full-time department денне відділення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

full-time department денне відділенняhostel accommodation приміщення в гуртожитку

judicial decision судове рішення

Law-enforcement bodies правоохоронні органи

lawmaker законотворець

law-making process законотворчий процес

law and order правопорядок

lecture-room лекційна аудиторія

legislature законодавство

library бібліотека

outstanding lawyers видатні юристи

private law приватне право

procedural law процесуальне право

property власність

public law публічне право

punishment покарання

recreation facilities умови для відпочинку

reference work довідник

Roman law римське право

substantive law матеріальне право

source of law джерело права

state power державна влада

Supreme Court Верховний суд

test period сесія

time-table розклад

trial суд, судовий процес

welfare of the state добробут держави

to be accommodated in розміщатися

to be at the students’ disposal бути в розпорядженні студентів

to consult радитися

to distinguish from відрізнятися від

To grant with надавати

to stand on guard of legality стояти на сторожі законності

to take into account брати до уваги

 

 

Module III. Україна

administrative region адміністративний регіон

agriculture сільське господарство

anthem гімн

branch гілка

by majority vote більшістю голосів

by the secret ballot таємним голосуванням

Cabinet of Ministers Кабінет міністрів

capital столиця

chemicals хімікати

citizen громадянин

coal вугілля

Commander-in-Chief of the Armed Forces (the) Головнокомандуючий збройними силами


Commonwealth of Independent States (CIS) (the) Співдружність незалежних держав

constituency виборчий округ

Constitution Конституція

Constitutional Court Конституційний суд

court of general jurisdiction суд першої інстанції

democratic демократичний

deposit поклад

domestic/foreign policy внутрішня/зовнішня політика

dutу обов’язок

executive (body, power) виконавчий (орган, влада)

fertile land родюча земля

form of government форма правління

head of the state голова держави

home (foreign policy) внутрішня/зовнішня політика

human rights and freedoms права та свободи людини

industry промисловість

iron залізо

judicial (body, power) судовий (орган, влада)

legislative (body, power) законодавчий (орган, влада)

machinery обладнання

manganese марганець

metallurgy металургія

national emblem (coat of arms) національний герб

national flag (state flag) національний (державний) прапор

oil нафта

official (state) language офіційна (державна) мова

parliamentary – presidential парламентсько-президентський

people’s deputy народний депутат

political system політична сисUnit

President президент

proportional elections пропорційні вибори

right право

sovereign суверенний

state держава

territorial integrity територіальна цілісність

trident тризуб

unitary унітарний

United Nations (UN) Організація Об’єднаних Націй (ООН)

Verkhovna Rada Верховна Рада

to adopt приймати

to amend змінювати

to be approved by бути ухваленим

to be divided into поділятися на

to be elected бути обраним

to be rich in бути багатим на


to be situated бути розташованим

to be washed by омиватися

to carry out виконувати

to border on межувати

to declare independence проголосити незалежність

to guarantee гарантувати

to make laws створювати закони

to nominate призначати

to set contacts with встановлювати контакти з

to sign agreements and treaties підписувати договори й угоди

 

Module IV. Цивільне право

 

accumulated wisdom накопичена мудрість

begin to decline починити занепадати

civil law цивільне право

civil relationship громадські взаємовідносини

comprehensive code всеохоплюючий кодекс

contractual arrangements контрактні договори

experience досвід

family property сімейна власність

former colonies колишні колонії

great legal scholar великий вчений

important component важливий компонент

important respects важливі відношення

isolated national laws відокремлені національні закони

legal practice юридична практика

major consequences основні наслідки

mixed legal system змішані правові системи

national unification національна уніфікація

origin походження

previous century попереднє століття

principal characteristic головна характеристика

private law приватне право

strong legal institution сильна правова установа

sources of law джерела закону/права

to be voluntary adopted бути добровільно прийнятим

to deal with criminal law мати справу з кримінальним правом

to gain independence здобути незалежність

to follow tradition наслідувати традицію


Module V. Країни, мова яких вивчається: Великобританія, США

 

act of Parliament парламентський акт

all life peer довічний пер

amendment поправка

appellate court апеляційний суд

Associate Justice член верховного суду США

Bill законопроект

Bill of Rights біль про права людини

Bishop єпископ

Cabinet Кабінет (у Великій Британії)

