Інститут лідерства та соціальних наукМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інститут лідерства та соціальних наукІнститут лідерства та соціальних наук

Кафедра суспільно-політичних дисциплін та правознавства

 

 

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І

РОЗДІЛ 1: Загальні засади конституційного права

Лекція.

Загальні засади конституційного права України ( 2 год.)

Тематичний план:

 1. Поняття, предмет, метод та джерела конституційного права.
 2. Поняття та основні властивості Конституції як Основного закону держави.
 3. Особливості еволюції та змісту конституції.
 4. Конституційний процес в Україні.

 

Основні поняття теми:

Конституційне право – це галузь права України, яка регулює відносини у сфері устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначає статус державної влади і місцевого самоврядування, механізм їх здійснення, закріплює права і свободи людини і громадянина.

метод ре­гулювання, під яким, звичайно, розуміють систему при­йомів і способів, за допомогою яких норми галузі права впливають на конкретні суспільні відносини, впорядко­вують їх щодо цілей і завдань правового регулювання.

Основним предметом правового регулювання конституційного права України є суспільні відносини які ви­никають і діють в процесі здійснення владинародом України.

Джерело права — це форма (спосіб) існування право­вих норм, яка перетворює право (як волю) в об’єктивну реальність.

Закон — це нормативно-правовий акт, прийнятий представницьким органом законодавчої вла­ди чи шляхом безпосереднього волевиявлення народу (референдумом), що регулює найбільш важливі суспільні відносини і має найвищу юридичну силу в системі зако­нодавства України.

Конституційний закон — нормативно-правовий акт, який вносить зміни і доповнення в конституцію, при­ймається в особливому, ускладненому порядку, має таку ж юридичну силу, що й конституція.

Органічний закон - це нормативно-правовий акт, який приймається за прямим приписом конституції в порядку, який відрізняється від порядку прийняття як конституційних, так і звичайних законів. Такі закони приймаються з питань, передбачених конституцією (закони про громадянство, про конститу­ційний суд тощо). Як правило, конституційні закони приймаються кваліфіковано більшістю голосів депутатів.

Звичайні закони — є джерелами конституційного права, вони приймаються в порядку тієї ж законодавчої процедури, що й інші акти. Вони регулюють різноманіт­ні види суспільних відносин, які становлять предмет конституційного права.

Конституція – це єдиний правовий акт або система правових актів, за допомогою яких народ або органи держави, які виступають від його імені, встановлюють основні принципи устрою суспільства і держави, форми безпосередньої демократії, визначають статус державної влади і місцевого самоврядування, механізм їх здійснення, закріплюють права і свободи людини і громадянина.

Конституція – особливий інститут правової системи, якому належить правове верховенство по відношенню до всіх її актів. Конституція оформляє національну систему права, об’єднує діюче законодавство, визначає основи законності і правопорядку в країні.

Лекція.

Загальні засади конституційного ладу в Україні ( 2 год.)

Тематичний план:

 1. Поняття,суть і ознаки конституційного ладу України.
 2. Принципи конституційного ладу в Україні.

Основні поняття теми:

Суспільний лад України, як і будь-якої іншої країни, являє собою передбачену Конституці­єю і законами загальнонаціональну систему суспільних відносин — організаційних та функціональних, — зумов­лену внутрішніми і зовнішніми факторами: політичними, економічними, соціальними, духовними, історичними, географічними, національними та ін.

Конституційний лад України є системою суспільних відносин передбачених і гарантованих Конституцією і законами, прийнятими на її основі і відповідно до неї.

Суверенність конституційного ладу полягає насам­перед у визначенні, встановленні конституційного ладу народом і можливості його зміни лише волею народу. Право визначати й змінювати конституційний лад Ук­раїни, зазначається у ст. 5 Конституції, належить ви­ключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Демократизм конституційного ладу означає насам­перед існування необмеженої влади народу (як щодо на­лежності її народу, так і щодо здійснення її народом).

Гуманізм конституційного ладу полягає в закріпленні і гарантуванні Конституцією такого порядку, який ґрунтується на реальній і всебічній повазі до особи, людини і громадянина, забезпеченні прав і свобод особи, їх га­рантуванні.

Важливою рисою конституційного ладу є його реаль­ність, дійсність, тобто наявність цього ладу де-юре і де-факто. Конституційний лад кожної країни — це офіцій­ний державний і суспільний лад та офіційна система ін­ших суспільних відносин, проголошених і закріплених актом вищої юридичної сили — конституцією.

