Оцінювання поточної навчальної діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оцінювання поточної навчальної діяльностіПри оцінюванні засвоєння кожної теми модуля студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною (традиційною) шкалою. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені методичною розробкою для вивчення теми.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали, а саме: “5” – 4 бали, “4” – 3 бали, “3” – 2 бал, “2” – 0 балів.

 

Традиційна шкала Конвертація у бали

Вага кожної теми в межах одного модуля є однаковою.

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності є стандартизованими і включають контроль теоретичної та практичної підготовки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальне завдання студента.

Мінімальна кількість балів (58), яку повинен набрати студент при вивченні модуля, для допуску до підсумкового модульного контролю вираховується шляхоммноження кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі .

Підсумковий модульний контроль

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною програмою з дисципліни аудиторні навчальні заняття, та при вивчені модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. Студентам надається можливість одноразового перескладання незадовільних поточних оцінок до дня проведення підсумкового модульного контролю під час консультацій за регламентом, затвердженим на методичному засіданні кафедри. Студенту, який з поважної причини мав пропуски навчальних занять, деканатом дозволяється відпрацювати не більше місячного об’єму занять за узгодженим графіком.

Навчальні заняття, пропущені без поважних причин, за дозволом деканату мають бути відпрацьовані до дня складання підсумкового модульного контролю.

Форми проведення підсумкового контролю стандартизовані, включають контроль теоретичної та практичної підготовки, які оцінюються по 40 балів кожна.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складанні підсумкового модульного контролю, становить 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50балів.

В к а з і в к А

для самостійної роботи студентів

 

Самостійна позаурочна робота студентів включає самостійну підготовку до практичних занять в домашніх умовах, читальних залах університетської, міських, гуртожитських бібліотек, а також в навчальних аудиторіях кафедри анатомії людини. Для цього рекомендується використання лекційного матеріалу, підручників з анатомії та анатомічних атласів, різного виду унаочнення.

Особливо ефективною є самостійна робота студентів у навчальних аудиторіях кафедри, яка здійснюється при консультативній допомозі чергових викладачів кафедри. З цією метою на кафедрі щодня (з понеділка до п’ятниці) з 17 до 22 години відкрита навчальна лабораторія, у якій у чергового лаборанта можна отримати необхідні для самопідготовки таблиці, муляжі, сухі та вологі анатомічні препарати. У цей час можна вивчати будову людського тіла на трупі, препарувати. Крім того, для самопідготовки можна використовувати демонстраційні препарати музею кафедри. У ці дні з 17 до 19 години кожен студент може отримати консультативну допомогу у чергового викладача. Позаурочна самопідготовка студентів у навчальних кімнатах передбачає набуття не тільки знань з тієї чи іншої теми, а й оволодіння відповідними практичними навичками та вміннями. Студент повинен навчитися малювати запропоновані до кожного заняття схеми.

На самостійну позаурочну роботу студентів при вивченні матеріалу модуля-3 у навчальних аудиторіях кафедри з використанням консультативної допомоги чергових викладачів відводиться 72 години.

Для повноцінної самопідготовки до кожного практичного заняття рекомендується керуватися методичними вказівками (№№ 1-29), кожна із яких розкриває мету заняття, містить перелік вмінь, якими необхідно оволодіти та контрольні питання, на які слід дати відповідь.

Крім того, самопідготовка студентів у позаурочний час передбачає можливість розширення знань студентів за рахунок ознайомлення з результатами наукових досліджень, які проводились чи проводяться співробітниками кафедри у різних підрозділах анатомії.

 

ЗАНЯТТЯ № 1

 

Тема:«Анатомія і медицина. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ. Кафедра анатомії ІФДМУ, її до­сягнення. Екскурсія по кафедрі. Анатомічна термінологія. Осі та площини людського тіла. Будова хреб­­ця».

Мета заняття:

Вивчити:

а) предмет анатомія людини і її практичне значення для медицини;

б) основні досягнення кафедри анатомії ІФДМУ;

в) основні анатомічні терміни що вказують положення та напрям частин тіла та основні рухи;

г) осі та площини людського тіла;

д) загальну будову хребця;

е) розвиток хребця.

