Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою № 2 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою № 2Основні: 1-6, 14, 15, 17, 18, 20, 21-29, 34, 42, 43, 45-51, 59, 70, 71, 75-78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 95, 98-107.

Додаткові: 3, 5-7, 14, 16, 19, 21, 26, 28, 29, 30, 33-36, 40.

 

 

Змістовий модуль 2. Правове регулювання ПРОВЕДЕННЯ банківських операцій В УКРАЇНІ

Тема 3. Правовий режим розрахункових операцій у банківській діяльності. Порядок відкриття банківських рахунків

Лекційне заняття – 2 год.

Семінарське заняття – 2 год.

Самостійна робота – 4 год.

План лекції

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки».

2. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України.

3. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття.

4. Особливості договору банківського рахунку.

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків.

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахунків.

 

Рекомендовані джерела інформації до лекційного заняття за темою № 3

Основні: 3-7, 16, 19, 32, 33, 35-37, 45, 52-58, 69, 76-79, 81-85, 87-90, 93, 98, 104, 106, 108.

Додаткові: 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 27, 31-33, 36, 40.

 

· Питання для обговорення на семінарському занятті:

1. Правове регулювання розрахункових відносин. Поняття, принципи і способи розрахунків. Співвідношення понять «розрахунки» і «безготівкові розрахунки».

2. Поняття та види банківських рахунків. Порядок їх відкриття та закриття.

3. Поняття, зміст, особливості та сторони договору банківського рахунку. Відповідальність за порушення зобов’язань за договором банківського рахунку.

4. Форми та способи безготівкових розрахунків, які використовуються в господарському обороті України.

5. Правове регулювання готівкових розрахунків: правила ведення касових операцій в банках України та порядок здійснення касових операцій клієнтів банків.

6. Організація міжбанківських розрахунків в Україні. Правова природа кореспондентських рахунків.

 

Перелік ключових понять теми:

Грошовий обіг, платіжна система, розрахунки, розрахункові відносини, безготівкові розрахунки, готівкові розрахунки, міжбанківські розрахунки, банківський рахунок, поточний рахунок, кореспондентський рахунок, касові операції, ліміт касової готівки, міжбанківський переказ, платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, акредитив, меморіальний ордер, договір банківського рахунку.

 

Теми рефератів і доповідей:

1. Залучений капітал банку та механізм його формування.

2. Правове регулювання готівкового обігу в Україні.

3. Операції банків з організації розрахунків та обслуговування платіжного обороту клієнтів.

4. Організація готівкових та безготівкових розрахунків банку.

5. Правове регулювання безготівкових розрахунків фізичних осіб.

 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть елементи грошової системи України.

2. На яких принципах ґрунтується організація безготівкових розрахунків?

3. Дайте визначення розрахункових правовідносин.

4. Які нормативно-правові акти регламентують порядок здійснення безготівкових розрахунків?

5. Який порядок відкриття поточного рахунка в установі банку?

6. Які потрібно подати документи в банк для відкриття рахунка акціонерному товариству?

7. Яка правова природа договору банківського рахунка?

8. Які існують форми і способи розрахунків у господарському обороті?

9. Які санкції встановлено за порушення норм з регулювання обігу готівки?

10. У чому суть платіжної вимоги-доручення як розрахункового документа?

11. Які реквізити повинен мати чек?

12. Які існують види акредитивів?

13. На підставі яких платіжних документів здійснюється переказ коштів?

14. Що означає безспірне списання коштів з рахунків клієнтів банку?

15. Яка черговість списання грошових коштів з рахунка клієнта банку?

16. Який порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційними банками?

17. Що таке касове обслуговування?

18. Які встановлені правила ведення касових операцій в банках України.

19. Що таке ліміт касової готівки?

20. Яка відповідальність передбачена за порушення правил здіснення операцій з готівкою?

Завдання для самостійної роботи:

1. Виділіть у робочому зошиті окремий розділ під назвою «Словник ключових понять з банківського права» та внесіть до нього вказані вище ключові поняття до теми з відповідними визначеннями, знайденими у рекомендованих підручниках, посібниках, фахових словниках, а також у нормативно-правових актах.

2. Законспектуйте у робочому зошиті операції, які можна здійснювати за допомогою поточного банківського рахунку.

