Змістовний модуль I. Я та моя майбутня професіяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовний модуль I. Я та моя майбутня професіяТема №1. Знайомство. Формули привітання та представлення.

Тема №2. Моя майбутня професія.

Тема №3. Зовнішність та характер.

Тема №4. Відрядження за кордон. Оформлення документів. Проходження митного та паспортного контролю.


 

Змістовний модуль II. Академія. Юридична освіта

Тема №5. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого.

Тема №6. Мій робочий день.

Тема №7. Освіта в Академії.

Тема №8. Право: поняття, джерела, класифікація.

Змістовний модуль III. Україна

Тема №9. Україна (географічне положення, історія).

Тема №10. Україна (промисловість та населення).

Тема №11. Україна (державний устрій).

Змістовний модуль IV. Цивільне право

Тема №12. Джерела цивільного права.

Тема №13. Цивільне право в країнах з різними правовими системами: загальний огляд.

Тема №14. Джерела договірного права.

Змістовний модуль V. Країни, мова яких вивчається: Великобританія, США

Тема №15. Великобританія: правова та політична система.

Тема №16. США: правова та політична система.

Тема №17. Система загального права.

Змістовний модуль VI. Професія юриста

Тема №18. Юридичні професії в країнах загального права.

Тема №19. Професія юриста в Україні.

Тема №20. Професія адвоката та повіреного у Великобританії.

Тема №21. Цивільно-правові відносини.

Змістовний модуль VII. Кримінальне право та процес. Слідство

Тема 22. Кримінальне право. Загальний огляд

Тема 23. Кримінальне право й кримінальний процес

Тема 24. Професія слідчого

Тема 25. Розслідування злочинів: криміналістика й наукова експертиза

Тема 26. Поліція в США та Великобританії.

Змістовний модуль VIІІ. Прокуратура

Тема 27. Органи прокуратури України.

Тема 28. Діяльність прокурора в Україні.

Тема 29. Органи прокуратури Великобританії та США.

Тема 30. Покарання


Змістовний модуль IX. Європейський Союз

Тема 31. Європейський союз: загальна характеристика та інститути ЄС.

Тема 32 Законодавство Європейського союзу.

Змістовний модуль X. Правосуддя.

Тема 33. Судочинство в Україні

Тема 34. Діяльність судді

Тема 35. Судочинство в Англії й Уельсі

Тема 36. Судова система Сполучених Штатів

Тема 37. Стадії кримінального судочинства

Змістовний модуль XI. Нотаріат.

Тема 38. Нотаріат

Тема 39. Діяльність нотаріуса в Україні

Тема 40. Поняття та джерела договірного права. Договір.

Змістовний модуль XII. Адвокатура

Тема 41. Професія адвоката

Тема 42. Адвокатура в Україні

Тема 43. Професія адвоката в Англії й Уельсі

Змістовний модуль XIII. Міжнародне право. Права людини.

Тема 44. Права людини

Тема 45 . Європейська конвенція з прав людини

Тема 46. Міжнародне право

Тема 47. Ділові листи.

Тема 48. Анотування.

Змістовний модуль XIV. Адміністративне право. Конституційне право.

Тема 49. Адміністративне право.

Тема 50. Конституційне право.

Тема 51. Види резюме.

Тема 52. Правила складання резюме.

Тема 53. Супровідний лист.

Змістовний модуль XV. Трудове право. Право споживачів.

Тема 54. Трудове право.

Тема 55. Захист прав споживачів.

Тема 56. Загальні відомості про наукові конференції, види засідань та організаційні питання, що виникають під час підготовки до конференції.

Тема 57. Подання доповіді та документів для участі у науковій конференції.

Тема 58. Участь у науковій конференції. Презентація доповіді.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни “Англійська мова” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК). Загальним об’єктом оцінювання знань студентів є відповідні частини навчальної програми з навчальної дисципліни “Англійська мова”, засвоєння якої відповідно перевіряється під час модульного контролю.

Поточний модульний контроль – це перевірка розуміння та засвоєння навчального матеріалу змістовного модуля, здатності та вмінь застосовувати мовні знання та мовленнєві навички при вирішенні певних професійних завдань.

