Завдання контрольної роботи . 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання контрольної роботи .Номер варіанта відповідає порядковому номеру прізвища студента в навчальному журналі. Контрольні питання визначаються за наступною таблицею:

№№ варіантів №№ контрольних питань №№ варіантів №№ контрольних питань
1, 7, 50 7, 49, 52
2, 9, 51 8, 34, 53
3, 8, 52 17, 21, 45
4, 20, 53 1, 22, 47
5, 21, 30 2, 43, 50
6, 18, 26 5, 27, 37
10, 19, 31 4, 43, 39
11, 24, 48 6, 29, 40
15, 23, 32 9, 42, 49
16, 29, 35 13, 28, 37
17, 33, 39 26, 40, 45
14, 27, 37 3, 19, 32
13, 25, 38 10, 44, 52
12, 28, 41 16, 27, 36
39, 44, 53 15, 30, 41

 

 

Питання контрольної роботи

1. Виникнення або походження держави.

2. Поняття, основні ознаки і визначення держави.

3. Поняття і класифікація функцій держави.

4. Характеристика внутрішніх функцій української держави.

5. Характеристика зовнішніх функцій української держави.

6. Поняття форми держави та її елементи.

7. Поняття, види і характеристика монархій.

8. Поняття, види і характеристика республік.

9. Поняття, види і характеристика форм адміністративно-територіального устрою.

10. Поняття, види і характеристика політичного державного режиму.

11. Форма правління та адміністративно-територіальний устрій України.

12. Поняття та основні ознаки (принципи) правової держави.

13. Поняття і види соціальних норм.

14. Поняття, основні ознаки і визначення правових норм.

15. Поняття, основні ознаки і визначення права.

16. Поняття і види правовідносин.

17. Структура правовідносин: суб’єкти, об’єкти, зміст.

18. Форми і джерела права України.

19. Поняття юридичного закону і їх характеристики.

20. Виборча система України.

21. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

22. Поняття галузі права. Загальна характеристика галузей права.

23. Поняття і види правопорушень.

24. Поняття і види юридичної відповідальності.

25. Підстави юридичної відповідальності.

26. Правовий статус народного депутата.

27. Президент України і його повноваження.

28. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування і повноваження.

29. Місцеве самоврядування в Україні.

30. Місцеві органи виконавчої влади в Україні.

31. Система судових органів України.

32. Прокуратура України в системі державних органів та її повноваження за Конституцією України.

33. Правовий статус особи і громадянина.

34. Поняття Конституції і загальна характеристика Конституції України 1996р.

35. Утворення держави Україна.

36. Правонаступність України.

37. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990р.

38. Конституційні соціально-економічні права громадян.

39. Конституційні політичні права і свободи громадян.

40. Конституційні особисті права громадян.

41. Конституційні культурні права громадян.

42. Конституційні обов’язки громадян України.

43. Рівність конституційних прав і свобод громадян.

44. Поняття громадянства і порядок набуття громадянства України.

45. Право на освіту за законодавством України.

46. Конституційний обов’язок захисту Вітчизни.

47. Право громадян на об'єднання у політичні партії та громадські організації за законодавством України.

48. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання за законодавством України.

49. Порядок відбуття військової служби за законодавством України.

50. Державна мова в Україні. Статус мов національних меншин.

51. Поняття і види референдуму в Україні.

52. Право законодавчої ініціативи.

53. Право громадян на соціальний захист.

54. Порядок і організація проведення виборів народних депутатів України.

55. Порядок обрання Президента України.

56. Громадяни – учасники цивільно-правових відносин.

57. Система державних органів України за Конституцією України.

58. Верховна Рада України, її повноваження.

59. Відповідальність неповнолітніх за Кримінальним кодексом.

60. Поняття і характеристика цивільних правовідносин.

61. Цивільна правоздатність і дієздатність громадян.

62. Поняття юридичної особи і її правосуб’єктність (правоздатність та дієздатність).

63. Особисті немайнові права громадян та їх захист.

64. Поняття, значення і строки позовної давності.

65. Поняття права власності і форми власності за законодавством України.

66. Поняття і види цивільних договорів.

67. Поняття сторони і змісту трудового договору.

68. Порядок прийняття на роботу.

69. Трудові правовідносини: поняття і структура.

70. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх.

71. Загальні підстави припинення трудового договору.

72. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника.

73. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

74. Робочий час і його види.

75. Скорочений і неповний робочий час.

76. Поняття і види часу відпочинку.

77. Відпустка як вид часу відпочинку.

78. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

79. Правовий статус іноземців в Україні.

80. Охорона праці неповнолітніх.

81. Трудова дисципліна. Види дисциплінарної відповідальності.

82. Права та обов’язки працівника.

83. Відповідальність за прогул і за появу на роботі в нетверезому стані.

84. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству.

85. Розгляд індивідуальних трудових спорів.

86. Поняття кримінального злочину.

87. Види пенсії за законодавством України.

88. Загальна характеристика цивільного права.

89. Поняття кримінальної відповідальності і види покарань за Кримінальним кодексом.

90. Статус біженців в Україні.

91. Поняття і загальна характеристика договорів купівлі-продажу і його види.

92. Поняття шлюбу, порядок його укладання.

