МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ

 

Лабораторні роботи з дисциплін "Стаціонарні машини" виконують з метою закріплення студентами теоретичних знань, які були отримані ними на лекціях, а також оволодіння студентом практичних навичок дослідження технічних засобів.

Перед та після проведення лабораторних робіт студент повинен вміти:

– розшифровувати літерні та цифрові позначення машин;

– узагальнювати та виділяти окремі елементи стаціонарних машин, які виконують певні функції;

– складати уявлення про принципи та особливості функціонування машин в цілому й про особливості експлуатації стаціонарних машин в шахтних умовах;

– формулювати інженерні висновки.

Перед виконанням кожної лабораторної роботи студент повинен самостійно здійснити підготовку, в процесі якої ретельно вивчається опис машини, а також відповідний розділ конспекту лекцій та рекомендована література, що зазначена в методичних вказівках. При цьому слід:

– вивчити призначення, область застосування та склад пристрою, що досліджується;

– ознайомитися з описом структурної чи принципової схеми машини чи механізму;

– відповісти на контрольні питання;

– оформити та захистити звіт з лабораторної роботи.


Якщо з поважної причини студент не зміг вчасно відпрацювати лабораторну роботу, то він повинен це зробити у додатковий час, який визначається викладачем.

По закінченню лабораторної роботи студент оформляє звіт. Звіт виконується в зошиті або на листах паперу формату А4 в рукописному вигляді. Звіт повинен містити у повному обсязі матеріали, які визначено у вимогах, що містяться в кінці кожної лабораторної роботи даних методичних вказівок. Всі необхідні рисунки та схеми повинні мати достатню глибину розкриття принципу роботи механізмів та машин, що вивчаються. Умовно-графічні позначення елементів повинні відповідати вимогам держстандартів [4] та супроводжуватися коротким описом принципу роботи. В кінці звіту представляються інженерні висновки, які містять критичний аналіз проведеної роботи.

Захист звіту здійснюється шляхом усної співбесіди викладача і студента з тематики роботи, що захищається. При незадовільному захисті студент повторно захищає його у додатковий час. Дату і час повторного захисту визначає викладач.

 

Лабораторна робота №1

ТИПИ шахтнИХ підйомнИХ установОк.

Малі підйомні машини

Малі шахтні одно- і двобарабанні підйомні машини типу БМ- і 2БМ-2000/3А, БМ- і 2БМ-2500/4(4А), БМ- і 2БМ-3000/4(4А) з барабаном діаметром 2000, 2500 і 3000 мм призначені для обладнання підземних і поверхневих підйомних установок похилих і вертикальних стволів вугільних і гірничорудних шахт невеликої й середньої продуктивності.


Підйомні машини типу БМ-2000/3А и 2БМ-2000/3А с барабаном діаметром 2000 мм мають ряд конструктивних і експлуатаційних переваг, що забезпечують надійність їх роботи та зручність експлуатації. Машини обладнані гідравлічним приводом гальма й гальмових колодок із прес-маси, підвісним редуктором, пультом керування, покажчиком глибини з електричним обмежником швидкості. Машини малогабаритні, компактні, не вимагають підвального приміщення.

Прийняті позначення малих підйомних машин розшифровуються в такий спосіб: БМ – однобарабанна, 2БМ – двобарабанна машина, чисельник вказує діаметр барабана в мм, дві перші цифри знаменника – ширину барабана в мм, зменшену в 100 разів, а останні дві цифри знаменника – передаточне число редуктора; індекс 4 є порядковим номером проведеної заводом модифікації підйомних машин; буква А означає, що дана машина призначена для роботи під землею.

Малі шахтні підйомні машини типу БМ- і 2БМ-2500/4(4А), БМ- і 2БМ-3000/4(4А), виготовлені Донецьким машинобудівним заводом ім. Ленінського комсомолу України, обладнані окремим редуктором, гідравлічним приводом гальма, безступінчастим механізмом перестановки барабанів, покажчиком глибини з дисками для електричного обмежника швидкості й пультом керування.

