ТОП 10:

ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТКожна лабораторна робота виконується на окремому робочому місці. Виконання роботи передбачає складання схем, вимірювання, обробку отриманого дослідного матеріалу та складання звіту спо­стережень.

Перед складанням схеми необхідно ознайомитися з матеріальною частиною: приладами, автотрансформаторами, джерелами живлення, осцилографами та ін., записати їх паспортні дані.

Дуже важливо з'ясувати, які затискачі приладів відповідають тим чи іншим джерелам схеми. На першому занятті студенти ознайомлю­ються з основними правилами техніки безпеки. Про знання цих пра­вил та про відповідальність за їх виконання кожен студент розписується в журналі реєстрації інструктажу з техніки безпеки.

Перед початком складання кола необхідно переконатись у тому, що напруга на затискачах джерела живлення відсутня.

Складаючи схему досліджень, основну увагу треба звернути на надійність контактів.

При складанні кола завжди слід збирати спочатку головне послідов­не коло з амперметром і струмовими колами ватметрів, потім допоміжні та паралельні кола, підключаючи вольтметри та обмотки напруги ват­метрів. При такій послідовності складання схеми кола зменшується можливість неправильних з'єднань, а також значно скорочується час збирання кола.

Перед вмиканням електричного кола всі апарати, що регулюють струм і напругу (реостати, автотрансформатори), повинні бути вста­новлені в положення, що відповідає мінімуму величини, що регулюєть­ся. Усі багатомежеві прилади повинні бути увімкнені на максимальні межі вимірів. Перехід на менші межі вимірів допускається тільки після дослідної перевірки роботи кола. Складена схема обов'язково перевіряється усіма членами бригади, які виконують дану роботу, а потім вже викладачем або лаборантом.

Без дозволу викладача підключати коло до мережі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ!

На увімкнутому під напругу колі слід зробити всі регулювання та перевірити почергово всі потрібні режими роботи. Необхідно постій­но стежити за показами вимірювальних приладів. Якщо стрілки при­ладів виходять за межі шкали, необхідно негайно вимкнути вимикач.

Під час роботи забороняється відходити від обладнання, що знахо­диться під напругою.

Під час проведення досліду покази приладів записують у зазда­легідь складені таблиці з вказанням постійної ціни поділки приладу.

Після закінчення всіх спостережень і вимірювань коло вимикається з мережі, але не розбирається до затвердження викладачем попередніх результатів роботи. Експеримент із помилковими даними слід повторити.

Про виконану лабораторну роботу складається звіт. Студент, який не подав звіт про попередню роботу, до лабораторних робіт не до­пускається.

Під час роботи в лабораторії студенти повинні дотримуватись пра­вил техніки безпеки й правил внутрішнього розпорядку вищого на­вчального закладу.

Студенти, які порушують ці правила, від роботи в лабораторії відсто­роняються!

У випадках, коли порушення правил тягне за собою зруйнування обладнання, ремонт та відновлення останнього проводиться за кошти порушника!

ОСНОВНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

Перед початком лабораторних занять студенти повинні ознайоми­тися з правилами техніки безпеки і суворо дотримуватися їх при ви­конанні лабораторних завдань. Необхідно дотримуватись наступних правил безпеки:

1. Перед початком роботи слід перевірити відсутність напруги на затискачах джерела.

2. Увімкнути схему під напругу, переконавшись, що ніхто не доти­кається до струмопровідних частин схеми.

3. Перед вмиканням кола під напругу попередити про це всіх членів бригади.

4. Вмикати схему в мережу без попередньої перевірки її викладачем або лаборантом категорично забороняється.

5. Після вмикання схеми забороняється торкатися руками проводів і частин приладів, що знаходяться під напругою.

6. Будь-які зміни в схемі кола виконувати тільки після вимкнення її з мережі. Вмикання в мережу після внесених змін проводити з дозволу викладача.

7. При виявленні відхилень у роботі елементів кола негайно відклю­чити його від мережі і повідомити про це викладача або лаборанта.

8. Категорично забороняється залишати без нагляду електроуста­новку, що знаходиться під напругою.

9. Розбирати коло тільки після відключення його від джерел напруги на робочому місці.

10.Головні вимикачі вмикаються й вимикаються тільки викладачем або лаборантом.

11.При нещасному випадку негайно вимкнути напругу і надати
першу допомогу тому, хто постраждав від електричного струму.

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ ПО ЛАБОРАТОРНИМ РОБОТАМ

По кожній виконаній роботі студенти складають звіт. Заголовний лист звіту слід виконати за встановленою формою. У звіті наводяться наступні відомості:

1. Назва лабораторної роботи.

2. Мета роботи.

