ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORDВступ

Лабораторні заняття по курсу «Інформатика» мають метою здобуття необхідних у подальшому навчанні навичок роботи на персональних комп’ютерах та освоєння мови програмування FORTRAN.

Студенти мають навчитися програмувати та вирішувати на персональних комп’ютерах типові задачі програмування, які неминуче виявляються складовою частиною більш складних алгоритмів.

Лабораторні роботи розподіляються за темами, що пов’язані з послідовністю викладення матеріалу у теоретичному курсі. По кожній лабораторній роботі студент виконує індивідуальне завдання на персональному комп’ютері з оформленням звіту та подальшої здачі викладачу. Індивідуальне завдання обирається в відповідності з номером прізвища по журналу.

 

Лабораторна робота № 1

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD

 

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є вивчення основних етапів створення документа в текстовому редакторі Microsoft Word, освоєння введення, редагування та форматування тексту, придбання навичок роботи з формулами, таблицями і графічними об'єктами.

Завдання

Створити документ у редакторі Microsoft Word, що включає:

§ Титульний лист, зразок якого подано в Додатку 1;

§ Формули, задані викладачем;


§ Таблицю, вигляд якої дано в Додатку 2;

§ Рисунок, виконаний з використанням вбудованого в Microsoft Word редактора рисунків.

ЕЛЕКТРОННІ ТАБЛИЦІ Excel

 

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є придбання навичок роботи з електронними таблицями Excel: введення і редагування формул, побудова графіків.

Завдання

Організувати обчислення значень функції в інтервалі [-10;10] з кроком 1 і побудувати її графік. Варіанти завдань наведені у Додатку 3. Номер варіанту призначається викладачем.

Лабораторна робота № 3

ПРОГРАМА З ПРОСТОЮ СТРУКТУРОЮ. ОБЧИСЛЕННЯ

АРИФМЕТИЧНОГО ВИРАЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ СТАНДАРТНИХ

ФУНКЦІЙ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ FORTRAN

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є освоєння основних правил написання програм з використанням мови програмування FORTRAN, ознайомлення з основними типами даних і способами їхнього опису, введенням / виводом даних без використання форматів. Також завданням даної лабораторної роботи є придбання навичок запису арифметичних виражень мовою програмування FORTRAN і використання в них стандартних функцій мови.

Завдання

1. Скласти блок-схему програми для обчислення арифметичного вираження згідно індивідуального завдання. Варіанти завдань дані в Додатку 4. Номер варіанта призначається викладачем.


2. Написати програму рішення задачі, провести її налагодження і тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

Вказівки до виконання завдання

Програма мовою програмування FORTRAN записується построчно, маючи в кожнім рядку один оператор або продовження попереднього оператора. У цьому випадку на шостій позиції в рядку встановлюється символ «*». Також у рядку може знаходитися коментар до виконання програми, що дозволяє зробити програму більш очевидною. У цьому випадку на початку рядка встановлюється символ «С» або «*». Коментар також може знаходитися поруч з оператором після символу «!». Перші п'ять позицій рядка приділяються під запис мітки.

Програма складається з наступних основних блоків:

I - початок програми;

II - блок опису даних;

III - блок уведення даних;

IV - обчислювальний блок;

V - блок виводу результатів;

VI - кінець програми.

Розглянемо теоретичні основи організації основних блоків програми.

I. Програма завжди починається з оператора

PROGRAM name

де name – символьне ім'я, тобто кінцева послідовність літер і цифр, що починається з літери. Довжина імені не обмежується, але транслятор сприймає тільки перші шість символів.

II. Кожна змінна в програмі має свій тип, що характеризує її властивості, діапазон значень, спосіб розміщення і розмір виділеної для неї пам'яті. У мові програмування FORTRAN існує три способи опису даних: автоматичний, неявний і явний. Найвищим пріоритетом володіє явний спосіб опису змінних (рекомендується для використання). У цьому випадку типи змінних у програмі можна установити за допомогою операторів типу, що мають наступний загальний вигляд:

ТИП*О si[*i], s1,…,sn,

де ТИП - один з операторів типів даних (найбільше часто використовуються змінні цілого (INTEGER), дійсного (REAL), символьного (CHARACTER) і логічного (LOGICAL) типів); О, і - загальний і індивідуальний (має більш високий пріоритет) показник довжини змінної в байтах; si, s1…, sn–імена змінних.

