Та слухового й зорово-слухового і диктанту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та слухового й зорово-слухового і диктантуРівні навчальних досягнень Бали Кількість помилок
Споріднені мови Неспоріднені мови
Початковий Понад 10 Понад 12
До 10 До 11
До 9 До 10
Середній До 8 До 9
До 7 з них 2 негрубих* До 8
До 6 з них 2 негрубих До 7 з них 2 негрубих
Достатній До 5 з них 2 негрубих До 6 з них 1 негруба
4 з них 2 негрубих До 5 з них 1 негруба
3 з них 1 негруба 4 з них 1 негруба
Високий 2 з них 2 негрубі 3 з них 1 негруба
1 негруба 2 з них 1 негруба
1 виправлення 1 негруба + 1 виправлення

 

До негрубих помилок відносяться неправильне написання, пропуск чи заміна букви, букви іншого алфавіту, якщо таких помилок не більше 2. Якщо помилок допущено більше, то 2 - зараховуються як одна груба. Акуратно зроблене виправлення не вважається помилкою. Повтор помилки в одному й тому ж слові вважається як одна помилка.

Техніка письма та культура оформлення письмових робіт

Об’єктами перевірки є вміння писати, вживаючи букви українського чи алфавіту мови, яка вивчається як друга, з належною швидкістю, правильно відтворюючи форму великих і малих рукописних букв, правильно поєднувати їх у слові і розташовувати слова на лініях сітки зошита. Перевіряється також охайність і вміння оформити письмову роботу (розташувати на рядку заголовок тексту, дотримуватися полів тощо).


Оцінювання техніки письма та культури оформлення письмових робіт рекомендуємо здійснювати шляхом списування з друкованого тексту 1 раз на рік, починаючи з 3 класу.

Нормативною вважається така швидкість письма (на кінець навчального року):

 

Клас Споріднені мови Неспоріднені мови
не враховується не враховується
20-25 знаків за хвилину 15-20 знаків за хвилину
26-30 знаків за хвилину 21-25 знаків за хвилину

За списування рекомендуємо виставляти дві оцінки – за фонетико-графічні й правописні уміння та графічні навички письма.

Орієнтовні вимоги до оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних правил письма в 3-4 класах:

початковий рівень – списаний текст нелегко прочитати. Літери переважно непропорційні, мають різний нахил, трапляється дзеркальне зображення літер. Поєднання букв переважно неправильне або відсутнє, при цьому слід враховувати особливості графічної системи другої мови, переважно неспорідненої з українською. Багато слів написано злито, допущено заміну букв буквами рідної мови. Лінійності майже не дотримано;

середній рівень – списаний текст читається. Однак є значні відхилення від нормативної форми літер. Поєднання букв дуже розтягнуті або надто стислі. Багато слів написано злито, є помилки (4) на заміну букв;


достатній рівень – списаний текст легко читається. Літери переважно пропорційні, з однаковим нахилом, переважно з правильним поєднанням. Однак трапляється 3-4 відхилення від норми у формі букв та їх поєднанні. Деякі слова злиті, букви замінені буквами рідної мови (до 3 помилок);

високий рівень– списаний текст легко читається. Літери пропорційні, з однаковим нахилом, правильно поєднані. Допускається 1-2 відхилення у формі букв чи їх поєднанні та заміні букв, які не порушують загального позитивного враження від письма.

Під час оцінювання техніки письма враховуються такі параметри:

а) форма букв, б) нахил букв в одну сторону, в) поєднання букв (не вважається за помилку вживання поєднань, прийнятих у рідній мові), г) швидкість письма, д) охайність та культура оформлення роботи.

 

Орієнтовні вимоги до оцінювання графічних навичок і дотримання гігієнічних правил письма у 3-4 класах

Дотримання норм за кожним із зазначених параметрів дає учневі 2 бали, в цілому – 12 балів. За незначне відхилення від норми за тим чи іншим параметром радимо знімати 1 бал, за значне відхилення – 2 бали. Стосовно швидкості письма незначним відхиленням вважається 1-5 знаків від меншого показника норми, значним – понад 5 знаків.

