ТЕМА 1. Поняття, сутність та походження держави. Форми держави 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. Поняття, сутність та походження держави. Форми державиПоняття держави та її ознаки. Теорії походження держави. Характеристика функцій держави. Поняття та елементи механізмів держави. Органи держави. Поняття та ознаки правової держави. Форма держави та її складові елементи. Форма державного управління. Форма державного устрою. Державно-правовий (політичний) режим. Особливості елементів форми української держави.

 

ТЕМА 2. Поняття, сутність та походження права. Правові відносини

Поняття та сутність права. Принципи права: поняття, види, зміст. Поняття і види функцій права. Місце норм права в системі соціальних норм. Джерела права. Поняття, ознаки і види правових відносин. Суб‘єкти правових відносин. Об‘єкти правових відносин. Поняття юридичних фактів.

 

ТЕМА 3. Система права і система законодавства

Поняття системи права. Система законодавства України. Систематизація та характеристика нормативно-правових актів у системі права України.

 

ТЕМА 4. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність

Поняття та види правомірної поведінки. Поняття та ознаки правопорушень. Види правопорушень. Поняття та ознаки юридичної відповідальності. Види юридичної відповідальності.

 

Змістовий модуль №2 „Галузі законодавства України”

ТЕМА 5. Основи конституційного права України

Поняття, предмет, джерела конституційного права України. Характеристика та зміст Конституції України – основного закону держави. Права, свободи та обов‘язки громадян України, гарантії їх дотримання. Виборча система в Україні. Види референдумів. Система органів державної влади в Україні. Організація системи органів влади в Автономній Республіці Крим.

 

ТЕМА 6. Основи цивільного права України

Загальна характеристика цивільного законодавства України. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності. Поняття юридичної особи. Особисті немайнові права громадян. Захист честі, гідності, ділової репутації. Право власності. Правочини та цивільно-правові угоди. Представництво і довіреність. Інтелектуальна власність як об‘єкт правової охорони. Спадкування.

 

ТЕМА 7. Основи сімейного права України

Сучасне сімейне законодавство України. Порядок укладання шлюбу та створення сім‘ї. Взаємні права та обов‘язки батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). Патронат. Опіка. Піклування.

 

ТЕМА 8. Основи трудового права України

Сучасне трудове законодавство України. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладення. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству. Розв‘язання трудових спорів.

 

ТЕМА 9. Основи кримінального права України

Загальна характеристика кримінального законодавства України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Види злочинів. Мета і види кримінального покарання. Звільнення від відбування покарання. Амністія і помилування.

 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ЗМІСТ КУРСУ ЛЕКЦІЙ

Зміст курсу лекцій (денна форма навчання)

 

Змістовий модуль №1

Тема 1. Поняття, сутність та походження держави. Форми держави

(2 години)

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Зміст теорій походження держави.

3. Характеристика та види функцій держави.

4. Поняття та елементи механізмів держави.

5. Характеристика органів державної влади.

6. Поняття та ознаки правової держави.

7. Поняття форми держави та її складових елементів.

8. Поняття державного управління та його види.

9. Поняття державного устрою та його види.

10. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його види.

11. Особливості елементів форми української держави.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

 

Тема 2. Поняття, сутність та походження права. Правові відносини

(2 години)

1. Поняття та сутність права.

2. Характеристика теорій походження права.

3. Принципи права: поняття, види, зміст.

4. Поняття і види функцій права. Місце норм права в системі соціальних норм.

5. Поняття та види джерел права.

6. Поняття, ознаки і види правових відносин.

7. Поняття суб‘єкта та об‘єкта правових відносин.

8. Поняття юридичних фактів.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

 

Тема 3. Система права і система законодавства

(2 години)

1. Поняття системи права.

2. Поняття та характеристика системи законодавства України.

3. Види систематизації нормативно-правових актів у системі права України та їх характеристика.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

 

Тема 4. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність

(2 години)

1. Поняття та види правової поведінки.

2. Поняття та ознаки правопорушень.

3. Види правопорушень.

4. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

5. Види юридичної відповідальності.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

 

Змістовний модуль №2

Тема 5. Основи конституційного права України

(2 години)

1. Поняття, предмет, джерела конституційного права України.

