Науково-методичний центр вищої освіти 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Науково-методичний центр вищої освітиЗатверджено

Заступник державного секретаря

М.Ф.Степко

____________________________

„_____”_______________2005 р.

 

 

СОЦІОЛОГІЯ

ПРОГРАМА

Для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації,

Які здійснюють підготовку молодших спеціалістів

На основі базової загальної середньої освіти

 

 

СОЦІОЛОГІЯ.Програма для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти.

 

 

Укладачі:

Лутак Н.А., голова Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін, викладач-методист Дніпропетровського обласного базового транспортно-економічного технікуму, голова предметної комісії.

 

Кулакова Т.Г., викладач-методист технологічного коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету, голова предметної комісії.

Рисіч Л.О., викладач-методист Автотранспортного технікуму Національного гірничого університету.

 

Воробйова Л.М., викладач вищої категорії Дніпропетровського обласного базового транспортно-економічного технікуму.

 

Воронова І.І., викладач першої категорії Дніпропетровського технікуму зварювання та електроніки ім.. Е.О. Патона, голова предметної комісії.

 

Програму розглянуто та ухвалено на засіданні Дніпропетровського міського методичного об’єднання викладачів суспільних дисциплін

Протокол №1 від 21 жовтня 2004 року.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з соціології для вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти складається з орієнтовного тематичного плану, розрахованого на 54 години, основних вимог до знань та умінь студентів, основних положень дисципліни, критеріїв оцінювання, списку рекомендованої літератури.

Програма складена з урахуванням специфіки навчально-виховного процесу і стандартів освіти у вищих навчальних закладах І - ІІ рівнів акредитації, вікової категорії студентів на основі програм вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації.

Сучасний етап розвитку незалежної суверенної української держави характеризується активним пошуком шляхів удосконалення суспільно-політичної системи, оптимізації соціальних зв’язків на всіх її рівнях. Соціологічним знанням в цьому процесі надається чинне місце. Соціологія стає науковим орієнтиром в усвідомленні людиною сутності соціальних процесів, механізмах та закономірностях їх розгортання, оцінках результатів. Молодь, озброєна глибокими знаннями, яка має власну активну життєву позицію, стійкі сформовані моральні цінності, бажання працювати і жити добре, є головною стратегічною метою суспільства. Саме вона має стати свідомим, активним будівником оновленої демократичної правової громадянської України.

Дисципліна «Соціологія» дає можливість ознайомити студентів з суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу. Засвоюючи світовий досвід соціології, програма спонукає студента звернутися до проблем власного суспільства, розібратися в причинах негативних явищ суспільства, виробити власне ставлення до них і шукати шляхів удосконалення соціальних відносин , навіть, на особистому рівні.

Курс "Соціології" в системі підготовки молодших спеціалістів повинний сприяти громадянському становленню студентської молоді.

Викладачі навчальних закладів мають право вносити до програми додаткові питання, які враховують специфіку вимог навчання студентів окремих спеціальностей і націлені на кращу адаптацію певних тем до напрямку професійної діяльності майбутнього фахівця. Такі зміни не можуть призводити до порушення логіки програми, не змінюють програму та зміст її тем. Необхідність внесення доповнень до основної програми розглядається на засіданні предметної (циклової) комісії та затверджується наказом навчального закладу.

Програма розрахована на вивчення дисципліни протягом одного семестру. Метод вивчення – лекційно-семінарський. Розділи програми дозволяють застосовувати новітні навчальні технології, зокрема модульно-рейтингову, кредитно-модульну та ін.

Форми підсумкового контролю визначаються навчальним планом.

Оцінювання знань студентів здійснюється за тією шкалою, яка функціонує у навчальному закладі.

На основі програми розробляються робочі програми дисципліни, які враховують кількість годин за навчальним планом.

До навчальної програми додається перелік основних вимог до знань та умінь; перелік основних понять; критерії оцінювання навчальних досягнень; список літератури.

Основні поняття і положення дисципліни

Соціологія як наука про суспільство; об’єкт та предмет науки. Функції, принципи, методи, категорії, основні закони, структура соціології. Суспільство як система. Соціальна структура та стратифікація. Конфлікт як соціальний атрибут. Соціологія конфлікту. Шляхи попередження та розв’язання соціальних конфліктів; медіаторство. Маргінальність та перспективи її подолання в українському суспільстві. Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління. Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права. Соціологія особистості. Соціалізація особистості. Молодь як особлива соціально-демографічна категорія. Гендерна соціологія. Соціологія сім’ї. Соціологія культури, освіти, науки. Соціологічне дослідження. Теорія та практика соціологічних досліджень. Методи соціологічного дослідження. Методика обробки результатів соціологічних досліджень та їх інтерпритація.

Основні вимоги до знань й умінь

В процесі вивчення "Соціології" студенти повинні знати:

· загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

· предмет, структуру, функції, , принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

· основних західних та вітчизняних теоретиків періоду становлення соціології як самостійної науки та сучасності;

· загальний зміст спеціальних соціологічних теорій, зазначених в програмі;

· процес підготовки, організації та проведення конкретних соціологічних досліджень;

· основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

· шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

В процесі вивчення "Соціології" студенти повинні уміти:

· пояснювати, оцінювати , узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

· володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарі, в дискусіях, диспутах, тощо;

· користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

 

· критично аналізувати матеріали засобів масової інформації;

· брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

· використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин наявних соціальних конфліктів в сім’ї , колективі, на виробництві;

· сприяти розв'язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора;

· використовувати отримані знання соціальних технологій для профорієнтації та профадаптації, зміцнення трудової дисципліни, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі.

 

Орієнтовний тематичний план

Дисципліни «Соціологія»

Назва розділів, тем програми Кількість годин
Всього Ауди-тор-них Лекцій- них Семі-нарсь-ких На самостійне вив-чення
Розділ 1.Теоретична соціологія. Тема 1. Соціологія як наука Тема 2.Суспільство як система. Соціальна структура та стратифікація Тема 3. Конфлікт як соціальний атрибут Тема 4.Етнічно-релігійні процеси в соціальній структурі суспільства Розділ 2. Галузі соціологічного знання. Тема 1.Економічна соціологія. Соціологія праці та управління Тема 2. Соціологія політики та громадської думки. Соціологія права. Тема 3. Соціологія особистості Тема 4. Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія Тема 5. Соціологія культури. Соціологія освіти та науки Розділ 3. Теорія та практика конкретних соціологічних досліджень                                                                        
Всього

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 258; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.005 с.)