Тема. Джерела конституційного права УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема. Джерела конституційного права УкраїниЛекція 1.

1. Поняття та види джерел конституційного права

2. Конституція як джерело конституційного права України.

3. Основні риси та структура конституції.

4. Функції Конституції України.

5. Історія розвитку Конституції України

Лекція 2.

1. Новітній конституційний процес в Україні.

2. Поняття законодавчого процесу.

3. Стадії законодавчого процесу

Тема. Засади конституційного ладу України.

1. Поняття принципи конституційного ладу України.

2. Поняття і властивості державного суверенітету.

3. Загальні положення організації державної влади.

4. Основи правової системи в Україні.

5. Державні символи України.

Тема. Вибори та референдуми в Україні.

Лекція 1.

1. Поняття та зміст народовладдя.

2. Форми здійснення демократії.

3. Вибори, виборче право, виборча система – поняття.

4. Принципи виборчого права.

5. Види виборів.

Лекція 2

1. Правова регламентація організації та проведення виборів

2. Поняття та стадії виборчого процесу.

3. Гарантії здійснення виборчого права

Лекція 3.

1. Поняття референдуму, його види.

2. Принципи участі громадян у референдумі.

3. Порядок проведення референдуму.

Тема. Громадянство України.

1. Поняття громадянства. Способи набуття.

2. Інститут громадянства за діючим законодавством України.

3. Порядок набуття громадянства України.

4. Припинення громадянства України.

Тема. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина.

Лекція 1

1. Конституційно-правовий статус – поняття, принципи.

2. Міжнародно-правові стандарти з прав людини.

3. Класифікація прав та свобод громадян.

4. Покоління прав людини.

Лекція 2

1. Громадянські права.

2. Політичні права і свободи громадян України.

3. Соціально-економічні права і свободи.

4. Система обов’язків громадян України.

Лекція 3

1. Гарантії здійснення права і свободи громадян України.

2. Механізми захисту прав людини.

3. Європейський Суд з прав людини.

Тема. Правовий статус іноземців, біженців та осіб, які потребують додаткового та тимчасового захисту в Україні.

1. Поняття та принципи правового статусу іноземців та осіб без громадянства.

2. Поняття національного режиму.

3. Поняття закордонного українця.

4. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.

5. Право притулку.

6. Поняття біженець. Правовий статус біженців та осіб які потребують додаткового та тимчасового захисту в Україні.

Тема. Система державних органів української держави.

1. Поняття державного органу.

2. Система органів державної влади.

3. Принципи організації та діяльності державних органів.

 

Тема. Верховна Рада України.

1. Верховна Рада – єдиний законодавчий орган, порядок утворення, конституційних склад і структура.

2. Компетенція Верховної Ради України.

3. Організація і порядок роботи ВР.

4. Комітети ВР їх види та компетенція.

5. Рахункова палата.

6. Правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

 

Тема. Конституційно-правовий статус депутата.

1. Правовий статус народного депутата.

2. Діяльність народних депутатів у Верховній Раді України та інших її органах.

3. Основні гарантії депутатської діяльності.

4. Дострокове припинення депутатських повноважень.

5. Особливості статусу депутата ВР АРК.

6. Правовий статус депутата місцевої ради.

Тема. Виконавча влада в Україні.

1. Уряд України (КМ) в системі державної виконавчої влади.

2. Порядок формування, склад, компетенція КМ.

3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

4. Місцеві державні адміністрації.

 

Тема. Президент України.

1. Конституційний статус Президента України.

2. Порядок обрання Президента України.

3. Повноваження Президента України.

4. Взаємовідносини Президента України з Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України.

 

Тема .Територіальний устрій України.

1.Поняття, значення принципи територіального устрою України.

2.Територіальний поділ України.

3.Види адміністративно –територіальних одиниць.

4.Порядок зміни адміністративно –територіального поділу України.

5. Поняття і основні ознаки та особливості Автономної республіки Крим.

6. Конституція Автономної республіки Крим.

7.Система органів влади Автономної республіки Крим та їх повноваження.

Тема. Конституційно–правові засади місцевого самоврядування.

1. Поняття і основні принципи місцевого самоврядування.

2. Система місцевого самоврядування в Україні.

3. Повноваження органів місцевого самоврядування.

4. Форми роботи органів місцевого самоврядування.

 


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Контроль знань на семінарських заняттях покликаний організувати студента до систематичного опрацювання пройденого матеріалу.

