Анатомія опорно-рухового апаратуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Анатомія опорно-рухового апаратуТема Лекцій Практичні заняття Самостійна робота Індивідуальна робота
Змістовий модуль 1. Вступ до анатомії
1. Предмет і задачі анатомії. Методи дослідження в анатомії. Основні сучасні напрямки розвитку ана­томії. 0,5 - - Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми
2. Основні етапи розвитку анатомії в античні часи, в епоху відродження, в XVII – XIX ст. - -
3. Розвиток української анатомічної школи. - -
4. Київська анатомічна школа.   - -
5.Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчення про зародкові листки.   0,5 - -
Змістовий модуль 2. Анатомія кісток скелета
6. Кістка як орган. Класифікація кісток. Розвиток кіс­ток в ембріогенезі. - - Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми
7. Анатомічна номенклатура. Осі і площини тіла. -
8. Анатомія кісток скелету. -
9. Анатомія кісток черепа. -
10. Анатомія кісток верхніх та нижніх кінцівок. -
Змістовий модуль 3. З’єднання кісток скелету та кінцівок
11. Анатомія неперервних та перервних з’єднань між кістками. Розвиток з’єднань між кістками в онто­генезі. - Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь-якої теми
12. З’єднання між кістками тулуба і між кістками черепа -
13. З’єднання між кістками верхніх та нижніх кін­цівок. -
14. Практичні навички по препаруванню кісток і сугло­бів. - -
Змістовий модуль 4. Міологія
15. М’яз як орган. Класифікація м’язів. Розвиток ске­летних м’язів. - - Підготовка огляду наукової літератури або проведення досліджень з будь якої теми    
16. Анатомія м’язів та фасцій тулуба.
17. Анатомія м’язів та фасцій голови та шиї. Топо­графія шиї. -
18. Анатомія м’язів та фасцій верхніх і нижніх кін­цівок. Топографія верхніх та нижніх кінцівок -
Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля 1 Анатомія опорно-рухового апарату -
Усього годин - 100  
Кредитів ECTS – 3,5        

Аудиторна робота – 75 %, СРС – 25 %.

Тематичний план лекцій

Тема лекції К-сть год
1. Вступ до анатомії. Предмет і зміст анатомії, її значення для під­готовки лікаря. Методологічні основи анатомії. Учення про руховий апарат. Загальна остеологія. Анатомічні особливості організму новонародженого. Скелет людини, його розвиток, функція. Класи­фікація, форма і будова кісток, їх хімічний склад, фізичні властивості.
2. Загальна артросиндесмологія. Види сполучення кісток. Різновидності неру­хомих спо­лучень кісток. Розвиток суглобів у постнатальному періоді і їх загальна бу­до­ва. Класифікація суглобів за осями обертання та формами суглобових по­вер­­хонь. Види рухів у суглобах та їх аналіз. Фактори утри­мання суглобових поверхонь у зіткненні. Прості, складні і комбі­новані сугло­би. Демонстрація кінофільму "Cполучення кісток".
3. Загальна міологія. Розвиток і будова гладких та скелетних м'я­зів. М'яз як ор­ган, його розвиток і форма, іннервація, кро­во­постачання. Особливості будо­ви м’язової системи в ди­тячому віці. Класифікація м'язів за походженням, розташу­ван­ням і функцією, їх початок і прикріплення. Сухо­­жил­ки і апо­нев­рози. Допоміжні апарати м'язів: фасції, синовіальні сумки і піхви, сеса­мо­видні кістки. Учення М.І.Пирогова про фасції. Загальні дані про роботу м'я­зів. Синергізм і антагонізм м'язів. Взаємовідношення між працею і будо­вою кісток і м'язів.
4. Живіт: межі, ділянки. М‘язи, фасції, топографія, слабі місця живота.
  Разом