 

Знати :

а) основи знань про анатомію людини як фундаментальну науку в медицині;

б) методику вивчення предмету анатомії людини;

в) загальні відомості з історії анатомії;

г) історію кафедри анатомії людини ІФДМУ;

д) правила внутрішнього розпорядку на кафедрі, її приміщень;

е) наукові проблеми і основні наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФНМУ;

є) основні анатомічні терміни;

ж) основні осі і площини людського тіла;

з) загальну будову хребця;

і) точки скостеніння хребця.

 

Уміти:

а) орієнтуватися в осях і площинах людського тіла;

б) зробити аналіз різних рухів довкола вертикальної, сагітальної і

фронтальної осей;

в) на препаратах і муляжах показати основні складові частини хребця.

 

Контрольні питання:

1. Предмет анатомії людини, походження терміну.

2. Основні розділи і підрозділи анатомії.

3. Методологічні основи анатомії.

4. Рівні структурно-системної організації живого.

5. Основні методи дослідження в анатомії.

6. Етапи розвитку анатомічної науки.

7. Історія розвитку, наукові проблеми та наукові напрямки кафедри анатомії людини ІФДМУ.

8. Назвати основні анатомічні терміни.

9. Перерахувати осі та площини людського тіла.

10. Які рухи можливі довкола вертикальної, сагітальної і фронтальної осей?

11. Класифікація хребців, справжні і несправжні хребці..

12. Загальна будова хребця.

13. Шляхи та етапи розвитку хребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

 

ЗАНЯТТЯ № 2

 

Тема:«Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних, грудних та ПОПЕРЕКОВИХ хребців».

Вивчити:

а) загальну будову будову хребтового стовпа людини та його відділів;

б) загальні риси будови хребця;

в) особливості будови шийних хребців;

г) особливості будови грудних хребців;

д) особливості будови поперекових хребців;

е) розвиток хребців;

є) аномалії розвитку хребців.

 

Знати:

а) загальну будову хребетного стовпа;

б) кількість хребців в різних відділах хребетного стовпа;

в) анатомічну будову шийних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

г) особливості будови І, ІІ, VI, VIІ шийних хребців;

д) анатомічну будову грудних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

е) особливості будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців;

є) анатомічну будову поперекових хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

ж) розвиток хребців, точки скостеніння в шийних, грудних і поперекових хребцях;

з) аномалії розвитку шийних, грудних та поперекових хребців.

 

Уміти:

а) на препаратах і муляжах показати різні відділи хребтового стовпа;

б) показати шийні, грудні та поперекові хребці;

в) показати основні складові частини шийних, грудних і поперекових

хребців;

г) розрізняти І, ІІ, VIІ шийні І, Х, ХІ, ХІІ грудні та поперекові хребці;

д) на живому пальпувати остисті відростки шийних, грудних та поперекових хребців, рахувати хребці;

е) замалювати схему точок скостеніння хребців, аномалії скостеніння.

 

Контрольні питання:

1. Відділи хребта.

2. Кількість хребців в кожному відділі хребта.

3. Особливості анатомічної будови шийних хребців.

4. Особливості анатомічної будови І-го шийного хребця.

5. Особливості анатомічної будови ІІ-го шийного хребця.

6. Особливості анатомічної будови VI, VIІ шийних хребців.

7. Особливості анатомічної будови грудних хребців.

8. Особливості анатомічної будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців.

9. Особливості анатомічної будови поперекових хребців.

10. Розвиток шийних, грудних та поперекових хребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

11. Вади розвитку шийних, грудних та поперекоих хребців.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 3

 

Тема:«будовА крижових і куприкових хребців. Хребет­ у цілому. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ХРЕБТА У ВІКОВОМУ АПЕКТІ. СКОСТЕНІННЯ ХРЕБЦІВ, АНОМАЛІЇ»

Мета заняття:

Вивчити:

а) особливості анатомічної будови крижової кістки і куприка;

б) хребетний стовп в цілому;

в) розвиток крижової кістки та куприка.

 

Знати :

а) анатомічну будову крижової кістки;

б) анатомічну будову куприка;

в) хребет у цілому, фізіологічні вигини хребта, час їх виникнення, можливі патологічні вигини;

г) процес скостеніння крижового і куприкового відділів хребта;

д) аномалії розвитку крижових і куприкових хребців: люмбалізація,

сакралізація, spina bifida.