2. Характеристика та зміст Конституції України – основного закону держави.

3. Характеристика конституційних прав, свобод та обов‘язків громадян України, гарантії їх дотримання.

4. Виборча система в Україні. Види референдумів.

5. Система органів державної влади в Україні.

6. Організація системи органів влади в Автономній Республіці Крим.

Рекомендована література: 1-3,8,9,10,12,14,15,17,18,20.

 

Тема 6. Основи цивільного права України

(2 години)

1. Поняття, предмет та джерела цивільного законодавства України.

2. Поняття і зміст цивільної правоздатності та дієздатності.

3. Поняття і характеристика юридичної особи.

4. Зміст особистих немайнових прав громадян. Захист честі, гідності, ділової репутації.

5. Зміст та реалізація права власності громадянами України.

6. Правочини та цивільно-правові угоди у цивільному праві.

7. Представництво і довіреність у цивільному праві.

8. Інтелектуальна власність як об‘єкт правової охорони.

9. Зміст спадкування.

Рекомендована література: 1-3,8,9,10,12,14,15,17,18-20.

 

Тема 7. Основи сімейного права України

(2 години)

1. Поняття, предмет, джерела сімейного законодавства України.

2. Порядок укладання шлюбу та створення сім‘ї за сімейним правом України.

3. Взаємні права та обов‘язки батьків і дітей за сімейним правом України.

4. Порядок усиновлення (удочеріння) за сімейним правом України.

5. Поняття та зміст патронату.

6. Поняття та зміст опіки.

7. Поняття та зміст піклування.

Рекомендована література: 1,2,8,9,10,12,14-18,20.

 

Тема 8. Основи трудового права України

(2 години)

1. Поняття, предмет та джерела трудового законодавства України.

2. Поняття та характеристика колективного договору, порядок його укладання.

3. Поняття та характеристика трудовий договір, порядок укладання. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.

4. Розв‘язання трудових спорів.

Рекомендована література: 2,4-5,7-10,12-15,17,18,20.

 

Тема 9. Основи кримінального права України

(2 години)

1. Поняття, предмет та джерела кримінального законодавства України.

2. Поняття та ознаки злочину у кримінальному праві.

3. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості наслідків.

4. Види злочинів за об‘єктом посягання, суб‘єктом, мотивом вчинення.

5. Мета і види кримінального покарання, класифікація покарань.

6. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання.

7. Поняття та зміст амністії і помилування.

Рекомендована література: 2,9-12,14,15,17,18,20.

 

ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Семінарське заняття №1

Тема: Поняття, сутність та походження держави і права

Мета: сформувати у студентів поняття держави та права, їх ознак, проаналізувати теорії походження держави і права, з‘ясувати характеристику функцій держави, особливості її механізму, сутність поняття форма держави та її елементів, а також охарактеризувати основні елементи системи права і системи законодавства України, способи їх систематизації.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття держави та її ознаки.

2. Зміст теорій походження держави.

3. Характеристика та види функцій держави.

4. Поняття та елементи механізмів держави.

5. Характеристика органів державної влади.

6. Поняття та ознаки правової держави.

7. Поняття форми держави та її складових елементів.

8. Поняття державного управління та його види.

9. Поняття державного устрою та його види.

10. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його види.

11. Особливості елементів форми української держави.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

Практична робота:

1. Скласти план-схему до питання «Поняття держави та її функції».

2. Скласти план схему до питання «Поняття державного управління та його види».

3. Скласти план-схему до питання «Поняття державного устрою та його види».

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

1. Органи державної влади України.

2. Види політичного режиму в Україні та його особливості.

3. Принципи організації і функціонування державного апарату України.

4. Зміст основних та неосновних функцій держави.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття держави та її ознаки. Зміст теорій походження держави.

2. Характеристика та види функцій держави.

3. Поняття та елементи механізмів держави.

4. Характеристика органів державної влади.

5. Поняття та ознаки правової держави. Поняття форми держави та її складових елементів.

6. Поняття державного управління та його види. Поняття державного устрою та його види.

7. Поняття державно-правового (політичного) режиму та його види.

8. Особливості елементів форми української держави.