 

Лекція.

Громадянство в Україні і статус іноземців ( 2 год )

Тематичний план:

 1. Поняття громадянства і належність до громадянства України.
 2. Принципи громадянства України.
 3. Підстави набуття та припинення громадянства.
 4. Правовий режим іноземців та осіб без громадянства.

Основні поняття теми:

Громадянство — це структурний елемент правового статусу особи, який розкриває головний зміст зв'язку людини і держави, взаємовідносин громадянина з держа­вою та суспільством.

Належність до громадянства України є найважли­вішою передумовою обов'язку держави захищати в повному обсязі права і свободи своїх громадян, які закрі­плені в Конституції та Законах України не тільки на території держави, а й за її межами.

Філіація (filiation - фр. зв’язок, наступництва, повторення), тобто набуття громадянства за народженням.

Натуралізація (naturalis - лат. - достовірний, законний) розподіляється, в свою чергу, на дві основні області:

Іноземці – громадяни або піддані іншої країни.

Біпатриди – особи з подвійним громадянством.

Лекція.

Конституційні права та обов’язки ( 2 год. )

Тематичний план:

 1. Поняття конституційних прав та обов’язків.
 2. Громадянські права.
 3. Політичні права.
 4. Культурні права.
 5. Соціальні права.
 6. Економічні права.
 7. Конституційні обов’язки.

План семінарського заняття на тему:

«Міжнародне законодавство з прав людини»

 1. Загальна декларація прав людини.
 2. Міжнародні пакти про права людини.
 3. Конвенція ООН про права людини.

Рекомендована література:

1. Конституція України, 1996.

2. Загальна декларація прав людини, 1948.

3. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р.

4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.

5. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р.

6. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорілка. — К.: Наукова думка, 1999.

План семінарського заняття на тему:

«Конституційні права та обов’язки .»

 1. Поняття конституційних прав та обов’язків.
 2. Громадянські права.
 3. Політичні права.
 4. Культурні права.
 5. Соціальні права.
 6. Економічні права.
 7. Конституційні обов’язки.

Рекомендована література:

1. Конституція України, 1996.

2. Загальна декларація прав людини, 1948.

3. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р.

4. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.

5. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р.

6. Закон Української РСР «Про свободу совісті та релігійні органі­зації»: Прийнятий 23 квітня 1991 р.

7. Колодій А. М., Олійник А. Ю.Права людини і громадянина в Ук­раїні: Навч. посіб. — К: Юрінком Інтер, 2003.

8. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорїлка. — К.: Наукова думка, 1999.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ

РОЗДІЛ 2: Інституції конституційного права

 

Лекція.

Лекція.

Лекція.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО АРКУША

ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОГО ЗАВДАННЯ

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

кафедра суспільно-політичних дисциплін та правознавства

 

Шкала оцінювання ІНДЗ

 

Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою
Високий 29-30 Відмінно
Достатній 20-28 Добре
Середній 11-19 Задовільно
Низький 1-10 Незадовільно

 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни «Основи правознавства».

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Конституційне право»:

 1. Поняття, функції та повноваження зарубіжного парламенту.
 2. Конституційні основи державного ладу України.
 3. Конституційні основи суспільного ладу.
 4. Громадянство України і статус іноземців.
 5. Референдум в Україні.
 6. Вибори в Україні.
 7. Статус народного депутата України.
 8. Органи правосуддя в Україні.
 9. Поняття та сутність національної безпеки України.
 10. Рада національної безпеки і оборони України.
 11. Збройні сили як гарант національної безпеки і оборони.
 12. Територіальний устрій України.
 13. Конституційний статус автономної республіки Крим.
 14. Статус місцевого самоврядування в Україні.
 15. Прокуратура України.
 16. Статус прокуратури в Україні.
 17. Законодавча влада в Україні.
 18. Державна влада як інститут конституційного права.
 19. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.
 20. Інститут омбудсмена в Україні.
 21. Характеристика центральних органів державної виконавчої влади в Україні.
 22. Загальні засади конституційного ладу в країні та його гарантії.
 23. Класифікація прав людини та громадянина відповідно до Конституції України 1996 року.
 24. Конституційний суд в Україні та його місце в конституційному процесі.
 25. Територіальний устрій в Україні та його особливості.