 

Уміти:

а) на препаратах і муляжах показати крижову і куприкову кістки;

б) пропальпувати на живому крижову і куприкову кістки;

в) показати вигини хребта.

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова дорзальної поверхні крижової кістки.

2. Анатомічна будова тазової поверхні крижової кістки.

3. Статеві і вікові особливості будови крижової кістки.

4. Анатомічна будова куприка.

5. Отвори крижової кістки, їх формування та функціональне значення.

6. Хребет у цілому.

7. Фізіологічні вигини хребта, час їх формування.

8. Патологічні вигини хребта.

9. Вікові зміни хребців і вигинів хребта.

10.Скостеніння крижових і куприкових хребців.

11.Вади розвитку куприкових хребців, крижової кістки та хребтового стовпа в цілому: люмбалізація, сакралізація, варіанти spina bifida.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 4

Тема:«Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. ФОРМУВАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ГРУДНОЇ КЛІТКИ. Будова клю­чиці і лопатки. СКОСТЕНІНН ребер, грудини клю­чиці ТА лопатки, АНОМАЛІЇ».

Мета заняття:

Вивчити:

а) будову ребра;

б) будову грудини;

в) грудну клітку в цілому;

г) поділ скелету верхньої кінцівки;

д) кістки плечового (грудного поясу);

е) будову ключиці;

є) будову лопатки;

ж) розвиток ребер, грудини, ключиці, лопатки.

Знати:

а) поділ ребер на справжні, несправжні і коливні;

б) анатомічну будову ребер;

в) особливості анатомічної будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер;

г) анатомічну будову грудини;

д) загальну будову грудної клітки, різновиди форми грудної клітки;

е) поділ скелету верхньої кінцівки;

є) будову ключиці;

ж) будову лопатки;

з) скостеніння ребер, грудини, ключиці, лопатки, аномалії скостеніння.

Уміти :

а) на препаратах та муляжах кісток показати ребро, грудину, ключицю, лопатку;

б) розрізняти кістки правої половини від лівої;

в) розрізняти І, ІІ, ХІ, ХІІ ребра;

г) на живому пальпувати виступаючі частини кісток грудної клітки і плечового пояса, рахувати ребра.

Контрольні питання:

1. Класифікація ребер.

2. Анатомічна будова ребе, відмінності ребер правої та лівої сторін.

3. Особливості будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер.

4. Анатомічна будова грудини.

5. Анатомічна будова грудної клітки.

6. Фізіологічні і патологічні різновиди форми грудної клітки.

7. Вікові і статеві особливості грудної клітки

8. Поділ кісток верхньої кінцівки.

9. Анатомічна будова ключиці відмінності правої кістки від лівої.

10.Анатомічна будова лопатки відмінності правої кістки від лівої.

11.Скостеніння в ребер, грудини, ключиці і лопатки.

12.Аномалії скостеніння ребер, грудини, ключиці і лопатки.

 

ЗАНЯТТЯ № 5

 

Тема: "Кістки плеча, передпліччя, кисті ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СКОСТЕНІННЯ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК, СКОСТЕНІННЯ ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ, КІСТОК передпліччя ТА кисті, АНОМАЛІЇ".

Мета заняття:

Вивчити:

а) поділ вільної частини верхньої кінцівки;

б) кістки вільної частини верхньої кінцівки;

г) анатомічну будову плечової кістки;

д) анатомічну будову кісток передпліччя;

е) поділ та анатомічну будову окремих кісток кисті;

є) відмінності кісток правої і лівої кінцівок;

ж) розвиток кісток верхньої кінцівки.

 

Знати:

а) класифікацію кісток верхньої кінцівки;

б) анатомічну будову плечової кістки;

в) анатомічну будову променевої і ліктьової кістки;

г) поділ кісток кисті;

д) анатомічну будова кісток зап’ястка;

е) анатомічну будова кісток п’ястка;

є) анатомічну будова флангів пальців;

ж) відмінності кісток правої і лівої кінцівок;

з) скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки, аномалії.

