КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИКОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РЕГЛАМЕНТ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Вибори Голови Конституційного Суду України, заступників Голови, призначення секретарів колегій суддів, керівника Секретаріату Конституційного Суду України та їх

Повноваження

Глава 2. Пленарні засідання та засідання Конституційного Суду

України

Розділ II. ПРИЙНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПОДАНЬ ТА КОНСТИТУЦІЙНИХ ЗВЕРНЕНЬ, ВІДКРИТТЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Глава 3. Конституційні подання та конституційні звернення

Глава 4. Підготовка матеріалів справи до розгляду в колегії

Суддів, на засіданні, пленарному засіданні Конституційного Суду України

Глава 5. Розгляд конституційних подань, конституційних звернень у колегії суддів Конституційного Суду України

Розділ III. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ КОНСТИТУЦІЙНИМ

СУДОМ УКРАЇНИ

Глава 6. Основні положення

Глава 7. Підготовка питань до розгляду на пленарних засіданнях Конституційного Суду України

Глава 8. Розгляд справ на пленарному засіданні Конституційного

Суду України

Глава 9. Акти пленарних засідань Конституційного Суду України

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ

УКРАЇНИ З ІНШИХ ПИТАНЬ

Глава 10. Звільнення з посади судді Конституційного Суду України

Глава 10-1. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України

Глава 11. Питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду

України

Глава 12. Прийняття і внесення змін та доповнень до Регламенту

Конституційного Суду України

ПРЕАМБУЛА

 

 

Регламент Конституційного Суду України визначає порядок

обрання Голови Конституційного Суду України та його заступників,

утворення колегій суддів, постійних і тимчасових комісій

Конституційного Суду України, призначення секретарів колегій

суддів, керівника Секретаріату Конституційного Суду України;

повноваження та порядок проведення засідань колегій суддів,

засідань і пленарних засідань Конституційного Суду України;

порядок підготовки матеріалів за конституційними поданнями та

конституційними зверненнями до розгляду на пленарних засіданнях

Конституційного Суду України; порядок розгляду справ; основні

правила етикету на пленарних засіданнях Конституційного Суду

України; особливості діловодства в Конституційному Суді України,

інші питання внутрішньої діяльності Конституційного Суду України.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Вибори Голови Конституційного Суду України,

Заступників Голови, призначення секретарів колегій

Суддів, керівника Секретаріату Конституційного Суду

України та їх повноваження

Параграф 2. Повноваження Голови Конституційного Суду України

1. Голова Конституційного Суду України, крім здійснення

повноважень, визначених у Законі України "Про Конституційний Суд України" .

- інформує на засіданні Конституційного Суду України про стан

підготовки пропозицій щодо обсягу фінансування Конституційного Суду України для направлення до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України при складанні проекту Державного бюджету України;

- подає на затвердження Конституційного Суду України проект

кошторису витрат на кожний наступний рік;

- затверджує на основі пропозицій суддів Конституційного Суду

України та керівників структурних підрозділів Секретаріату

Конституційного Суду України перспективні і поточні плани заходів щодо забезпечення діяльності Конституційного Суду України;

- скликає чергові, а також з власної ініціативи або на вимогу

не менше трьох суддів Конституційного Суду України позачергові засідання Конституційного Суду України з організаційних та інших питань діяльності Конституційного Суду України;

- затверджує положення про Службу Голови Конституційного Суду України;

- затверджує на підставі затверджених Конституційним Судом

України структури і штатів Секретаріату Конституційного Суду

України персоніфікований штатний розпис і в разі змін умов оплати праці вносить до нього відповідні зміни;

- призначає на посади та звільняє з посад радників і

помічників Голови Конституційного Суду України; наукових

консультантів та помічників суддів Конституційного Суду України за пропозицією суддів Конституційного Суду України; заступників керівника Секретаріату Конституційного Суду України та керівників самостійних структурних підрозділів Секретаріату Конституційного Суду України, кандидатури яких на посади погоджуються на засіданні Конституційного Суду України;

- призначає на посади заступників керівників самостійних

структурних підрозділів, керівників інших структурних підрозділів

Секретаріату Конституційного Суду України, їх заступників;

- присвоює ранги державного службовця працівникам

Секретаріату Конституційного Суду України;

- вживає до працівників Секретаріату Конституційного Суду

України заходів щодо заохочення та дисциплінарного стягнення;

- звітує протягом січня кожного року про діяльність

Конституційного Суду України, а також один раз на півроку інформує суддів Конституційного Суду України про свою діяльність на засіданні Конституційного Суду України;

- представляє Конституційний Суд України у відносинах з

органами державної влади України та органами інших держав і міжнародних організацій;

- виступає від імені Конституційного Суду України з

офіційними заявами;

- видає розпорядження.

2. Текст офіційної заяви Конституційного Суду України

затверджується на його засіданні з ініціативи Голови

Конституційного Суду України або не менше трьох суддів

Конституційного Суду України.

3. Голова Конституційного Суду України не може ухилитися від

виступу з офіційною заявою Конституційного Суду України.

Судді, які залишилися в меншості при затвердженні офіційної

заяви, не мають права прилюдно заявляти про незгоду з нею.