case справа

census перепис

Central Intelligence Agency Центральне розвідувальне управління

chief executive голова виконавчої влади

chief justice головний суддя

Chief Justice голова Верховного суду США

circuit court окружний суд

Congress Конгрес

Conservative Party консервативна партія

Democratic Party демократична партія

district court федеральний районний суд

Electoral College колегія виборщиків

evidence докази

Final Court суд останньої інстанції

freedom of the press свобода преси

freedom of religion свобода релігії

hereditary monarchy спадкова монархія

Home Secretary міністр внутрішніх справ Великобританії

House of Commons Палата громад

House of Lords Палата лордів

House of Representatives Палата представників

income tax прибутковий податок

interpretation of law тлумачення права

judicial decision судове рішення

Labour Party лейбористська партія

legal provision правове положення

limited home rule обмежена влада

Lord Chancellor Лорд канцлер

Lord Spiritual єпископ, член палати лордів

Lord Temporal світський член палати лордів

majority of seats більшість місць

Member of Parliament член парламенту

opposition опозиція

presidential republic президентська республіка

Queen королева

Republican Party республіканська партія

right to assemble право на проведення зборів

right to petition право подавати апеляцію

royal assent королівська згода

rule of decision судове рішення

rule of law правова норма, принцип панування права

Secretary of Defense міністр оборони

Secretary of State міністр (у Великобританії), держсекретар (США)

Secretary of Treasurу Міністр фінансів

Senate Сенат

Sovereignty of Parliament суверенність Парламенту

trial court суд першої інстанції

two-chamber system двопалатна сисUnit

universal suffrage загальне виборче право

written constitution писана конституція

written statute писаний статут

to abolish slavery відмінити рабство

to reach a verdict винести вердикт

to set a precedent встановити прецедент

to swear allegiance клястися у вірності

to violate the law порушувати закон

 

Module VI. Професія юриста

 

argument довід

bar адвокатура

barrister адвокат, баристер

breach of contract порушення контракту

civil proceedings цивільне судочинство

client клієнт

copyright авторське право

counsel адвокат

court/judicial system судова сисUnit

courtroom зал суду

criminal offence кримінальний злочин

damage збитки

defamation наклеп

defense lawyer адвокат, захисник

divorce розлучення

global economy глобальна економіка

enterprise підприємство

equal, -ly рівний, однаково

high professional/personal qualities високі професійні/ особові якості

increased/healthy competition зростаюча/значна конкуренція

independent незалежний

information technology (IT) інформаційні технології

in-house lawyer внутрішній адвокат

intellectual property інтелектуальна власність

insurance страхування

investigator слідчий

judicial proceeding(s) судоустрій

law-enforcement bodies правоохоронні органи

legal adviser юрисконсульт

legislation in force чинне законодавство

legislative frameworks законодавчі межі

liability for contempt of court відповідальність за зневагу до суду

loan позика

local government agencies місцеві органи управління

loss втрата

marriage шлюб

negligence недбалість

offer пропозиція

ownership володіння

party сторона (у суперечці)

plaintiff позивач

professional awareness професійна обізнаність

professional responsibility професійна відповідальність

society суспільство

software package пакет програмного забезпечення

solicitor повірений

support підтримка

teamwork skills навички роботи у команді

tort цивільне правопорушення, делікт

trademark торгівельна марка

welfare of children добробут дітей

to be binding on бути обов’язковим

to be computer literate володіти навичками роботи з комп’ютером

to be injured бути пораненим

to create a law-governed state створювати правову державу

to defend public order захищати громадський порядок

to defend the rights захищати права

to demand вимагати

to depend on залежати від

to entrust довіряти

to examine the case вивчати справу

to participate in a trial брати участь у судовому засіданні

to present a case представляти справу

to prevent the interference in запобігати втручанню у

to realize the legal reform реалізовувати правову реформу

 

 


КУРС

Module VII. Кримінальне право та процес. Слідство

administration of justice здійснення правосуддя

apprehension затримання

arson підпал

attempt замах на скоєння злочину

burglary крадіжка зі зломом

charging обвинувачення

conspiracy змова

convicted offender засуджений злочинець

criminal злочинець

criminal case кримінальна справа

criminal offence кримінальне правопорушення

defendant підсудний, обвинувачений

drug trafficking торгівля наркотиками

embezzlement привласнення майна

evasion of taxes ухилення від сплати податків

grave crime тяжкий злочин

inquiry розслідування, дізнання

investigation слідство, розслідування

investigator слідчий

juvenile delinquency злочинність неповнолітніх

malfeasance посадовий злочин

money laundering відмивання грошей

murder вбивство

offender правопорушник, злочинець

omission бездіяльність

organized crime організована злочинність

pretrial investigation досудове слідство

rape зґвалтування

rehabilitation виправлення, перевиховання, реабілітація

sentence вирок

smuggling контрабанда

suspected person/suspect підозрюваний

swindling шахрайство

theft крадіжка

to commit a crime вчинити злочин

to detect a crime розкрити злочин

to institute proceedings порушити кримінальну справу

to suffer a punishment понести покарання

treason державна зрада

trial суд, судовий розгляд

voluntary act свідома (добровільна) дія

witness свідок

Module VIII. Прокуратура

appeal апеляційна скарга

Attorney General Генеральний аторней (Генеральний прокурор (Англія); Міністр юстиції США)