Він здійснюється шляхом:

усного опитування студентів в аудиторії по питаннях теми, в т.ч. заданих для самостійного вивчення;

семінарів розгорнутих бесід;

дискусійного обговорення питань, що становлять зміст теми;

обговорення проблемних питань;

виконання письмових самостійних робіт, міні контролів, тестів;

активної участі студента в розгляді питань в аудиторії (внесення уточнень, доповнень, зауважень до відповідей тощо);

семінарів-диспутів;

мозкових атак;

роботи в малих групах.

Семінарське завдання №1

Тема1. Конституційне право України – провідна галузь системи права України (семінар-розгорнута бесіда) – 2 год.

Завдання.

 

Сформувати вміння:

- вільно оперувати категоріями: конституційне право України як галузь права, галузь законодавства, юридична наука, предмет та метод конституційного права, система та принципи конституційного права, конституційно-правові інститути та конституційно-правові норми, конституційно-правові відносини;

- розкривати зміст понять суб’єкт та об’єкт конституційного права та конституційно-правових відносин, предмет і метод конституційного права, конституційно-правових відносин;

- класифікувати існуючі принципи конституційного права, види конституційно-правових інститутів, норм;

- виявляти особливості суб’єктів конституційно-правових відносин та суб’єктів конституційного права.

 

Сформувати компетенції:

- аналізувати наукові публікації щодо розуміння місця конституційного права в системі національного права України,

- логічно викладати матеріал;

- аргументовано висловлювати свою думку та робити висновки;

- опрацьовувати одержані результати наукових пошуків.

Питання для обговорення

- Наукова полеміка щодо визначення змісту понять конституційне право, як галузь права, галузь законодавства, наука і навчальна дисципліна.

- Підходи різних наукових шкіл до визначення змісту предмету регулювання галузі конституційного права.

- Підходи різних науковців щодо визначення методів регулювання суспільних відносин у конституційному праві.

- Поняття системи і характеристика принципів конституційного права.

- Характеристика інститутів конституційного права.

- Особливості норм конституційного права.

- Наукові підходи до класифікації інститутів та норм конституційного права.

- Поняття конституційно-правових відносин. Полеміка щодо особливостей структури конституційно-правових відносин.

- Особливості суб‘єктів конституційно-правових відносин та суб’єктів конституційного права.

- Об’єкти та зміст конституційно-правових відносин.

- Наукові підходи до класифікації юридичних фактів.

- Наукова полеміка щодо особливостей конституційно-правової відповідальності.

 

Інформаційне та методичне забезпечення: Конституція України, навчальна та наукова література.

Семінарське завдання №2

Тема2. Джерела конституційного права України (семінар – бесіда, розв’язування ситуаційних завдань) – 2 год.

Завдання.

 

Сформувати вміння:

- вільно оперувати категоріями: джерело конституційного права, зовнішня форма вираження права, конституція, закон, підзаконний нормативно-правовий акт, конституційний процес, законодавчий процес, промульгація, ратифікація, денонсація;

- розкривати зміст понять джерело та форма права, матеріальна, формальна, фактична та юридична конституція;

- класифікувати види джерел конституційного права України;

- визначати юридичну силу джерел конституційного права України;

- виявляти функції Конституції України;

- аналізувати норми джерел конституційного права.

 

Сформувати компетенції:

- логічно викладати матеріал;

- аргументовано висловлювати свою думку та робити висновки;

- аналізувати норми джерел конституційного права;

- тлумачити норми Конституції та законів України та виявляти їх прогалини і колізії;

- користуватися нормативною базою для вирішення практичних завдань.

 

Питання для обговорення

- Співвідношення понять «джерело права» та «форма вираження права».

- Наукова полеміка щодо етапів розвитку конституціоналізму в Україні та перспектив розвитку Конституції України.

- Характеристика нормативно-правового договору, правового прецеденту, правового звичаю і традиції, правової доктрини та їх використання як джерел конституційного права в Україні.

- Аналіз сутності виразу «юридична природа нормативно-правового акту».

- Характеристика Конституції України як основного джерела конституційного права України.

- Наукова полеміка щодо існування розходжень між юридичною та фактичною конституцією в Україні.

- Значення преамбули, перехідних і прикінцевих положень Конституції України.

- Характеристика юридичних механізмів правового захисту Конституції України.

- Характеристика функцій Конституції України.

- Визначення особливостей актів референдуму як джерела конституційного права.

- Підходи різних науковців щодо питання «Чи є джерелом конституційного права практика Європейського Суду з прав людини?».

- Характеристика законів та нормативних актів Президента України і Кабінету Міністрів України як джерел конституційного права.

- Порядок прийняття законів. Аналіз конституційного та законодавчого процесу.

- Поняття законодавчої ініціативи, перелік її суб’єктів та форм її реалізації.

- Стадії законодавчого процесу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.2.222 (0.011 с.)