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

 1. Розкрийте поняття, предмет, метод та джерела конституційного права.
 2. Охарактеризуйте поняття та основні властивості Конституції як Основного закону держави.
 3. Охарактеризуйте особливості еволюції та змісту конституції.
 4. Дайте характеристику конституційному процесу в Україні.
 5. Розкрийте поняття,суть і ознаки конституційного ладу України.
 6. Розкрийте принципи конституційного ладу в Україні.
 7. Розкрийте поняття громадянства і належність до громадянства України.
 8. Охарактеризуйте підстави набуття та припинення громадянства.
 9. Охарактеризуйте правовий режим іноземців та осіб без громадянства.
 10. Дайте загальну характеристику інституту президентства.
 11. Розкрийте становлення інституту Президента в Україні.
 12. Охарактеризуйте порядок обрання Президента України.
 13. Розкрийте функції та повноваження Президента України.
 14. Охарактеризуйте загальну теорія парламентаризму.
 15. Дайте характеристику Верховній Раді України , як єдиному органу законодавчої влади в Україні.
 16. Охарактеризуйте законодавчий процес та інші парламентські процедури.
 17. Розкрийте поняття виконавчої влади та система її органів.
 18. Охарактеризуйте Кабінет Міністрів України, як вищій орган в системі виконавчої влади.
 19. Розкрийте теоретичні основи безпосередньої демократії.
 20. Розкрийте поняття конституційних прав та обов’язків.
 21. Дайте характеристику Загальній декларації прав людини і громадянина.
 22. Дайте характеристику Міжнародним пактам про права людини.
 23. Дайте характеристику Конституційному Суду , як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні.
 24. Охарактеризуйте порядок формування Конституційного Суду та його склад.
 25. Розкрийте функції та повноваження Конституційного Суду.
 26. Розкрийте Порядок діяльності Конституційного Суду і процедури розгляду ними справ.
 27. Розкрийте поняття правового статусу прокуратури України.
 28. Розкрийте поняття територіального устрою. Особливості територіального устрою в Україні.
 29. Охарактеризуйте Автономну Республіку Крим, як адміністративно-територіальну одиницю України.
 30. Охарактеризуйте місцеве самоврядування в Україні.
 31. Розкрийте юридичну природу джерел конституційного права.
 32. Охарактеризуйте види джерел конституційного права.
 33. Охарактеризуйте конституційно-правові відносини.
 34. Розкрийте юридичні факти в конституційному праві.
 35. Охарактеризуйте функції конституції.
 36. Охарактеризуйте правову охорону Конституції.
 37. Охарактеризуйте міжнародні документи про права людини.
 38. Розкрийте політичні права людини і громадянина за конституцією України.
 39. Розкрийте культурні права людини і громадянина за конституцією України.
 40. Розкрийте економічні права людини і громадянина за конституцією України.
 41. Розкрийте соціальні права людини і громадянина за конституцією України.
 42. Розкрийте громадянські права людини і громадянина за конституцією України.
 43. Охарактеризуйте обов’язки людини і громадянина за конституцією України.
 44. Охарактеризуйте дострокове припинення повноважень Президента.
 45. Охарактеризуйте відповідальність за порушення виборчого законодавства.
 46. Розкрийте основні принципи виборчого права в Україні.
 47. Охарактеризуйте участь міжнародних спостерігачів у виборчому процесі.
 48. Розкрийте поняття РНБО, його функції, повноваження та порядок формування.
 49. Розкрийте гарантії місцевого самоврядування.
 50. Охарактеризуйте особливості статусу АР Крим.
 51. Розкрийте поняття, функції та повноваження зарубіжного парламенту.
 52. Охарактеризуйте конституційні основи державного ладу України.
 53. Охарактеризуйте конституційні основи суспільного ладу.
 54. Дайте характеристику поняттю «громадянство України» і «статус іноземців». Охарактеризуйте порядок здійснення прав та обов’язків в залежності від громадянства.
 55. Розкрийте порядок проведення референдуму в Україні.
 56. Розкрийте порядок проведення виборів в Україні.
 57. Охарактеризуйте статус народного депутата України.
 58. Охарактеризуйте органи правосуддя в Україні.
 59. Розкрийте поняття та сутність національної безпеки України.
 60. Розкрийте поняття «Рада національної безпеки і оборони України» та визначте статус РНБО.
 61. Охарактеризуйте Збройні сили як гарант національної безпеки і оборони.
 62. Охарактеризуйте територіальний устрій України.
 63. Охарактеризуйте місцеві органи виконавчої влади, визначте їх функції та порядок формування.
 64. Охарактеризуйте статус місцевого самоврядування в Україні.
 65. Розкрийте статус Генеральної Прокуратури України.
 66. Розкрийте статус прокуратури в Україні.
 67. Охарактеризуйте законодавчу владу в Україні.
 68. Державна влада як інститут конституційного права.
 69. Розкрийте конституційно-правовий статус людини і громадянина.
 70. Охарактеризуйте інститут омбудсмена в Україні.
 71. Дайте характеристику центральним органам державної виконавчої влади в Україні.
 72. Визначте загальні засади конституційного ладу в країні та його гарантії.
 73. Класифікуйте права людини та громадянина відповідно до Конституції України 1996 року.
 74. Охарактеризуйте Конституційний суд в Україні та його місце в конституційному процесі.
 75. Охарактеризуйте центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Конституція України, 1996 р.