3. Дайте письмову відповідь на питання: арешт грошових коштів на банківському рахунку та призупинення операцій на рахунку.

4. Назвіть та охарактеризуйте у робочому зошиті переваги та недоліки застосування електронних засобів передачі інформації в банківській справі.

5. Ситуаційне завдання.

Виробнича фірма, зареєстрована у м. Львові, уклала долговір з підприємством, що розташоване у м. Києві, про поставку останньому обладнання на суму 2 млн. грн. Розрахунки між сторонами відповідно до договору повинні були здійснюватися у формі акредитивів.

Дайте правову оцінку укладеного договору. Визначте який вид акредитиву може бути відкритий.

6. Ситуаційне завдання.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Темп” хоче відкрити рахунок в іноземній валюті для здійснення розрахунків з іноземними постачальниками.

Які види банківських рахунків може відкрити товариство? Які документи і куди слід подати для відкриття такого рахунку?

7. Ситуаційне завдання.

В договорі на розрахунково-касове обслуговування було передбачено, що у випадку відсутності операцій за рахунком на протязі 3-х місяців, рахунок закривається банком. У банку (АКБ) було прийнято розпорядження про закриття рахунку клієнта після відсутності операцій за рахунком на протязі 3-х місяців, а кошти, які залишалися на рахунку, було відправлено, за вирахуванням оплати вартості розрахунково-касового обслуговування, яку банк списав на свою користь, на інший рахунок клієнта в іншому банку, про який в банку (АКБ) була наявна інформація в справі про відкриття рахунку. Але ці кошти з іншого рахунку клієнта в законному порядку були списані на підставі платіжної вимоги в рахунок погашення його боргів. Клієнт звернувся з позовом до банку (АКБ) про відшкодування шкоди у розмірі коштів, які залишалися на рахунку.

Чи має право банк самостійно списуват­и кошти з рахунку клієнта? Чи має право банк самостійно списувати кошти в рахунок оплати розрахунково-касового обслуговування клієнта? Яких збитків зазнав клієнт? Надайте обґрунтовану відповідь з відображенням умов, які необхідно виконати банку з метою недопущення спору.

8. Ситуаційне завдання.

В установу банку “Еліт” надійшла заява від громадянина України Васюченка Петра Івановича на відкриття поточного рахунку на суму 4000 грн.

Потрібно пояснити:

1. Які документи необхідно подати в банк для відкриття поточного рахунку?

2. Які операціїї можуть проводитися за поточним рахунком?

Дайте обґрунтовану відповідь.

9. Ситуаційне завдання.

Фірма “Маяк” звернулася до банку “Еліт”, де відкрито її поточний рахунок у національній валюті, з бажанням про відкриття рахунку в іноземній валюті.

Потрібно пояснити: який порядок відкриття рахунку в іноземній валюті юридичній особі в установі банку?

Дайте обґрунтовану відповідь.

10. Ситуаційне завдання.

Фізична особа – нерезидент тимчасово перебуває на території України і має бажання відкрити для себе поточний рахунок в іноземній валюті в українському банку. Але такій особі керівництвом банку було відмовлено у відкритті рахунку у зв’язку з відсутністю офіційно визначеного місця її тимчасового проживання під час перебування на території України.

Чи правомірні дії керівництва банку? Відповідь обґрунтуйте на підставі чинного законодавства України.

11. Ситуаційне завдання.

Приватний підприємець реалізував товари оптовому покупцю та має намір отримати плату за контрактом шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок, який відкритий йому в банку як фізичній особі. Чи має право клієнт використовувати поточний рахунок, відкритий йому як фізичній особі, для зарахування торговельної виручки?

12. Ситуаційне завдання.

Акціонерне товариство звернулось до банку із проханням відкрити поточний рахунок. Проте банк відмовив акціонерному товариству у відкритті рахунку без пояснення будь-яких причин. Акціонерне товариство звернулося до господарського суду м. Києва з позовом про необґрунтоване ухилення банку від укладення договору банківського рахунку. Виходячи з цього, товариство вимагало від банку відшкодування збитків, які у нього виникли у зв’язку з тим, що банк ухилявся від укладення договору. Свої вимоги акціонерне товариство обґрунтовувало посиланням на ст. 1067 Цивільного кодексу України.