 

Вміти:

а) показати на плечову, променеву, ліктьову кістки, кістки зап’ястка, п’ястка і флангів пальців;

б) скласти з окремих кісток скелет вільної верхньої кінцівки;

в) показати відмінності правих кісток вільної верхньої кінцівки від лівих;

г) показати місце розташування плечової, променевої, ліктьової кісток і кісток кисті, пропальпувати виступаючі частини кісток верхньої кінцівки на живому.

 

Контрольні питання:

1. Поділ скелета вільної частини верхньої кінцівки.

2. Анатомічна будова плечової кістки, відмінності правої кістки від лівої.

3. Поняття про анатомічну і хірургічну шийки плечової кістки.

4. Анатомічна будова ліктьової кістки відмінності правої кістки від лівої.

5. Анатомічна будова променевої кістки відмінності правої кістки від лівої.

6. Поділ кисті.

7. Перерахувати кістки зап’ястка.

8. Анатомічна будова кісток зап’ястка.

9. Анатомічна будова кісток п’ястка.

10. Фаланги пальців, анатомічна будова.

11. Назвати основний шлях, етапи розвитку кісток плеча, передпліччя і кисті, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

12. Особливості скостеніння великих трубчастих кісток: плечової, ліктьової і променевої.

13. Особливості скостеніння малих трубчастих кісток: кісток п’ястка, флангів пальців.

14. Особливості скостеніння кісток зап’ястка.

15. Аномалії скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 6

 

Тема: "Тазова і стегнова кістки. Наколінок. СКОСТЕНІННЯ ЦИХ КІСТОК, АНОМАЛІЇ".

Мета заняття:

Вивчити:

а) класифікацію нижньої кінцівки;

б) будову тазової кістки;

в) будову стегнової кістки;

г) будову наколінка;

д) розвиток тазової, стегнової кісток, наколінка.

 

Знати:

а) класифікацію кісток нижньої кінцівки;

б) складові частини тазу;

в) складові частини тазової кістки;

г) анатомічну будову клубової кістки;

д) анатомічну будову лобкової кістки;

е) анатомічну будову сідничної кістки;

є) скелет вільної частини нижньої кінцівки;

ж) анатомічну будову стегнової кістки;

з) анатомічну будову наколінка;

і) відмінність кісток правої і лівої сторони тіла;

к) точки скостеніння тазової, стегнової кісток та наколінка, аномалії скостеніння.

 

Вміти:

а) показати тазову, стегнову кістки, наколінок та їх складові частини;

б) відрізнити кістки правої і лівої сторони тіла;

в) пропальпувати виступаючі частини тазової, стегнової кісток та наколінка на живому.

Контрольні питання:

1. Поділ кісток нижньої кінцівки.

2. Кістки поясу нижньої кінцівки (кістки тазу).

3. Складові частини таза і тазової кістки.

4. Положення і анатомічна будова клубової кістки .

5. Положення і анатомічна будова сідничної кістки.

6. Положення і анатомічна будова лобкової кістки.

7. Затульний отвір, великі та малі сідничні вирізки, межі, практичне значення.

8. Кульшова западина, будова, практичне значення.

9. Відмінність правої і лівої тазових кісток.

10. Кістки вільної частини нижньої кінцівки.

11. Анатомічна будова стегнової кістки, відмінності правої і лівої кісток.

12. Анатомічна будова наколінка, відмінність правої і лівої кісток..

13. Скостеніння тазової, стегнової кісток, наколінка.

14. Аномалії скостеніння різних частин тазової, стегнової кісток, наколінка.

 

ЗАНЯТТЯ № 7

 

Тема: "Кістки гомілки І стопи. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ БУДОВИ У ІКОВОМУ АСПЕКТІ, СКОСТЕНІННЯ, АНОМАЛІЇ".

Мета заняття:

Вивчити:

а) анатомічну будову кісток гомілки;

б) поділ та анатомічну будову кісток стопи;

в) розвиток кісток гомілки та стопи.

 

Знати:

а) анатомічну будову великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

б) анатомічну будову малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін;

в) поділ кісток стопи;

г) кістки заплесна та їх анатомічну будову;

д) анатомічну будову п’яткової кістки, відмінність правої кістки від лівої;

е) анатомічну будову надп’яткової кістки відмінність правої кістки від лівої;

є) кістки плесна та їх анатомічну будову;

ж) анатомічну будову фалангів пальців;

з) скостеніння кісток гомілки і стопи, аномалії скостеніння.