Тематичний план ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Тема практичного заняття К-сть год. К-сть балів
1. Ана­томія і медицина. Методика вивчення анатомії. Ка­федра ана­томії ІФНМУ, її досягнення. Екскурсія по ка­федрі. Анато­мічна термінологія. Осі, площини людсь­­­кого тіла. Будова хреб­ця.
2. Загальні дані про хребет. Особливості будови ший­них, груд­них попере­кових хребців.
3. Будова крижових і купри­кових хребців. Хребет у ці­лому. Особливості будови хребта у віковому аспекті. Скостеніння хребців, аномалії.
4. Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. Форму­вання і ста­нов­лення грудної клітки. Будова клю­чиці та лопатки. Скостеніння ребер, грудини, ключиці та лопатки, аномалії.
5. Кістки плеча, передпліччя, кисті та їх формування. Особливості скостеніння трубчастих кісток, скостеніння плечової кістки, кісток передпліччя та кисті, аномалії.
6. Тазова і стегнова кістки. Наколінок. Скостеніння цих кісток, аномалії.
7. Кістки гомілки і стопи. Особливості їх будови у віковому аспекті, скостеніння, аномалії.
8. Загальні дані про череп. Потилична, тім'яна і лобова кістки.
9. Клиновидна і решітчаста кістки.
10. Вискова кістка.
11. Верхня щелепа. Піднебінна кістка. Носова, слізна, вилична, кістки. Нижня носова рако­вина, леміш, нижня щелепа. Під'язикова кістка
12. Череп у цілому. Склепіння, зовнішня і внутрішня поверхні основи черепа. Передня, середня, задня черепні ямки. Кісткове під­не­­біння. Вискова, підвискова, крил­піднебінна ям­ки.
13. Очна ямка. Носова порожнина. Вікові і статеві особ­ли­вості будо­ви черепа. Скостеніння кісток мозкового та лицевого черепа, аномалії. Розміри черепа.
14. Загальні дані про сполучення кісток. Особливості сполучення кісток у дитячому віці. Спо­­лу­чення кісток черепа: шви, зв'язки, синхондрози, висково-нижньо­щелеп­ний суглоб.
15. Сполучення хребців. Сполучення I та II хребців між собою та з черепом.
16. Сполучення ребер з хребцями та з грудиною. Сполу­чення кісток пояса верхньої кінцівки, плечовий суглоб.
17. Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Про­менево-зап’ястковий суглоб. Сполучення кісток кис­ті.
18. Сполучення кісток таза. Таз у цілому. Роз­міри жіночого таза. Кульшовий суглоб.
19. Колінний суглоб. Сполучення кісток гомілки. Гоміл­ково-стопний суглоб. Сполучення кісток стопи.
20. Загальні анатомо-фізіологічні дані про м'язи. По­верх­неві та глибокі м'язи спини та потилиці. Фасції спини.
21. Ділянка грудей. М'язи грудної клітки. Діафрагма.
22. Ділянка живота. М'язи живота. Піхва прямого м'яза жи­вота. Біла лінія. Черевний прес. Пахвин­ний канал та інші слабі місця стінок живота.
23. Ділянка шиї. М'язи шиї. Топографія шиї.
24. Фасції шиї. Мімічні та жувальні м'язи. Фасції голови.
25. М'язи та фасції пояса верхньої кінцівки та плеча. Пах­во­ва ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі.
26. М'язи, фасції та топографія передпліччя. Ліктьова ямка. Аналіз ру­хів у ліктьо­вому суглобі.
27. М'язи, фасції та топографія кисті. Синовіальні піхви кисті. Аналіз ру­хів у про­ме­нево-зап'ястковому суглобі. Проекція м'я­зів верхньої кін­цівки на зовнішню поверхню тіла.
28. М'язи, фасції та топографія таза і стегна. Стегновий трикутник. Стегновий канал. Привідний канал. Аналіз рухів у куль­шовому суглобі.
29. М'язи, фасції та топографія гомілки і стопи. Підко­лінна ямка. Підколінно-гомілковий та м’язово-мало­гомілкові канали. Аналіз рухів у ко­лінному та гомін­ковостопному суглобах. Синовіальні піх­ви стопи. Проекція м'язів нижньої кінцівки на зовнішню по­верхню тіла.
Практичні навички по препаруванню кісток, зв’язок, суглобів та м’язів.  
31. Підсумковий тестовий контроль засвоєння модуля 1  
  Всього
  Мінімальна кількість балів за модуль 1  

Розподіл балів:«5» – 4 бали,

«4» - 3 бали,

«3» – 2 бали,

«2» – 0 балів.

Завдання для самостійної ( індивідуальної) роботи студентів

Тема К-ть год. К-ть балів
1. Описати основні етапи розвитку анатомії - історія розвитку анатомії в античні часи; - історія розвитку анатомії в епоху Відродження; - історія розвитку української анатомічної школи до ХХ сторіччя; - історія розвитку української анатомічної школи у ХХ сторіччі.    
2. Оволодіти умінням - застосовувати площини та осі щодо опису анатомічних об’єктів.      
3. Оволодіти основами антропометричного опису черепа - описати статеві та індивідуальні особливості будови черепа; - описати вікові особливості будови черепа.      
4. Оволодіти умінням малювати - схеми з’єднання кісток.    
5. Оволодіти умінням - демонструвати на препаратах будову кісток.  
6. Оволодіти умінням - демонструвати на препаратах з’єднання між кістками.  
7. Оволодіти умінням - демонструвати на препаратах : - м’язи тулуба; - голови; - шиї; - кінцівок.      
8. Підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження ( за вибором) - Розвиток черепа в онтогенезі. - Розвиток з’єднань кісток в філо- і онтогенезі. - Варіанти та аномалії розвитку верхніх та нижніх кінцівок.    
9. Підготовка до підсумкового тестового контролю засвоєння модуля 1.  
  Разом

 

Оцінювання МОДУЛЯ 1.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні модуля, становить 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% до 40%.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.7.202 (0.014 с.)