END

 

Звіт про роботу повинний включати короткий опис роботи, блок-схему програми, текст програми і результати її виконання.

 

Лабораторна робота № 4

АЛГОРИТМИ З РОЗГАЛУЖЕННЯМ. ЛОГІЧНІ ВИРАЖЕННЯ

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є придбання навичок використання умовного логічного оператора, умовних блокових операторів двох типів і оператора безумовного переходу.

Завдання

1.Скласти блок-схему задачі по індивідуальному варіанту і написати програму. Варіанти завдань дані в Додатку 5. Номер варіанта призначається викладачем.

2. Зробити налагодження програми і її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

РОБОТА З ФАЙЛАМИ ДАНИХ.

ВИКОРИСТАННЯ ФОРМАТНОГО ВВЕДЕННЯ/ ВИВОДУ

 

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з правилами використання операторів опису файлів, способами роботи з файлами даних (запис в файл і зчитування з файлу), способами форматного введення/виводу, повторюваними форматами.

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки файлу даних згідно варіанту. Варіанти завдань наведені у Додатку 6. Номер варіанту визначається викладачем.

2. Провести налагодження програми та її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

ОБЧИСЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА

 

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є ознайомлення з правилами побудови циклічного алгоритму з використанням оператора безумовного переходу. Також завданням лабораторної роботи є придбання навичок організації алгоритму для виконання розрахунків із заданою точністю.

Завдання

1. Розробити алгоритм і написати програму обчислення визначеного інтеграла із заданою точністю. Варіанти завдань наведені у Додатку 7.Номер варіанта визначається викладачем.

2. Виконати налагодження програми та її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

ЦИКЛІЧНІ АЛГОРИТМИ.

ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ПОСЛІДОВНОСТІ ЧИСЕЛ

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є ознайомлення з правилами побудови циклічного алгоритму з використанням оператора циклу. Також завданням лабораторної роботи є придбання навичок обробки послідовності чисел.

Завдання

1. Розробити алгоритм і написати програму мовою програмування FORTRAN обчислення суми ряду. Алгоритм повинний містити наступні етапи: визначення збіжності ряду; обчислення суми певної кількості членів ряду у випадку, якщо ряд розходиться; обчислення суми ряду з певною точністю, якщо ряд сходиться; роздруківку вихідних даних, членів ряду з їх порядковими номерами, підсумкового значення суми ряду і кількість членів ряду. Варіанти завдань дані в Додатку 8. Номер варіанта призначається викладачем.

2. Здійснити налагодження програми і її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

РОБОТА З ОДНОМІРНИМИ МАСИВАМИ. ОБЧИСЛЕННЯ МАКСИМУМУ,

МІНІМУМУ, РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ МАСИВУ

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є придбання навичок обробки елементів одномірних масивів: введення/виведення елементів, зміни елементів, визначення максимальних і мінімальних значень.

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки одномірного масиву. Здійснити введення масиву з файлу даних. Результати роботи програми записати у файл результатів з використанням форматів. Варіанти завдань дані в Додатку 9. Номер варіанта призначається викладачем.

2. Здійснити налагодження програми і її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

РОБОТА З ОДНОМІРНИМИ МАСИВАМИ.

ВИЗНАЧЕННЯ КРАТНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ, СОРТУВАННЯ МАСИВУ.

ВИКОРИСТАННЯ ПІДПРОГРАМИ - ФУНКЦІЇ

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є ознайомлення з алгоритмами сортування масиву та визначення кратних елементів, а також придбання навичок програмування з використанням підпрограми-функції.

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки одномірного масиву згідно варіанту. Основна програмна одиниця повинна включати введення/вивід даних і задачу сортування масиву. Задачу з визначення кратних елементів виконати в підпрограмі-функції. Варіанти завдань наведені у Додатку 10.Номер варіанту визначається викладачем.