 

Вміти:

а) показати великогомілкову, малогомілкову кістки, кістки заплесна, плесна і фаланги пальців;

б) відрізнити кістки стопи від кісток кисті.

в) про пальпувати на живому доступні деталі кісток гомілки та стопи.

Контрольні питання:

1. Положення і анатомічна будова великогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

2. Положення і анатомічна будова малогомілкової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

3. Поділ кісток стопи.

4. Кістки заплесни.

5. Анатомічна будова п’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

6. Анатомічна будова надп’яткової кістки та ознаки приналежності до правої і лівої сторін.

7. Анатомічна будова кісток плесна.

8. Анатомічна будова флангів пальців стопи.

9. Подібності та відмінності в будові кісток верхньої і нижньої кінцівок у зв’язку з відмінністю їх функції.

10. Скостеніння кісток гомілки і стопи, терміни закладки точок скостеніння та їх злиття.

 

ЗАНЯТТЯ № 8

 

Тема:"Загальні дані про череп. Потилична,

тім'яна і лобова кістки".

Мета заняття:

Вивчити:

а) загальні дані про анатомічну будову черепа;

б) анатомічну будову потиличної кістки;

в) анатомічну будову тім’яної кістки;

г) анатомічну будову лобової кістки;

д) розвиток кісток черепа.

 

Знати:

а) кістки мозкового черепа;

б) кістки лицевого черепа;

в) поділ черепа на основу і склепіння;

г) межу між основою і склепінням;

д) розташування в черепі потиличної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

е) розташування в черепі тім’яної кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

є) розташування в черепі лобової кістки, її взаємовідношення з іншими кістками, частини і анатомічну будову;

ж) точки скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток;

з) аномалії процесів скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

 

Вміти:

а) показати мозковий череп та кістки, що його утворюють;

б) показати лицевий череп та кістки, що його утворюють;

в) показати склепіння і основу черепа, межу між ними;

г) показати потиличну, тім’яну, лобову кістки, їх складові частини;

д) розрізняти праву тім’яну кістку від лівої;

е) прощупати на живому окремі утворення потиличної, тім’яної і лобової кісток.

 

Контрольні питання:

1. Загальні дані про анатомічну будову черепа.

2. Поділ черепа на мозковий і лицевий.

3. Кістки мозкового черепа.

4. Кістки лицевого черепа.

5. Основа та склепіння черепа.

6. Кістки, що утворюють основу черепа.

7. Кістки, що утворюють склепіння черепа.

8. Межа між основою і склепінням черепа.

9. Потилична кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

10. Анатомічна будова основної, бічної частин та луски потиличної кістки.

11. Тімяна кістка, анатомічна будова, кути, краї, розміщення в черепі.

12. Лобова кістка, анатомічна будова, частини, розміщення в черепі.

13. Анатомічна будова луски, очноямкової, носової частин лобової кістки.

14. Роль лобових пазух і доступ до них.

15. Назвати етапи скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

16. Аномалії скостеніння потиличної, тім’яної і лобової кісток.

 

ЗАНЯТТЯ № 9

 

Тема: "Клиноподібна І решітчаста кістки".

 

Мета заняття:

Вивчити:

а) анатомічну будову клиноподібної кістки;

б) анатомічну будову решітчастої кістки;

в) розвиток клиноподібної і решітчастої кісток.

 

Знати:

а) розташування клиноподібної та решітчастої кісток в черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) частини і анатомічну будову клиноподібної кістки;

в) частини і анатомічну будову решітчастої кістки;

г) пазухи клиноподібної і решітчастої кісток, їх практичне значення та зв’язок з носовою порожниною;

д) скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток;

е) аномалії скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.

 

Вміти:

а) показати клиноподібну, решітчасту кістки, їх складові частини.

 

Контрольні питання:

1. Клиноподібна кістка, анатомічна будова, розташування в черепі, взаємовідношення з іншими кістками.

2. Тіло клиноподібної кістки, поверхні, анатомічні утворення.

3. Клиноподібна пазуха, значення, сполучення.

4. Малі крила клиноподібної кістки, поверхні, краї, межі.

5. Великі крила клиноподібної кістки, поверхні, анатомічні утворення.