Об’єктами поточного модульного контролю знань студентів з англійської мови є: систематичність, активність та успішність роботи на практичних заняттях, виконання модульних контрольних завдань.

Оцінювання результатів поточного модульного контролю (ПМК) здійснюється викладачем наприкінці вивчення кожного змістовного модуля. Загальна кількість балів за ПМК складає 75 балів. Кожен модуль оцінюється у 5 балів.

Критеріями оцінювання поточного модульного контролю є:

а) якісна успішність на практичних заняттях (відвідування відповідних форм навчального процесу, активність та рівень знань під час усного опитування, виконання індивідуальних письмових завдань, написання лексичних диктантів та експрес-тестувань), виконання завдань для самостійної роботи (опрацювання тем в цілому чи окремих питань; написання рефератів, доповідей та їх презентація; переклад іноземних текстів встановлених обсягів та ін.); інші форми роботи – від 0 до 2 балів;

б) оцінка за модульну контрольну роботу – від 0 до 3 балів.

Виконання модульних контрольних завдань може виконуватися у формі тестів (з використанням комп’ютерних технологій), усних відповідей, розв’язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт.

Конкретний перелік тестів, питань та завдань, порядок і час їх складання, критерії оцінювання визначаються кафедрою і доводяться до відома студентів на початку навчального року, що передує їх проведенню.

Підсумковий бал за результатами ПМК оформляється під час проведення останнього практичного заняття відповідного семестру. Результати поточного модульного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної успішності та є основою для визначення загальної успішності студента з даного предмета і враховуються (при необхідності) при виставленні балів за підсумковий контроль знань (ПКЗ).

У разі невиконання завдань поточного модульного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана (викладача), скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач.


КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з англійської мови здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 75 балів; завдання, що виносяться на підсумковий контроль знань – від 0 до 25 балів:

 

Модуль 1 (поточне тестування)   Підсумковий іспит      
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 ЗМ 4 ЗМ 5 ЗМ 6 ЗМ 7 ЗМ 8 ЗМ 9 ЗМ 10 ЗМ 11 ЗМ 12 ЗМ 13 ЗМ 14 ЗМ 15 Сума
   

ЗМ – змістовий модуль

 

Підсумковий контроль знань студентів (ПКЗ) з англійської мови проводиться у формі іспиту. На іспиті студент повинен продемонструвати набуті протягом усього періоду навчання знання, вміння та навички, передбачені навчальною програмою, а також здатність практичного застосування мовних знань та мовленнєвих компетенцій для вирішення поставленого завдання.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включено 3 питання, що передбачають вибіркове читання та переклад текстів за спеціальністю, реферування суспільно-політичних текстів з газет, що видаються англійською мовою та бесіду на одну з тем повсякденного та професійного спілкування, передбачених програмою.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно такої шкали:

 

Оцінка за шкалою ECTS ВИЗНАЧЕННЯ За націо- нальною системою За системою НЮАУ ім.. Я.Мудрого
A ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками     80-89
C ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків     70-74
E ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти   35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

 


ПРОГРАМНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Перелік екзаменаційних текстів

(за списком рекомендованої літератури)

