Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це:кризовий стан підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основна вимога до підприємств, що підлягають реструктуризації це:кризовий стан підприємстваОсновна заробітна плата – це: будьякий заробіток, що залежить від.....

Основна частина договору складається із специфічних умов, котрі є характерними для конкретної угоди і охоплюють: всі відп

Основними елементами державної системи підтримки підприємницької діяльності є: забезпечення правових гарантій свободи підпр. діяльн

Основними перевагами лінійної організаційної структури управління є: конкретн. завдань і повнов. керівн. різних рівнів

Основною умовою одержання підприємством певної суми прибутку є: перев.доходів над витр.

Офіційна письмова пропозиція продавця (направлена потенційному покупцю) про продаж партії товару з дотриманням певних умов контракту (угоди) має назву: оферта


Пайові цінні папери це:

Патент – це : док., вид держ.орг., який дає особі або орг. на право викор. зазнач. В патенті техн. виріш.

Передача власником права використання нематеріальних ресурсів іншій зацікавленій особі здійснюється у формі …ліцензії

Передпланове прогнозування можливих варіантів розвитку поділяється на такі напрямки:

Період окупності інвестицій характеризує: термін, за який інвестиції повністю окупаються

Підвищення рівня концентрації виробництва відбувається:

Підвищення технічного рівня виробництва без розширення існуючих виробничих площ можливо за рахунок проведення: техн переозбр діючого підпр.

Підприємство набуває прав юридичної особи з дня: держ рест

Підприємницька діяльність у сфері _______________ має на меті інтегрувати економічні інтереси виробників і споживачів - посередництво

Підприємницька діяльність у сфері посередництва практично здійснюється в формі: агентування, торг ком дій, бірж підпр.

Підприємства з комплексною виробничою структурою мають: всю сукупність основних та допоміжн. цехів.

Підприємство, яке потенційно піддається реорганізації, характеризується: великою можл. освоєння нових ринків.

Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але який має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій, без якого неможлива кооперація і збут на підприємстві, відноситься до: об'єктів , що важко піддаються реорг.

Підрозділи підприємства з високою конкурентоспроможністю, але низьким рівнем відповідності загальній стратегічній цілі … зберігаються і розвиваються.

Підтримування техніко-технологічної бази підприємства здійснюється за рахунок проведення: капрем устатк.

Планування – це: всі відпов.....

Планування, що охоплює на підприємстві довгострокове (стратегічне) і середньострокове планування називається: перспек. план.

Податкова система України є :

Позикові джерела формування інвестиційних ресурсів це: довгострокові кредити банку

Позитивною тенденцією в динаміці елементно-технологічної структури капітальних вкладень є: збільш частки витрат на устатк......

Показник якості продукції, що відображає ступінь економічної вигоди виробництва продуцентом і придбання його споживачем, це:рівень експлуатаційних витрат часу.....

Показники якості виготовлення продукції характеризують:

Показники, що оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства в економічній теорії називають – загальні

Показники, які оцінюють якість усієї сукупності продукції підприємства, називаються:загальні показн. якості.

Показником, що характеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виготовлення певних виробів) є: показник ефективності споживаних ресурсів

Поняття обліковий відсоток відноситься до:

Посередники, які займаються перепродажем товару за свій рахунок і від свого імені є: дистриб’ютор або торг. агенти

Право використовувати найменування місця походження товару у рекламних цілях мають: усі суб'єкти підпр діяльн., які зареєстрували

Право власності на винахід (корисну модель) засвідчується: патентом

Право власності на товарні знаки засвідчується: свідоцтвом

Право розпоряджатися виробленою продукцією належить: засновникам підпр.

Правове регулювання відносин, котрі виникають у процесі реалізації економічних інтересів партнерів, покладено на особливу галузь права – цивільне право

Правовий захист місця походження товару виникає на підставі його реєстрації і отримання суб’єктом підприємництва: свідоцтво

Практика сучасного господарювання свідчить про наявність економічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме: інерц-еком мислення та брак досвіду

Практика сучасного господарювання свідчить про наявність соціально-психологічних проблем створення і функціонування міжнародних спільних підприємств, а саме: недостатня конвертованість валюти

Предметна структура виробництва поширена на підприємствах: з обмеженою нуменклатурою продукції

При відрядній формі оплата праці проводиться за: нормами і розцінками.

При проведенні процесу санації першочергово необхідно сформувати: цілі та стратегії санації.

Прибуток – це: частина вир.

Прибуток від реалізації продукції – це: різниця.........

Принцип, що лежить в основі розподілу промислової продукції на групу “А” і групу “Б”:

Пріоритетними напрямками науково-технічного прогресу є:

Проведення реструктуризації підприємства можливо шляхом: усі відповіді правильні.