6. Крилоподібні відростки, анатомічна будова.

7. Решітчаста кістка, анатомічна будова, розташування в черепі, взаємовідношення з іншими кістками.

8. Перпендикулярна та решітчаста пластинка, анатомічна будова.

9. Лабіринт решітчастої кістки, практичне значення.

10. Поділ та сполучення комірок решітчастого лабіринту.

11. Скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.

12. Аномалії скостеніння клиноподібної і решітчастої кісток.

 

ЗАНЯТТЯ № 10

 

Тема: "ВИСКОВА кістка".

 

Мета заняття:

Вивчити:

а) анатомічну будову скроневої кістки;

б) хід і анатомічну будову каналів скроневої кістки;

в) розвиток скроневої кістки.

 

Знати:

а) розташування скроневої кістки на черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) складові частини скроневої кістки;

в) анатомічну будову луски скроневої кістки;

г) анатомічну будову камянистої частини скроневої кістки;

д) анатомічну будову барабанної частини скроневої кістки;

е) канали скроневої кістки;

є) стінки, анатомічну будову та функціональне значення барабанної порожнини;

ж) скостеніння скроневої кістки;

з) аномалії процесів скостеніння скроневої кістки.

 

Вміти:

а) показати скроневу кістку, її основні частини, анатомічні утворення;

б) відрізнити праву скроневу кістку від лівої;

в) показати хід каналів, внутрішню будову соскоподібного відростка і барабанної порожнини на спеціальних розпилах скроневої кістки.

 

Контрольні питання:

1. Скронева кістка, її розташування в черепі, взаємовідношення її з іншими кістками, анатомічна будова, частини.

2. Анатомічна будова лускової частини скроневої кістки.

3. Анатомічна будова камянистої частини скроневої кістки, її поверхні, краї.

4. Анатомічні утворення передньої поверхні камянистої частини скроневої кістки.

5. Анатомічні утворення задньої поверхні камянистої частини скроневої кістки.

6. Анатомічні утворення нижньої поверхні камянистої частини скроневої кістки.

7. Анатомічна будова барабанної частини скроневої кістки.

8. Соскоподібний відросток, будова, практичне значення.

9. Препарувати канали скроневої кістки.

10.Лицевий канал, хід, топографія.

11.Каналець барабанної струни, хід, топографія.

12.Сонний канал, хід, топографія.

13.Мязово-трубний канал, складові частини, хід, топографія.

14.Барабанний каналець, хід, топографія.

15.Сонно-барабанний каналець, хід, топографія.

16.Соскоподібний каналець, хід, топографія.

17.Барабанна порожнина, стінки, вміст, практичне значення, сполучення.

18.Скостеніння скроневої кістки.

19.Аномалії скостеніння скроневої кістки.

ЗАНЯТТЯ № 11

 

Тема: "ВЕРХНЯ ЩЕЛЕПА. ПІДНЕБІННА КІСТКА. НОСОВА, СЛІЗНА, ВИЛИЧНА КІСТКИ. НИЖНЯ НОСОВА РАКОВИНА, ЛЕМІШ, Нижня ЩЕЛЕПА. Під'язикова кістка".

Мета заняття:

Вивчити:

а) анатомічну будову верхньої щелепи;

б) анатомічну будову нижньої щелепи;

в) анатомічну будову дрібних кісток лицевого черепа;

г) анатомічну будову піднебінної кістки;

д) анатомічну будову під’язикової кістки ;

е) скостеніння верхньої та нижньої щелеп; дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток.

є) розвиток, верхньої і нижньої щелеп, дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток, аномалії.

 

Знати:

а) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками верхньої щелепи;

б) анатомічну будову верхньої щелепи;

в) анатомічну будову і утворення тіла верхньої щелепи;

г) анатомічні утворення відростків верхньої щелепи;

д) анатомічні утворення поверхонь верхньої щелепи;

е) стінки та сполучення верхньощелепної пазухи;

є) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками нижньої щелепи;

ж) анатомічну будову нижньої щелепи;

з) анатомічну будову і утворення тіла нижньої щелепи;

і) анатомічні утворення гілок нижньої щелепи;

ї) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками,

к) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками піднебінної кістки;

л) анатомічну будову піднебінної кістки;

м) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками під’язикової кістки;

н) анатомічну будову під’язикової кістки;

о) скостеніння верхньої і нижньої щелеп,

п) аномалії скостеніння верхньої і нижньої щелеп, дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток.