Семінарське заняття №2.

Тема: Поняття, сутність та походження права. Правові відносини.

Мета: розкрити поняття та сутність права, теорії його походження, поняття правовідносин, суб‘єктів правовідносин, надати уявлення про об‘єкти правовідносин та юридичні факти, ознайомити студентів з основними видами правомірної та юридичної відповідальності.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття та сутність права.

2. Характеристика теорій походження права.

3. Принципи права: поняття, види, зміст.

4. Поняття і види функцій права. Місце норм права в системі соціальних норм.

5. Поняття та види джерел права.

6. Поняття, ознаки і види правових відносин.

7. Поняття суб‘єкта та об‘єкта правових відносин.

8. Поняття юридичних фактів.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

Практична робота:

1. Скласти 5 тестових запитань по темі «Поняття, сутність та походження права» (по чотири варіанти відповідей в кожному, один варіант - вірний).

2. Скласти 5 тестових запитань по темі «Правові відносини» (по чотири варіанти відповідей в кожному, один варіант - вірний).

Індивідуальна робота:

Реферативні доповіді

1. Норми права та інші соціальні норми.

2. Нормативно-правовий акт: поняття, ознаки, види.

3. Функції права.

Питання для самоконтролю:

1. Поняття та сутність права.

2. Характеристика теорій походження права.

3. Принципи права: поняття, види, зміст.

4. Поняття і види функцій права. Місце норм права в системі соціальних норм.

5. Поняття та види джерел права.

6. Поняття, ознаки і види правових відносин.

7. Поняття суб‘єкта та об‘єкта правових відносин.

8. Поняття юридичних фактів.

Семінарське заняття №3.

Тема: Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.

Мета: розкрити поняття правовідносин, суб‘єктів правовідносин, надати уявлення про об‘єкти правовідносин та юридичні факти, ознайомити студентів з основними видами правомірної та юридичної відповідальності.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття та види правової поведінки.

2. Поняття та ознаки правопорушень.

3. Види правопорушень.

4. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

5. Види юридичної відповідальності.

Рекомендована література: 2,9,10,12,14,15,17,18,20.

Практична робота:

1. За допомогою кодексів (кримінального, цивільного, адміністративного, сімейного) України наведіть по 3 приклади кожного виду правопорушення з посиланням на статтю відповідного нормативно-правового акту.

2. Визначте, до якого виду відповідальності може бути притягнуто винних у кожному з наведених випадків:
1. Громадянин М. перевозив наркотичні засоби у невеликих розмірах без мети збуту. 2. Громадянка С. систематично порушувала трудову дисципліну в установі, де працювала. 3. Громадяни К. та П. у нетверезому стані здійснили наругу над могилою на цвинтарі. 4. Працівник Ф. завдав шкоди підприємству, де працює, ненавмисним зіпсуванням майна. А. Дисциплінарна відповідальність. Б. Кримінальна відповідальність. В. Матеріальна відповіда- льність. Г. Цивільно-правова відповідальність. Д.Адміністративна відповідальність.

3. Визначте, які структурні елементи правової норми наведені у наступних статтях закону:

А. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу (ч.2 ст.22 Сімейного кодексу України).

Б. Суб’єктами права власності є фізичні та юридичні особи (ст. 325 Цивільного кодексу України).

В. Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років (ст. 186 Кримінального кодексу України).

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Поняття і види правомірної поведінки.

2. Поняття, принципи і види юридичної відповідальності.

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть поняття та вкажіть ознаки правомірної поведінки особи.

2. Назвіть поняття та вкажіть ознаки правової поведінки особи.

3. Назвіть інші види поведінки особи і зазначте, чи виступає вона правомірною?

4. Назвіть поняття та ознаки правопорушень.

5. Зазначте, на які види поділяються правопорушення з точки зору права.

6. Що являє собою склад правопорушення?

7. Назвіть відмінність між об‘єктом правопорушення та його об‘єктивною стороною.

8. Назвіть відмінність між суб‘єктом та суб‘єктивною стороною правопорушення.

9. Вкажіть поняття та види юридичної відповідальності.

 

Семінарське заняття №4.

Тема: .Основи конституційного права України.

