Міністерство транспорту та зв'язку України 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Міністерство транспорту та зв'язку УкраїниМіністерство транспорту та зв'язку України

Міністерство освіти і науки України

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій

 

 

Методичні рекомендації до самостійної роботи

з дисципліни “Правознавство”

для студентів денної форми навчання

 

Київ – 2011

 

ВСТУП

Предметом навчальної дисципліни є: Основні положення теорії держави. Основні положення теорії права. Основи конституційного права Конституція України – Основний закон держави. Основи правового положення людини та громадянина.. Основи конституційного ладу. Основи організації та функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування. Основи кримінального права. Значення Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Обставини, що виключають злочинність та караність діяння. Поняття неосудності. Покарання та їх види. Основи адміністративного права. Управління як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Форми та методи управління. Основи цивільного права. Громадяни та юридичні особи як учасники цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність. Право власності. Форми та види власності. Поняття цивільної угоди та цивільного договору. Загальна характеристика окремих видів договорів. Загальні положення спадкового права. Реалізація спадкових прав. Спадкування за законом і за заповітом. Загальні положення трудового права. Трудовий договір. Порядок укладення та припинення трудового договору. Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність у трудовому праві. Загальні положення сімейного права. Поняття шлюбу, умови та порядок його укладення. Підстави та порядок розірвання шлюбу. Майнові та особисті немайнові права та обов’язки подружжя. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми. Опіка та піклування.


Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів правової свідомості, правової культури та подолання правового нігілізму; формування стійкого світогляду, адекватного сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, формування навичок роботи з нормативними актами та аналізування розвитку національного законодавства в контексті суспільних та політичних процесів.

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

захищати інтереси держави, поєднувати суспільні, колективні та індивідуальні інтереси. Виконувати конституційні обов’язки, дотримуватися норм законодавства. Захищати права людини та громадянина;


враховувати соціальні аспекти впливу рішень, що приймаються, на співробітників, споживачів. Нести персональну відповідальність за діяльність. Визначати та усвідомлювати межі своїх знань, долати стереотипи мислення та практики, визнавати й аналізувати помилки, у тому числі власні. Використовувати різні форми постійного підвищення власної кваліфікації;

з’ясовувати причинно-наслідкові зв’язки в історичних подіях, аналізувати й узагальнювати історичний матеріал у певній системі, порівнювати історичні факти на основі здобутих із різних джерел знань. Дотримуватися загальнолюдських моральних норм і цінностей, сприяти зміцненню моральних засад суспільства. Вносити посильний внесок в гармонізацію людських міжнаціональних, міжпартійних відносин. Протистояти проявам расової, національної, статевої, вікової дискримінації.

Тема 1. Основні положення теорії держави та права

Питання для самостійного розгляду:

Держава: поняття та ознаки.

Ознаки та поняття держави. Держава як організація. Державний суверенітет. Типологія держави. Вчення про державу. Основні закономірності виникнення держави. Поняття функцій держави. Класифікація функцій держави. Внутрішні функції держави. Зовнішні функції держави. Правові форми і методи здійснення держави.

 

Поняття та структура форми держави.

Поняття і структура форми держави. Форма правління держави. Республіка і монархія, їх поняття та характеристики. Форми державного устрою. Федерації та унітарні держави, їх поняття та характеристики. Політичний режим. Демократичні та недемократичні політичні режими. Поняття та соціальна цінність демократії. Форми демократії. Принципи демократії.

 

Механізм держави та апарат держави.

Механізм держави та його структура. Поняття державного апарату і його ознаки. Співвідношення механізму держави та апарату держави. Державний орган, його поняття, ознаки та їх види. Принципи організації і діяльності державного апарату.

 

Поняття державного органу та принципи його організації та функціонування.

Принцип поділу державної влади. Загальна характеристика, функції та принципи діяльності органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Організація здійснення влади на місцях. Поняття державної служби та її види. Державний службовець - посадова особа. Принципи організації і діяльності державного службовця.

 

Правомірна поведінка. Правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття і види правової поведінки. Поняття, риси і види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття і юридичні ознаки. Склад і види правопорушень. Юридична відповідальність: поняття, ознаки та зміст.

 

Поняття законності та правопорядку.

Поняття законності як суспільного явища. Принципи законності. Вимоги та гарантії законності. Законність та демократія.. Поняття правопорядку. Функції та принципи правопорядку.

 

Література:

1. Словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. Рук. авт. кол. Н.И.Панов. – Х.: Основа, 1997г.

2. Юридична енциклопедія: в 6т. / Редком.: Ю.С.Шемшученко (відп.ред.) та інші – К.: “Укр.енцикл.”, 1998р.

3. Р.А. Ромашов, Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша та ін. Теорія держави і права: Навчальний посібник/ За заг. ред. професора Р.А.Ромашова та старшого наукового співробітника Н.М.Пархоменко.-К.:КНТ, 2007.-216с.

4. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. -К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688с.

5. О.Ф.Скакун Теорія держави і права – Харків: Консум, 2001.

6. Загальна теорія держави і права / за ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Х.: Право, 2002р.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: вид. 5-е, зі змінами. Навч. посібник – К.: Атіка, 2001р.

8. Теория государства и права - учебник для вузов - Москва -1997г.

 

 

Тема 2. Конституційне право України

Питання для самостійного розгляду:

Предмет правового регулювання конституційного права.

Поняття конституційного права як галузі права України. Предмет правового регулювання конституційного права. Конституційно-правові відносини, їх поняття та види. Суб’єкти конституційно-правових відносин, їх правовий стутус. Конституційно-правова відповідальність як предмет правового регулювання конституційного права України.