briefs змагальні папери

capital punishment смертна кара

corporal punishment тілесні покарання

severe punishment суворе покарання

challenge відвід

charge обвинувачення

decision-maker особа, яка приймає рішення

defendant підсудний, обвинувачуваний

enforcement measures примусові заходи

to execute виконувати (вирок)

fine штраф

grand jury велике журі (суд присяжних)

guilty винний

indictment обвинувальний акт (висновок)

innocent невинний

judicial decision судове рішення

life imprisonment по життєве ув’язнення

mutilation каліцтво, скалічення

operational search actions оперативно-розшукові дії

parole умовно-дострокове звільнення

penalty (death penalty) покарання (смертний вирок)

place of confinement місце позбавлення волі

plead заявляти в суді, вести судову справу

probation умовне звільнення (від покарання)

prosecutor прокурор

Prosecutor’s Office прокуратура

punishment покарання

reform виправлення (злочинця)

resignation відставка

sentence вирок, покарання

speech for the prosecution , засудження

to convict засуджувати

to express no confidence висловити недовіру

to impose накладати, встановлювати, призначати

to inflict накладати, призначати

to lodge подавати

to observe виконувати, дотримуватися (закону)

to prosecute обвинувачувати

to reduce скорочувати, зменшувати

to restrict обмежувати

to supervise здійснювати нагляд

torture тортури, катування

treatment поводження (зі злочинцями), виправлення (злочинців)

Module IX. Європейський Союз

annexes доповнення, додатки

budget бюджет

citizens' complaints скарги громадян

cooperation співробітництво

decision-making прийняття рішень

EU institution інститут ЄС

EU treaty договір ЄС

European Central Bank Європейській центральний банк

European Union Європейський Союз

globalization глобалізація

in charge of займатися, відповідати за

investment projects інвестиційні проекти

legislation. законодавство

maladministration неналежне (несумлінне) управління

managing the euro. управління євро

Member State країна-член

monetary policy грошова (монетарна) політика

national groups групи за державною приналежністю

Ombudsman Омбудсмен

pillars основні принципи, головні ідеї

political blocks політичні об’єднання

protocol протокол (різновид міжнародної угоди)

provision положення, умова (договору, закону)

rule of law верховенство права

The Committee of the Regions Комітет, що займається проблемами регіонів

The Council of the European Union Рада Європейського Союзу

The Economic and Social Committee Комітет економічної та соціальної політики

The European Commission Єврокомісія

The European Investment Bank Європейський інвестиційний банк

The European Parliament Європейський Парламент

The European Court of Justice Європейський Суд

The Court of Auditors Суд аудиторів

to commit to do smth. брати на себе зобов’язання

to conform соответствовать

to delegate some of their sovereignty. передавати частину суверенітету

to draft складати проект (договору, закону)

to ensure забезпечувати, гарантувати

to extend розповсюджувати(ся)

to lend давати позику, позичати

to prevent killing and destruction запобігти вбивствам та руйнуванню

 

Module X. Правосуддя

 

