Розділ І. Теоретична соціологія.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ І. Теоретична соціологія.Тема 1. Соціологія як наука

Предмет і об'єкт соціології. Макро- та мікросоціологічні рівні вивчення суспільства. Функції, принципи, методи, категорії соціології, основні закони соціології. Місце і роль соціології в системі суспільствознавства. Структура соціологічного знання: теоретична соціологія, спеціальні соціологічні теорії, прикладна соціологія.

Становлення соціології як самостійної науки. Основні етапи і тенденції розвитку соціологічної думки. Загальні положення соціологічних поглядів О. Конта, Г.С. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера,

 

В.Парето.

Зародження соціологічної думки в Україні. Політична соціологія М.Драгоманова. Українська ідея М. Грушевського. Ідея національної держави В. Липинського. Проблеми і досягнення української соціології в умовах розбудови незалежної держави.

Сучасний етап розвитку соціологічної науки та нові погляди на сутність соціального: "теорія обміну", "раціонального вибору"; символічний інтеракціонізм: "теорія систем"; сучасні теорії фемінізму; постмодерністська соціологічна теорія.

Тема 2. Суспільство як соціальна система.

Соціальна структура та стратифікація.

Зміст поняття "суспільство". Системний підхід до розгляду суспільства в
соціології. Загальна характеристика базисних компонентів соціального життя: соціальні процеси, взаємодії, відносини та зміни; соціальні інститути та спільноти; соціальний зв'язок та контроль. Сутнісні риси суспільства, проблема типологізації суспільств. Характерні особливості і тенденції сучасного постіндустріального суспільства.

Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи. Соціальна стратифікація. Тенденції соціальної мобільності. Соціальний статус та шляхи його набуття. Процес модернізації та стратифікаційні зміни в сучасному українському суспільстві: проблеми та умови їх вирішення.

Соціальна взаємодія, соціальні відносини та соціальний контроль.

Соціальні зміни та соціальні процеси. Природа та типи соціальних рухів. Різновиди соціальних процесів.

Соціальні інститути суспільства: види і функції. Соціальна організація: риси і види. Особистість у системі соціальних зв’язків.

Тема 3. Конфлікт як соціальний атрибут

Поняття "соціальний конфлікт" та "соціологія конфлікту". Причини соціальних конфліктів , їх класифікація, механізм , структура та функції. Соціальний конфлікт в фундаментальних теоріях М. Вебера, Г. Зіммеля, К. Маркса. Проблеми соціології конфлікту в дослідженнях сучасних вчених: Л. Козера, Р. Дарендорфа, К.- Е. Болдуінга. Прогнозування та попередження конфліктів Стратегія виходу з конфлікту; медіація. Медіаторство: офіційне та неофіційне. Ролі медіаторів. Шляхи гармонізації суспільних відносин в українському суспільстві на демократичних засадах.

Тема 4. Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства

Поняття „етносоціології”. Поняття етносу та основні етапи його розвитку. Теорія етногенезу Л.Гумільова. Сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація. Акультураційні стратегії в сучасному світі. Маргінальність та шляхи її подолання в українському суспільстві. Націоналізм як предмет вивчення в соціології та його класифікація. Світова проблема боротьби з сепаратизмом та тероризмом як проявами етнічно-релігійного екстремізму.

Історичні та сучасні форми релігій. Функції релігії як соціального інституту. Соціологічний аналіз стану національно-етнічної та релігійної

ситуації в Україні.

Розділ 2. Галузі соціологічного знання.

Тема 1. Економічна соціологія.

Соціологія праці та управління

Уявлення про економічну сферу як виробництво, розподіл та споживання матеріальних благ. Об'єкт та предмет економічної соціології. Сутність понять: "економічні свідомість, інтерес, поведінка"; "власність". Соціальні функції економіки.

Поняття предмету соціології праці та управління. Основні категоріальні характеристики праці: "характер праці", її "зміст; "умови", "види", "організація". Суб'єктивні оцінки сфери праці: "мотивація", "ставлення" до праці"; "задоволеність умовами праці", її "стимулювання"; "трудова адаптація"; "соціально-психологічний клімат в колективі". Принципи управління соціальними процесами. Особистість сучасного керівника та методи підвищення ефективності його праці та взаємодії з трудовим колективом. Соціальні технології та їх роль у розвитку трудового колективу.

Застосування менеджерських методів і засобів праці.

Тема 2 . Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права

Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики. Політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні. Електоральні теорії в соціології політики: теорія "раціонального вибору", "політичного поля", соціологічна та соціально-психологічна концепції.

Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства. Функції та канали висловлювання громадської думки. Засоби масової інформації як "четверта влада". Функції ЗМІ. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру. Суперечності розвитку вітчизняних ЗМІ.

Предмет, проблематика, структура і функції соціології права. Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Тема 3. Соціологія особистості

Особистість як об’єкт та суб'єкт соціальних відносин. Предмет соціології особистості. Соціальна структура та типологія особистості. Сутність процесу соціалізації: етапи (первинна, вторинна), компоненти (освіта, виховання) та фази (соціальна адаптація, інтеріоризація). Соціальним статус особистості, соціальна роль. Соціальна поведінка та фактори її формування. Потреби та

 

інтереси особи як відображення суспільних відносин. Соціальні програми виховання.

Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота. Молодіжна субкультура. Процес інтеграції молоді в суспільні структури. Причини девіатної поведінки молодих людей та соціальна корекція цього стану. Організація вільного часу молоді в українському суспільстві як один із шляхів попередження, подолання явищ десоціалізації особистості.

Тема 4. Соціологія сім'ї.

Гендерна соціологія

Поняття про предмет соціології сім'ї та гендерної соціології. Співвідношення понять ''стать" та "гендер". Основні положення гендерної соціології; проблеми гендерної соціалізації; гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх змінювання в сучасному суспільстві.

Сім'я та шлюб як соціальні інститути. Структура, функції сучасної сім'ї. Типологія сім'ї. Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних досліджень. Підготовка молоді до створення сім'ї, зміцнення її стабільності як стратегічні суспільні завдання українського соціуму. Сутність демографічної полі гики. Демографічна ситуація в Україні.

Тема 5. Соціологія культури.

Соціологія освіти та науки

Поняття культури в соціології. Види культури. Культура як якість суспільного життя. Форми культури та їх взаємодія. Соціальні функції культури; її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання. Стан освіти та науки як якісний показник рівня розвитку культури та суспільства в цілому. Соціологія освіти та науки як галузі соціології.

Універсальність освіти, її соціальні функції. Система освіти. Мета та проблеми української освіти.

Наука як особливе соціальне явище. НТР та соціальні наслідки. Соціальні функції науки. Соціально-скономічні, політичні фактори та механізми забезпечення зростання ефективності науки. Науковий потенціал України.

Розділ 3.Теорія та практикаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.139.152 (0.017 с.)