ТОП 10:

Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої владиПоняття виконавчої влади та її функції. Система органів виконавчої влади в Україні. Порядок утворення, склад та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади. Місцеві органи виконавчої влади.

А) Законодавство:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

2. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р. // Офіційний вісник України вiд 25.10.2010 - 2010 р., № 79. - стор. 8, стаття 2792, код акту 53035/2010.

3. Закон України від 16 грудня 1993 р. “Про державну службу” // Хрестоматія з правознавства. – К., 2001.

4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21.

Б) Література:

1. Авер’янов В. Виконавча влада в Україні та її правове регулювання // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2003.- № 2(23)- 3(33).- С.238-253.

2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України. – 2003.- № 9. – С.2430.

3. Авер’янов В. Уряд у механізмі поділу влади: недосконалість вітчизняної конституційної моделі // Право України. – 2005. № 4. – С.10-15.

4. Дахова І. Поняття виконавчої влади та її місце в державному механізмі України (конституційний аспект) // Право України. – 2002. № 12. – С.23-27.

5. Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія і практика: Монографія / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002.- 509 с.

6. Пахомов І. Конституція України і виконавча влада // Право України. – 2002.- № 9. – С.38-40.

 

ТЕМА 11.

Правосуддя в україні

Загальна характеристика судової системи України. Основні засади судочинства в Україні.

Порядок формування та правовий статус Конституційного Суду України. Конституційне провадження та його особливості. Поняття, загальна характеристика та система судів загальної юрисдикції в Україні. Загальна характеристика спеціалізованих судів України.

А) Законодавство:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

2. Закон України «Про судоустрій та статус суддів» // Відомості Верховної Ради – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – ст. 529.

3. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради – 1996. – №49.

Б) Література:

1. Олійник А. Ю. Конституційний Суд України та забезпечення основних свобод людини і громадянина // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2003. -№ 3. – С.87-95;

2. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. – К.: Алеута, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008. – 472 с.

3. Олійник А. Ю. Суди загальної юрисдикції в системі забезпечення конституційних свобод та недоторканості людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - № 5. – С. 122-130;

4. Омеляненко Г.М. Конституція України і питання судової влади та судочинства. // Право України – 1996. – №10.

ТЕМА 12.

Місцеве самоврядування в Україні

Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні. Поняття, система та принципи місцевого самоврядування України. Територіальна громада: поняття, ознаки, види.Місцеві ради та їх виконавчі органи: порядок формування, структура, повноваження. Сільський, селищний, міський голова.Органи самоорганізації населення.

А) Законодавство:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30

2. Закон України. Про місцеве самоврядування в Україні // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст.170.

3. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010. - № 35-36, - ст.491.

4. Європейська хартія місцевого самоврядування // Віче. – 2000.- № 3.- С. 43-50.

5. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» // Відомості Верховної Ради – 2002. – №40.

Б) Література:

1. Батанов О. Статут територіальної громади – основний нормативний акт місцевого самоврядування //Право України- 2004.- № 7.- С.30-34.

2. Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія. - К.: Ін-т держави і права НАН України, 2001.- 260 с.

3. Біленчук П.Д., Кравченко В.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні. Муніципальне право. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.:Атіка, 2000.- 304 с. (39-45).

4. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України. – 2003. № 4. – С.12-17.

5. Бориславська О. Місцеве самоврядування в Україні: теорія та практика реалізації конституційно-правових засад: Монографія.-Львів, ПАІС,2005.

6. Гураль П. Поняття та сутність територіальної громади // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів.-2000. - № 35. - С.200-208.

7. Делія Ю. Місцеве самоврядування як право територіальної громади //Право України.-2005.-№5.-С.45-49.

8. Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. - 2001 - № 10- С.20-24.

9. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.М. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.:Концерн „Видавничий дім „Ін Юре”, 2003. – 672 с. (с.601-610).

10. Лабенська Л. Взаємодія депутатів місцевих рад із сільським, селищним, міським головою: деякі питання // Право України. - 2003. - № 11.- С.23-26.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма
Усього годин у тому числі Усього у тому числі
л п лаб інд ср л п лаб інд ср
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Назва.
Тема 1.                
Тема 2.                
Тема 3.                
Тема 4.                
Тема 5.                
Тема 6.                
Тема 7.                
Тема 8.                
Тема 9.                
Тема 10.                
Тема 11.                
Тема 12.                
Разом – зм. модуль1                

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

№ з/п Назва теми Кількість годин
Теоретичні основи конституційного права
Теоретичні основи конституції. Конституція України 1996 року
Основи конституційного ладу України
Громадянство в Україні
Конституційні права, свободи та обовязки людини в Україні
Конституційно-правові основи державно-територіального устрою в Україні
Вибори та референдуми в Україні
Конституційний статус Президента України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади
Правосуддя в Україні
Місцеве самоврядування в Україні
  Разом

 

САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п Назва теми Кількість годин
Теоретичні основи конституційного права
Теоретичні основи конституції. Конституція України 1996 року
Основи конституційного ладу України
Громадянство в Україні
Конституційні права, свободи та обов’язки людини в Україні
   
Конституційно-правові основи державно-територіального устрою в Україні
Вибори та референдуми в Україні
Конституційний статус Президента України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України та інші органи виконавчої влади
Правосуддя в Україні
Місцеве самоврядування в Україні
  Разом

Методи контролю

Модульний контроль– це оцінювання якості системного засвоєння студентами матеріалу шляхом проведення модулів. Засобами модульного контролю є:

- тести;

- письмові завдання;

- завдання для колоквіуму.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Під час практичного заняття викладач може застосувати один із наступних засобів діагностики:

- завдання для письмового опитування (контрольної роботи);

- тестові завдання.

Результати поточного контролю враховують при визначенні середнього бала за поточний та модульні контролі. У разі відсутності оцінок (балів) на практичних заняттях, студентові за поточний контроль виставляють «0» балів.

Оцінювання знань студентів проводять шляхом виставлення балів за такою шкалою:

Бали Рівень знань за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

 

Студенту, який був відсутній на практичному занятті, або не виконав завдання з практичного заняття (задачі, творчі чи практичні завдання тощо), або зголосився про свою неготовність, або за результатами відповіді не виявив знань і отримав оцінку незадовільно, виставлять “0” балів. Отримані у такому разі (“0” балів) враховують при визначенні середнього бала.

Для допущення до екзамену студент мусить набрати за результатами поточного та модульного контролів не менше 26 балів. ). Якщо студент не виконав усі види робіт передбачених навчальним планом (має невідпрацьовані заборгованості, не склав одного чи декількох модулів), вважається, що він не виконав навчальної програми.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.01 с.)