Малі підйомні машини (рис. 1.3) складаються з корінної частини 1 (зборки головного вала), редуктора 2, виконавчого органа гальма 3, гідравлічного приводу гальма 4, акумулятора тиску 5, маслостанції акумулятора тиску 6, балок 7 під підшипники 8, покажчика глибини 9, привода 10 покажчика глибини, пульта керування 11, крісла 12 машиніста, сполучної муфти 13, установки тахогенератора 14, зубчастої муфти 15, огородження 16 і електродвигуна 17.

 
 

У двобарабанних машинах кожний канат навивається на свій барабан, а в однобарабанних обидва канати навиваються на один загальний барабан. При використанні однобарабанних машин для однокінцевого підйому без противаги на них намотується один канат.

У двобарабанних підйомних машинах кожний підйомний канат одним кінцем кріпиться до одному з барабанів, а іншим – до одного з підйомних посудин.

В однобарабанних машинах один канат підводиться до барабана зверху, а інший – знизу й обоє закріплюються на ньому; інші кінці цих канатів прикріплюються до підйомних посудин. Канати кріпляться до барабанів таким чином, щоб при обертанні барабанів під час намотування одного каната відбувалося змотування іншого. Коли один канат навивається на барабан, піднімаючи підйомну посудину із шахти, інший звивається з барабана, опускаючи другу підйомну посудину в шахту.

Замість знятих з серійного виробництва малих підйомних машин типу БМ- і 2БМ-2500, БМ- і 2БМ-3000 з гідравлічним приводом гальма серійно виготовляються сучасні підйомні машини типу Ц-2.5×2, 2Ц-2,5×1,2, Ц-3×2У, 2Ц-3×1,5У (позначення прийняті, аналогічно позначенням великих підйомних машин). Пристрій і конструкції основних вузлів цих машин аналогічні пристрою й конструкції таких же вузлів підйомних машин типу Ц-3,5×2А и 2Ц-3,5×1,7А, які розглянуті нижче.

Засоби для виконання роботи

1. Крейдові схеми, плакатні посібники, презентації.

2. Макети підйомних установок.

 

Порядок виконання роботи

1. За демонстраційними плакатами, презентаційними матеріалами та макетами підйомних установок вивчити їх конструкцію та принцип роботи.

2. Для різних видів підйомних машин, що вивчається, навести конструктивні схеми та викласти принцип їх дії.

 

Зміст звіту

У звіті навести: призначення, область застосування, основні технічні характеристики, загальні схеми і принцип дії підйомних машин, що вивчалися на лабораторній роботі.

 

Контрольні питання

1. Визначте загальне призначення підйомних установок.

2. З яких елементів складається армировка шахтного ствола з підйомною установкою?

3. Відзначте переваги однобарабанної підйомної машини з розрізним барабаном над двобарабанною підйомною машиною.

4. Від чого залежить необхідність застосування редуктора на підйомних машинах?

5. Розшифруйте позначення: Ц-3,5х2А; ЦР-бх3,4/0,6; ШТ-7,2.

6. З якою метою на багатокантних підйомних установках застосовують відхиляючі шківи?

7. Визначте область застосування багатоканатних підйомних машин.

8. Які елементи відносять до підйомного устаткування?

 

 

Лабораторна робота №2

Засоби для виконання роботи

1. Крейдові схеми, плакатні посібники, презентації.

2. Реальні моделі вентиляторів та насосів.

 

Порядок виконання роботи

1. За демонстраційними плакатами, презентаційними матеріалами та реальними моделями турбомашин вивчити їх конструкцію та принцип роботи.

2. Для різних типів вентиляторів і насосів навести схеми виконання та принцип їх дії.

3. Вивчити позначення турбомашин.

 

Зміст звіту

У звіті навести: схеми і принцип дії турбомашин різного типу та конструкції, розшифровку позначень турбомашин.

 

Контрольні питання

1. Назвіть два основних типи турбомашин.

2. Як за призначенням розділяють шахтні вентилятори?