93. Поняття і види хуліганства.

94. Поняття неосудності.

95. Охорона праці неповнолітніх.

96. Кримінальна відповідальність за розкрадання державного, колективного чи індивідуального майна.

97. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

98. Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

99. Поняття заповіту і спадкування за заповітом.

 

Методичні вказівки до змісту, обсягу та виконання завдань контрольної роботи.

Студенти заочного відділення виконують одну контрольну роботу, яка включає теоретичні питання..

Контрольна робота з дисципліни "Основи правознавства" складається з 3 теоретичних питань для кожного варіанта.

Контрольну роботу передбачається виконувати українською мовою за одним із 30 варіантів.

Обов’язковими є відповіді на всі завдання контрольної роботи.

На кожне питання необхідно давати повні, точні, обґрунтовані відповіді.

Для зауважень викладача слід вільний лист в кінці роботи.

Для рецензування контрольну роботу подають на заочне відділення у визначений графіком перевірки контрольних термін.

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Контрольна робота виконується в учнівському зошиті або на аркушах А4. Робота виконується за варіантами. В кінці роботи надається список використаної літератури. Титульний лист контрольної роботи виконується згідно Додатку Б. Контрольна робота вважається зарахованою, якщо в ній є змістовні відповіді на всі питання роботи.

 

Список рекомендованої літератури.

Основна література

1. Правознавство: Підручник; За ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 752с.

2. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2004. – 464 с.

3. Колодій А.М., Олійник А.Ф. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 336 с.

4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підруч. – Харків: Консум, 2001. – 656 с.

5. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб./ За ред. В.В. Копейчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 317 с.

6. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник.– Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000.–704 с.

7. Фрицький О.Ф. Контитуційне право України: Підруч.. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.

8. Основи контитуційного права України: Підруч./ За ред. В.В.Копейчикова.- К.: Юрінком, 1997. – 208 с.

9. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.

Джерела

 

10. Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 30.

11. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003.- № 21-22.

12. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

13. Кримінальний кодекс України.

14. Кодекс законів про працю України.

15. Цивільний кодекс України.

16. Акт проголошення незалежності України: Прийнятий Верховною Радою України від 24 серпня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38. – С.502.

17. Декларація про державний суверенітет України: Прийнятий Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990р. – К.: Україна, 1991. – 8с.

18. Закон України „Про Конституційний Суд України”// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

19. Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – С. 256.

20. Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” // Відомості Верховної Ради України. 1997.- № 24. – Ст. 170.

21. Закон України „Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України. 1992.- № 34. – Ст. 504.

22. Закон України „Про політичні партії в Україні” // Відомості Верховної Ради України. 2001.- № 23. – Ст. 118.

23. Закон "Про вибори народних депутатів України" // Відомості Верховної Ради України. – 2004.- № 27-28. – с. 366.

24. Закон України «Про судоустрій України» // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 27-28. – Ст. 180.

25. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»// Відомості Верховної ради України. – 1999, № 20-21, ст. 190

26. Закон України «Про статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 8, – Ст.56.

27. Закон України «Про Конституційний Суд України» // Відомості Верховної Ради України. 1996. – N 49. – ст.272.

28. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- № 20. – Ст. 249.

29. Закон України «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 25 – Ст.354.

30. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» // Відомості Верховної Ради України. – 1999.- № 45. – Ст. 397.

31. Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 33. – Ст. 443.

32. Закон України «Про вибори народних депутатів України» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 27-28. – Ст. 366.

33. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Авто­номної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 30-31. – Ст.382.

34. Закон України «Про статус народного депутата України» // Відомості Верховної Ради України. – 1993.- № 1993. – Ст. 17.

35. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 34. – Ст. 451.

36. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2002.- № 20. – Ст. 134.

37. Закон України «Про професійно-технічну освіту»// Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 32. – Ст. 215.

38. Закон України «Про загально шкільну освіту»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – 28. – Ст. 230.

39. Закон України «Про Автономну Республіку Крим»// Відомості Верховної Ради України.-1995.- № 11. – Ст. 69.

40. Закон України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» Відомості Верховної Ради України. – 1998.- №29.- Ст.191.

41. Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6.

42. Закон України «Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим»// Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст.158.

43. Загальна декларація з прав людини: Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року// Док. ООН/ PES/ 217 А

44. Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування»// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 38.- Ст. 248.

45. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 21. – Ст. 294.

46. Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ»// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.

47. Закон України «Основи законодавства про культуру»// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – 21. – С. 294.

48. Закон України «Про громадянство України»// Відомості Верховної Ради України. 2001. – № 13. – Ст.65.

49. Законом України «Про концепцію загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Євро­пей­ського Союзу».

50. Закон України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”// Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 23. – Ст. 161.

51. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 року // Нормативні акти України. Комп’ютерна система. За станом на травень 2006р.

52. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини // Приватне життя і поліція. Концептуальні підходи. Теорія та практика. – Авторський колектив / Відп. ред. Ю.І. Римаренко. – К.: КНТ, 2006. – Ст. 608-635.

53. Конвенція про захист прав людини та основних свобод// Голос України. – 2001р.-№ 3 (2503). – Ст. 6-8.

9.Додатки:

Додаток А.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 129; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)