Нормативною вважається така швидкість письма (на кінець навчального року):

Клас Споріднені мови Неспоріднені мови
20-25 знаків за хвилину 15-20 знаків за хвилину
26-30 знаків за хвилину 21-25 знаків за хвилину

 

V. Знання з мови, мовні вміння

Перевірку знань з мови та мовних умінь радимо здійснювати під час поточного опитування та виконання завдань тестового характеру.

Рекомендуємо перевіряти знання та уміння, що стосуються матеріалу, який не збігається в рідній та українській (іншій) мові, що вивчається як друга: правильно визначати наголос, добирати слова на певну тему; розрізняти значення слів, добирати синоніми й антоніми; розпізнавати народні вислови та слова, вжиті в переносному значенні; змінювати форму слова в залежності від іншого; правильно вживати родові та відмінкові закінчення іменників, прикметників та особові форми дієслів; будувати (доповнювати, перетворювати) сполучення слів та різні за синтаксичною структурою речення.

З цією метою пропонується комбінована перевірна робота із застосуванням завдань тестового характеру. Учням пропонують 6 завдань з трьома варіантами відповідей. З них 2 – на перевірку мовних знань, 4 – на перевірку мовних умінь.

Правильне виконання кожного із завдань, що стосуються мовних знань оцінюється 1 балом, правильно наведений приклад до кожного завдання додає ще по 1 балу. Завдання, що стосуються мовних умінь оцінюються 2 балами.

 

Зведений перелік перевірних робіт у 1-4 класах

(1/1 – кількість робіт за вивчення споріднених/неспоріднених мов)

Види перевірки Кількість перевірок по класах
І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем. І сем. ІІ сем.
1. Аудіювання - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
2. Усне діалогічне мовлення - 1/1 1/1 - 1/1 - 1/1 -
3. Усне монологічне мовлення - - - 1/1 - 1/1 - 1/1
4. Читання вголос - - - 1/1 - 1/1 - -
5. Читання мовчки - - - - - - 1/- 1/-
6. Письмовий переказ - - - - - 1/- 1/1 -
7. Письмовий твір - - - - - - - 1/1
8. Списування - - - 1/1 1/1 -/1 1/1 -
9. Диктант - - - - - 1/1 - 1/1
10. Знання з мови, мовні вміння (поточно) - - - - - - - -
Загальна кількість перевірок - 2/2 2/2 4/4 3/3 5/5 5/4 5/4
11. ДПА з української мови - - - - - - -
12. ДПА з українського літературного читання в школах з навчанням російською мовою - - - - - - -

 

МАТЕМАТИКА

 

Об'єктами перевірки й оцінюваннянавчальних досягнень учнів з математики є складники предметної компетентності – знання, уміння та навички, здатність їх застосовувати у навчальних і життєвих ситуаціях.

Контроль навчальних досягнень учнів рекомендуємо здійснювати шляхом поточної перевірки (1–4 класи) і тематичної перевірки (2–4 класи).

Поточну перевірку рекомендуємо проводити в усній і письмовій формі систематично в межах кожної теми, визначеної навчальною програмою. Цей вид контролю передбачається учителем під час підготовки до кожного уроку і знаходить своє відображення у поурочних планах (конспектах) уроків. Поточна перевірка може здійснюватись у формі самостійної роботи — короткотривалої (10–15 хвилин) письмової роботи, яка охоплює певну частину навчального матеріалу. Поточний контроль не обов’язково проводиться фронтально; його результати не завжди відображаються у балах.

Тематичну перевірку радимо здійснювати в письмовій формі. Вона охоплює зміст теми або логічно завершеної її частини. Проводити її доцільно у вигляді контрольної роботи – комбінованої або роботи тестового характеру – 4 рази за семестр. Бажано, щоб робота містила 14 математичних операцій (арифметичних дій, визначення порядку дій, встановлення відношень, перетворення одиниць величини, логічних дій тощо) у другому класі, 16 – у третьому, 18 – у четвертому.

Орієнтовна тривалість виконання роботи становить у другому класі близько 30 хв., у третьому й четвертому класах – близько 35 хв.

Окремим видом тематичного контролю може бути перевірка навичок усних обчислень у межах програмових вимог. Перевірку доцільно здійснювати один раз за семестр у письмовій формі (математичний диктант, робота на картках тощо). Обсяг роботи має містити не більше 12 математичних операцій.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 346; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.012 с.)