associate justice член Верховного Суду США

Chief Justice Голова Верховного Суду США

circuit судовий округ

civil suit цивільний позов

continuance in office перебування на посаді

conviction засудження

cross-examination допит свідка протилежної сторони, перехресний допит

district court районний суд

fair and impartial judgment справедливе та неупереджене рішення суду

grand jury велике журі, суд присяжних

impeachment імпічмент

indictable offences злочини, які переслідуються за обвинувальним висновком

jurisdiction юрисдикція, підсудність, повноваження

jurors присяжні

jury trial судовий розгляд з участю присяжних

justice правосуддя, справедливість

lay magistrate магістрат-непрофесійний суддя

mistrial неналежний судовий розгляд

panel склад

people’s assessor народний засідатель

petit jury мале журі

rights and liberties права та свободи

severe/light sentence суворе/ м’яке покарання

stipendiary magistrate магістрат, що отримує платню

swear присягати, приймати присягу

testimony свідчення

the Supreme Court Верховний суд

to acquit smb. of a charge виправдовувати, звільняти від обвинувачень

to be tried in court бути на розгляді в суді

to defend/prosecute smb. in court захищати/обвинувачувати к.-н. у суді

to execute sentence виконувати вирок

to fine накладати штраф, штрафувати

to fix a sentence встановлювати покарання

to hold a trial вести судовий розгляд, вершити суд

to impose a sentence виносити (накладати) покарання

to interpret (apply, enforce, make) the law тлумачити (застосовувати, забезпечувати примусове виконання, створювати) закон

to pass verdict on виносити вердикт

to plead guilty/not guilty визнавати себе винним/заявляти про свою невинність

to promote judicial independence сприяти (забеспечувати) незалежності судової гілки влади

to put smb on trial притягнути до суду

to render a verdict виносити вердикт

to resolve disputes вирішувати спори

to send smb. to prison відправити к.-н. у в’язницю

to serve a sentence відбувати покарання

verdict of guilty обвинувальний вирок

witness for the defense свідок захисту

witness of the prosecution свідок обвинувачення

Module XI. Нотаріат

a public seal печатка державної установи

consulate консульство

conveyance of property передача власності

deed of purchase-and-sale угода купівлі-продажу

dispute on the right спор про права

hereditary right спадкове право

indisputable right безперечне (безспірне) право

legal age правоздатний вік, повноліття, вік, встановлений законом

notary’s certificate посвідчення (свідоцтво) нотаріуса

notary’s office нотаріальна контора

notary’s services послуги нотаріуса

promotion of legality забезпечення законності

protection of lawful interests захист законних інтересів

public certification державне засвідчення

public notary державний нотаріус

public official державна посадова особа

real estate нерухомість

settlement of estate управління нерухомістю

signature підпис

to attest a contract завіряти контракт

to certify documents завіряти документи

to enter into the contract укладати договір

to exercise one’s functions виконувати (здійснювати) обов’язки

to help an applicant допомагати заявнику

to hold the post of a notary займати посаду нотаріуса

to make a will складати заповіт

to notarize a document нотаріально засвідчувати документ

to perform notary activity здійснювати нотаріальну діяльність

to prepare in the proper manner підготувати належним чином

to prevent offences попереджати правопорушення

to prove the authenticity доводити достовірність (справжність)

to provide for by the law передбачати законом

to provide legal support надавати правову допомогу

to provide notary’s advice надавати нотаріальні поради

to sign a document підписувати документ

to stamp a seal on the document ставити печатку на документ

Module XII. Адвокатура

 

advocate адвокат, захисник

attorney аторней, уповноважений, адвокат

barrister баристер (у Великобританії – адвокат, що має право виступати в вищих судах)

consultation on legal matters консультація з правових питань

defendant підзахисний

defense counsel захисник, адвокат захисту (відповідача)

legal counselor юрисконсульт

legal issue правове питання (проблема)

plaintiff позивач

pleader адвокат, який виступає в суді

promotion of legality забезпечення законності

solicitor солісітор, адвокат, який готує справу для баристера та виступає у нижчих судах

speech for the defense промова захисника

the bar адвокатура

to discharge duties виконувати обов’язки

to draw up applications/complaints/legal documents складати заяви, скарги, юридичні документи

to file the pleadings подавати змагальні папери

to plead the cause/case захищати справу в суді

to render legal aid надавати правову допомогу

to seek a new trial or relief домагатися (вимагати) нового судового розгляду або задоволення вимог

to take lawyer’s oath давати присягу адвоката

to win the case виграти справу


КУРС

Module XIII. Міжнародне право

alien іноземець, громадянин іншої держави

arrangement угода, домовленість

campaigner прихильник

citizenship громадянство

compliance виконання, дотримання

conscience свідомість

Court of Justice Європейський Суд

democracy демократія

dignity гідність

disputant сторона у спорі

equity право справедливості, суб’єктивне право

exile вислання, вигнання

integrity цілісність

intercourse взаємодія, стосунки

interference втручання

liberty свобода

monitoring нагляд, контролювання, перевірка

obligation обов’язок

prohibition заборона

stateless без громадянства

suppression придушення

temporary тимчасовий

tenets принципи, норми

to claim заявляти, стверджувати

to conclude робити висновок, вирішувати

to confiscate накладати арешт, конфісковувати

to deny не погоджуватися, відхиляти, відмовляти

to exclude виключати

to imply передбачати, включати в себе

to lack не вистачати, відчувати нестачу ч.-н.