2. Провести налагодження програми та її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

РОБОТА З ЕЛЕМЕНТАМИ МАСИВУ

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є придбання навичок обробки двовимірних масивів: введення / виведення елементів, зміни елементів, визначення максимальних і мінімальних значень елементів масиву.

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки двовимірного масиву згідно варіанту. Введення масиву здійснити з файлу даних. Варіанти завдань наведені у Додатку 11. Номер варіанта призначається викладачем.

2. Виконати налагодження програми та її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

Мета роботи

Метою лабораторної роботи є закріплення навичок обробки двовимірного масиву, ознайомлення з алгоритмами сортування елементів двовимірного масиву.

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки двовимірного масиву. Здійснити введення двовимірного масиву з файлу даних, результати вивести в файл результатів, використовуючи при цьому форматний вивід. Варіанти завдань наведені у Додатку 12. Номер варіанта призначається викладачем.

2.Виконати налагодження програми та її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є придбання навичок програмування з використанням підпрограм і загальних блоків, ознайомлення зі способами обміну даними між програмними одиницями, правилами запису даних процедур

Завдання

1. Скласти алгоритм і написати програму обробки елементів двовимірного масиву. Уведення масиву здійснити з файлу даних, результати також записати у файл. Основна програмна одиниця повинна містити тільки введення / вивід даних. Обробка масиву повинна бути виконана в підпрограмі. Варіанти завдань дані в додатку 13. Номер варіанта призначається викладачем.

2. Провести налагодження програми і її тестування.

3. Скласти звіт про роботу.

REAL PR

С Зчитування масиву

READ(1, *) A

С Виклик підпрограми.

CALL STR(Z)

WRITE(2, *) 'Добуток дорівнює', Z

CONTINUE

CONTINUE

END

CONTINUE

Z=Z*MIN

CONTINUE

END

CONTINUE

CONTINUE

CONTINUE

END

 

Звіт про роботу повинний містити короткий опис роботи, текст програми і результати її роботи.

 

ДОДАТОК 1

 

Приклад титульного листа

ДОДАТОК 2

 

Завдання до лабораторної роботи № 1

 

№ п/п Параметр Характеристика Результати
     
         
         
     
     
         
         
     
Висновки  

 

 

 

ДОДАТОК 3

ДОДАТОК 4

Продовження додатку 4

7. Обчислити значення вираження , якщо

, .

8. Обчислити значення вираження , якщо

, , .

9. Обчислити значення вираження , якщо

, , .

10. Обчислити значення вираження , якщо

, , .

11. Обчислити значення вираження , якщо

, .

12. Обчислити вираження , якщо

, , .

13. Обчислити вираження , якщо

, , .

14. Обчислити вираження , якщо

, .

ДОДАТОК 5

 

Продовження додатку 5

8. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями:

; ;

яка знаходиться в другому квадранті.

9. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену сторонами трикутника, вершинами якого є точки

А(-5, 1), У(4, 1), З(0, 5),

і окружністю .

10. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями:

; ; х = 0.

11. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями:

; ;

яка знаходиться в першому квадранті.

12. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену сторонами трикутника, вершинами якого є точки

А(-4, -1), У(-1, 3), З(7, 2)

і параболою .

13. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями:

; ;

яка знаходиться в першому квадранті.

14. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену окружністю і прямими y = х и y =0.

 

 

Продовження додатку 5

15. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями:

; ;

яка знаходиться в першому квадранті.

16. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену сторонами трикутника, вершинами якого є точки

А(-5, 1), У(1, 8), З(4, -2),

і прямою y = -х.

17. Визначити, чи попадає точка з декартовими координатами х, y в область, обмежену кривими, заданими рівняннями

; ; .

 

 

ДОДАТОК 6

 

Завдання до лабораторної роботи № 5

 

Перетворити вихідний файл даних до вказаного виду.