3. Визначте призначення спрямляюче-направляючого апарату в осьових вентиляторах.

4. Відзначте переваги осьових вентиляторів.

5. Визначте призначення направляючого апарату на відцентрових вентиляторах.

6. Які перетворення енергії відбуваються у дифузорі вентилятора? В чому полягає необхідність таких перетворень?

7. З якою метою здійснюють послідовне з'єднання кількох однотипних робочих коліс у насосі серії ЦНС?

8. Розшифруйте позначення: ВЦЗ-32, ВОКД-16, ЦНС 300х600, 2К-6.

 

 

Лабораторна робота №3

Засоби для виконання роботи

1. Крейдові схеми, плакатні посібники, презентації.

2. Макети поршневих компресорів та турбокомпресорів.

 

Порядок виконання роботи

1. За демонстраційними плакатами, презентаційними матеріалами та макетами компресорів вивчити їх конструкцію та принцип роботи.

2. Для зазначених в роботі компресорів навести схеми виконання та відзначити принцип їх дії.

 

Зміст звіту

У звіті навести: призначення, область застосування, схеми і принцип дії поршневих компресорів та турбокомпресорів.

 

Контрольні питання

1. Визначте призначення пароповітряного охолоджувача поршневого компресора.

2. За допомогою чого здійснюється автоматичне регулювання подачі поршневого компресора?

3. За рахунок якого технічного рішення в турбокомпресорах досягається значний приріст енергії повітря?

4. Визначте призначення мультиплікатора, встановленого між валом приводного двигуна та валом турбокомпресора?

5. Зазначте переваги конструкції гвинтового компресора ЗИФ-ШВ-5 з боку його ремонтопридатності.

6. Чому використання маслонаповненого гвинтового компресора у шахтних умовах не можна визнати правильним?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ РОБІТ

 

Лабораторні роботи з дисциплін "Стаціонарні машини" виконують з метою закріплення студентами теоретичних знань, які були отримані ними на лекціях, а також оволодіння студентом практичних навичок дослідження технічних засобів.

Перед та після проведення лабораторних робіт студент повинен вміти:

– розшифровувати літерні та цифрові позначення машин;

– узагальнювати та виділяти окремі елементи стаціонарних машин, які виконують певні функції;

– складати уявлення про принципи та особливості функціонування машин в цілому й про особливості експлуатації стаціонарних машин в шахтних умовах;

– формулювати інженерні висновки.

Перед виконанням кожної лабораторної роботи студент повинен самостійно здійснити підготовку, в процесі якої ретельно вивчається опис машини, а також відповідний розділ конспекту лекцій та рекомендована література, що зазначена в методичних вказівках. При цьому слід:

– вивчити призначення, область застосування та склад пристрою, що досліджується;

– ознайомитися з описом структурної чи принципової схеми машини чи механізму;

– відповісти на контрольні питання;

– оформити та захистити звіт з лабораторної роботи.

Якщо з поважної причини студент не зміг вчасно відпрацювати лабораторну роботу, то він повинен це зробити у додатковий час, який визначається викладачем.

По закінченню лабораторної роботи студент оформляє звіт. Звіт виконується в зошиті або на листах паперу формату А4 в рукописному вигляді. Звіт повинен містити у повному обсязі матеріали, які визначено у вимогах, що містяться в кінці кожної лабораторної роботи даних методичних вказівок. Всі необхідні рисунки та схеми повинні мати достатню глибину розкриття принципу роботи механізмів та машин, що вивчаються. Умовно-графічні позначення елементів повинні відповідати вимогам держстандартів [4] та супроводжуватися коротким описом принципу роботи. В кінці звіту представляються інженерні висновки, які містять критичний аналіз проведеної роботи.

Захист звіту здійснюється шляхом усної співбесіди викладача і студента з тематики роботи, що захищається. При незадовільному захисті студент повторно захищає його у додатковий час. Дату і час повторного захисту визначає викладач.

 

Лабораторна робота №1
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.018 с.)