Параграф 3. Заступники Голови Конституційного Суду України

1. Заступники Голови Конституційного Суду України обираються відповідно до статті 22 Закону України "Про Конституційний Суд України" у порядку, визначеному в пунктах 1, 3, 4, 6-18 параграфу 1 цього Регламенту.

2. Кандидатури на посади заступників Голови Конституційного

Суду України пропонує Голова Конституційного Суду України.

3. Заступники Голови Конституційного Суду України наділяються окремими повноваженнями Голови Конституційного Суду України за його розпорядженням.

Параграф 4. Секретарі колегій суддів Конституційного Суду

України

 

1. Протягом першого місяця кожного календарного року на

засіданні Конституційного Суду України призначаються секретарі

колегій суддів Конституційного Суду України відкритим голосуванням

із кандидатур, запропонованих суддями відповідної колегії.

2. Протокол засідання Конституційного Суду України про

призначення секретарів колегій суддів Конституційного Суду України

передається в Архів Конституційного Суду України, копія

протоколу - у Відділ кадрів Секретаріату Конституційного Суду

України.

3. Секретар колегії суддів Конституційного Суду України:

- очолює колегію суддів та організовує її роботу з питань

розгляду конституційних подань, конституційних звернень, які

надійшли до колегії суддів;

- головує на засіданні колегії суддів;

- вносить пропозицію на засіданні Конституційного Суду

України про заміну судді-доповідача у справі в разі, якщо він не

може брати участі в підготовці та розгляді матеріалів справи за

конституційним поданням, конституційним зверненням;

- вносить на розгляд Конституційного Суду України пропозицію

ввести тимчасово до складу колегії суддів суддю Конституційного Суду України з іншої колегії, якщо немає можливості провести протягом тривалого часу засідання колегії суддів через відсутність кворуму;

- звітує один раз на півроку про роботу колегії суддів на

засіданні Конституційного Суду України;

- вирішує інші питання організації роботи колегії суддів.

України

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРОВАДЖЕНЬ

Конституційних звернень

1. Конституційні подання та конституційні звернення, які

відповідають вимогам, встановленим у Законі України "Про

Конституційний Суд України" , з пропозиціями доповідаються керівникові Секретаріату Конституційного Суду України або його заступникові - керівникові Управління правової

експертизи і за їх рішенням передаються у відповідний підрозділ Управління правової експертизи Секретаріату Конституційного Суду України для підготовки попереднього висновку про наявність підстав для відкриття конституційного провадження у справі або відмови у відкритті провадження.

Підготовка попереднього висновку здійснюється протягом

п'ятнадцяти календарних днів.

2. У разі якщо суб'єкти права на конституційне подання,

конституційне звернення звертаються з клопотанням повідомити про стан розгляду справ, які перебувають на вивченні в колегіях суддів або на розгляді Конституційного Суду України, чи з інших питань, відповіді на них надає керівник Секретаріату Конституційного Суду України або його заступник за погодженням із суддею-доповідачем у відповідній справі.

3. Якщо з порушених у конституційному поданні,

конституційному зверненні питань Конституційний Суд України приймав рішення, давав висновок або виносив процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, суб'єкту права на конституційне подання, конституційне звернення направляється

повідомлення за підписом керівника Секретаріату Конституційного Суду України або його заступника. До повідомлення додається копія відповідного рішення, висновку або процесуальної ухвали Конституційного Суду України.

4. За умови повторного звернення суб'єкта права на

конституційне подання, конституційне звернення до Конституційного Суду України з питання, з якого вже прийнято рішення, дано висновок Конституційного Суду України або винесено процесуальну ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження чи припинення конституційного провадження у справі, заявнику повторно надається відповідь з одночасним повідомленням про припинення

листування з порушеного питання. Подальші звернення таких осіб з того ж питання залишаються без відповіді і долучаються до справи за погодженням із заступником Голови Конституційного Суду України.

5. Наступні явно не обґрунтовані звернення до Конституційного

Суду України розцінюються як зловживання правом. За таких обставин Конституційний Суд України діє відповідно до статті 60 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Справи

За необхідності суддя-доповідач у справі, колегія суддів,

Конституційний Суд України мають право залучати до підготовки та розгляду матеріалів справи спеціаліста, спеціалістів, не

заінтересованих у результатах розгляду справи.

Невідкладним

1. Питання про визнання невідкладним конституційного

провадження у справі за конституційним поданням розглядається на засіданні Конституційного Суду України одночасно з розглядом питання про форму слухання.

2. Суддя-доповідач у справі, колегія суддів з власної

ініціативи, виявленої відповідно до статті 57 Закону України "Про

Конституційний Суд України" , або з підстав, передбачених у статті 83 зазначеного Закону, направляють письмове клопотання про невідкладний розгляд справи за конституційним поданням Голові Конституційного Суду України для внесення цього питання на засідання Конституційного Суду України.

