Розрахункові та експериментальні дані 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахункові та експериментальні дані 

Покази амперметрів Похибки По-прав-ка σ, А Варіа-ція δвар., %
що повіряється зразкового абсо-лютна від-носна зве-дена
Хід угору Іуг., А Хід униз Іун., А Хід угору Ізр.уг., А Хід униз Ізр.ун., А Середнє знач. Ізр.сер., А ΔІ, А γвідн., % γзв., %
                 

(Стрілками показано порядок заповнення таблиці).

3.8 Виконати обчислення за формулами, аналогічними формулам в п. 3, вважаючи замість літери «U» літеру «І».

3.9 Побудувати криву поправок аналогічно п. 4.

3.10 Дати висновок про відповідність амперметра, який повіряється, своєму класу точності.

 

4. Зміст звіту

1. Назва роботи.

2. Мета роботи.

3. Перелік приладів і обладнання.

4. Електричні принципові схеми.

5. Таблиці 1.2, 1.3 дослідних даних.

6. Розрахункові формули.

7. Графіки кривих поправок вольтметра і амперметра.

8. Висновок про відповідність приладів, які повірялись, своєму класу точності.

5. Запитання для самоперевірки

1. Напишіть основні і додаткові одиниці системи СІ.

2. Назвіть систему вимірювання, яка застосовується в електротехніці, і визначте основні її одиниці.

3. Що називається мірою?

4. Що називається електровимірювальним приладом?

5. Що називається робочими мірами і приладами, зразковими мірами і приладами, еталонами? Назвіть галузь застосування кожної з цих груп.

6. Наведіть перелік існуючих методів вимірювання.

7. Які є види похибок, причини їх виникнення та способи зменшення?

8. Що таке абсолютна і відносна похибки вимірювання? Дайте їх числовий вираз.

9. Що таке зведена основна та додаткова похибки? Дайте їх числовий вираз.

10. Що таке клас точності електровимірювального приладу?

11. Що називається похибками вимірювання та похибками приладу.

12. Напишіть рівняння установлюючого моменту і покажіть його графічно.

13. 3 якою метою створюють протидіючий момент? Способи його створення.

14. Що таке стала електровимірювальних приладів і як вона позначається:

а) для амперметра;

б) для вольтметра.

15. Що таке чутливість електровимірювального приладу?

16. Як визначається похибка окремого вимірювання при непрямих методах вимірювання?

17. Перелічіть умовні позначення на шкалах електровимірювальних приладів.

18. Для чого повіряють електровимірювальні прилади?

19. Накресліть схеми повірки амперметрів і вольтметрів.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Гаврилов Ю.С. “Справочник по радиоизмерительным приборам”, Энергия, Москва, 1976

2. Гуржій А.М., Н.І. Поворознюк „Електричні і радіотехнічні вимірювання”, Київ, Навчальна книга, 2002. - 287 с.

3. Малиновський В.Н. „Электрические измерения” Москва Энергоиздат, 1983. - 392 с.

4. Шишмарев В.Ю., Шанин В.И.Электрорадиоизмерения” Москва, Академия, 2004

5. Інтернет-ресурси.

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

Тема:Розширення меж вимірювання за допомогою шунтів.

Мета:Навчитись розраховувати шунти та розширювати межу для вимірювального приладу.

Обладнання:1. Амперметр. 2. Шунти. 3. Джерело живлення.

4. З’єднувальні провідники.

Порядок виконання роботи

1. Позааудиторна підготовка до практичної роботи:

1.1 використовуючи конспекти лекцій, підручники і навчальні посібники, методичні вказівки, а також доступний довідковий матеріал:

· ознайомитись з методикою вибору шунта;

· накреслити схему підьєднання шунта до амперметра;

· підготувати необхідний матеріал для виконання роботи;

· ознайомитись з навчальною літературою:

1. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І. „Електричні і радіотехнічні вимірювання” Київ, Навчальна книга, 2002. - 287 с. (с. )

2. Малиновский В.Н. „Электрические измерения”

Москва Энергоиздат, 1983. - 392 с. (с. 79-82 )

3. Панев Б. И. Электрические измерения: Справочник(в вопросах и ответах). – М. : Агропромиздат, 1987. – 224 с.: ил. (с. 79-82 )

1.2 у процесі попередньої підготовки до роботі в лабораторії знайти відповіді
на контрольні питання методичних вказівок.

2. Робота в лабораторії:

2.1 Інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з приладами.

2.2 Ознайомлення з правилами та прийомами повірки амперметра та вольтметра.

2.3 Самостійне складання електричного кола та проведення повірки робочого амперметра та вольтметра (вимірювання та розрахунки).

2.4 Оформлення та складання звіту про виконану роботу.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 402; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.198.214 (0.005 с.)