадянства.

27. Принципи законодавства України про громадянство.

28. Підстави набуття громадянства України.

29. Припинення громадянства України.

30. Система та повноваження органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства України.

31. Поняття та особливості основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні.

32. Види основних прав та свобод людини і громадянина.

33. Особисті права і свободи та конституційні гарантії їх реалізації.

34. Політичні права і свободи та конституційні гарантії їх реалізації.

35. Економічні, екологічні, культурні та інші права і свободи та конституційні гарантії їх реалізації.

36. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні.

37. Особливості конституційно-правового положення іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні. Конституційно-правовий статус іммігрантів.

38. Конституційно-правові основи статусу біженців в Україні. Порядок набуття та втрати статусу біженців в Україні.

39. Особливості правового статусу українців, які проживають за кордоном.

40. Поняття та особливості державно-територіального устрою України.

41. Принципи територіальної організації України.

42. Територія України: поняття, основні етапи формування, склад.

43. Адміністративно-територіальний поділ України: поняття, система, перспективи розвитку.

44. Конституційно-правовий статус столиці України.

45. Особливості статусу адміністративно-територіальних одиниць України:

46. Державний орган: поняття, види.

47. Система державних органів в Україні.

48. Поняття та принципи виборчого права в Україні.

49. Поняття та види виборчих систем. Виборча система в Україні.

50. Стадії проведення виборів та їх загальна характеристика.

51. Поняття та види референдумів в Україні.

52. Всеукраїнські референдуми: порядок призначення, правові наслідки.

53. Правове регулювання проведення місцевих референдумів.

54. Конституційно-правовий статус державних символів України

55. Поняття, правова природа та призначення інституту глави держави.

56. Становлення інституту президента в Україні.

57. Порядок виборів Президента України (загальна характеристика).

58. Функції та повноваження Президента України.

59. Взаємовідносини Президента України з іншими органами державної влади.

60. Припинення повноважень Президента України.

61. Поняття та сутність парламенту.

62. Порядок формування та припинення діяльності Верховної Ради України.

63. Склад і структура Верховної Ради України.

64. Функції та повноваження парламенту України.

65. Законотворчий процес в Україні.

66. Поняття, форми, мета парламентського контролю в Україні.

67. Порядок утворення, призначення та повноваження комітетів Верховної Ради України.

68. Конституційно-правовий статус Голови Верховної Ради України. Заступники Голови Верховної Ради України.

69. 10. Рахункова палата України: порядок утворення, завдання.

70. Основи конституційно-правового статусу народного депутата України.

71. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

72. Поняття виконавчої влади та її функції.

73. Система органів виконавчої влади в Україні.

74. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України.

75. Повноваження Кабінету Міністрів України.

76. Центральні органи виконавчої влади.

77. Місцеві органи виконавчої влади.

78. Загальна характеристика судової системи України.

79. Основні засади судочинства в Україні.

80. Порядок формування та правовий статус Конституційного Суду України.

81. Конституційне провадження та його особливості:

82. Поняття, загальна характеристика та система судів загальної юрисдикції в Україні.

83. Загальна характеристика спеціалізованих судів України.

84. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні.

85. Поняття, система та принципи місцевого самоврядування України.

86. Територіальна громада: поняття, ознаки, види.

87. Місцеві ради та їх виконавчі органи: порядок формування, структура, повноваження.

88. Сільський, селищний, міський голова.

89. Органи самоорганізації населення.

90. Гарантії місцевого самоврядування.


Навчальне видання

 

 

Кобилецький Микола Мар’янович

доктор юридичних наук,

завідуючий кафедри основ права України

 

Мочульська Марта Євгенівна

асистент кафедри основ права України

 

Семків Віталій Остапович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри основ права України

 

Шандра Роман Станіславович

асистент кафедри основ права України

 

Конституційне право

Робоча програма курсу

для студентів філософського факультету

 

 

Відповідальний за випуск – М. М. Кобилецький.

Комп’ютерний набір – М. Є. Мочульська, Р. С. Шандра.

Макетування – _______________.

 

 

Умовних друкованих аркушів – 2,5. Наклад – 100.

 

 

Надруковано малим видавничим центром юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 14.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.012 с.)