ТОП 10:

Форми безпосередньої демократії ( 2 год.)Тематичний план:

 1. Теоретичні основи безпосередньої демократії.
 2. Вибори в Україні.
 3. Референдум в Україні.

 

Основні поняття теми:

Вибори – волевиявлення народу з метою формування органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом голосування.

Вибори в Україні – це передбачена Конституцією та законами України форма прямого народовладдя, яка є волевиявленням народу шляхом таємного голосування щодо формування конституційно якісного і кількісного складу представницьких органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Мажоритарною вважається система визначення результатів виборів, завдяки якій депутатські мандати отримують ті депутати, які отримали встановлену законом кількість голосів.

При пропорційній системі депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно кількості голосів виборців, зібраної кожною з них у межах виборчого округу.

Виборчий процес – це врегульована законом специфічна діяльність уповноважених органів і громадян, спрямована на формування якісного і кількісного складу органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Референдум– це спосіб прийняття громадянами шляхом голосування законів України, інших рішень з важливих питань загальнодержавного і місцевого значення.

 

План семінарського заняття на тему:

«Прокуратура України»

 1. Поняття правового статусу прокуратури України.
 2. Система і структура прокуратури.
 3. Функції і повноваження прокуратури.
 4. Порядок діяльності органів прокуратури.

Рекомендована література:

1. Конституція України, 1996.

2. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.

3. Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія, — Харків: Факт, 2000.

4. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — Харків: Факт, 2001.

5. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

6. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорїлка. — К.: Наукова думка, 1999.

План семінарського заняття на тему:

«Територіальний устрій України»

 1. Поняття територіального устрою.
 2. Автономна Республіка Крим.
 3. Місцеве самоврядування.

Рекомендована література:

1. Конституція України, 1996.

2. Конституція Автономної республіки Крим від 21 жовтня 1998 р.

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». (За ста­ном на 5 березня 2001 р

4. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р.

5.

6. Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія, — Харків: Факт, 2000.

7. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — Харків: Факт, 2001.

8. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

9. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорїлка. — К.: Наукова думка, 1999.

 

Питання які виносяться на самостійне опрацювання:

1. Конституційно-правові норми.

2. Юридична природа джерел конституційного права.

3. Конституційно-правові відносини.

4. Юридичні факти в конституційному праві.

5. Функції конституції.

6. Правова охорона Конституції.

7. Міжнародні документи про права людини.

8. Політичні права людини і громадянина за конституцією України.

9. Культурні права людини і громадянина за конституцією України.

10. Економічні права людини і громадянина за конституцією України.

11. Соціальні права людини і громадянина за конституцією України.

12. Громадянські права людини і громадянина за конституцією України.

13. Обов’язки людини і громадянина за конституцією України.

14. Дострокове припинення повноважень Президента.

15. Відповідальність за порушення виборчого законодавства.

16. Основні принципи виборів в Україні.

17. Міжнародні спостерігачі у виборчому процесі.

18. Порядок прийняття рішень РНБО.

19. Гарантії місцевого самоврядування.

20. Особливості статусу АР Крим.

VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Метою ІНДЗ є перевірка у студентів навиків роботи з першоджерелами, вміння орієнтуватися в законодавстві України, самостійно робити висновки з проблематики, яка була висвітлена в ІНДЗ.

Змістом ІНДЗ є завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу на основі знань, умінь, навичок які студенти отримали під час занять і охоплюють декілька тем або весь курс.

Види ІНДЗ та система їх оцінювання:

¨ реферат (30 балів);

¨ або презентації за допомогою програми Power Point (30 балів);

¨ або публікація за допомогою програми Publisher (30 балів).

Орієнтовна структура ІНДЗ:

· титульний аркуш;

· план (зміст роботи із позначенням сторінок);

· вступ (обґрунтування актуальності обраної теми);

· основна частина;

· висновки;

· список використаної літератури.

Вимоги до оформлення ІНДЗ:

Обсяг реферату має бути в межах 12-15 сторінок комп’ютерного набору (або від руки 15-18 сторінок) без списку літератури та додатків.

Усі розділи і підрозділи, що є у плані, повинні бути виділені в тексті заголовками та підзаголовками.

Текст розміщується на аркуші, обмеженому берегами: лівий – не менше 20 мм; правий – 15 мм; верхній – 15 мм; нижній – 15 мм. Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром –14, інтервалом між рядків – 1,5. При написанні від руки потрібно дотримуватись зазначених берегів і не перевищувати інтервал між рядками більш 2.

Порядковий номер проставляється праворуч у верхньому куті сторінки. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на ньому порядковий номер не ставиться. Він проставляється на наступній сторінці далі по порядку.

Розділи або глави нумеруються арабськими цифрами, а підрозділи або параграфи – цифрою розділу і підрозділу через крапку. Наприклад, якщо розділ буде другим, то він позначається: Розділ 2: ... (далі йде назва розділу), а відповідно перший підрозділ цього розділу: 2.1. (далі йде назва підрозділу) і так далі за порядком до наступного розділу.

Список використаної літератури повинен містити бібліографічний опис джерел, використаних студентом під час роботи над темою. Укладаючи його, необхідно дотримуватись вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис треба починати з нового рядка, літературу слід розташовувати в алфавітному порядку авторів та назв творів. Бібліографічні записи повинні мати порядкову нумерацію. Посилання на літературу робляться в тексті з позначенням їх порядкового номера в списку і сторінок через кому в прямокутних дужках. Наприклад: [6, 123], або на декілька підряд сторінок [7, 34-37]. Якщо посилання робиться на ціле джерело без зазначення конкретних сторінок, то вказується лише порядковий номер у списку в прямокутних дужках. Наприклад: [10]. Якщо на декілька джерел, то цифри номеру йдуть через крапку з комою. Наприклад: [10; 15] або [7;10;12].

 

 

Вимоги до оформлення презентації за допомогою програми Power Point:

· 20-25 слайдів.

· Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman, розміром від 14 до 48, інтервалом між рядків – 1- 1,5.

· Ілюстрації повинні відповідати тематиці роботи.

· Фонова заставка – однотонна або запропонована програмою конструктор слайдів.

· Супроводжуючий текст до слайдів обсягом до 4 сторінок, що виконуються шрифтом - Times New Roman, розміром – 14, інтервалом між рядків – 1.

 

Вимоги до оформлення публікації за допомогою програми Publisher:

 • Використовувати макет «бюлетень» на 4 сторінки.
 • Обсяг основної статті – 150-200 слів; додаткової – 50-100 слів; внутрішньої статті ( до 4 статей) – 50-200 слів; останньої – 150-200 слів.
 • Текст у комп’ютерному варіанті виконується шрифтом - Times New Roman або Arial.
 • Розмір шрифту від 9-12, інтервалом між рядків –1- 1,5.
 • Ілюстрації повинні відповідати змісту статей.
 • Інформація про виконавця публікації зазначається на останній сторінці. Слід зазначити: назву навчального закладу; назву кафедри; назву предмета; факультет, курс, групу; прізвище, ім’я, по-батькові; рік виконання.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

кафедра суспільно-політичних дисциплін та правознавства

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.005 с.)