 

Правовий статус людини і громадянина.

Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Правовий статус людини і громадянина як інститут конституційного права. Історичний розвиток теорії прав і свобод людини і громадянина. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика. Обов’язки людини і громадянина, їх поняття та загальна характеристика. Поняття громадянства та належність до громадянства України. Види прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, їх система за Конституцією України. Громадські права і свободи людини. Політичні прав і свободи громадян України. Економічні, соціальні і культурні (духовні) права й свободи людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Механізм реалізації прав і свобод людини і громадянина. Гарантії прав та свобод людини і громадянина в демократичній правовій державі.

 

Конституційно-правові основи конституційного ладу України.

Основи конституційного ладу України. Поняття, суть та ознаки конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу України. Поняття державного ладу України. Конституційні основи державного ладу за Конституцією України. Конституційні основи суспільного ладу України.

 

Реалізація спадкових прав.

Прийняття спадщини. Подання заяви про прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини та правові наслідки їх пропущення. Заповідальний відказ та його прийняття. Право на відмову від прийняття спадщини, та її правові наслідки. Поділ спадщини між спадкоємцями, перерозподіл спадщини. Право на обов'язкову частку у спадщині. Свідоцтво про право на спадщину, порядок його отримання та реєстрації.

 

Література:

1. Цивільний кодекс України 16.12.2003р.

2. Цивільне право України: підручник: у 2-х кн./ Д.В.Боброва, О.В. Дзера, А.С. Довгерт та ін.; за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнецової. - К.: Юрінком Інтер, 1999р.

3. Правознавство: Навч. посіб./ С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв та ін.; За ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Основи права України / За редакцією проф. В.А.Ортинського – Видання друге доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна – Нова , 2005.- 368с.

5. Правознавство /навч. посібник / В.І.Бабир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.:– за ред. В.В.Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов.– К.: Юрінком Інтер – К., 1999р.

6. Основи правознавства: навч. посібник / за ред. С.В.Ківалова та М.П.Орзіх – “Знання” – К., 2000 р.

7. Правознавство: підручник – видання 2-е – за ред. В.В.Копєйчикова – Юрінком Інтер – К., 1999р.

Поняття часу відпочинку. Види часу відпочинку. Перерва для відпочинку й харчування. Вихідні дні. Щотижневий відпочинку. Святкові і неробочі дні. Відпустки. Щорічні відпустки. Порядок і умови надання щорічних відпусток. Відкликання з відпустки. Перенесення щорічної відпустки. Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. Щорічні додаткові відпустки. Творчі відпустки. Соціальні відпустки. Відпустки без збереження заробітної плати.

Нормування праці.

Оплата праці.

Поняття заробітної плати. Поняття мінімальної заробітної плати. Індексація заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Оплата праці за сумісництвом. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації. Оплата праці при суміщенні професій (посад) і виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата роботи в надурочний час. Оплата роботи у святкові й неробочі дні. Оплата роботи у нічний час. Строки виплати заробітної плати. Строки розрахунку при звільненні.

Трудова дисципліна.

Поняття трудової дисципліни. Забезпечення трудової дисципліни. Правове регулювання трудової дисципліни. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Заохочення за дотримання трудової дисципліни. Порядок застосування заохочень. Стягнення за порушення трудової дисципліни. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Порядок застосування дисциплінарних стягнень. Оскарження дисциплінарного стягнення. Зняття дисциплінарного стягнення.

Охорона праці.

Правове регулювання охорони праці. Створення безпечних і нешкідливих умов праці. Додержання вимог щодо охорони праці. Контроль за додержанням вимог нормативних актів про охорону праці. Заходи щодо охорони праці. Обов'язки власника або уповноваженого ним органу щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я працівників.

Тема 8. Сімейне право

Питання для самостійного розгляду:

Припинення шлюбу.

Підстави припинення шлюбу. Припинення шлюбу внаслідрк його розірвання. Порядок розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя та за заявою одного з подружжя. Порядок розірвання шлюбу наявності дітей. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання. Реєстрація розірвання шлюбу.

Опіка та піклування.

Поняття опіки та піклування. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування. Припинення опіки, піклування над дитиною.

 

Література:

1. Сімейний кодекс 2002 р.

2. Булеца С.Б., Іванов Ю.Ф., Ієвіня О.В. та ін. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Станом на 01.09.2011р. – К.:Видавничий дім „Професіонал”, 2011. – 428с.

3. Правознавство: Навч. посіб./ С.В.Дрожжина, О.О.Одінцова, В.О.Кондратьєв та ін.; За ред. С.В. Дрожжиної. – К.: Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта ХХІ століття).

4. Основи права України / За редакцією проф. В.А.Ортинського – Видання друге доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна – Нова , 2005.- 368с.

5. Правознавство: Навч. посібник. / Т.В.Варфоломєєва, В.П.Пастухов, В.Ф.Пеньківський, О.М.Піцан. - К.: Знання-Прес, 2001р.

6. Правознавство /навч. посібник / В.І.Бабир, С.Е.Демський, А.М.Колодій та ін.:– за ред. В.В.Копєйчикова - 2-ге вид., перероб. та допов.– К.: Юрінком Інтер – К., 1999р.

7. Основи правознавства: навч. посібник / за ред. С.В.Ківалова та М.П.Орзіх – “Знання” – К., 2000 р.

8. Правознавство: підручник – видання 2-е – за ред. В.В.Копєйчикова – Юрінком Інтер – К., 1999р.

 

 

Міністерство транспорту та зв'язку України
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 76; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.013 с.)