1. Law: what is it? (part 1) [1, p.65]

2. Law: what is it? (part 2) [1, p.72-74]

3. Civil Law [1, p.101-102]

4. Common Law [1, p.131-132]

5. Civil Law (Family, Contract, Intellectual Property) [1, p.146-148]

6. Criminal Law [1, p.156-158]

7. Crime Investigation: Forensic Science and Scientific Expertise [1, p.165-167]

8. The European Union (part 1) [1, p.180-181]

9. Legislation of the European Union [1, p.220-222]

10. Human Rights [1, p.233-235]

11. Contract Law [1, p.247-249]

12. International Law [1, p.268-270]

13. Administrative Law [1, p.309-312]

14. Constitutional Law [1, p.315-318]

15. Employment Law [1, p.355-357]

16. Consumer Law: Protection of Consumers [1, p.360-362]

17. Punishment [4, p.13-14]

18. Imposition of Sentences [4, p.19-20]

19. Judges [4, p.26]

20. The Court System of the USA [4, p.31-34]

21. The Legal Profession in the UK [4, p.40-42]

22. The Role of the Defense Lawyer in the USA [4, p.45-46]

23. Trial Procedure: Civil and Criminal [4, p.56-59]

24. Classifications of Law [2, p.4-5]

25. Sources of Law [2, p.9]

Перелік екзаменаційних розмовних тем

1. My Future Profession

2. Law Academy

3. Ukraine

4. Great Britain

5. The USA

6. Legal Profession

7. Investigator

8. Prosecutor

9. Judiciary in Ukraine

10. Notary Bodies

11. The Bar

12. Human Rights and Civil Liberties

13. Legal and Judicial Systems of the United Kingdom and the United States

14. Civil Procedure

15. Criminal Procedure

 

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

(ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ)

КУРС

Module I. Я та моя майбутня професія

abroad за кордоном

ambassador посол

application заява, бланк

arrangements приготування

arm рука

(armed) robbery збройне пограбування

available доступний

beard борода

behaviour characteristic характеристика поведінки

blood кров

cell тюремна камера

charge обов’язки

cheeks щоки

chin підборіддя

court (appellate) суд (апеляційний)

customs (to go/pass through ) мито, митниця

ears вуха

embassy посольство

entrance examination вступний іспит

eyebrows брови

fare вартість проїзду

feet ступні

finger палець

fingerprints відбитки пальців

first name ім’я

forehead лоб

(for the) purpose з метою

graduate/post-graduate випускник/аспірант

hair волосся

hand рука (кисть)

height зріст

humanities гуманітарні науки

identification встановлення особистості

identikit портрет злочинця

Immigration Control імміграційний контроль

investigator слідчий

judge суддя

jurisprudence правознавство

law право, закон

law-governed state правова держава

lawyer юрист, адвокат

leaving certificate атестат (зрілості)

leg нога

legal (profession/career/reform) юридичний, правовий (професія, кар’єра, реформа)

lips губи

male/female чоловік, чоловічий/жінка, жіночий

mouth рот

name ім’я

neck шия

notary нотаріус

Notary office нотаріальна контора

opportunity сприятлива можливість

police поліція

police station поліцейська ділянка

prosecutor обвинувач, прокурор

Prosecutor’s Office прокуратура

public good на користь суспільства

responsibility відповідальність

second name/surname прізвище

sex стать

Security Service of Ukraine Служба безпеки України

subject навчальний предмет

surroundings оточення

suspect підозрюваний

teeth зуби

terminal термінал

Wanted розшукується

to absorb поглинати

to apply for a visa звертатися за візою

to apply to звертатися

to arrest заарештовувати

to arrive in/at прибути

to avoid disorder уникати безладдя

to be in one’s first (third) year бути на І (ІІ) курсі

to be interested in цікавитись

to complete завершувати, закінчувати

to contribute to сприяти

to declare оголошувати, заявляти

To descend походити

to disarm обеззброювати

to do one’s best робити все можливе

to enjoy насолоджуватись

to enter (the Academy) поступати (в академію)

to finish (school) закінчувати (школу)

to follow law дотримуватися закону

to graduate from (the Academy) закінчувати (академію)

to have/get permission мати/отримувати дозвіл

to introduce представляти

to look like виглядати як

to make decision приймати рішення

to maximize individual rights підвищувати особисті права

to provide забезпечувати

to provide certainty забезпечувати впевненість

to put into effect проводити у життя, здійснювати

to register реєструвати

to remain залишатися

to request просити

to require потребувати, вимагати

to specialize in спеціалізувати (ся)

to suspect підозрювати

to take/pass an exam скласти іспит

to take interest in цікавитися

Module II. Академія. Юридична освіта

 

academic staff професорсько-викладацький склад

admission вступ

bodies of state power органи державної влади

break перерва

crime злочин

criminal procedure кримінальний процес

common law загальне право

constitutional provisions конституційні положення

correspondence department заочне відділення

department кафедра, відділення

dining hall їдальня

double-period пара (заняття)

educational establishment навчальний закладПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.031 с.)