Мета: проаналізувати конституційні норми, які закріплюють і регулюють суспільні відносини, що забезпечують організаційну і функціональну єдність суспільства як цілісної соціальної системи, основи конституційного ладу України, статус людини і громадянина, територіальний устрій держави, форми безпосередньої демократії, систему органів державної влади.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття, предмет, джерела конституційного права України.

2. Характеристика та зміст Конституції України – основного закону держави.

3. Характеристика конституційних прав, свобод та обов‘язків громадян України, гарантії їх дотримання.

4. Виборча система в Україні. Види референдумів.

5. Система органів державної влади в Україні.

6. Організація системи органів влади в Автономній Республіці Крим.

Рекомендована література: 1-3,8,9,10,12,14,15,17,18,20.

Практична робота:

1. Ознайомтеся зі змістом Конституції України. Розташуйте назви розділів Конституції України у відповідній послідовності:

 

 

А. Територіальний устрій України. Б. Верховна Рада України. В. Місцеве самоврядування. Г. Прокуратура. А. Конституційний Суд України.. Б. Місцеве самоврядування. В. Загальні засади. Г. Вибори. Референдум.

2. Складіть план-схему до наступних розділів конституції: «Верховна Рада України», «Кабінет Міністрів України», «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Соціальний статус народного депутата України.

2. Соціальний статус суддів в Україні.

3. Характеристика місцевих та спеціалізованих судів судової системи України.

4. Повноваження Верховної Ради України.

5. Повноваження Президента України.

6. Характеристика та функції Верховного суду України.

7. Характеристика та функції Конституційного суду України.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте конституційне право України.

2. Охарактеризуйте зміст та побудову Конституції України, зазначте основні конституційні права та свободи людини.

3. Назвіть ознаки та види виборчої системи України.

4. Назвіть ознаки та види референдумів в України.

5. Охарактеризуйте систему органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні.

6. Охарактеризуйте систему органів влади в Автономній Республіці Крим.

 

Семінарське заняття №5.

Тема: .Основи цивільного права України.

Мета: проаналізувати основні структурні елементи цивільного законодавства України як форми вираження цивільного права, розкрити основні поняття цивільного права.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття, предмет та джерела цивільного законодавства України.

2. Поняття і зміст цивільної правоздатності та дієздатності.

3. Поняття і характеристика юридичної особи.

4. Зміст особистих немайнових прав громадян. Захист честі, гідності, ділової репутації.

5. Зміст та реалізація права власності громадянами України.

6. Правочини та цивільно-правові угоди у цивільному праві.

7. Представництво і довіреність у цивільному праві.

8. Інтелектуальна власність як об‘єкт правової охорони.

9. Зміст спадкування.

Рекомендована література: 1-3,8,9,10,12,14,15,17,18-20.

Практична робота:

1. 16-річний Дмитро Чеботарьов працював слюсарем та навчався у вечірній школі. Отримавши заробітну плату (160 грн.), він придбав у свого однокласника школяра Олега Равілова собаку за 25 грн., уклавши письмову угоду. Мати Дмитра, довідавшись про покупку, почала вимагати від батька Олега забрати собаку назад та повернути гроші, мотивуючи це своєю незгодою з угодою, що її уклав неповнолітній син. Але батько Олега відмовився забрати, вказавши, що дав попередню згоду своєму синові на продаж собаки. Мати Дмитра звернулася до суду. Яке рішення повинен прийняти суд?

2. Костянтин Удовенко домовився з Оксаною Макаренко про купівлю велосипеда. Він сплатив гроші, отримав розписку і, заважаючи на сильний дощ та пізній час, вирішив за згодою Оксани забрати велосипед наступного дня. Коли він прийшов до продавця, виявилось, що велосипед продано Валерію Давиденко, який запропонував значно більшу суму. Але Костянтин вимагав передачі купленого велосипеда. Хто правий у цій ситуації?

3. Працюючи у геологічній експедиції у віддаленому районі Карпат, громадянин Федур дістав важку травму. Побоюючись за своє життя, він вирішив залишити заповіт. Написавши заповіт, він звернувся до начальника експедиції з проханням засвідчити його. Той, прочитавши заповіт вголос, висловив обурення щодо його змісту – своє майно Федур заповідав не дружині, а сторонній особі, але після наполягань Федура засвідчив документ. Чи відповідає ця процедура вимогам закону?