3. На засіданні Конституційного Суду України виноситься

процесуальна ухвала про невідкладність конституційного

провадження, відкритого за конституційним поданням, або про залишення клопотання без задоволення, за винятком, коли невідкладність конституційного провадження визначено відповідно до статті 83 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Глава 6. Основні положення

Провадженні

1. Учасники конституційного провадження, які не володіють

державною мовою, повинні своєчасно заявити клопотання про участь перекладача у розгляді справи.

2. Питання про участь перекладача вирішується до початку

розгляду справи на засіданні Конституційного Суду України.

Провадження

1. Учасники конституційного провадження мають рівні

процесуальні права та обов'язки.

2. Сторони конституційного провадження мають право

знайомитися з матеріалами справи, давати усні та письмові

пояснення, викладати свою думку з питань, що розглядаються; ставити з дозволу головуючого запитання іншим учасникам конституційного провадження, заявляти клопотання, а також користуватися іншими правами, передбаченими у Законі України "Про Конституційний Суд України" та цьому Регламенті.

Учасники конституційного провадження можуть подавати письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи, знайомитися з поясненнями інших учасників провадження.

3. Експерти, свідки та інші особи, участь яких повинна

сприяти об'єктивному і повному розгляду справи, зобов'язані

з'являтися на пленарні засідання Конституційного Суду України,

давати правдиві пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для всебічного розгляду справи. Відмова від їх надання та умисне приховування тягне за собою відповідальність винних осіб згідно із законом.

Розгляді справи

1. Судді Конституційного Суду України беруть участь у

розгляді справи безпосередньо.

Суддя Конституційного Суду України може бути відсутнім на

пленарному засіданні Конституційного Суду України лише з поважних причин.

2. Суддя Конституційного Суду України має право не брати

участі у розгляді справи, якщо є сумніви щодо об'єктивності цього

судді у вирішенні справи через його родинні чи подружні відносини з учасниками конституційного провадження, їх представниками або через інші обставини.

За таких підстав суддя Конституційного Суду України заявляє

самовідвід до початку розгляду справи.

3. Про самовідвід судді Конституційного Суду України чи про

відмову у задоволенні самовідводу виноситься ухвала.

Суду України

1. Конституційний Суд України може утворювати на своїх

пленарних засіданнях тимчасові комісії для додаткового дослідження питань, пов'язаних з конституційним провадженням у справі, за участю фахівців у відповідних галузях.

В ухвалі про утворення тимчасової комісії Конституційного

Суду України встановлюється строк для підготовки висновку

тимчасовою комісією.

2. Конституційний Суд України передає тимчасовій комісії

матеріали справи для ознайомлення і надає на її запит додаткові

матеріали, необхідні для надання висновку.

Суду України

Суду України

1. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають

містити дані, перелік яких зазначено відповідно у статтях 65, 66,

а також у відповідних статтях розділу III "Особливості

конституційного провадження" Закону України "Про Конституційний Суд України".

2. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають бути

належно обґрунтовані.

Суду України

Суддя Конституційного Суду України, який підписав рішення,

висновок Конституційного Суду України, має право, незалежно від того, голосував він "за" чи "проти" прийняття рішення або надання висновку, викласти у письмовій формі свою окрему думку у справі у семиденний строк від дня голосування.

Суду України

1. Копії рішень, висновків Конституційного Суду України

надсилаються відповідно до статей 67, 70 Закону України "Про

Конституційний Суд України" наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення.

Копії рішень (з організаційних питань), прийнятих на

засіданнях Конституційного Суду України, надсилаються після їх

підписання.

2. Копії ухвал Конституційного Суду України про відкриття

конституційного провадження у справах, об'єднання (роз'єднання) конституційних проваджень, припинення конституційного провадження, припинення розгляду конституційного подання, конституційного звернення, відмови у відкритті конституційного провадження у справі надсилаються після їх підписання суб'єктам права на конституційне подання, конституційне звернення.

3. Копії окремої думки судді Конституційного Суду України

стосовно рішення, висновку Конституційного Суду України

розсилаються після її подання відповідно до статті 67 Закону

України "Про Конституційний Суд України".

Окрема думка судді Конституційного Суду України публікується

у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних

виданнях України і розміщується на офіційному веб-сайті

Конституційного Суду України.

4. Копії рішень, висновків, ухвал Конституційного Суду

України засвідчуються печаткою "Секретаріат Конституційного Суду України N 1" та надсилаються відповідно до покажчика розсилки згідно з Інструкцією з діловодства.

5. Рішення, висновки Конституційного Суду України, ухвали

Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження (розгляду) та про відмову у відкритті конституційного провадження у справах розміщуються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України.

СУДУ УКРАЇНИ З ІНШИХ ПИТАНЬ

Суду України

Суду України

Його громадянства

Якщо на засіданні Конституційного Суду України буде

підтверджено факт втрати суддею громадянства України,

Конституційний Суд України припиняє повноваження судді

Конституційного Суду України.

Глава 11. Питання внутрішньої діяльності

Суду України

1. Регламент Конституційного Суду України приймається на

засіданні Конституційного Суду України.

Регламент Конституційного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як дванадцять суддів Конституційного Суду України.

2. Регламент Конституційного Суду України публікується у

"Віснику Конституційного Суду України".

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

РЕГЛАМЕНТ

КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)