2. Колодій А. М., Олійник А. Ю.Права людини і громадянина в Ук­раїні: Навч. посіб. — К: Юрінком Інтер, 2003.

3. Колодій А.М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве само­врядування: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2000.

4. Державне будівництво: збірник нормативно-правових актів / За ред. М. І. Панова. — Кн. 1. — Харків: Гриф, 2002.

5. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Державне будівництво і місцеве само­врядування в Україні: Підручник / За ред. Я. Ю. Кондратьєва. — К.: Юрінком Інтер, 2003.

6. Констан Б. Об узурпации /О свободе. Антология западноевропейской классической либеральной мысли. — М.: Наука, 1995.

7. Конституція незалежної України: У 3 кн. — Кн. 1. Документи, ко­ментарі, статті. — К., 1995.

8. Конституційні акти України. 1917—1920. Невідомі конституції України. - К., 1992.

9. Конституційне право України / За ред. доктора юридичних наук, професора В. Ф. Погорїлка. — К.: Наукова думка, 1999.

10. Муніципальне право України: Підручник / В. Ф. Погорілко, О. Ф. Фрицький, М. О. Баймуратов та ін. / За ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. — К.: Юрінком Інтер, 2001.

11. Основи конституційного права України: Підручник. — 2-е вид., до-пов. / За ред. В. В. Копєйчикова — К: Юрінком Інтер, 1998.

12. Семенов В. С, Прагнюк О. С. Міжнародно-правові аспекти Консти­туції України. К.: Ін Юре, 1997.

13. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. — К, 1993.

14. Современные зарубежные конституции: Сб. докл. по конституц. праву зарубеж. стран. — М., 1996.

15. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В. С. Ковальський (кер. авт. кол.), В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін.; Відп. ред. Я. Кондратьєв. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

16. Тодика Ю. М. Конституція України: проблеми теорії і практики: Монографія, — Харків: Факт, 2000.

17. Тодика Ю.М. Тлумачення Конституції і законів України: теорія та практика: Монографія. — Харків: Факт, 2001.

18. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2002.

 

Додаткова:

 1. Загальна декларація прав людини, 1948.
 2. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 р.
 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р.
 4. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р.

5. Закон Української РСР «Про свободу совісті та релігійні органі­зації»: Прийнятий 23 квітня 1991 р.

6. Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р.

7. Закон України «Про об'єднання громадян»: Прийнятий 16 червня 1992 р.

8. Про вибори народних депутатів України: Закон України від 18 жовт­ня 2001 р

9. Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 14 січня 1998

10. Про всеукраїнський та місцевий референдуми: Закон України від З липня 1991 р.

11. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 4 квітня 1995

12. Про Регламент Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 27 липня 1994 р.

13. Про Уповноваженого Верховної Ради з прав людини: Закон Ук­раїни від 23 грудня 1997 р.

14. Про Рахункову палату Верховної Ради України: Закон України від 11 липня 1996 р.

15. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р.

16. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999

17. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Прези­дента України від 15 грудня 1999

18. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року

19. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р.

20. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 р.

21. Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 р.

22. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». (За ста­ном на 5 березня 2001 р

23. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 р.

24. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2-е вид., випр. і допов. — К. —1998.

Інститут лідерства та соціальних наукПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.017 с.)