3. Необхідне обладнання: перелік апаратури та приладів, що вико­ристовуються в роботі, з їх технічними характеристиками (наймену­вання, тип, система, номінальне значення напруги і струму, клас точ­ності та ін.).

4. Принципова електрична схема досліджуваного кола. Усі схеми кресляться з дотриманням умовних графічних позначень, встановлених стандартами.

5. Порядок виконання роботи з таблицями результатів вимірювань та обчислень.

6. Графічні побудови. Графіки та векторні діаграми будуються за даними вимірювань і обчислень у масштабі в прямокутній системі координат. На вісях координат повинні бути вказані позначки, розмірність та числові значення величини.

Якщо декілька змінних є функцією будь-якої однієї змінної і ці змінні необхідно зобразити графічно, то усі криві слід креслити на одній діаграмі.

При побудові кривої за дослідними даними спочатку наносять точ­ки, а потім проводять пряму або плавну криву, яка характеризує за­гальну закономірність зміни досліджуваної величини.

7. У звіті необхідно навести основні розрахункові формули, підставити в них експериментальні дані і дати кінцевий результат обчислень.

У кінці звіту необхідно навести основні висновки, що виплива­ють із виконаної роботи, які повинні представляти собою самостійний аналіз проведеного експерименту і перелік використаної літератури.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тематичний план Кількість годин Форма контролю
Розділи, теми   Всього В тому числі
  теорія   ЛР ПР СР
   
Розділ 1 Основи теорії вимірювань. Т 1.1 Вступ. Метрологія – наука про виміри.             усне індивідуальне
Т 1.2 Засоби вимірів.     усне індивідуальне
Т 1.3 Похибки вимірів.     усне індивідуальне
Розділ 2 Засоби вимірів електричних величин. Т 2.1 Аналогові електромеханічні прилади.                       фронтальне КР№1
Т 2.2 Прилади для виміру струмів. комбіноване
Т 2.3 Прилади для виміру напруги.     тестове
Т 2.4 Електронні вимірювальні прилади.   усне індивідуальне
Т 2.5 Цифрові вимірювальні прилади.     усне індивідуальне
Т 2.6 Вимірювальні трансформатори. комбіноване
Розділ 3. Вимірювання електричних величин. Т 3.1 Вимірювання струмів і напруг.                   усне індивідуальне
Т 3.2 Вимірювання опорів.   усне індивідуальне
Т 3.3 Вимірювання ємності і індуктивності.   фронтальне КР№2
Т 3.4 Вимірювання потужності.   комбіноване
Т 3.5 Вимірювання електричної енергії.   письмове
Т 3.6 Вимірювання частоти, кута зсуву фаз.   усне індивідуальне
Розділ 4. Вимірювання неелектричних величин. Т 4.1 Перетворювачі неелектричних величин в електричні.             усне індивідуальне
Розділ 5. Вимірювально-інформаційні системи. Т 5.1 Автоматизація електрорадіовимірювань             фронтальне   КР№3    
Всього: екзамен

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

Тема:Повірка амперметра та вольтметра.

Мета:Засвоїти прядок повірки електричних вимірювальних приладів шляхом порівняння їх показів з показами зразкових. Визначити похибки, а також поправки до оцифрованих значень шкал. Визначити відповідність приладів встановленим класам точності, побудувати криві поправок.

Обладнання:1. Амперметри. 2. Вольтметри. 3. Джерело живлення.

4. З’єднувальні провідники.

Порядок виконання роботи

1. Позааудиторна підготовка до практичної роботи:

1.1 використовуючи конспекти лекцій, підручники і навчальні посібники, методичні вказівки, а також доступний довідковий матеріал:

· ознайомитись з методикою повірки вимірювальних приладів;

· накреслити схему методу повірки вимірювальних приладів;

· підготувати необхідний матеріал для виконання роботи;

· ознайомитись з навчальною літературою:

1. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І. „Електричні і радіотехнічні вимірювання” Київ, Навчальна книга, 2002. - 287 с. (с. 48-52)

2. Малиновский В.Н. „Электрические измерения”

Москва Энергоиздат, 1983. - 392 с. (с. 16-26)

3. Панев Б. И. Электрические измерения: Справочник(в вопросах и ответах). – М. : Агропромиздат, 1987. – 224 с.: ил. (с. 10-12)

1.2 у процесі попередньої підготовки до роботі в лабораторії знайти відповіді
на контрольні питання методичних вказівок.

2. Робота в лабораторії:

2.1 Інструктаж з правил техніки безпеки при роботі з приладами.

2.2 Ознайомлення з правилами та прийомами повірки амперметра та вольтметра.

2.3 Самостійне складання електричного кола та проведення повірки робочого амперметра та вольтметра (вимірювання та розрахунки).

2.4 Оформлення та складання звіту про виконану роботу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.006 с.)