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Механізм захисту особистих немайнових прав громадян у цивільному праві України.

2. Особливості спадкування в Україні.

3. Зміст та особливості захисту права інтелектуальної власності в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Охарактеризуйте системи цивільного права України.

2. Охарактеризуйте суб‘єктів та об‘єкти цивільних правовідносин.

3. Поняття цивільної правоздатності та дієздатності.

4. Зміст права власності у цивільному праві України та механізми його захисту.

5. Поняття правочину у цивільному праві України та умови їх дійсності.

6. Поняття представництва та довіреності у цивільному праві. Види довіреностей.

7. Зміст інтелектуальної власності у цивільному праві України.

 

Семінарське заняття №6.

Тема: .Основи сімейного права України.

Мета: проаналізувати сімейно-правові нормативні акти, які регулюють особисті немайнові та пов‘язані з ними майнові відносини, що виникають зі шлюбу, споріднення, усиновлення та взяття дітей на виховання.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття, предмет, джерела сімейного законодавства України.

2. Порядок укладання шлюбу та створення сім‘ї за сімейним правом України.

3. Взаємні права та обов‘язки батьків і дітей за сімейним правом України.

4. Порядок усиновлення (удочеріння) за сімейним правом України.

5. Поняття та зміст патронату.

6. Поняття та зміст опіки (піклування).

Рекомендована література: 1,2,8,9,10,12,14-18,20.

Практична робота:

1. Громадянин Парамонов та громадянка Мілонова звернулися до РАГСу з проханням зареєструвати їх шлюб. Прийнявши заяву, співробітники РАГСу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Але молоді не погодилися з цим. Вони пояснили, що багато років знають один одного, тому для них додаткові роздуми не потрібні, до того ж Парамонов – геолог, через кілька днів повинен виїжджати в експедицію на весь польовий сезон – більше ніж півроку. Чи можна вирішити цю проблему?

2. Громадяни Марунич та Юрчук прийняли рішення про розлучення та звернулися до суду. Неповнолітній син за спільним рішенням мав залишатися з матір’ю Маруни, але виникла суперечка щодо розподілу майна. Чоловік Юрчук зазначив, що він протягом усього періоду перебування у шлюбі працював на двох роботах, отримуючи досить великі гроші, саме за них було придбано сучасну апаратуру, збудовано дачу. У той же час дружина Марунич тривалий час не працювала, була домогосподаркою. У зв’язку з цим Юрчук вимагав виділити дружині 1/3 майна, а інші 2/3 залишити за ним. Яким має бути рішення суду?

3. Після розлучення громадянки Терещенко зі своїм колишнім чоловіком Равіловим у них виник конфлікт. Равілов вимагав, щоб колишня дружина змінила своє прізвище на дошлюбне, але Терещенко не погоджувалася. Конфлікт затягнувся і набув нової сили через два роки, коли Терещенко взяла новий шлюб і вирішила змінити прізвище сина, що жив з нею, на прізвище нового чоловіка, яке взяла з собі й вона. Але Равілов не дав згоди на це. Як вирішити цей конфлікт?

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Зміст та порядок укладання шлюбу в Україні.

2. Зміст та порядок укладання шлюбного договору (контракту) в Україні.

Питання для самоконтролю:

1. Характеристика сімейного права України.

2. Поняття шлюбу та сім‘ї. Умови укладання шлюбу.

3. Поняття шлюбного договору у сімейному праві.

4. Порядок припинення шлюбу та визнання його недійсним.

5. Визначення та характеристика наступних понять: усиновлення (удочеріння), патронат, опіка, піклування.

 

Семінарське заняття №7.

Тема: .Основи трудового права України.

Мета: ознайомити студентів з основними нормативно-правовими актами, які регулюють трудові відносини в Україні, засвоїти основні поняття трудового законодавства.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття, предмет та джерела трудового законодавства України.

2. Поняття та характеристика колективного договору, порядок його укладання.

3. Поняття та характеристика трудового договору, порядок укладання. Матеріальна відповідальність працівника за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.

