Державного Університету інформаційно–комунікаційних технологій 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державного Університету інформаційно–комунікаційних технологійЗатверджую

Заступник директора з НВР

__________Плешівський Я.М.

 

Інструкції

до лабораторно-практичних робіт

з дисципліни “Системне програмування”

 

Для студентів денної форми навчання за спеціальністю

5.05090301“Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку”

 

 

Львів 2012


 

Укладач

Л. І. Кужій

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні циклової комісії

“Обслуговування комп’ютерної техніки”

Протокол №1 від “___”_______2012р.

Голова комісії ___________ Кужій Л.І.

 

 


З М І С Т

Мета виконання лабораторно-практичних робіт ………………..……
Порядок виконання лабораторно-практичних робіт …………..…….
Оформлення звітів про виконання лабораторно-практичних робіт ...
Лабораторнр робота № 1. Знайомство з інтегрованим середовищем мови програмування С. Введення, відлагодження та виконання програми простої структури ………………………………    
Лабораторнр робота № 2. Складання програм з використанням розгалужених обчислювальних процесів………………………….…..  
Лабораторнр робота № 3. Складання програм з використанням циклічних обчислювальних процесів………………………………….  
Лабораторнр робота № 4. Складання програм для опрацювання масивів……………………………………………………………………  
Лабораторнр робота № 5. Написання програм для знаходження вказівників на змінні різних типів  
Лабораторнр робота № 6. Використання адресної арифметики для роботи з вказівниками………………………………………………….…  
Лабораторнр робота № 7. Передача масивів у функції …………….
Лабораторнр робота № 8. Обчислення значень математичних функцій …………………………………………………………………..  
Лабораторнр робота № 9 Ввід-вивід символьної інформації та її обробка………………………………………………………………….  
Лабораторнр робота № 10 Використання бібліотечних функцій для обробки символьної інформації …………………………….…....  
Лабораторнр робота № 11. Складання програм на використання структур даних …………………………………………………………  
Лабораторнр робота № 12 Опрацювання масивів, елементами яких є структури………………………………………………………...  
Лабораторнр робота № 13 Складання програм з використанням бібліотечних функцій для роботи з динамічною пам’яттю ………….  
Лабораторнр робота № 14 Операції над окремими бітами пам’яті
Лабораторнр робота № 15. Складання програм з використанням фор матованого файловоговводу-виводу ……………………….……  
Лабораторнр робота № 16. Складання програм з використанням символьного файлового вводу-виводу………………………………..  
Лабораторнр робота № 17 Блочний файловий ввід-вивід структурованих даних…………………………………………………..  
Лабораторнр робота № 18 Складання програм для організації прямого доступу до файлових даних………………….………………  
Практична робота № 1. Складання програм з використанням основних операторів мови С …………………………………………...  
Практична робота № 2. Складання програм для обробки одновимірних масивів ……………………………………..…………..  
Практична робота № 3. Написання програм з використанням власних функцій ………………………………………………….……  
Практична робота № 4. Складання програм для опрацювання символьної інформації …………………………………………………  
Практична робота №5. Використання функцій прямого доступу до даних у файлах…………………………………………………..………  
Список рекомендованої літератури……………………………………

Мета виконання лабораторно-практичних робітМетою виконання лабораторно-практичних робіт є здобуття студентами практичних навичок програмування мовою С для розв’язування задач та створення програмного забезпечення.

В результатi виконання лабораторно-практичних робіт студенти повиннi знати:

- алфавіт мови, синтаксис, семантику та технологiю структурного програмування;

- функціональні можливості мови програмування С;

- функції стандартних бібліотек;

- методи та алгоритми програмування типових задач;

вмiти:

- розробляти модулі програм з використанням сучасних методів та ефективних алгоритмів засобами мови С;

- виконувати модифікацію програм;

- здійснювати відлагодження програм з метою виявлення та виправлення помилок;

- створювати працюючі програми шляхом встановлення їх достовірності за допомогою тестування.

Порядок виконання лабораторно-практичних робіт

 

Для виконання лабораторно-практичних робіт необхідно:

- використовуючи конспект лекцій та літературні джерела, вивчити теоретичний матеріал по тематиці роботи;

- отримати допуск до роботи шляхом відповідей на контрольні запитання за темою лабораторної роботи;

- написати програму мовою С згідно індивідуального завдання;

- використовуючи засоби iнтегрованого середовища мови С, записати та відлагодити програму з метою виявлення синтаксичних посмилок;

- запустити програму на виконання та записати отримані результати;

- перевірити правильність виконання програми шляхом її тестування, при необхідності внести зміни у програму та виконати її повторний запуск;

- оформити та захистити звіт про виконану роботу.


Оформлення звітів про виконання лабораторно-практичних робіт

 

Звіти про виконання лабораторно-прктичних робіт оформляються на бланках формату А4. Після завершення семестру звіти здаються викладачу. Кожен звіт повинен починатись з нової сторінки та містити такі розділи:

- Номер роботи;

- Тема роботи;

- Мета виконання роботи;

- Постановка задачі згідно індивідуального завдання

- Текст програми мовою С розв’язку завдання. Програма повинна контролювати правильність введення вхідни даних та мати коментарі до її основних операторів;

- Результати роботи програми;

- Пояснення отриманих результатів і аналіз їх правильності;

- Відповіді на контрольні запитання;

- Висновки, в яких вказується призначення програми, можливості її застосування, а також навики і знання, які отримано в ході виконання роботи.

 

Звіт пишеться акуратно та грамотно українською мовою, з дотриманням всіх правил оформлення учбоваї документації.


Лабораторна робота № 1

Тема: Знайомство з інтегрованим середовищем мови програмування С. Введення, відлагодження та виконання програми простої структури.

Мета роботи: Ознайомитись з функціональними можливостями інтегрованого середовища мови C, навчитись вводити, відлагоджувати і виконувати програми простої структури, використовуючи засоби середовища C.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 229; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.01 с.)