Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання за модульну контрольну роботу № 2Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка Пояснення
85-92 Відмінно А Відмінно (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)
80-84 69- 79 Добре В С Добре (в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)
65-68 60-64 Задовільно D Е Задовільно (непогано, але зі значною кількістю недоліків)
35-59 Незадовільно Незадовільно (з можливістю повторного складання)

 

 

Відповідь на оцінку А – "відмінно" має відповідати таким вимогам:

· розгорнутий, вичерпний виклад змісту теоретичного питання, в якому присутній повний перелік основних понять, категорій та законів, необхідних для розкриття змісту питання;

· знання нормативного та законодавчого матеріалу, обов’язкове посилання на них під час розкриття теоретичного питання та розв'язанні тестових питань;

· правильне і повне виконання усіх завдань самостійної роботи;

· знання відповідних правил для застосування їх при розв’язуванні практичних завдань і ситуацій;

· відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань.

Відповідь на оцінку В, С – "добре" оцінюється, якщо:


· порівняно з письмовою відповіддю на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище, якщо він необхідний для вичерпної відповіді;

· хід виконання практичних завдань є правильним, але допущені незначні помилки в трактуванні чи розрахунках.

Відповідь на оцінку D, Е – "задовільно" оцінюється, якщо:

· письмова відповідь на теоретичне питання малообгрунтована, неповна, з визначенням лише основних понять;

· студент не знайомий з нормативно-законодавчими актами у сфері фінансового права, а звідси більша кількість тестових питань є невірними;

· студент знає, але не вміє застосовувати норми банківського законодавства для розв’язування практичного завдання;

· студент лише з допомогою викладача може зрозуміти та виправити свої помилки.

Відповідь на оцінку FX – "незадовільно" з можливістю повторного складання оцінюється, якщо:

· характер письмової відповіді дає підставу стверджувати, що студент неправильно зрозумів суть контрольної роботи чи не знає правильної відповіді на поставлені питання;

· письмова відповідь студента елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про зміст нормативно-правових актів у сфері банківської діяльності;

· студент не може самостійно сформулювати основні поняття, категорії фінансового права тощо;


· допущені грубі помилки, і студент не може їх виправити;

· студент не вміє робити обґрунтовані висновки;

· студенту надається можливість для повторного написання модульної контрольної роботи.

Враховуючи зміст модульної контрольної роботи з дисципліни "Банківське право", встановлюємо максимальну вартість кожного складового елементу модульної роботи:

1. Теоретичне питання: 30 балів

2. 30 тестових питань: 1 правильна відповідь на тест = 2 бали, разом 30 балів.

3. Практичне завдання – 22 бали.

4. Самостійна робота – 10 балів

Всього: 92 бали.

Викладач оцінюючи модульну роботу, повинен перевірити правильність розв’язання тестових питань, повноту розкриття теоретичного питання, а також правильність розв’язання практичного завдання не лише за аналітичними показниками, але й за вмінням пояснити застосовування тієї чи іншої норми відповідного нормативно-правового акту у сфері банківської діяльності. Результатом буде сума отриманих балів за кожне завдання модульної роботи.

Критеріями при оцінюванні окремих завдань модульної роботи можуть бути наступні (табл.5.4):

Таблиця 5.4

Критерії оцінювання виконання окремих завдань модульної контрольної роботи

Завдання МКР Кількість балів за завдання Суть виконаної роботи
1. Теоретичне питання Питання розкрите в повному обсязі без помилок і неточностей
  Питання в цілому розкрите, але є неточності у формулюванні окремих понять чи категорій
  Питання розкрите частково, є більше 2 неточностей у формулюванні понять і категорій чи посиланні на нормативно-правовий акт.
  У відповіді студента присутні лише неповно та не зовсім точно сформульовані поняття та категорії, основний зміст та логіка розкриття питання відсутня
  Відповідь не відповідає суті поставленого питання або повністю не розкрите.
2. Тестові питання 1 правильна відповідь на тест = 2 бали
3. Практичне завдання Завдання розв’язане повністю та вірно, теоретично обґрунтовано, з посиланням та поясненням норм відповідного нормативно-правового акту.
  Завдання розв’язане повністю, з вірними розрахунками, теоретично обґрунтовано, але є лише часткові посилання та поясненням норм відповідного нормативно-правового акту.
  Завдання розв’язане, але наявні певні помилки у розрахункових даних і є лише часткові посилання та пояснення норм відповідного нормативно-правового акту.
  Завдання розв’язане, але існують неточності у розрахункових даних чи теоретичних обґрунтуваннях, звідки простежується хибна логіка подальших висновків.
  Відповідь не відповідає суті поставленого завдання і розв’язане не вірно або повністю не розв’язане.
4. Самостійна робота 8-10 Завдання виконані повністю, правильно, однак можуть бути допущені несуттєві помилки чи 1-2 завдання виконані частково.
  6-7 Завдання виконані на 75%, є незначні помилки у їх виконанні.
  4-5 Завдання виконані на 50 %, є помилки у правильності виконання.
  2-3 Завдання виконані частково, менше половини із суттєвими помилками.
  0-1 Студент виконав лише 1-2 завдання, без пояснень чи з помилками.

