КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТУРИЗМУ, ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

Юридичний факультет

 

Кафедра загальноюридичних та кримінально-правових дисциплін

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «МАРКЕТИНГ/ОБЛІК І АУДИТ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

(кредитно-модульна система організації навчального процесу)

 

 

КИЇВ 2009

 

Доляновська І.М. Правознавство: Навчальна та робоча програма залікового кредиту для студентів ІІ курсу денної форми навчання напряму підготовки „Маркетинг/Облік і аудит” (кредитно-модульна система організації навчального процесу). – Київ, 2009. – 37 с.

 

 

Рецензенти: Федорченко Н.В., зав. кафедри цивільного права та правового забезпечення туризму, к.ю.н., доцент, проф. КУТЕП   Лейченко Л.М., зав. відділення „Правознавство” КТГГ

 

Робочу програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри загально-юридичних та кримінально-правових дисциплін від 12 травня 2009 року, протокол №8.

 

Робочу програму рекомендовано до друку та допущено до використання у навчальному процесі на засіданні науково-методичної комісії юридичного факультету від 7 вересня 2009 року, протокол №1.

 

ОПИС ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Робоча програма дисципліни є єдиною для денної форми навчання і розрахована на обсяг часу, передбаченого відповідним робочим планом, включаючи аудиторні заняття (лекції, семінари), індивідуальну (під керівництвом викладача) і самостійну роботу студентів.


Контроль засвоєння програми курсу „Правознавство” проводиться шляхом проведення в 3 семестрі ПМК та екзамену.

Курс: підготовка (бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації) Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 3 кредити   Модулів: 1   Змістових модулів: 2   Загальна кількість годин: 108   Тижневих годин – 2: - аудиторних 34 - самостійних 63 - індивідуальна – 11. Шифр та назва напрямку: „Маркетинг”/”Облік і аудит” 6.030607/6.030509.   Освітньо-кваліфікаційний рівень: - бакалавр, термін навчання 4 роки Основи правознавства є обов‘язковою дисципліною.   Рік підготовки: 2   Семестр: 3   Лекції (теоретична підготовка): 18 годин на потік.   Семінари: 16 годин на групу.   Самостійна робота: 63 години.   Індивідуальна робота: 11 годин.   Вид контролю: ПМК, екзамен.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

 

Мета і завдання вивчення дисципліни.


Високий рівень культури суспільства, зокрема правової, є однією з важливих ознак правової держави, яка заснована передусім на принципах верховенствах права і правового закону, поваги до основних прав і свобод людини і громадянина. Дотримання вимог законодавства, послідовна реалізація основних прав і свобод людини і громадянина залежать від багатьох факторів, зокрема від рівня організації освіти, отримання знань про державно-правові явища.

Актуальність навчального курсу зумовлена потребами професійної діяльності майбутнього економіста, важливістю вивчення питань, що мають загальне значення, дослідження основних юридичних понять та їх ознак, встановлення найбільш загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, формування правової культури, що проявляється, насамперед, у підготовці особи до сприйняття прогресивних правових ідей і законів, у вмінні й навичках користуватися правом, а також оцінювати власні знання з права.

Вивчення курсу „Правознавство” є передумовою формування такої поведінки студентів, що відповідає правовим приписам, а також виховує непримириме ставлення до правопорушень з боку інших суб‘єктів.

Метою вивчення курсу є формування у студентів економічних спеціальностей знання та розуміння законодавства України; переконаності щодо ефективності права як засобу регулювання суспільних відносин; звички вчиняти дії відповідно до приписів правових норм; вміння використовувати у практичній діяльності правові знання, реалізовувати й захищати свої суб‘єктивні права і законні інтереси, виконувати юридичні обов‘язки.