 

Номер варіанту Вихідний файл Новий файл
_ _ _ 1 _ _ _ 2 _ _ _ 3 _ _ 15 _ _ _ 4 _ _ 20 _ 154 _ _ 12 _ 352 Вихідні дані Результати Вихідні дані _ 1.0 _ 2.0 _ 3.0 _ _ 15 _ _ _ 4 _ _ 20 Результати а=154.00 _ _ с=12 _ _ с1=352.0
354.15 _ _ 25678.456 _ _ 1 _ _ _ _ 6 _ _ _ _ 8 Вихідні дані 15.4567 _ _ _ 189.354654 _ _ 10 _ _ _ _ 18 _ _ _ 54 Вихідні дані _ _ _ 1 _ _ _ 6 _ _ _ 8 _ _ 10 _ _ 18 _ _ 54 а=354.1 _ с=25678.4 с=15 _ _ _ с1=189
Результати _ _ 15 _ _ _ 48 _ _ _ 65 _ _ _ 347.15 _ _ _ 546.1 Вихідні дані _ _ 18.00 _ _ _ 16.00 Вихідні дані _ _ 15 _ _ 48 _ _ 65 _ _ 18 _ _ 16. Результати а=347.1 _ _ с=546.1
_ _ _ 18 _ _ _ 19 _ _ _ 30 Вихідні дані Результати _ _ 14.00 _ 15.000 _ _ _ 16 _ 1456.1 _ _ 15.458 _ 16.948 Вихідні дані _ _ 18.0 _ _ _ _ 19.0 _ _ 30 _ _ _ 14 _ _ _ 15 _ _ _ 16 Результати а=1456.1 _ _ с=15.4 _ _ с1=16.9
Результати _ _ 11 _ _ _ 15 _ _ _ 16 Вихідні дані _ _ 18 _ _ _ 19.0 _ _ _ 16 _3548 _ 354.956 _ _ 457.181 Вихідні дані _ _ 11_ _ 15 _ _ 16 _ _ 18.00 _ _ 19.00 _ _ 16.00 Результати а=3548.0 _ с=354.96 _ с1=457.18
Вихідні дані Результати _ _ 18 _ 30 _ 48 _ 20.54 _ _ 18.456 _ _ 65.0 _ 358.456 _ 458.919 _ 99.88 Вихідні дані _ _ 18. _ _ 30. _ _ 48. _ _ 20.5 _ _ 18.4 _ _ _ 65 Результати а=358.5 _ _ с=458.9 _ _ с1=99.9

 

 

Продовження додатку 6

_456.12_ _ 699.54_ _ 98.123 Вихідні дані _ _ 25 _ _ 48.1 _ _ _ 11 _ _ 248.11 _ _ _ 459.2 Результати Вихідні дані а=25.0 _ с=48.1 _ с1=111 Результати а1=456.12 _ а2=699.5 _ а3=98.12 а4=248.11 _ _ _ а5=459.2
_ _ 15 _ _ _ 48 _ _ _ 65 Вихідні дані _ _ 347.48 _ _ 459.686 _ 12.123 _ _ _ 13.448 Результати Вихідні дані _ _ 15.00 _ _ 48.00 _ _ 65 Результати а=347.4 _ а1=459.6 с=12.12 _ _ с1=13.44
Результат Вихідні дані _ _ 12 _ _ 55 _ _ _ 48 _ _ 15.00_ _16.40_ _ _ 18.51 _356.123_ _45.444_ _16.128 Вихідні дані _ _ 12 _ _ 55 _ _ 48 _ _ 15.00 _ _ 16.4 _ _ 18.5 Результати а=356.12 _ _ с=45.44 _ с1=16.128
Результати 48.787_ _48.54978_ 44.1248 _ _ 15 _ _ 20 _ 49 Вихідні дані _ _16.56 _ _ _14.58_ _ 19.00 Вихідні дані _ _ 15.0 _ _ _ 20.0 _ _ _ 49.0 _ _ 16.5 _ _ 14.58 _ 19 Результати а=48.7 _ _ с=48.5 _ _ с1=44.12

 

 

ДОДАТОК 7

 

ДОДАТОК 8

 

ДОДАТОК 9

 

Продовження додатку 9

11.Дано масив цілих чисел А(20). Замінити елементи масиву з парними індексами нулями. Визначити мінімальне значення елементів масиву з індексами з 5 по 15.