4. Розв‘язання трудових спорів.

Рекомендована література: 2,4-5,7-10,12-15,17,18,20.

Практична робота:

1. Чаюн працювала у санаторії завідуючою складом. Вирішивши перейти на інше місце роботи, вона подала заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація перевірила наявність майна, яке було доручено Чаюн і виявила нестачу деякої кількості речей. У зв’язку з цим адміністрація відмовилася звільнити Чаюн і видати їй трудову книжку до того, як вона розрахується із санаторієм за втрачені речі. Чи правильно діяла адміністрація?

2. Громадянку Страшнову було прийнято на роботу ткалею з випробувальним строком на два місяці. Але через тиждень вона два дні не з’являлася на роботі, а коли вийшла на третій день, не змогла дати поважних пояснень за прогул. Адміністрація видала наказ про звільнення Страшнової з роботи. Чи не припущено порушень трудового законодавства?

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Контракт – особливий вид трудового договору.

2. Порядок розв‘язання трудових спорів.

Питання для самоконтролю:

1. Характеристика трудового законодавства України.

2. Колективний договір, трудовий договір: поняття та порядок укладання.

3. Правове регулювання робочого часу.

4. Трудова дисципліна.

5. Поняття та зміст матеріальної відповідальності працівника, за шкоду, заподіяну з його вини підприємству.

6. Порядок розв‘язання трудових спорів за трудовим законодавством України.

 

Семінарське заняття №8.

Тема: .Основи кримінального права України.

Мета: ознайомити студентів з основними нормативно-правовими актами, які регулюють кримінально-правові відносини в Україні, засвоїти основні поняття кримінального законодавства.

План семінарського заняття:

Теоретична частина:

1. Поняття, предмет та джерела кримінального законодавства України.

2. Поняття та ознаки злочину у кримінальному праві.

3. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості наслідків.

4. Види злочинів за об‘єктом посягання, суб‘єктом, мотивом вчинення.

5. Мета і види кримінального покарання, класифікація покарань.

6. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання.

7. Поняття та зміст амністії і помилування.

Рекомендована література: 2,9-12,14,15,17,18,20.

Практична робота:

1. Обліковець колгоспу Бісенова, повертаючись з водієм Калієвим з контори колгоспу, де вона отримувала гроші на видачу заробітної плати членам бригади, виявила, що касир Пшик видала їй зайвих 1800 гривень. Про це вона повідомила Калієва. За пропозицією останнього вони вирішили 1000 грн. привласнити, а решту повернути колгоспу. З цією метою Бісенова передала 1000 грн. Калієву, щоб той їх сховав. Визначте форму співучасті. Дайте оцінку учасникам злочин.

2. Робітник радгоспу Лосарєв, дізнавшись про те, що в сейфі бухгалтерії радгоспу є значна сума грошей, вирішив їх викрасти, розбивши шибку у вікні, він проник туди і з допомогою принесеного ломика намагався зламати замок сейфа. Проте йому вдалось лише відігнути лівий кут верхньої частини дверцят. Зрозумівши, що. відкрити сейф не вдасться, Лосарєв пішов додому. В касі сейфа було 270 тис. крб. Як кваліфікувати дії Лосарсва? Варіант ІІ. Лосареву вдалось відкрити сейф, але він виявився порожнім, оскільки касир Наумова забрала гроші додому, побоюючись, що їх можуть викрасти. Як кваліфікувати дії Лосарєва?

3. Для того, щоб позбутися дружини ї дочки, Гриб виготовив вибу­ховий пристрій з годинниковим механізмом, поклав його в ящик з продуктами, котрий ті брали з собою в Москву для родичів, І здав разом з іншими речами у вантажний відсік літака, яким дружина і дочка мали летіти з Києва до родичів. На борту літака було 168 пасажирів і вісім членів екіпажу. Пристрій мав спрацювати в той час, коли літак буде в повітрі. Проте оскільки а аеропорту вантажни­ки необережно, грубо кидали речі, у вибуховому пристрої було пору­шено електроконтакт і він не спрацював. Як кваліфікувати дії Гриба?