 

Вміти:

а) показати верхню і нижню щелепи, дрібні кістки лицевого черепа, піднебінну та під’язикову кістки, їх положення в черепі та анатомічні утворення;

б) пальпувати на живому доступні частини верхньої і нижньої щелеп, дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток.

Контрольні питання:

1. Розташування верхньої щелепи в черепі і взаємовідношення з іншими кістками.

2. Анатомічна будова верхньої щелепи.

3. Анатомічні утворення тіла верхньої щелепи.

4. Анатомічні утворення відростків верхньої щелепи.

5. Стінки, будова, сполучення та значення верхньощелепної пазухи.

6. Анатомічна будова нижньої щелепи.

7. Анатомічні утворення тіла нижньої щелепи.

8. Анатомічні утворення гілок нижньої щелепи.

9. Розташування в черепі дрібних кісток лицевого черепа кістки їх взаємовідношення з іншими кістками.

10.Розташування в черепі піднебінної кістки і взаємовідношення з іншими кістками.

11.Анатомічна будова піднебінної кістки.

12.Анатомічні утворення горизонтальної пластинки піднебінної кістки.

13.Анатомічні утворення вертикальної пластинки піднебінної кістки.

14.Анатомічні утворення відростків піднебінної кістки.

15.Анатомічна будова, розташування під’язикової кістки.

16.Скостеніння верхньої і нижньої щелеп, дрібних кісток лицевого черепа, піднебінної та під’язикової кісток.

17.Аномалії скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної та під’язикової кісток.

18.Показати поверхні тіла верхньої щелепи на ізольованій кістці та черепі.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 12

Тема:"Череп у цілому. Склепіння, ЗОВНІШНЯ і НУТРІШНЯ ПОВЕРХНІ основИ черепа. ПЕРЕДНЯ, СЕРЕДНЯ, ЗАДНЯ Черепні ямки, Кісткове підебіння. Вис­кова, під­вис­кова, крилопіднебінна ямки".

Мета заняття:

Вивчити:

а) будову черепа в цілому;

б) поділ черепа на основу і склепіння;

в) анатомічну будову склепіння черепа;

г) анатомічну будову та складові частини внутрішньої основи черепа;

д) черепні ямки, межі, вміст, сполучення;

е) будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

є) складові частини і будову твердого піднебіння;

ж) положення, межі, стінки скроневої, підскроневої, крилопіднебінної

ямок;

з) сполучення скроневої, підскроневої, крилопіднебінної ямок;

і) розвиток мозкового і лицевого черепа.

 

Знати:

а) анатомічну будову черепа, його поділ;

б) анатомічну будову зовнішньої і внутрішньої поверхні склепіння черепа;

в) анатомічну будову внутрішньої основи черепа, поділ на черепні ямки;

г) межі, вміст і сполучення передньої черепної ямки;

д) межі, вміст і сполучення середньої черепної ямки;

е) межі, вміст і сполучення задньої черепної ямки;

є) анатомічну будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

ж) анатомічну будову кісткового піднебіння;

з) анатомічну будову, стінки та сполучення скроневої ямки;

і) анатомічну будову, стінки та сполучення підскроневої ямки;

к) анатомічну будову, стінки та сполучення крилопіднебінної ямки.

 

Вміти:

а) показати зовнішню і внутрішню поверхні склепіння черепа і розташовані на них анатомічні утворення;

б) показати зовнішню основу черепа, її анатомічні утворення;

в) показати кісткове піднебіння і його анатомічні утворення;

г) показати стінки та сполучення скроневої ямки;

д) показати стінки та сполучення підскроневої ямки;

е) показати стінки та сполучення крилопіднебінної ямки;

 

Контрольні питання:

1. Череп в цілому.

2. Поділ черепа на основу і склепіння.

3. Анатомічні утворення, по яких проходить межа між основої і склепінням черепа.

4. Кістки, що формують склепіння черепа.

5. Анатомічна будова склепіння черепа ззовні.

6. Анатомічна будова склепіння черепа зсередини.