Прогноз на основі індикаторів – це:

Програмне забезпечення – це сукупність програм, які використовуються у роботі з комп’ютерами

Продуктивність праці це: витрати суп необх праці на....

Проектне фінансування є однією із форм співробітництва партнерів у сфері :виробництво

Пропозиція, щодо використання уже якось обгрунтованої і впровадженої ідеї інновацій називається:

Процес виробництва на підприємстві здійснюється при взаємодії таких чинників: предметів праці.....

Процес ефективного формального і неформального впливу на людей у зв’язку з реалізацією місії підприємства називають: організація

Процес фінансового оздоровлення починається з … виявлення та аналізу ............

Процес, що спонукає керівників і виконавців до спільних погоджених дій, спрямованих на досягнення індивідуальних та загальних цілей фірми називають: мотивація

Раціоналізаторська пропозиція – це технічне вирішення, яке є новим і корисним для під-ва

Реальна вартість проекту капітальних вкладень з урахуванням результатів від продажу діючого устаткування та податків має назву: початкові інв.

Резонансний ефект має місце, коли …якесь нововведення у певній галузі........

Результатом горизонтального поділу праці є: формування підрозділів підпр., які виконують певні частини загального трансформ. процесу.

Результатом інноваційних процесів є: новини

Резюме бізнес-плану це: короткий опис

Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається як…відношення заг прибутку до середньорічной вартості ОВФ.

Рентабельність власного капіталу - це: відношення чистого прибутку до власного капіталу.

Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:

Рентабельність підприємства - це: відносна доходн.....

Рентабельність продукції визначається як:співвідн.бал. пр.до обс.

Рентабельність сукупних активів характеризує: ефективність викор всього майна

Рентабельність це: відносн. показн.

Реструктуризації підприємства має бути спрямована насамперед на: відновл. конкур. спром. підпр.

Реструктуризація включає в себе наступні складові:реформу кадрової політики

Реструктуризація підприємства пов’язана з підготовкою та перепідготовкою персоналу, які супроводжуються орієнтацією на конкурентноспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається: управлінська ремтруктуризація.

Ринки досконалої та монополістичної конкуренції мають спільну рису: на ринку кооперує безліч продавців

Ринок – це …механізм взаємод покіпц. та продавців

Ринок товарів і послуг знаходиться у рівновазі, якщо: обсяг проп рівн обсягу попиту

Рівень використання устаткування по продуктивності визначає:

Рівень якості , за якого загальна величина суспільних витрат на виробництво і використання продукції у певних умовах її споживання є мінімальною, називається: оптимальний рівень якості

Робототехнічні і роторно-конвейєрні комплекси є одним із пріоритетних напрямків НТП, а саме: створ.нов.удоск. існ.зас.пр.

Родовою ознакою ефективності може слугувати необхідність досягнення мети виробничо-господарської діяльності підприємства …з найменшими витратами часу і суп прац.

Розвиток науки визначається:

Розвиток техніко-технологічної бази підприємства здійснюється шляхом: модернізація

Розрахунок відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів є:

Сегментація ринку - це: поділ ринку на окр.частини(сегменти)

Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це: відношення добутку дебіторської заборг.

Сертифікат продукції – це документ, який …засвідчує рівень якості прод.

Система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається: програма санації.

Система санаційних заходів розробляється на основі: стратегії санації.

Система стратегічних цілей розвитку підприємства визначається:

Систему взаємовідносин, котра встановлюється між підприємцем і фактор-фірмою (банком) , яка бере на себе дебіторську заборгованість підприємця або купує у підприємця його вимогу до того чи іншого партнера щодо оплати боргу називають: факторинг

Скорочення тривалості робочого тижня - це: соціальний ефект.

Соціально-психологічні методи управління діяльністю підприємства реалізують: мотиви соціальної поведінки

Специфічна діяльність з формування структури певного суб’єкта господарювання, координації внутрішніх підрозділів, розподілення повноважень і відповідальності між конкретними керівниками і виконавцями є однією із функцій управління, а саме: організації

Спільна підприєницька діяльність – це: підпр спільного володіння

Спільне підприємництво є однією із форм міжнародної підприємницької діяльності з _________ рівнем інтернаціоналізації. Відносно високим

Статутна доля вкладників не повинна перевищувати 50 відсотків майна товариства: акціонерного товариства

Стратегічна реструктуризації підприємства забезпечує: довготермін. конкурент

Суб’єкти якого добровільного об’єднання підприємств і організацій втрачають свою юридичну і господарську самостійність? тресту

Сукупність територіально відокремлених робочих місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або виготовляється однотипна продукція називають: Виробнича дільницяПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.01 с.)