Курс „Правознавство” складається з однієї частини – модуля, розділених на два змістових модуля. Перший модуль формує у студентів необхідні знання щодо поняття, ознак, походження та форм держави, поняття, принципів і функцій права, норм права та інших соціальних норм, системи права і системи законодавства, розкриття суті правових відносин, правопорушення і юридичної відповідальності.

Другий модуль курсу „Правознавство” має на меті надати студентам знання з таких найважливіших галузей законодавства, як конституційне, цивільне, сімейне, трудове та кримінальне, що є важливим для формування у студентів неюридичних спеціальностей цілісного і системного уявлення про таке соціальне явище, як право та його галузі.

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: поняття, сутність, походження, функції держави; поняття, сутність та походження права; елементи системи права і системи законодавства; основні ознаки та види правових відносин; поняття та ознаки правопорушення та юридичної відповідальності; основи конституційного законодавства України; основи цивільного законодавства України; основи сімейного законодавства України; основи трудового законодавства України; основи кримінального законодавства України.

В результаті вивчення курсу студенти повинні вміти:

- розв’язувати практичні завдання з основ цивільного, сімейного, трудового, кримінального права;

- застосовувати на практиці норми різних галузей права;

- обґрунтовувати вибір певної норми, якої потребує певна ситуація;

- здійснювати пошук потрібної правової норми в законодавстві України;

- володіти навичками роботи з Конституцією України, Цивільним кодексом України, Сімейним кодексом України, Кодексом законів України про працю, Кримінальним кодексом України з метою правильного аналізу юридичних правопорушень.

Зв‘язок дисципліни з іншими галузями права. Курс „Правознавство” органічно поєднаний з дисциплінами, які вивчають студенти економічних дисциплін та інших спеціальностей, зокрема „Господарське право”, „Фінансове право”, “Підприємницьке право”, “Правове регулювання туристської діяльності” та ін.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ «ПРАВОЗНАВСТВО”

№ з/п Назва теми Кількість годин
Всього Лекцій Семінар-ські заняття Індивіду-альна робота Самос-тійна робота Форма контролю
Змістовний модуль №1 „Основи теорії держави і права”
1. Поняття, сутність та походження держави. Форми держави. - - Усне опитування, підготовка рефератів, практичні завдання, юридичний диктант, написання тестів
2. Поняття, сутність та походження права. Правові відносини. -
3. Система права і система законодавства. -
4. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.
Модульний контроль №1
Змістовний модуль №2 „Галузі законодавства України”
5. Основи конституційного права України. Усне опитування, підготовка рефератів, практичні завдання, юридичний диктант, написання тестів
6. Основи цивільного права України.
7. Основи сімейного права України.
8. Основи трудового права України.  
9. Основи кримінального права України.
Модульний контроль №2
Підсумковий модульний контроль
Екзамен
  Всього: -

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ „ПРАВОЗНАВСТВО”

№ п/п Вид роботи Оцінка Максимальна кількість балів
1. Активна робота на занятті (за умови активності студента на занятті, а саме: доповнення до усної відповіді, наявність конспекту лекцій з розв’язком практичних задач, словника термінів).
2. Виступ на семінарському занятті: - усна відповідь; - тестові завдання; - юридичний диктант; - практичне завдання.   1-3 1-3 1-5 1-5  
3. Виконання індивідуального завдання (підготовка реферату): 1-5
4. Модульний контроль №1 1-10
5. Модульний контроль №2 1-10
6. ПМК
7. Екзамен
  Всього:  

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

За шкалою ECTS За 4- бальною шкалою За шкалою навчального Закладу
А Відмінно 90-100
В Дуже добре 85-89
С Добре 75-84
D Задовільно 70-74
Е Достатньо 60-69
FX Незадовільно з можливістю повторного складання, необхідно виконати певну додаткову роботу для успішного складання 35-39
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом, повторне вивчення дисципліни 1-34

 

ЗМІСТ ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ

Програма курсу

Змістовий модуль №1 ”Основи теорії держави і права”
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 92; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.007 с.)