7. Кістки, що формують основу черепа.

8. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа, отвори, їх сполучення.

9. Анатомічна будова внутрішньої поверхні основи черепа.

10.Межі, вміст, сполучення передньої черепної ямки.

11.Межі, вміст, сполучення середньої черепної ямки.

12.Межі, вміст, сполучення задньої черепної ямки.

13.Анатомічна будова твердого піднебіння.

14.Межі, стінки, сполучення скроневої ямки.

15.Межі, стінки, сполучення підскроневої ямки.

16.Межі, стінки крилопіднебінної ямки.

17.Сполучення крилопіднебінної ямки.

18.Розвиток мозкового черепа.

19.Розвиток лицевого черепа.

20.Аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.

 

 

ЗАНЯТТЯ № 13

Тема: "Очна ямка. Носова порожнина. Вікові та статеві особливості БУДОВИ че­ре­па. СКОСТЕНІННЯ КІСТОК МОЗКОВОГО ТА ЛИЦЕВОГО че­ре­па, АНОМАЛІЇ. РОЗМІРИ ЧЕРЕПА".

Мета заняття:

Вивчити:

а) анатомічну будову очної ямки;

б) анатомічну будову носової порожнини;

в) вікові та статеві особливості черепа;

г) основні розміри черепа;

 

Знати:

а) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення очної ямки;

б) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення носової порожнини;

в) вікові особливості черепа;

г) тім’ячка їх розташування на черепі, терміни заростання;

д) статеві особливості черепа;

е) основні розміри черепа;

є) основні форми мозкового черепа;

ж) основні форми лицевого черепа;

 

Вміти:

а) показати стінки і сполучення очної ямки;

б) показати стінки і сполучення носової порожнини;

в) показати тім’ячка на черепі новонародженого;

д) визначити основні розміри мозкового і лицевого черепа;

 

Контрольні питання:

1. Кістки та їх поверхні, що формують стінки очної ямки.

2. Сполучення очної ямки з іншими анатомічними утвореннями.

3. Кістки та їх поверхні, що формують стінки носової порожнини.

4. Сполучення носової порожнини з іншими анатомічними утвореннями.

5. Носові раковини, носові ходи, їх сполучення.

6. Вікові особливості черепа, череп новонародженого.

7. Тім’ячка їх розташування на черепі, терміни заростання.

8. Особливості черепа в старечому віці.

9. Статеві особливості черепа.

10.Основні розміри лицевого і мозкового черепа.

11.Черепний індекс.

12.Форми мозкового черепа в залежності від черепного індекса.

13.Лицевий показник.

14.Форми лицевого черепа в залежності від лицевого показника.

ЗАНЯТТЯ № 14

 

Тема:«Загальні дані про сполучення кісток. ОСОБЛИВОСТІ сполучення кісток У ДИТЯЧОМУ ВІЦІ. Сполучення кісток черепа: шви, зв'язки, синхондрози, ВИСКОВО -нижньощелепний суглоб».

Мета заняття:

Вивчити:

а) загальні дані про сполучення кісток;

б) види сполучень кісток черепа;

в) різновиди швів черепа;

г) зв’язки черепа;

д) сполучення кісток черепа за допомогою синхондрозів;

е) синостози кісток черепа;

є) будову скронево-нижньощелепного суглоба, аналіз рухів.

Знати:

а) класифікацію всіх видів з’єднань;

б) види неперервних з’єднань;

в) напівперервні з’єднання;

г) перервні з’єднання;

д) будову суглоба;

е) класифікацію суглобів за формою суглобових поверхонь та об’ємом

рухів;

є) аналіз рухів у суглобах;

ж) перервні і неперервні види зєднань хребців;

з) перервні і неперервні сполучення кісток черепа;

и) види синдесмозів між кістками черепа;

і) класифікацію швів черепа;

ї) топографранатомічну характеристику тім’ячок;

к) постійні і тимчасові синхондрози між кістками черепа;

л) синостози кісток черепа;

м) будову скронево-нижньощелепного суглоба, аналіз рухів.

Вміти:

а) на препаратах та скелеті показати: різновиди синартрозів, діартрозів, геміартрозів;

б) показати складові частини і допоміжні елементи суглоба;

в) малюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.112.123 (0.079 с.)