 

Змістовний модуль.

Розрахунок підсумкової рейтингової бальної оцінки засвоєння змістовного модуля складається з наступних елементів:

М = Мо + К1 + ... Кn, де

Мо– оцінка в балах за результатами написання контрольної роботи із змістовного модуля. При її (оцінки) визначенні, слід виходити з розрахованої початкової максимальної вартості змістовного модуля в балах, яку можна отримати за результатами рубіжного модульного контролю, тобто за контрольну роботу.

К1 + ... Кn, - додаткові бальні коефіцієнти.

Максимальна бальна оцінка модуля (100 балів) досягається шляхом додавання до Мо“вартості” коефіцієнтів 1 + ... Кn), які враховують якість аудиторної роботи, творчої діяльності та віднімання усіх негативних оцінок відповідно (табл.5.5).

Таблиця 5.5

Таблиця бальних коефіцієнтів

Поточні оцінки семінарських (практичних) занять К1
“5” (відмінно) “4” (добре) “3” (задовільно) “2” (незадовільно) Відсутність оцінок +5 +4 +3 -2 -1
Відвідування семінарських та практичних занять К2
постійно один та менше половини пропусків занять навчального (змістового) модуля відсутність на більше, ніж половині занять навчального (змістового) модуля +2   -1
Термін складання модуля К3
у визначений термін поза терміном повторне складання +1 -1

Зразок розрахунку для модульної контрольної роботи №1:

 

Початкова максимальна вартість модульної контрольної роботи модуля (Мmax) 90 балів

Результат модульного тестування студента становить Мо=60 балів (разом із самостійною роботою, яка у нього була відсутня).

На семінарських заняттях студент двічі відповів на 3 і 4 бали відповідно. Отже К1 = 3+4=7 балів

Студент постійно відвідував заняття, отже К2 =+2 бали

Коефіцієнт К3 =+1, оскільки студент вчасно написав модульну контрольну роботу

М = 60+7+2+1 = 70 балів. Оцінка за змістовний модуль студента "задовільно", що за шкалою ЕСТS відповідає літері «D».

Зразок розрахунку для модульної контрольної роботи №2:

Початкова максимальна вартість модульної контрольної роботи модуля №2 (Мmax) 92 бали.

Результат модульного тестування студента становить Мо=65 балів (разом із самостійною роботою, яка у нього була оцінена на 5 балів).

На семінарських заняттях студент три рази відповів на 5, 4, 3 бали відповідно. Отже К1 = 5+4+3=12 балів

Студент постійно відвідував заняття, отже К2 =+2 бали

Коефіцієнт К3 = 0, оскільки студент написав модульну контрольну роботу поза терміном.

М = 65+12+2 = 79 бали. Оцінка за змістовний модуль студента "добре", що за шкалою ЕСТS відповідає літері "С".

У разі отримання за змістовний модуль в сумі більше ніж 100 балів, в журналі академічної групи проставляється 100 балів.

Якщо підсумкова рейтингова бальна оцінка за змістовний модуль становить менше 60 балів, або у разі відсутності студента під час написання (перескладання) модульної контрольної роботи, студент не допускається до складання наступного модульного контролю і має виконати модульну контрольну роботу обов'язково до проведення наступного модульного контролю.

Складання поза терміном або перескладання модульної контрольної роботи відбувається, як правило, під час планових індивідуальних занять або під час чергування відповідного викладача на кафедрі.

У разі отримання студентом позитивної підсумкової рейтингової оцінки за змістовний модуль (з урахуванням санкцій за незадовільні поточні оцінки та пропуски занять тощо), поточна академічна заборгованість студента, а саме незадовільні поточні оцінки, пропуски семінарських та практичних занять вважаються відпрацьованими і не потребують обов'язкового відпрацювання.

Водночас слід враховувати, що студенти мають право на відпрацювання незадовільних оцінок або пропущених занять до дати проведення рубіжного модульного контролю за розкладом занять, з урахуванням при визначені підсумкової рейтингової оцінки із змістового модуля, отриманих при цьому оцінок як поточних. Відпрацювання, як правило, відбувається під час щотижневих чергувань викладачів на кафедрі. Оцінка за відпрацювання пропущених занять або незадовільних оцінок виставляється у тому ж розділі журналу навчальної групи, в якому відмічається сам факт відпрацювання.

Фактична оцінка модульної контрольної роботи (тестування), оцінка за самостійну роботу та підсумкова рейтингова оцінка за змістовий модуль у балах (за 100-бальною шкалою) проставляються у журналах навчальних груп в спеціально передбачених для цього 3-х паралельних колонках (оцінка за модульну контрольну роботу - перша колонка; оцінка за відпрацювання модульної контрольної роботи - друга колонка, підсумкова рейтингова (бальна) оцінка - третя колонка).

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 95; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.013 с.)