12.Дано масив цілих чисел А(20). Замінити елементи масиву з непарними індексами одиницями. Визначити максимальне значення елементів масиву з парними індексами.

13.Дано масив цілих чисел А(20). Перетворити елементи з парними індексами відповідно до формули: a(i)=a(i)/4+356. Визначити суму мінімального та максимального значень елементів масиву.

14.Дано масив цілих чисел А(20). Перетворити елементи з непарними індексами відповідно до формули: . Визначити максимальне значення елементів масиву з парними індексами.

15.Дано масив цілих чисел А(20). Замінити елементи масиву з індексами з 3 по 8 за формулою: . Визначити мінімальне значення елементів масиву з непарними індексами.

 

 

ДОДАТОК 10

 

Продовження додатка 10

 

12. Дано масив цілих чисел А(20). Записати у зворотному порядку елементи масиву з індексами з п'ятого по п'ятнадцятий. Визначити середнє арифметичне елементів масиву, кратних п'яти.

13. Дано масив цілих чисел А(20). Поміняти місцями перші й останні вісім елементів масиву, вишикувавши останні за зростанням. Визначити кількість елементів масиву, кратних чотирьом.

14. Дано масив цілих чисел А(20). Вишикувати перші десять елементів масиву за зростанням, а останні десять елементів – за убуванням. Визначити середнє арифметичне елементів масиву, кратних дев'яти.

15. Дано масив цілих чисел А(20). Вишикувати останні десять елементів масиву за убуванням. Визначити кількість елементів масиву, індекси яких кратні 5.

 

ДОДАТОК 11

 

Продовження додатка 11

13. Дано масив дійсних чисел А(5, 4). Перетворити масив, замінивши негативні елементи їхніми абсолютними значеннями, і знайти мінімальне значення елементів нового масиву.

14. Дано масив дійсних чисел А(5, 4). Перетворити масив, замінивши позитивні елементи нулями, і знайти максимальне значення вихідного і нового масиву.

15. Дано масив дійсних чисел А(5, 4). Перетворити масив, помінявши стовпці з парними і непарними індексами місцями (на місце 1-го стовпця – елементи другого, на місце 3-го – елементи четвертого).

 

 

ДОДАТОК 12

 

ДОДАТОК 13

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Ашкрофт Дж. и др. Программирование на Фортране 77. - М.: Радио и связь, 1990.

2. Попов А. И. Введение в практическую информатику. - Томск: Радио и связь, 1990.

3. Бухтияров А. М. и др. Практикум по программированию на Фортране. - М: Наука, 1979.

 

Вступ

Лабораторні заняття по курсу «Інформатика» мають метою здобуття необхідних у подальшому навчанні навичок роботи на персональних комп’ютерах та освоєння мови програмування FORTRAN.

Студенти мають навчитися програмувати та вирішувати на персональних комп’ютерах типові задачі програмування, які неминуче виявляються складовою частиною більш складних алгоритмів.

Лабораторні роботи розподіляються за темами, що пов’язані з послідовністю викладення матеріалу у теоретичному курсі. По кожній лабораторній роботі студент виконує індивідуальне завдання на персональному комп’ютері з оформленням звіту та подальшої здачі викладачу. Індивідуальне завдання обирається в відповідності з номером прізвища по журналу.

 

Лабораторна робота № 1

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР MICROSOFT WORD

 

Мета роботи

Метою даної лабораторної роботи є вивчення основних етапів створення документа в текстовому редакторі Microsoft Word, освоєння введення, редагування та форматування тексту, придбання навичок роботи з формулами, таблицями і графічними об'єктами.

Завдання

Створити документ у редакторі Microsoft Word, що включає:

§ Титульний лист, зразок якого подано в Додатку 1;

§ Формули, задані викладачем;

§ Таблицю, вигляд якої дано в Додатку 2;

§ Рисунок, виконаний з використанням вбудованого в Microsoft Word редактора рисунків.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.062 с.)