to participate брати участь

to recourse звертатися за допомогою (в суд)

to restrict обмежувати

to suppress придушувати, забороняти

to withdraw відміняти, відмовляти

treatment поводження з

tribunal міжнародний суд

warfare засоби ведення війни

 


Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право

adjudication винесення судового рішення, судова постанова

administrative agency адміністративний орган

appeal апеляція, опротестування, оскарження

bureaucracy бюрократія; державні чиновники

claim заява, претензія, скарга

Court of general jurisdiction суд загальної юрисдикції

Court of last resort суд найвищої (останньої) інстанції

decision-making прийняття рішення

disciplinary board дисциплінарний відділ

due process належна правова процедура

entity самостійна правова одиниця, підприємство

environment довкілля

executive agency орган виконавчої влади

fundamental justice фундаментальне правосуддя

injustice несправедливість, відмова у правосудді

international trade міжнародна торгівля

judicial review судовий перегляд

judicial tribunal судова установа

non-profit corporation некомерційні корпорації

regulatory agenda регулятивна програма

relate to стосуватися чогось

reviewability можливість бути переглянутим

rulemaking нормотворчий

statute законодавчий акт, статут

to distinguish from відходити, відхилятися від

to enact встановлювати, надавати законної сили

to ensure забезпечувати, гарантувати

to frustrate порушувати, розладнати щось

to handle здійснювати контроль, розглядати

to impede заважати, перешкоджати, затримувати, ускладнювати

 

a distribution of powers розмежування повноважень

a provision передбачення у законі, норма, положення

bylaw підзаконний акт

сonstitutional charter конституційний статут

сontemporary state сучасна держава

fundamental rights фундаментальні права

human being людина

inalienable rights невід’ємне право

legal limitation правові обмеження

natural law природне право

non-national source не національне джерело

political community політичне суспільство

positive law позитивне, чинне право

remedy засіб захисту права

respective powers відповідні повноваження

retroactive law закон зі зворотною силою

sovereign powers суверенні повноваження

the essentials of the rules суттєві частини норм

the precepts of divine law норма божественного права

to amend вносити зміни

to be obliged to бути зобов’язаним

to be out of order бути поза, порушувати

to compose of складений з

to endow with надавати, наділяти

to entrust доручати, довіряти

to exercise контролювати, перевіряти

to guide керуючись чимось

to respect дотримуватися чогось, поважати

to settle урегульовувати

unfair procedure несправедливе судочинство

Module XV. Трудове право. Право споживачів

a dispute спір

a standard норма

contract of employment договір особистого наймання

corporate policy корпоративна політика

employee робітник за наймом. працівник

employer наймач, роботодавець

fair treatment справедливе поводження

full-time work повний робочий день

influence вплив

legal measure правові засобі

legal merits правові обставини справи

legal redress правове відшкодування

legal remedy засіб правового захисту

natural justice природне право

non-work life нетрудовий, особа яка не працює

parental leave policy підхід що до відпустки батьків

part-time work неповний робочий день

permanent work постійна робота

reconciling work врегулювання праці

responsibility відповідальність

statutory objectives законні цілі

temporary work тимчасова робота

to be in charge of бути відповідальнім за щось

to comprise охоплювати

to handle a dismissal регулювати звільнення

to manage управляти, справлятися

to misbehave неналежно поводити себе

to restrain обмежувати, утримувати

Trade Union професійна спілка

unfettered exercise застосування повноважень

voluntary measure добровільні заходи

working hours робочий час

 

advertising реклама

buyer покупець

competing service конкуруючий сервіс

consumer assistance допомога споживачу

consumer protection захист споживача

deceptive practice обманна практика

fraudulent information шахрайська інформація

informative labeling інформація про маркування продукції

physical harm фізичне ушкодження

quality of products якість продукції

remedy відшкодування, засіб правового захисту

replacement of a product заміна товару

safety безпека

seller продавець

shortcomings недолік

sufficient information достатня інформація

suitability придатність

to apply to застосовувати

to be cheated бути обманутим

to cause викликати

to enforce the rights забезпечувати дотримання прав

to pose становити

to promote сприяти

to resolve a complaint вирішувати скаргу

to seek a refund домагатися компенсації

to sue подавати скаргу

to test products тестувати продукцію

to violate the law порушувати закон

true cost справжня ціна

undue risk невиправданий ризик
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.115 с.)