4. Зарубін вкрав на фабриці два рулони тканини, перекинув її через огорожу і сховав біля залізничної колії у кюветі. Потім він пішов додому, запропонував своєму сусіду Сватикову допомогти йому перевезти тканину додому. Той взяв санчата і разом із Зарубіним пішов по тканину. По дорозі вони зустріли Іванова і запропонували приєднатись до них. Під час перевезення тканини всі троє були затримані воєнізованого охороною фабрики. Як слід вирішити справу:

Індивідуальна робота студентів:

Реферативні доповіді

1. Поняття необхідної оборони у кримінальному праві.

2. Поняття та наслідки судимості особи за кримінальним правом України.

3. Поняття співучасті у кримінальному праві.

4. Поняття та зміст основних покарань у кримінальному праві.

5. Поняття та зміст додаткових покарань у кримінальному праві.

6. Характеристика Загальної частини кримінального права України.

7. Характеристика Особливої частини кримінального права України.

Питання для самоконтролю:

1. Характеристика кримінального права України.

2. Злочин та його знаки і види у кримінальному праві України.

3. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості наслідків у кримінальному праві України.

4. Мета і види кримінального покарання, класифікація покарань.

5. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання.

6. Поняття та зміст амністії і помилування.

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Метою самостійної роботи студентів є: засвоєння певних правових понять і категорій; опанування основними методами практичної та творчої роботи із навчальною та науковою літературою; засвоєння навичок практичного використання знань.

Самостійна робота студентів передбачає: роботу із навчальною та науковою літературою; підготовку рефератів та доповідей; підготовка до семінарських занять, поточного та підсумкового контролю.

Самостійна робота передбачає:

- попередню підготовку до семінарських занять;

- виконання практичних завдань;

- підготовку до обговорення окремих питань, які винесені на самостійне опрацювання;

- ведення словника юридичних термінів;

- огляд рекомендованої літератури.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Головна мета індивідуальної роботи – поглиблення знань та одержання додаткових практичних навичок з основних питань курсу „Правознавство” шляхом самостійної роботи з нормативно-правовими актами та іншими літературними джерелами.

Індивідуальна робота студентів передбачає також написання реферативних повідомлень.

Реферат - це короткий виклад у письмовій формі робіт, які вивчались. У рефераті необхідно виразити і свої думки, які демонструють ставлення до проблеми, що аналізується.

Мета реферату — допомогти студентам глибше засвоїти найбільш важливі питання основ права, перевірити їх уміння самостійно викладати теоретичні положення, працювати з літературою, нормативним матеріалом, вирішувати конкретні правові задачі, правильно застосовувати і тлумачити чинне законодавство.

Перш ніж приступити до написання реферату, необхідно уважно ознайомитися з методичними вказівками, вивчити відповідні розділи в підручниках і необхідну основну і спеціальну літературу. Треба також уважно ознайомитися з чинним законодавством з цього питання і практикою його застосування.

Найбільш поширеною помилкою при написанні рефератів є механічне переписування тексту з учбової, спеціальної або довідкової літератури Студенти мають з'ясувати суть проблем, що досліджуються врефераті, і потім самостійно викласти їх.

Тексту реферату повинен передувати детально розроблений план. Складаючи його, потрібно керуватися зразком плану, що рекомендується до кожної теми. Однак він може бути доопрацьований, в нього можуть вноситися необхідні уточнення і зміни. Важливо, щоб зміст роботи відповідав плану. По можливості студент повинен обговорити тему і план роботи з викладачем.

Вимоги до реферату:

1. Реферат повинен бути обсягом 10-12 машинописних сторінок або виконаних на комп’ютері (допускається також написання від руки).

2. Реферат представляє собою самостійно виконану роботу, метаякої поглиблення та розширення знань з певного питання.

3. Структура реферату: титульний аркуш; план реферату; основна частина; висновок; список використаної літератури.

4. До списку використаної літератури заносяться нормативні акти, підручники. Для посилання на літературу необхідно вказувати автора, назву праці, найменування журналу або збірки (для статей), місце видання, рік видання, загальну кількість сторінок.

5. Реферат маг бути охайно оформленим, граматично і стилістично грамотно написаним. Мова викладу - державна.

6. Реферат оцінюється від 1 до 5 балів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 200; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.008 с.)