Чи є правомірними вимоги акціонерного товариства? Чи зобов’язаний банк укладати договір банківського рахунку з кожною юридичною особою, що звернулася до нього? Яким є порядок відкриття поточного рахунку юридичним особам?

13. Ситуаційне завдання.

Підприємство – виробник харчової продукції здійснює доставку продукції на торговельні місця приватних підприємців і підприємства роздрібної торгівлі. Фізична особа, що надає цьому підприємству автопослуги за трудовою угодою, приймає виручку за продану продукцію, оформляє прибуткові касові ордери та видає квитанції ордерів покупцям.

Директор підприємства звернувся до юридичного відділу банку із таким запитанням: «Чи правильно організовано роботу щодо приймання готівкових коштів?»

Підготуйте мотивовану відповідь юрисконсульта банку.

14. Ситуаційне завдання.

Між товариством з обмеженою відповідальністю і банком було укладено договір на розрахунково-касове обслуговування. Згідно умов договору банк повинен був забезпечити своєчасне списання коштів із рахунку ТОВ за платіжними дорученнями. На жаль, списання коштів з рахунку ТОВ здійснювалось із затримкою, що призвело до розірвання одного з господарських договорів товариства з його постачальником.

ТОВ неодноразово надсилало до банку листи та претензії, які залишалися без відповідей. Товариство було змушене звернутися до суду із вимогами про стягнення пені, передбаченої договором про розрахунково-касове обслуговування. Банк, посилаючись на ст. 551 Цивільного кодексу України, вимагав, щоб суд зменшив неустойку.

Якою є правова природа договору про розрахунково-касове обслуговування? Чи є цей договір грошовим зобов’язання, якщо так, то які правові наслідки? Яким є максимальний розмір неустойки за затримку зарахування грошових надходжень з боку банку?

15.Ситуаційне завдання.

Рішенням господарського суду на користь приватного підприємця з банку були стягнуті 80 тис. грн. у вигляді залишку грошових коштів на рахунку, і за вказаною справою було видано виконавчий лист. Підприємець надав виконавчий лист до операційного відділу відповідного територіального управління Національного банку України для виконання. Виконавчий лист був повернутий заявнику у зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію цього банка-боржника. Вважаючи, що дії НБУ з приводу повернення виконавчого листа були неправомірними, підприємець знову звернувся до господарського суду.

Яке рішення повинен прийняти суд?

16. Опрацюйте самостійно тестові завдання до семінарського заняття теми 3.

Тестові завдання:

1. Конституцією України визначено, що основні засади грошово-кредитної політики покладено на:

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховну Раду України;

в) Національний банк України;

г) Раду Національного банку України;

д) Рахункову палату України.

 

2. Право першого підпису банківського рахунка підприємства належить:

а) керівнику підприємства;

б) першому заступнику керівника підприємства;

в) будь-якому заступнику, який тимчасово виконує функції керівника;

г) головному бухгалтеру підприємства;

д) будь-якій службовій особі, яка уповноважена керівником.

 

3. Право другого підпису банківського рахунка підприємства належить:

а) керівнику підприємства;

б) першому заступнику керівника підприємства;

в) будь-якому заступнику, який тимчасово виконує функції керівника;

г) головному бухгалтеру підприємства;

д) будь-якій службовій особі, яка уповноважена керівником.

 

4. При відкритті приватних рахунків банк зобов’язаний:

а) ідентифікувати клієнтів, що відкривають рахунки;

б) ідентифікувати осіб, уповноважених діяти від імені власників

рахунків;

в) банк має право вести анонімні рахунки.

 

5. За законодавством України яку кількість видів вкладів (депозитів) розрізняють:

а) один;

б) два;

в) три.

 

6. До касових операцій комерційного банку належать:

а) видача кредитів;

б) приймання, видача та обмін готівки;

в) залучення депозитів;

г) емісія цінних паперів.

 

7. Який вид банківських пластикових карток є найбільш поширеним в Україні:

а) кредитні;

б) дебетні;

в) туристичні;

г) інформаційні.

 

Рекомендовані джерела інформації до семінарського заняття за темою № 3

Основні: 3-7, 16, 19, 32, 33, 35-37, 45, 52-58, 69, 71, 73, 76-79, 81-85, 87-90, 92, 98, 104, 106, 108.

Додаткові: 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 21, 24, 27, 31-33, 36, 40.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 134; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.057 с.)