Розв’язування ситуаційний вправ.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розв’язування ситуаційний вправ.Інформаційне та методичне забезпечення: Конституція України. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 р. Закон України «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року; в редакції Закону від 22.12.2005 р. Закон України «Про Всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. Навчальна та наукова література

Семінарське заняття №3

Тема 3. Засади конституційного ладу України (розв’язування ситуаційних завдань, робота в малих групах) – 2 год.

 

Завдання.

 

Сформувати вміння:

- вільно оперувати категоріями: конституційний лад, принципи конституційного ладу, суверенітет, верховенство права, поділ влад, державні символи;

- розкривати зміст понять конституційний лад, державний лад, суспільний лад;

- аналізувати принципи конституційного ладу та їх закріплення в Конституції України;

- визначати взаємозалежності та співвідношення понять державний, народний та національний суверенітет;

- визначати основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави;

- розкривати сутність функцій державних символів України;

- характеризувати гарантії конституційного ладу України.

- аналізувати систему державних органів України;

 

Сформувати компетенції:

- логічно викладати матеріал;

- аргументовано висловлювати свою думку та робити висновки;

- тлумачити норми Конституції України та використовувати їх для вирішення практичних завдань.

 

  1. Питання для обговорення

- Визначення сутності та змісту конституційного ладу України.

- Характеристика принципів конституційного ладу України.

- Поняття, властивості державного суверенітету. Співвідношення понять державного, народного та національного суверенітету.

- Наукова полеміка щодо співвідношення понять «суверенність» та «незалежність», «верховенство права» та «верховенство закону».

- Підходи різних науковців щодо існування громадянського суспільства, правової держави, політична та ідеологічна багатоманітність в Україні.

- Характеристика конституційних засад організації державної влади в Україні.

- Визначення сутності принципи поділу влад.

- Характеристика конституційних засад правової системи в Україні.

- Характеристика державних символів України, аналіз їх функцій.

- Наукова полеміка щодо виразу «В Україні діє принцип верховенства права».

  1. Розв’язування ситуаційних завдань, робота в малих групах.

Користуючись текстом Конституції України та Декларації про державний суверенітет відповісти на завдання викладача та скласти схему системи органів державної влади України.

Інформаційне забезпечення: Конституція України, Декларація про державний суверенітет, навчальна та наукова література.

Семінарське заняття №4

Тема 4. Вибори та референдуми (семінар-конференція, розв’язування задач) – 2 год.

 

Завдання.

 

Сформувати вміння:

- вільно оперувати категоріями: вибори, виборче право, виборча система, виборчий процес, квота, абсентеїзм, агітація, референдуми, процес референдуму;

- розкривати правову регламентацію виборчого процесу та процесу референдуму;

- аналізувати принципи виборчого права та участі громадян у референдумі;

- розрізняти види виборчих систем;

- розкривати сутність активного та пасивного виборчого права;

- характеризувати гарантії здійснення виборчих прав громадян України.

 

Сформувати компетенції:

- використовувати різні форми здійснення демократії;

- тлумачити законодавство та виявляти його прогалини і колізії;

- користуватися нормативною базою для вирішення практичних завдань;

- реалізовувати та захищати свої виборчі права та права на участь у референдумі;

- готувати звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 

  1. Питання для обговорення.

- Характеристика конституційно-правових основ та форм безпосередньої демократії.

- Поняття виборів і референдумів.

- Характеристика інших, крім виборів і референдумів, форм народовладдя та їх нормативно-правове закріплення.

- Звернення громадян як форма безпосередньої демократії.

- Підходи різних науковців щодо вибору оптимальної виборчої системи в Україні.

- Наукова полеміка щодо проблем застосування юридичної відповідальності за порушення виборчого законодавства.

- Місце та роль політичних партій у системі демократії.

- Поняття та види гарантій безпосередньої демократії.

- Аналіз загальних і спеціальних (юридичних) гарантії демократії.

  1. Виступ студентів з доповідями за темами попередньо узгодженими з викладачем.
  2. Розв’язування задач.

 

Інформаційне забезпечення: Конституція України, Закон України «Про вибори Президента України» від 5 березня 1999 р. в редакції Закону України від 18 березня 2004 р. Закон України «Про вибори народних депутатів України»вiд17 листопада 2011 р. Закон України «Про вибори депутатів Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 10 липня 2010 р. Закон України «Про Центральну Виборчу Комісію України» від 30 червня 2004 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. Закон України «Про органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. Закон України «Про Державний реєстр виборців» від 22 лютого 2007 р. Закон України «Про Всеукраїнський референдум» від 6 листопада 2012 р. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права // Міжнародні документи ООН з питань прав людини. – К.: УПФ. Вид-во «Право», 1995, матеріали доповідей.

Семінарське заняття №5

Тема 5.Громадянство України (семінар-бесіда, розв’язування задач) – 2 год.

Завдання.

 

Сформувати вміння:

- вільно оперувати категоріями: громадянство, натуралізація, філіація, трансферт, оптація, апатриди, біпатриди;

- розкривати правове забезпечення інституту громадянства України;

- аналізувати принципи громадянства;

- визначити способи набуття та припинення громадянства України;

- характеризувати систему органів, що вирішують питання громадянства;

- розкривати повноваження органів, що вирішують питання громадянства.

 

Сформувати компетенції:

- тлумачити законодавство про громадянство та виявляти його прогалини і колізії;

- користуватися нормативною базою для вирішення практичних завдань;

- використовувати норми права для встановлення підстав набуття та припинення громадянства України;

- готувати документи, які подаються для набуття громадянства України.

 

Питання для обговорення.

- Громадянство, як суб’єктивне право і правовий інститут.

- Принципи громадянства та їх закріплення в законодавстві України.

- Наукова полеміка щодо закріплення принципу єдиного громадянства України.

- Основні способи набуття громадянства.

- Характеристика підстав набуття громадянства України.

- Підстави набуття громадянства дітьми.

- Припинення громадянства. Дискусія щодо питання про можливість позбавлення (втрати) громадянства України з підстав, передбачених чинним законодавством, навіть якщо внаслідок цього особою без громадянства.

- Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства.

- Процедури з питань громадянства.

Розв’язування задач.

 

Інформаційне забезпечення: Конституція України, Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 р. ратифікована із застереженням та заявою Законом № 163-V від 20 вересня 2006 р., Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. / ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 16 грудня 1966 р. // ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.1973, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від4 листопада 1950 р.

Семінарське заняття 6Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.01 с.)